De nieuwe gazet

1774 0
23 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 23 Augustus. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n00zp3wt1s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 23 Augustus 1914 SJSEÉTIEBiSEiS, - (BU1TENLAND 5 C.) 17e jaargang Nr 5088 De Nieuwe Gazet «AiJL5SrK:oKrx)xc3-i3ïTa-B3sr = » **• bladiijde, per klelnea regel Jr,030 Wnancieele annoncen . ...... I , i, « 1.00 lleklaam onder Etadiileu*», don r*£*w . a a • 1.00 f Eteduieuir*, den regel. ...... . » i I «i.00 Bjgaionljsbericlit. ....... ..... • U» Il .«...... •.,«. WvtrMn takomin) u. Abonoementen werden aangenoraen In onze bureelen t KQRTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en In ails Postkanforen AU* Brmsn, Annoncen ta Ifededeelingen t» sendeo aan bit Besîuur «■» Telefoon S53 f Pet J&ar, fr. 8.00. — Zw niaandexL fr. 4.00, maanden, fr. 2.00, De âniionoen buitaa da primnofr Antwerpen, \rorden ultslaltond oatvangta door d«il htlf, D* Cauuw. Onde Bouts, 39; Antifrrp*n, «n door Ofjm Ter Bewaking van onze Kusten Het Engelsch smaldeel, dat in de Noordzee kruîsî. Foto van op een Deensche boot genomen. ^VCOïiGl-EÎISrBL^LlD Eerste Uitgaaf Zullen de Duitschers te Antwerpen komen ? Tôt dusver duidt niets erop, dat d( •Duitschers zinnens zouden zijn, opAnt werpen aan te rukken. Er hebben, zooals men op een andere pir.ats in dit b-lad zien zal, ac® schermut-3elingen plaats gehad tusschen afgezon-derde uhlanenpatroeljes en Belgischt voorposten, doch Nooi'delijk Mechelen hebben zich geen vijanden meer ge-svaagd.Gisterenmorgen kwaraen dan ook de groenten- en melkboeren uit het Zuiden van wie er al een paar dagen vele weg-gebleven waren, met hun voorraad naat de stad, waar ze bij hun klanten niel weinig welkom waren. Allen zeiden ze, dat ze geen Duitschers gehoord hadden noch gezien. Ook begint men er vrij algemeen op te vertrouwen, dat de vijand zich'noch den tijd noch de opofferingen zal ge-troosten, die er noodig zullen zijn om Antwerpen te belegeren. Dat we totaaj van Brussel afgesneden zijn, en volstrekt niets meer weten van ,wat er gebeurt, veertig kilometer slechts ten Zuiden onzer stad, schijnt den Ant-werpenaren al heel weinig ongerust te maken. Géén spoor van paniek in de stad. Het schijnt wel, of het hier aile dagen Zondag is en kermis in de week. Van den vroegen voormiddag is de stad vol wandelaars, en, eenmaal het middaguui voorbij, zit het aan de terrassen der kof-fiehuizen van de Statie tôt aan de Groen-plaats zoo vol, als op den schoonsten Zondagavond. Van het idee dat de Koninklijke fami-lie te Antwerpen is, heeft men zich blijk-baar al gewoon gemaakt. Er blijft geen volk meer staan voor het Paleis, en de wacht heeft het daar dan ook, men kan niai. cpamalrkpliilrPT» Voor het lokaal van het Roode Kruis op de Meir is er heel den dag door nogal drukte. Telkens een rijtuig met gekwet-sten aankomt, dringt het volk er in massa t«£tHîOB Gisteren namiddag zijn er in onze stad nu ook twee Duitsche gewonden aange-komen. Beiden werden, in een gevecht nabij Mechelen,vrij erg toegetakeld:Eén hunner werd de bil gebroken door het vallen van zijn paard. De Londensche korrespondent van de Amsterdamsche Telegraaf seinde Vrij-dagavond:«De meeningen loopen hier uiteen over de kwestie, of de Duitschers Antwerpen zullen belegeren dan wel deze krachts-inspanning zullen nalaten, bij hun po-ging om verder door België naar de noordelijke grens van Frankrijk op te rukken. Velen vragen zich hier af, wat er zou kunnen gebeuren als de Duitschers Antwerpen eens met groote hevigheid moch-ten aantasten, zoodat een aan val op de Germanen door de Engelschen van den kant der Schelde noodzakelijk en van groot belang zou worden. Engeland kan in geen geval toestaan, dat de Duitschers Antwerpen bezetten, maar ik hoorde hier zeggen, dat Groot Britannië nimmer inbreuk zou maken op de onzijdigheid van eenig land om die van een ander land te verdedigen. Deze lastige kwestie zal zich echter zeer waarschijnlijk niet voordoen. Antwerpen wordt als te sterk beschouwd om te kunnen worden ingenomen, voor-al met het oog op de operaties der geal-lieerden in de buurt. De plek waar het Engelsche expeditie-leger zich bevindt, wordt nog steeds met de meeste zorg geheim gehouden.» DE DUITSCHERS TE LUIK "Vijî Brugçfen over de Maas Aan de «Nieuwe Rotterdamsche Courant» Tvordt geschreven: Hoewel het troepenvervoer naar liet Wes-'en gestaakt is, hebben de Duitschers than oenoorden Luik niet miiider dan 5 bruggen over de Maas geslagen, waaronder de vaste brug bij Visé, die bij het begin van den oorlog door de Belgen was opgeblazen. Even ten Zuiden van deze, stroomopwaarts 1s een zware breede hulpbrug voltooid,een derde is bij Argenteau gereed gelcomen.In Visé is slechts het tôt hospitaal ingerichte klooster, waarop door de Duitschers «zu 6Chonen» -was geschreven, gespaard geble-ven. De tunnels om Ivuik worden, evenals de spoorlijnen, door de Duitschers her-eteld; een niet te schatten aantal man-schappen zijn met deze werkzaamheden be-zig. De genomen forten worden door hen weer in staat van tegenweer gebracht.Luik zou op deze wijze bij tegenspoed der Duitsche wapenen tegen een Fransch-Belgisch leger als steunpunt der terugtrekkende troe-3Pen dienst kunnen doen Bij Mouland en Visé bevindt zich een ontzagwekkende hoeveelheid militaire trei-nen; wagens en automobielen van de uit" eenloopende vorm en soort zijn volgepakl met proviand en oorlogsbehoeften, doch troepen zijn niet meer te bespeuren. Logenstraffing De «Colnische Zeitung» heet het eer leugen, dat de forten van Luik nog in handen van de Belgen zouden zijn. «Toi deze leugen, zegt zij, behoort een brutali-teit, die men vanwege de Belgische regee-ring niet zou verwachten». En dan zegl het Duitsche blad nog: «Wij verklaren nog eens met nadruk,da aile Luiksche forten in het bezit dei Duitsche troepen zijn, zoodat deze vesting thans een hecht steunpunt voor de verdert operaties van ons Maasleger is. Wij kunnen hieraan toevoegen, dat de kommandanl der vesting Luik, generaal Léman, hedei trevankeliik ia Keulen is binnengebracht.3 ËtsclM en lapai Japan bereidt zich ten Oorlog Het Loidenscbe «Contrai Ne\vs» ver-neemt uit Sjanghai, dat aile vrouwen ei ^inderen, evâno.l-s aile Japansche onderda-aen thans Tsingfa.i hebben verlaten. Men rerwacht, dat de haven van Iiiao-Tsjeoe ;ebombardeerd zai worden, waarmede heden 3m 12 ursj een amvang zal gemaakt wor-ien, wanneer o.' op" het Japansche ultima-;um geen betreciig ad antwoord zal gege-i^en zijn. Naar m'i -\ erneemt heeft de kei-cer VrijdasravoT|d Iraadloos telegram aan ien iJaitschëji 'b'èv«iii§Bij.èr van de Kiao-rsjeoo verzonden, waarih hij last geeft, de erouwen en kinc'ereu te sparen, maar de stad te verdedigen tôt den laatsten man. De Duitsche Vloot te Kiao-Tsjeoe Het Duitsche smaldeel in het Verre Oos-;en, waarvan Japan de ontwapening of ver-wijdering eischt, bestaat uit de twee pant-serkruisers «Scharnhorst» en «Gneisenau» m de drie kleine pantserdekkruisers «Leip-3ig>, «Emden» en «Nurenberge.De «Scharn-\orst» en «Gneisenau» zijn zusterschepen i'an 11,600 ton, die in 1906 van stapel ge-oopen zijn. Hun snelheid bedraagt 22-23 enoop en hun voornaamste wapening bestaat uit 8 snelvuurkanonnen van 21 c. M. ;n 6 van 15 c. M. De «Eraden> heeft een ivaterverplaatsing van 3650 ton en voert 12 kanonnen van 10.5 c. M. ; de «Nurnbergs [3470 ton) en de Leipzig (3250 ton) hebben 10 van die kanonnen. De Ouiisolers te Aerschoi De Burgemeester van Aerschoi en zijn Zoon zouden door de Duitschers vermoord zijn. Naar het schijnt zouden de Duitschers Donderdag den heer burgemeester Tieiemans van Aerschot, gefusiljeerd hebben en zijn zoon opgehangen. Aangaande deZen dub-belen moord werd het volgendo verhaald. Een hotelhouder der stad zou bij de aan-komst der Duitschers door een venster tee-ken hebben godaan om de Belgische solda-ten te verwittigen. De hotelhouder die als kleeding een witte vest droeg had zich ver-scholen alvorens de Duitschers zijn huâe binnendrongen. Daarop vielen de vermoedens der Uhlanen op den lieer Tieiemans, die maalder is en witte kleederen droeg. Op staanden voet werd de ongelukkige door het hoofd geschoten en zijn zoon op-gehangen. De ontroerhig onder de bevol-king is geweldig. Twaalf Treinwachters gefasiljeera Te Aerschot hebben de Duitschers afsctiu-svelijke gruweldaden gepleegd. Zij hebben twaalf treinwachters en hoofd-treinw&ohters gefusiljeerd. vv\ Een Slasg fuschen Duitschers en Fraoschen Sedert Zaterdag morgen zou een groote veldslag begonnen zijn tusschen Franscher en Duitsche troepen, tusschen Namen en Charleroi. Men denkt dat het gevecht een paar dagen gaat duren en dat de uit-slag van allergrootst belang zal zijn. Na-dere bijzonderheden ontbreken. VVV Kustbewaking voor ons Land 5 Engelsche oorlogsschepen kruisen voor ©ostende en Blankenberge. DE DUITSCHERS IN OOST-VLAANDEREN OP WEG NAAR GENT Te Wetteren Een medewerker van het Gentsche so-cialistenblad «Vooruit» vertelt, hoe de Duitschers, Vrijdag morgen, te Wetteren aankwamen. Dezen morgen, zoo begon hij, was het nieuws in onze gemeente verspreid, dat de Duitschers welke Aallst hadden bezet, den weg naar Audenaarde hadden ingeslagen. Eenige personen reden per velo weg. Dichtbij Aalst, aan het gehucht Vijf Huizen gekomen, sloegen voorposten der Duitschers (omtrent 400 man) inderdaad den weg naar Ninove in. De velorijders werden echter zeer onaangenaam ver-rast. Hunne vélos werden ofwel aange-slagen, ofwel vaneen gehakt. Men heeft mij verzekerd dat een jon-gen die weigerde zijn velo af te staan, door een Duitscher werd neergeschoten. Verzekeren kan ik dat echter niet. Een -iOOtal Duitschers sloegen den weg naar Audenaarde in, terwijl 150 den weg naar Wetteren-Gent opgingen, zich even-wel verdeelende en verschillende zijba-nen volgende. Te Wichelen dwongen de Duitschers den statie-overste hem het geld te over-handigen dat hij bezat. Dit geschiedde, — zooals ailes, zegde men mij, met den revolver op de borst. Te Uytbergen trokken ze de Schelde over zoo naar Galcken. Te Wetteren kwamen ze gisteren namiddag om 5 uren aan. Deze 150 à 200 man hadden twee mitrailleuzen met zich. Onder de baan hadden ze den buurt-tram Wetteren-Overmeide-Lokeren te-gengehouden. Een baal koopwaren hadden ze met hunne sabels doorkerfd, om te zien wat ze bevatte. Op het Gemeentehuis van Wetteren werd de burgemeester gedwongen de ge-meentekas te overhaiidigen. De burgemeester geleidde de aanvoer-ders der Duitschers naar den gemeente-ontvanger, die al gaf wat de kas nog bevàtte. In de statie bemeesterden zij eene som van 120 fr., in het postbureel eene som va 12 frank. De kabien van den wisselwachter werd vernield, zoodat ze gansch onbruikbaar is. Een auto met een drietal belgische sol-daten werd tegengehouden en de jongens krijgsgevangen genomen. Een tweetal patrouillen zijn dan naar Overschelde en Zele gegaan. Daar ont-moetten ze een auto waarin twee fran-sche officiers zaten. Deze hadden de uhlanen bijtijds gezien en konden rechts-omkeer maken en de baan van Dender-monde nemen. Dezelfde patrouilles zijn tôt Heusden en Melle gekomen, doch dan terugge-keerd.Te Wetteren hebben ze te eten en te drinken gehad. Gij moogt, ze dus heden te Gent verwachten. Te Melle Zaterdag morgen om 5 uren signaleer-de men aan Vooruit dat een 200tal Duitsche wielrijders en kavaleristen te Melle waren. Het is wel mogelijk, zegt «Vooruit» in zijn blad van gisteren, dat, op het oogen-blik dat wij verschijnen, deze groep te Gent is. Te Gent Een Proklamatie van den Burgemeester M .Braun,burgemeester van Gent, heeft een proklamatie doen aanplakken, zeg-gende dat de Duitschers zich in verschillende Belgische steden hebben gevestigd en dat en bezetting van Gent mogelijk is. In dit geval, hoopt hij op de kalmte en de koelbloedigheid der bevolking te kunnen rekenen. Hij raadt de inwoners aan zich te ontdoen van de wapens, welke zij mochten bezitten. Zoolang hij in vrijheid zal zijn, zoo eindigt de proklamatie, zal hij de rechten zijner ingezetenen bescher-men.De Vrijwilligers naar de Grenzen De vrijwilligers van le, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e linie, te Gent gekantonneerd, waren Vrijdagmorgen om 10 uren aan het exerceeren op St-Pietersplein en de om-liggende boulevards, als het order kwam onmiddellijk naar de kazerne terug te keeren. Kort hierop vertrokken de soldaten met wapens en bagagi» lança de Zuidsta-tie. Te middag waren aile kazernen ledig. Intusschentijd kreeg een deel van de Brusselsche burgerwacht,, die in het Feestpaleis was gelegerd, order naar Oostende te verhuizen. Automobielen buiten gebruik gesteld Versclïeidene automobielen stonden ' nog aan de «Sterre». Deze waarvoor er nog geleiders waren werdén geladen met een groot aantal luchtkamers en buitenbanden en vertrokken naar Antwerpen. De overigen werden op bevel van den generaal-plaats-bevelhebber buiten gebruik gesteld. Te Antwerpen kwamen zij gisterenmorgen aan en reden in een langen stoet door de stad. Men heeft er 130 geteld. De Militaire Bakkerij Het personeel der militaire bakkerij is naar Antwerpen vertrokken. Het mate-riaal werd ter beschikking gesteld der stadsoverheid. Bij de Burgerwacht Vrijdag morgen, om 8 uren, werd de tweede ban van de Burgerwacht opge-roepen om op den Kouter te vergaderen. Men had gezegd dat het was ten ëinde de wapens af te geven, doch intusschentijd moet er verandering gekomen zijn. daar de burgerwachten onverrichterzake naar huis mochten keeren. Om 10 uren juist, werd heel de burgerwacht bij trommelslag en klaroenge-schal opgeroepen om zich op den Kouter te vereenigen.De burgerwachten van den eersten ban vertrokken naar Antwerpen, evenals eene afdeeling der jagers-ver-kenners. De andere burgerwachten moes-ten in het bureel van militie, Kouter-dreef, hunne wapens afgeven, hun hoed of tuniek op het policiebureel bestellen of verbranden. Do burgerwacht onzer stad is dus ont-bonden.De wapens werden in de statie Gent-Zuid afgegeven en naar Antwerpen ver-zonden.De Vluchtelingen te Gent Talrijke vluchtelingen uit Brussel en de provincien Antwerpen en Brabant, kwamen sinds twee dagen te Gent toegestroomd,tot laat in den avond. Al zij die na 10 uren 's avonds aankwamen hadden veel moeite om logies te vinden, daar aile koffiehuizen gesloton werden, en daar aile hotela met volk méér dan gevuld waren Gelukkig waren er vele medelijdende zie-!en die aan de angstige vrouwen en kin-deren een onderdak verschaften in hun eigon huis. Het was in een woord de her-haling van de droeve tooneelen die hier te Antwerpen voorvielen. In talrijke scholen,, in het nachtverblijf, en in magazijnen werden de behoeftigen logies verschaft. In de wachtzalen van de statie Gent-Zuid sliepen honderden vluchtelingen op de banken en den grond. De ToesSaitil in de beide Vlaanderen De Gentenaar zegt dat het Duitsche leger, dat zich naar het Zuid-Westen be-geeft, 50,000 man sterk is, samengesteld uit infanterie, kavallerie en artillerie. Vrijdag morgen duurde de voorbijtocht te Hekelgem bij Assche op de lijn van Aalst van 7 uur tôt den middag. Zij werden voorafgegaan door wielrijders, welke de telegraafdraden doorsne-den en de buurttramlijn deden springen. Zij maakte de melkvaten buit uit een der rijtuigen. Pontonniers volgden hen< Van Hekelgem richtten de troepen zich naar Ninove en verder naar Doornik of' Bergen. Het doel der beweging schijnt1 Valenciennes te zijn. Aalst is ovefrrompeld door een kom-i panie uhlanen, die zich hebben meestep gemaakt van de stadskas. Tegen den middag kwamen er 12 te Quatrecht. Da wielrijders die zij ontmoetten, dwongen ze af te stijgen, waarna de banden wern den doorgesneden. Een jonge man,Goe-! lens, die weigerde stil te houden, werd doodgeschoten. De zoon van den bankier, de Coene, van Aalst, werd gekwetst. Twee honderd uhlanen zijn Vrijdag te Wetteren aangekomen, waar zij de post-i kas hebben leeggestolen. Schermmiitselingen bij Mechelen Om 8 uren *a avonds, uit zekere bron. Zaterdag namiddag verscheen nabij Mo* ehelen een troepje van 6 Duitscne ruiters., Zij werden door eenige onzer gendarmen achternagezet en beschoten. Drie der Duit-schers werden gedood. De drie overblijven-ilen twee uhlanen en een dragonder, wer-ien gevangen genomen en per automobiel oaRr Aii?»yorpea ovcrgobi'cht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1897 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes