De nieuwe gazet

1720 0
28 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 28 Augustus. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/416sx64w9t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

III mil !■—Il IBWgSBIBMBBgBBBMBgêJaBBBBMMiWI>HM'iaaCI3B Vrijdag 28 Augustes 1914 <gi.'t(A-'g^*iiMwtTTTyiarafTBtwwB*? 11—IIHUH'umiw in1 11 n 111 iBir:ga*M^T,*,",,"'ffliii'lnwirafTiïïrr 3 CËiaTSËi^Éir» Ci*Ufi TEKLAND 5 C 17e iâa^nana N1* 5093 De Nieuwe Gazet AA.*iTK:o3srx>i<3-x3sra-3ai^r = S«» bladiijde, per klclnen regel tr. 0.2 taancieele jnnoncen . . ......... «1.0 •klaam onder stadnieu»», den regel. . e * • 1.0 StoduieuTs, deo regel. . ô . • 2.0 W^enUberloàt. . ...... . . , . ' * E.C Igg.raa . . . ... i.u.im,_ foyeeentokomos Abonnemenîen worden aangenomeo io onze bureelen s KCBTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en In aile Postkantoi i/l» Brisvm, âtwoncen n tfededeelingw i9 tendes aan hêi Bestuur «■» Telefoon 853 - / AB03STITB3^B35Tl?3S!SÎ t. Par Jaat, tr. S.00. — Zes msandan, tr. «^jl maanden, fr. 2.00. — De anaonooa bult«a do ptorinag Antwerpen, worden ultslultend oatvangon door d«o hêg Dt Cauuw, (Mo Bours, 89, Jintmrpen, en door hat OmI ttu.ir r.ki«u< jl t~%* M AMÉÉiki De Duitsche Inval in België Een Duitsche ammunitiewagen rijdi door het totaal verwoeste er verlaien dorp Mouland in de provincie Luik MORGENBLAE De Gevechten rond Meohelen O® Duitschei*s ®p ®l€£ Vluctsl Londerzeele, 27 Aug. 15 u. 30. — He-den morgen zijn de Duitschers naar Stoc-kel en Vilvoorden gevlucht. Er had geer treffen meer in den omtrek van Mecheler plaats. Geen enkel schot werd nog in der ioop van den dag gelost. Kalrnte in de Stad Meûhelen, 27 Aug. — In de stac fieerscht de grootste kalmte. Verschillen !de inwoners die in het veld gevluch waren, zijn naar hun huis weergekeerd De winkels zijn terug open. De heer Des sain, burgemeester van Mechelen, heef maatregelen genomen om de bewoner gerust te stellen. Het Trsinverkeer hersteld Mechelen, 27 Aug. — Het treinverkee is gedurende eenigô uren onderbroken geweest, maar heden morgen terug hersteld.De eerste trein die van Antwerpen naar Mechelen ging, vertrok heden morgen om 11 uren en nam een groot getal rei-zigers mede. Onder deze laatsten waren verschillende personen die in een oogen-i blik van schrik de vlucht hadden geno-■ men. ; De VSuchteîingen moeten - terug naar hun Stad 3 Al de gevluchte Mechelaars die te Antwerpen zijn toegekomen, hebben aan zegging gekregen om terug naar hun stac te keeren. r De Russische Vloedgolf Wie een goede kaart heeft van Ooste-lijk Pruisen, kan gemakkelijk de krijgs- va operaties van de Russen nagaan, en ziet zei idadelijk dat de Russische telegrammen Ri zeer goed aaneenhangen. 00 Slechts op twee plaatsen dringt een E spoorweg uit Rusland in Oost-Pruisen de . -n binnen |: JJI In het Noorden te Stalluponen, en in de het Zuiden te Lyck. (Wij noemen de eer- st< ste plaatsen van eenig belang op het be Duitsche grondgebied). De Noordelijke lijn loopt over een bij- zv na rechte baan van Oost naar West. Zij zi gaat over Gumbinnen, Insterburg en N Wehlau naar Koningsberg, de haven aan li de Baltische Zee. ^ Wij hebben gezien, dat de Russen over P deze lijn vooruitgerukt zijn tôt Inster- ~N. burg. De Parijzer Matin weet nu, dat zij jeeds het eindpunt, zijne Konigsberg be- st reikt zouden hebben. P Ook op de Zuidelijke lijn zijn de le- d gers van den Tsaar reeds ver vooruitge- d rukt. a Deze lijn splitst zich te Lyck in drie takken. Naar het Noord-Westen loopt een li lijn over Goldap en Darkhemen om te v Insterburg de lijn Staluponen-Konigs- a burg te vervoegen. 0 Wij hebben gezien, dat Goldap en Dark-1 n hemen in handen van de Russen zijn en dat zij dus meester zijn over dezen tak van de Zuidelijke lijn. De andere tak nu, de middenste, loopt van Lyck weg naar het Westen over Lot-: zen (dat ook reeds in de handen van de i Russen is) Rastenburg en Bartenstein, ook naar Konigsberg. i En dan hebben we van Lyck uit nog een i derde tak, die over Johannisburg, naar Breitenheide loopt, een plaatsje ten Zui-1 i den van het Spirding meer, het Zuidelijk- - ste van de reeks meren tusschen Norden-t berg en Johannisberg. Te Breitenheide nu, splitst die meest - zuidelijke tak van den spoorweg uit Lyck j zich weer in twee deelen, waarvan het a Noordelijke naar Rothflies et het Zuide-n lijke naar Allenstein, welke beide staties liggen op den spoorweg, die heel Oost-r Pruisen doorloopt van Osterode naar - Memel. ij De krijgsverrichtingen waarop boven-:- staande telegrammen doelen, hebben plaats gevonden binnen den driehoek, ;- die gevormd wordt door de spoorwegen, die Breitenheide, Allenstein en Rothflies aan elkaar verbinden. ie Het plan van de Russen is zeer duide-:n lijk : Zij volgen de zeer schaarsche spoor-te wegen in Oost-Pruisen en maken zich var s- aile staties en kruispunten meester, oie over deze spoorwegen hun verbinding s- met Rusland verzekerd te hou den, Gaan ze zoo voort, dan hebben ze, al eer deze week uit is, de grens van de pro vincie West-Pruisen overschreden e: staan ze op v den rechterover van d Weichsel!' . 15ckVi,r:aïgd"da't nfj' urûrien'~ane™weKB] te Berlijn zal zijn. — -v v De Engeischen ia Togoland Kapitulatis der Duitschers ^ zonder voorwaarden Londen, 26 Aug. — De minister van koloniën geeft in het Lagerhuis lezing van een telegram van den bevelhebber der Engelsche legermacht van Togoland, ^ meldend dat de Duitschers hadden aan-geboden zich met de eer van den oorlog over te geven. De bevelhebber van de £ Engelsche troepen antwoordde dat zij j zich moesten overgeven zonder voorwaarden, dat de Engeischen altijd den priva-ten eigendom zouden' eerbiedigen. Het antwoord der Duitschers wordt verwacht tegen morgen avond. »** Londen, 26 Aug. — De Colonial Office ■ meldt dat Togoland zich zondpr kondi-tiën overgaf. Morgen vroeg zullen de ver- ( bondenen er binnentrekken. X Engelsclien te Qsstende Engelsche Kompagnies ontscheept Oostende, 27 Aug. — Heden morgen kwam een Engelsch seliip te Oostende aan ; dat verschillende kompanies Engelsche t artilleurs aan land zette. Deze kompanies zullen samen met de gendarmen en debur-gerwaeht de uhianen in het Noorden van 1 West-Vlaanderen aehtervolgen. De bevol-: king van Oostende heeft deze Engeischen geestdriftig onthaald. Men schat hun getal op 3000. - V — De Maalbeoten te Oostende 1 Oostende, 27 Aug. — Sedert gisteren 1 vaart slechts een eîkele maalboot van Oos- t tende naar Folkesto ie vant de dienst des 's nachts is voorlo pig opgeschorst. Zij ver- " trekt om 10 uren il 's morgens uit Oos- s tende. - „— ^ 1 fier Gendarmen begraven te ^ Oosende Aandoenlijkt Plechtigheid Oostende, 27 AuJ. — Oostende heeft 's aan de vier gendaimen, die eergisteren in de schermutselinj te Thourout gesneu-î- veld zijn, plechtige ierbewijzen betuigd. r- De militaire en bjirgerlijke overheden n alsook afgevaardigœn van de strijd-machten onzer bonAenoten, vergezelden m den lijkstoet, die bj oogenblikken voor 'S den drans van de inietoeen massa moest ITELEGRAMMEN VAN HEDEN NACHT De " Kaiser Wiihela der Grosse " I» den Grand geboord fa £4-i <r* « la J^/ladtosi'oal mff u u «t e» w v «*. ^ m. Londen, 27 Aug. — Heden namiddag heeft minister Churchill in het Lagerhuis aangekondigd dat een Engelsch oorlogs-schip het gewapend koopvaardijschip «7 «Keizer Wilhelm der Grosse» van de «Norddeutscher Lloyd», in den grond heeft geboord. Het schip werd gebouwd in 19 DUITSCH-ENGELSCHE GEVECHTEN IN FRANKRIJK Londn, 27 Augustus. — De Engelsch landingstroepen houden de Duitschei tegen tusschen Cambrai en Le Cateai Zuidwaarts van Maubeuge. I Er werden reeds verschillende gevecl ten geleverd, waarvan de eerste beric] Ion imnr rlo T?.-n crû!on Ql,lo-r»o,nric:fiD*af In ; dén. i De Duitschers trachtten vergeefs het , Engelsche leger van zijn operatiebasis af te snijden. Zij verzwijgen hunne verliezen die - aarm'pnliik mofitpn ziin. Een nieuw Engelsch Leger ner, de minister van oorlog, heeft ee: nieuw leger van 500,000 man onder d In massa bieden zich steeds nieuwe vriiwillisers aan. Voor de Leening aan België If aIIautISm ufélncilllkkâll . Londen, 27 Augustus. — Het welslagen der leening van 250,000,000 frank aan België is tenvolle verzekerd. Tôt giste ren was er reeds meer dan 45 miljoen onderschreven. RrvI iiii mofit tiinifin ilriR veto liereiH ziin ! Q «m/dm m-nAav rSo iDrintèmon in Rusland Londen, 27 Augustus. — Rusland heeft tôt op dit oogenblik acht miljoen man gemobilizeerd. Daarvan zijn er vijf miljoen bestemd voor Duitschland. De Russische generale staf verklaart dat hij in drie weken te Berlijn moet zijn. De Bamnenaanslagen ! i op onze Stad . Een Telegram van de Koning van Engelcpd i Aan den koning der Belgen, • , Antwerpen. < Ik ben verschrikt te vernemen welk ge- : vaar gij allen gisteren geloopen hebt,doqf : het werpen der bommen. _ ! Ik hoop dat de Koningin en uw kin- ! deren niet door de ontroering geleden , hebben. . . t Ik volg met bewondering de wapenfei- : ten van uw dapper leger.. George. De Begrafenis der Slachtoffers Heden voormiddag zijn de beklagensvraar-dige slachtoffers van den laffen bomsnenaan-slag op onze stad, onder algemeene- deelne-ming onzer bevolking, begraven. De kist van den agent Van Vooren vrerd door een zestal politieagenten gedragen, ach-ter het lijk gingen de heer Schmidt, hoofd-kommissaris en talrijke kommissarissen. De vlag van den bond der politieagenten werd gedragen voor een talrijke groep leden. De lijkkoetsen der andere slachtoffers ver-lieten kort na elkaar het doodenhuis. Langs heel den doortocht van den droeven stoet stond een ingetogen en medelijdende menigte geschaard. De slachtoffers werden og net '■laelkerkhof ter aarde besteld. De Duitschers te Wolverthem Hoe de Heer *t Kint ontsnapte De heer volksvertegenwoordiger 't Kint de Roodenbeke, burgemeester van Wolverthem, bevindt zich in onze stad sedert Woensdag. Gedurende verscheiden ^dagen beschermde den heer 't Kint zijne gemeente en. trachtte de bevolking gerust te stellen. Hij werd als gijzelaar gevangen, en ver> scheiden malen met den dood bedreigd door Duitsche officieren, die ten onrechte beweer-den dat burgers op de soldaten geschoten hadden. Het kasteel van den heer t Kint werd door het vuur vernield, zijn vrouw moest met haar drie jonge kinderen door de vlam-men heen op de vlucht gaan. Terwijl de Duitsche soldaten op de be-klagenswaardige vluchtelingen vuurden, kon dtï* heer 't Kint een der Belgische voorpos-ten bereiken. Door het hoofdkwartier gehol-pen kon hij tôt in Antwerpen geraken.waar hij aan de Regeering verslag deed over het-geen in Wolverthem is geschied. ■ V BBRIGHT De personen die gaarne zilvepen muni of bankbriefjes tegen nicka zouden wenschen uit te wisselen( kunnen zich in onze bureelen «an* bieden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1897 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes