De Maeseyckenaar

1570 0
01 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Augustus. De Maeseyckenaar. Geraadpleegd op 21 juni 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n00zp3wm14/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nmumer 9. MET DE TQELATING DEH MILITAIRE OVERHEID. \ugustus 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Nog een beetje geduld. « Nog een beetje geduld, vriend J » zoo begint een brief, die mij gisteren van uit de loopgrachten toekwam, « binnen eenige da-gen zijn we thuis ! Janimer dat ge niet kunt meegaan ; maar ik zal uw komplimenten over-brengen en zeggen dat ge 't nog goed maakt. » Jongens, mannen ! die brief heeft me deugd gedaan ! Het is me nog niet duidelijk welk gevoelen, bij het lezen van die regels, in mijn bonzend harte 't hoogste oprees : te schatérla-chen van vreugde of stil te weenen van aan-doening.Niet waar, vrienden ! g'ij allen, hadt mij in dien zin kunnen en willen schrijven, Avant allen zijt ge met die heilige, onwrikbare hoop bezield, dat weldra de blijde dag" der verlos-sing nadert ; allen hebt ge een onwankelbaar vertrouwen in de eindzegepraàl ! Ge weet, want ge ziet het dagelijks, hoe de Mof ligt te stuiptrekken in zijne doodsbçnauwdheid ; bij siddert bij het immer verg'rooten van het getal zijner rechtmatige vijanden ; bij deinst terug op 't vreeslijk zicht van de onweer-staanbare wapens, die men legen hem smeedt. Nog bij t en slaat en stampt bij als. een wild beest opgesloten in zijn ijzeren kooi ; maar weldra zal hij uitgeput van krachten, machteloos neerzinken met schuim en bloed bedekt, en zegevierend zal de Belgische Leeuw zijn klauw zetten op « 's vijands trillend lijk ! » OMROERER. Het bestuur van tien Maeseyckenaar heeft een pakje met levensmiddelen gezonden aan de volgende mak-kers, krijg'sgevangen in Duitscliland : Severyns Jos., kriegsgefangenenlager, Kommando Habker, Kohlen-werker, Habker b/ Helmstedt ; Smeets-Keymis Jean, 14 regiment, détachement 3010, Soltau, Hannover ; Vandeninden Jan, 2 baton 1 cie., 1608, lager Gôttin-gen, Hannover ; Honbeu Jan, 5 cie, m. 2745, Mann-schaftsgefangenenlager, Zerbst ; Renaud Ignac,sergent, 14 ligne, baraclie36, kriegsgefangenenlager, Gôttingen, prov. Hannover ; Raets François, 2 bat011, 7 cie, ba-racke 86, tir 1962, Altemgrabow ; Moubak Jean, sergent, gefangenenlager, Steinhorst, z. 3035, Hannover ; Wjt-nants Jean, brig. d'artillerie, kriegsfangenenlager, II, Mûnster, Westfalen, bloek 4. * ¥■ Vriend Louis Raedschelders, G. P. R. Relge, Fort-Lamothe, Lyon (Rhône), deelt ons mede, dat hij door tusschenkomst van een menschlievend werk voor onze dappere soldàten, vrijen kost en inwoon en zelfs nog wat zakgeld kan bezorgen aan de mannen uit de streek, die een verlof te Lyon willen doorbrengen. De makkers, die van deze sclioone gelegenheid willen gebruik maken, zijn verzocht onzen vriend Louis te schrijven en aan te duiden in welke helft der maand hun aanstaande verlof valt. Al de noodige inlichtingen zullen hun dan bezorgd worden. De Maeseyckenaar stuurt vriend Raedschelders zijne warmste dankbetuigingen voor dien edelmoedigen blijk van genegenheid jegens onze strijdmakkers. Onze brave jongens, die uitzien naar eene kranige, Vlaamsche oorlogsmeter, mogen zich wenden tôt vriend Frans Kusters, C 218, E. M. Vriend Frans zal zijn best doen 0111 iedereen zooveel mogelijk te vol-doen. Hij ontvange. daarvoor onzen bestgemeenden dank !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Maeseyckenaar behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes