De Maeseyckenaar

1906 0
01 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 September. De Maeseyckenaar. Geraadpleegd op 14 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h98z89303q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 10. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID. September 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich Le wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Goed Nieuws. Ofschoon ge, vrienden, het blijde oorîogs-nieuws van deze dagen reeds door de dag-bladen zult vernomen liebben, en dat deze regels u wel wat oudbakkeii zullen toeschijnen, verzoek ik u toclf er een oogenmikje s'amen over na te denken. Hoe het den Moi' in Ylaanderen en op den Yzer vergaat, daar zijt ge dagelijks de fiere en koene oog- en oorgetuigeu van, en het moet voor u eene uitbondige prêt zijn, die uw harten van danige vreugde en streelende hooj) doet ontvlammen ; en dat hij maar wacht, tôt ge eens inoogt mêedôen ! Ook elders, haast overal, is hij op eene aardige kermis. De onversaagde Franschen gaan hem weer te Verdun te lijf, en hoe on-zaeht, als je 't belieft ! De Italianen drijven hem met zijn geheel gedoen de hemelhooge hergen over, en wie wat traag van been is, gaat den zak in. In Rusland lieeft hij, wel is waar, dezen laatsten tijd mooi spel gehad : iernand bekam-pen die zich niet verdedigen wil, is juist geen heldenfeit ; maar nu sehijnen de Russen zijn tergèn moe te zijn ; zij liebben weer terug ])ost gevat, en bijgestaan door de dappere Roemee-nen dwingen zij den Mof stand te houden. Wat zal het zijn als de oorlogszuchtige Japonneezen een liandje komen toesteken ? Ei, Mofje lief ! Maar gauw deo beenen ingesmeerd ! En dan dat almachtig leger wat die goede Amerikanen aan 't drillen zijn. Als die miljoe-nen en miljoenen soldaten toelîomende lente nog eens mede in de bres springen... neen, maar dan gaan we zooveel plezier liebben met den Mof zijn angstgrimassen dat we ons half kreupel zullen lachen en in korten tijd veel van de doorstane miserie gaan vergeten. Omroeper. Het Bestuur van den « Ma'escyckënaar » lieeft een pakje. met levensmiddelen gezonden aan de volgende wapenbroeders - krijgsgevangenen in Duitschland : Daelemans Jacques, cap., 141' linie, kriegsgefangerier le Liclitenhorst, K° -Biireq^Soltau ; Snyekers Jacques, cap., gefangenenlager, Hameln, Z IV, 1525, prov. Han-BOvcr ; Moonen Jacobus, prisonnier de guerre, Iv 697, n. 39020, Hameln, prov. Ilannover; Budé Jean, 1 bat. 2 cie, Barak 8, n. 403, Altengrabow; Vandevveerd Jos., n. 11683, cie 9, Bloc IV, Zivilgefangenenlager Senne, Sennelager, bei Paderborn ; Vankerkoni Cornelis, artilleur, Hannover, Barack III, Lemstadt, Smeilager ; Vanderhoven Henri, kriegsgefangener, A. F. L., 11a-meln, Z IV, Hannover ; Dalemans Pierre, regt. artillerie de place, Hoofdkamp, Arbeitslager, Walhde, Gus-trow.'t Is ons een waar genoegen voor de eerste maal eenig nieuws te kunnen njelden van elke gemeente van ons kanton. Mogeri wij er nu op tellen, dat hier-door de vrienden zullen aange'spoord worden ons elk algemeen nieuws, wat hen van uit 't geboorledorp toekomt, mede te deélen ? Wat gelukkig uitwerksel mochten we ervan verwacbten, zoo de mannen ohder elkander wedijverden om te zien van welk dorp er in een volgend nummer liet meeste nieuws zal ^erschij- nen ! Allo ! aan wien de eer? * * * Het spijt den heer ingénieur Bijlsten zeerste, dat hij ook geen giften mag zenden aan de makkers der dor-pen van 't kanton Maeseyck. Het Ivomiteit, dat zijn edelmoedig werk ondersteunt, lieeft uitdrukkelijk lie-paald dat die giften uitsluitend aan de militairen van de siacl Maeseyck moeten voorbebouden worden. Misschien wel mogen we de hoop koesteren dat de geachte lieeren weldoeners van liet Komiteit eene bijzondere toelage den beer ingénieur Bijls ter liand zullen stellen voor de soldaten uit de dorpen. ■* In zijn geëerd nummer van den 17 Oogst 1.1. wijdde « Notre Belgique », een onzer beste en meest gelezen dagbladen in de loopgrachten, een zeer \leiend en treffend artikel aan de « frontbladjes ». Hij gewaardig-de zich eene bijzondere melding te maken van den « Maeseyckenaar », waarvoor we hem hier onze diep-gevoelde dankbetuigingen aanbieden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Maeseyckenaar behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes