De nieuwe gazet

2202 0
26 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 26 Augustus. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cj87h1ff13/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Nieuwe Gazet , -A.ÎSTK;OISr3DXCa-I3iTG}-35œT s ■ "i.idzijde, per klelnen regel IMMO ;■ s.M ucieele (mnoncea • » • •• * 1^0 Rtikioum onder stadnïeuwi, des Tegel* , « . a 1.00 -u.ieuwB, den regel. , I • e 2.00 r*Àï£"- • •, î,r, Abonnementen wortfên aangenomeo in onze bureelen i KORTE NIEUWSTRÂÂT, 28, ANTWERPEN, an In alla Pnstkanîoran J| Ui% Brmaa» Annonce» m HededeolingM ta gtndia ta» het Besiuur •*» Telefoon 853 . il ^LBOisrisrsiVïE^csîifllsr $^ Il Anti'orpan, worden ultslaitond oiitvangea dcor oea he« 3yCOÏlOE3^B3LiA.I3 Berste "CXI De KiijgsTerrieiigeD rri Uni Jlet Oogmerk der Duitschers. — In hiin Opmarsch gestuit. — De Eol der Engelschen Het is nog zeer moeilijk een duidelijk ^Êeeld te krijgen va nde krijgsverrichtin-igen rond Charleroi. Een Duitsch legerkorps moet Zaterdag nabij Huy over de Maas zijn getrokken en al dadelijk slaags geraakt zijn met een sterke Fransche troepenmacht, die ondersteund wordt door een brigade Schotsche Hooglanders. Het gevecht woedt in de plaatsen Luttre en Fleurus. Bij en in Luttre hebben Fransche en Duitsche cavalerie elkaar iederen duim breed betwist. Het leger dat over Brussel kwam rukte intusschen met versnelde marschen op in de richting van Valenciennes en Rij-sel, maar ontmoette op zijn weg overal een zeer sterke Fransche en Engelsche ■legermacht. De Duitsche artillerie bombardeerde Zondag Charleroi, waar een aanzienlijke Fransche troepenmacht een voortreffelij-ke stelling genomen hebben. Charleroi beschoten De Duitschers schoten van uit Jumte-Bt- Antoine. De drie eerste houwitsers vielen op de gevangenis, ofschoon deze de vlag van het Roode Kruis droeg. ■ Twee houwitsers werden geworpen op 'de handelsstatie, waarvan slechts een ontplofte en een paard doodde,zonder den .officier te treffen, die het bereed. Twee houwitsers werden geworpen op de Passage de la Bourse, maar richtte Slechts stoffelijke schade aan. De Fransche artillerie,meer zuidwaarts geplaatst, antwoordde op de Duitsche infanterie, die den weg van Brussel af-kwam en bracht de Duitsche kanonnen tôt zwijgen. Er waren zeker wel 2000 Duitschers, op een baan waar slechts 200 Franschen stonden om hen te ontvangen. Maar deze 200 Franschen hadden drie mitraljeuzen bij, en daar werkten ze zoo 'dapper mee, dat de Duitschers in warl- UI UV1 orde terugtrokken. , In den nacht kwam een groote afdee-ling zooeven toe, die de vervolging van den vijand begon en hem nabij Thuin over de Samber terugdreef. ûffïcieele Fransche iededeeling Over den toestand in België heeft het Fransch Ministerie Maandag namiddag, om 3 uren bekend gemaakt dat de Franschen een drievoudigen aanval doen. Eén leger is van Waver in zuidelijke richting vertrokken en rukt over Neufchateau te-gen de Duitschers in Luxemburg op; een tweede leger, vertrokken van Sedan, tr'ekt door de Ardennen en valt de Duitschers aan op hun opmarsch tusschen de Lesse en de Maas; het derde leger, in de streek van Chimay, valt den Duit-sechen rechtervleugel aan tusschen Samber en Maas. Het wordt gesteund door een Engelsch leger, dat uit den omtrek van Bergen is vertrokken. Er zijn verscheidene aanwijzingen dat de krachtige inzet van den strijd door de Engçlschen een gunstige werking heeft, zoowel materieel als moreel. De Ro! der Engelschen Het officieele persbureel te Londen meldde Maandag over de krijgsverrich-tingen in België: dat het Engelsche leger den geheelen Zondag zelfs tôt na het vallen van den avond met den vijand slaags is gewee'st in de buurt van Bergen en zijn stellingen heeft behouden. Het persbureau heeft geen kennis van de ver-liezen in dezen strijd. De lijst zal zoo spoedig mogelijk openbaar gemaakt wor-den.* * Anderzijds werd gisteren uit Parijs gemeld: , «Hier van betrouwbare zijde ontvangen berichten van het slagveld in België mel-den, dat de Engelschen krachtig aan den strijd deelnemen. De Engelsche artillerie heeft groote uitwerking. De Duitsohs leierlap in Oost-Pnisu Bq Tsaar op Duitschen bodem jb. Petersburg, 24 Augustus. — Bij het eerste treffen aan de Russische grens waren de Duitschers de sterksten. Het scheen zelfs een oogenblik alsof de Rus-sen totaal achteruitgeslagen zouden wor-den.Dan kwam echter een legerkorps uit Warschau ter hulp en van dat' oogen- : blik af keerden de kansen. De Duitschers werden door de twee Russische legers als in een nijptang ge- De Regeering kan het niel Russen Pruisen overwe Ziehier, in welke zeemzoete bewoor-îdingen, door het officieuze Wolff-bureau, de generale staf, de Duitsche neerlagen in het Oosten bekend maakt: «Sterke Russische troepenmachten zijn ivoortgedrongen in de richting van de An-gerapp en ten Noorden van den spoorweg « Stalsupoenen-Insterburg. Het eerste legerkorps, dat een overwinning behaalde, hield den vijand bij-Wirballen tegen, maar werd teruggeroepen naar verder in het binnenland staande troepen.Het hier verzamelde leger deed een aanval op Gumbinnen en op den meer Zuidelijk oprukkenden vijand. Het eerste legerkorps wierp overwinnend den vijand,die het tegenover zich had, ook hier terug, maakte 8000 gevangenen en veroverde verscheidene batterijen. De tôt dit legerkorps behoorende cavalerie-divisie ■ wierp twee Russische cavalerie-divisies terug en maakte 500 gevangenen. De verder Zuidelijk strijdende troepen stie-ten op sterke verdedigingswerken, die zonder voorbereiding niet genomen kun-nen worden. Niettemin konden verse hil-lende afdeelingen zegevierend voortruk-ken. Toen echter werd bericht ontvangen over een opmarsch van andere vijande-lijke krachten. komende uit de richting klemd tusschen Insterburg in het Noorden en Allenstein in het Zuiden. De Tsaar kwam aan in het hoofdkwar-tier op Duitschen bodem en werd met toonlooze geestdrift door de troepen onthaald. Het Russische leger dat in Duitschland rukt is op zijn eerste aanvalslinie 400,000 man sterk. Een tweede leger van 400,000 man be-vindt zich op de tweede linie. >t langer verdniken dat de eldigen ! Narew, tegen de streek ten Zuid-Westen van de Mauer-meeren. De generale staf meende, hiertegen maatregelen te moeten treffen en trok de troepen terug. De te-rugtocht had plaats zonder dat de vijand eenige moeilijkheid in den weg legde. De vijand achtervolgde niet.Deze maatregelen op het Oostelijk krijgstooneel moesten eerst genomen worden, opdat een nieuwe beslissing gezocht kan worden, Deze is onmiddellijk te verwachten. De vijand verspreidde het bericht, dat vier Duitsche legerkorpsen geslagen zijn. Dit bericht is onwaar.Geen enkel Duitsch legerkorps is overwonnen. Onze troepen namen het bewustzijn met zich mede, de overwinning behaald te hebben en de meërderen gebleven te zijn. Tôt heden is slechts de vijandelijke cavalerie over de Angerapp getrokken; langs de spoor-wegen moet de vijand Insterburg be-reikt hebben. De beklagenswaardige dee-len der provincie, die aan den vijande-lijken inval bloot staan, brengen dit offer in het belang van het geheele vaderland, dat zich, wanneer eenmaal de beslissing gevallen zal zijn, dit dankbaar zal her-inneren.De generaal-kwartiermeester, ! (w. g.jVON STEIN. NA DEN AANVAL > Antweipei in 't Mer Wie heeft er ooit Antwerpen gezien, als dezen nacht? Om halfnegen, wanneer de regen nog neerdruilde in de roeten duisternis, was 't do rechte nacht voor den aanvang van ' 't Wonderjaar. De krijgsgoeverneur had op 't laatste oogenblik bevel uitgevaardigd, dat aile neringdo,ende huizen om 8 uren reeds gesloten moesten worden, dàt aile licht op den openbaren weg moest worden uit-gedoofd, en dat aile tramverkeer moest o'phouden. Dat was nu wel eens de ware staat van beleg. Als een vuurtje zoo verspreidde zich het nieuws, al was het nog nergens aan-! gezegd, en de politie moest dan ook bij-na nergens meer de menschen tôt sluiten • aanmanen. Dat is ook weer vTat, dat we gewoon moeten worden. Een massa menschen, die verrast waren op weg naar huis, hadden nu door een nooit geziene duisternis naar huis te sukkelen. Voor buitenmenschen is dat [ zoo'n erg niet, die hebben kattenoogen, Maar die moeten de Sinjoren nog krij-, gen. Intusschen i)amen ze de zaak alweer koeltjes op. Ze struikelden van het voet-pad, botsten elkaar op 't lijf, hielden Peer voor Pauw en Pauw voor Kobe... liepen ook wel eens een straat abuis... Maar het goed humeur verloor er waar-achtig nog niets van zijn rechten bij. Op de Meir zaten de menschen op de drempels, onder de neergelaten zonne-tenten van de koffiehuizen en wisseldén hun indrukken over deze nieuwigheid. Het eerste half ui j was 't ergste. Hier en daar had men toch nog een lantaarn laten brar<!en, alvast de rood-witte gaslampun, uïè de nabijh'eid van een brandsein aanduiden. Daarmee stelden de late wandelaars het weeral! En dan waren er in den vooravond ook toch nog vele bovenven-sters verlicht. In ieder geval... om tien uren was ie-dereen goed en wel thuis, en bleven op de straat alleen maar achter: een pa-! troelje gendarmen ... een paar agenten hier en daar... leden van de burgerpoli-, tie... af en toe een militaire- -of roode kruis-auto, die met een waaier van licht in de duisternis boorde... en hier en daar een beklagenswaardige journalist, die met zijn blad van de censuur kwam... Het was niet plezierig... Maar 't belette zeker niemand het slapen. De emotie over den bommenregen van dezen nacht is weeral over. «Waarom zou er nu juist op mijnen kop een bom vallen? zeiden filosofisch de Sinjoren, en... kropen, even filosofisch, hunnen emmer in. Het gedrag der Antwerpsche bevolking ■ mag aan heel de wereld ten voorbeeld worden gesteld. Een VerwitiigiRgssignaal [ Het zou zeker een groote geruststelling zijn zijn voor onze bevolking, zoo er voor heel de stad een venvittigingssignaal werd gegeven van 't oogenblik dat een «Zeppelin» • in 't ziclit is. Dat er op de stadswaag zoo een groot getal slachtoffers vielen, heeft als oorzaak î dat de bewoners op de straat en in de ven-sters stonden. De beste plaats in zulk geval — niemand zou dit mogen vergeten — is de kelder. Zoo heel onze bevolking bij 't verschijnen van een «Zeppelin» zich daar ; vèrstak, zouden de bommen der Duitsche laf-aards niet meer dan stoffelijke schade kun-. nen aanrichten. Zoo men bij 't naderen van een Duitschen luchtballon de stoomfluiten van een drietal booten -werken deed, dali zouden onze mede-burgers verwittigd zijn dat er gevaar dreigt • en dat zij 'zich op veilige plaatsen moeten berger. Het geluid der stoomfluiten zou luid ; en doordringend genpeg moeten zijn, opdat het tôt in de uiterste hoeken onzer voorste-den zou gehoord worden. Men zou er zelfs te Borgerhout, te Ber-; chem, te Merxem, op 't Kiel, enz kunnen plaatsen, die bij het hooren van het verwit-tigingssignaal van één der stoomfluiten, te-gelijk aan 't werk zouden ,kunnen gaan. Te-gelijk zou dit hoodsignaal onze troepen op a 1 de forten op 't ze 1 f d e oogenblik kun-! nen verwittigen, dat zij hun geschut, hun mitrailleuzen of hun geweervuur op den ; «Zeppelin» te richten hebben. Zoo zouden de kansen op ontsnappen van den indringer 1 heel wat verminderd worden. | v-V* Toevoer van Levessmiddelen Elken dag zullen verschillende treinen met ' Ievensmiddelen, eieren, boter, melk, groenten , enz. om 6 uren 's morgens aanKomen in de Middenstatie. Op de De Keyserlei zal een markt ingericht worden, die voor ieder toe-gankelijk zijn zal. De koopwaren zullen aan redelijke prijzen verkocht worden. . —, Antwerpen gebonbardeerd door een "Zeppelin" Een weergalooze schanddaad. — Acht Menschen gedood. — Yele gewonden. — Ontzaglijke stoffelijke schade EEN WEERGALlzT SCHANDDAAD Het staat dus geschreven dat voor de - Duitsche tijgers àlle middelen goed zijn; i dat zij voor géén schanddaad zullen wij- ken. Hen tijgers noemen is de Duitschers t nog vleien. Zij voeren een oorlog van hyenas. Zoo zijn ze dezen nacht, gebruik ma-: kende van de dikke duisternis, met een ï hunner Zeppelin-luchtschepen boven [, Antwerpen geslopen, en hebben een be-, volking, die niets kwaads vermoedend, - in diepe rust lag, met helsche machienen gebombardeerd ! Op acht plaatsen hebben ze bommen - laten vallen. Er zijn zeven menschen ge-i dood, een twintigtal zwaaç gewond, en er . is een ontzaglijke stoffelijke-schade aan-, gericht. De eerste gewaarwording, die u bij dergelijke gruweldaad bevangt is die ! van een grenzeloozen walg. Strijden in 't open veld, leger tegen le-i ger, schwadron tegen schwadron, man te-. gen man, daar kan zelfs in dezen tijd nog iets grootsch inliggen, hoe afschuwelijk i in zich zelf ook aile oorlog is. Een stad - beschieten, die zich verdedigt, waarvan l ieder burger den toegang aan den vijand betwist, die uit al haar vuurmonden dood ; en vernieling braakt over den belegeraar i ...daar is nog altijd wat voor te zeggen. - Maar, bij een aanval als dien waarvan onze sta'd dezen nacht het voorwerp was, - houdt aile begrip van menschelijkheid ) op. Het zijn de praktijken der beruchte au-i tobandieten, Bonnot, Garnier en Co, bij - middel van de meest verstommende > voortbrengselen van het menschelijk vèr-t nuft, op den grooten oorlog toegepast! De triomf zijner wetenschap heeft het ; Duitsche volk tôt den laagstea trap van . dierlijkheid doen dalen. ; Dit volk moet niet overwonnen worden : Het moet worden uitgeroeicl. Uitgeroeid L tôt den laatsten man. Goddank, dat de kozakken daarmee begonnen zijn ! En dat i men nu ook maar de Japanners op i Duitschland loslate. »** 1 Een Zeppelin ! Gansch de stad lag in diepe rust. In de straten hier en daar slechts een paar agenten, kalm opwandelend met regel-j matigen tred. Af en toe een eenzame wan- i delaar, op weg naar huis... Eèn paar kat- j r ten, vluchtend dwars over de straat... Ge-; blaf van een hond in de verte... I Enkele minuten voor één uur... > Hee, wat was dat? Wie nog op straat waren, bleven staan, J J en spitsten het oor... ] Neen, dat was geen automobiel... Het ■ geronk kwam van boven, uit den donker-' blauwen starrenhemel... werd sterker en S sterker... Ook geen vliegmachien. Daar was het ■ ronken te dof te zwaar voor... Eensklaps, een dreun als van een ka-[ nonschot. Een dreun, die tôt in de uiterste hoeken van de stad, de huizen deed dave-; ren tôt op hun grondvesten... i Dan nog een, en nog... En zoo acht of ; negen keeren... * Ik geloof niet, dat één mensch het ge-teld heeft. Er zijn er die wel elf schoten . gehoord hebben. i Op een ommezien was heel de stad ' ontwaakt. Overal ging het licht aan, wer-^ den de ramen geopend en keken de men-, schen, uit hun slaap opgeschrikt, ver- ■ dwaasd en verwilderd naar buiten. 1 En weldra stond het in al de straten ■ zwart van volk. ï De Duitschers die de stad aanvallen, was het eerste gedacht.. Onze eigen forten, die op een aanruk-kend leger schieten... Wijzelven waren naar onzen zolder ge-loopen. en zagen. voor elke losbranding. een vluchtige roode gloed in de richting van de Schelde... Dat is het fort van het Vlaamsch hoofd, dachten we, dat op een Duitsch luchtschip schiet... Tusschen twee schoten, hoorden we dui delijk op den toren der hoofdkerk één uur rammelen... En dan hoorden we, zoowat in aile richtingen geknetter van geweren. Tien minuten ongeveer na de eerste ont-ploffing, was het geronk in de lucht in de richting van het Noord-Oosten wegge-storven. Het was zeer regelmatig doorge-gaan. Weinig waarschijnlijk dus dat het' luchtschip ernstig geraakt is geworden. Waar de bommen vielen Het was wel degelijk een Zeppelin ge-,weest. Verscheiden personen hebben zeer duidelijk zijn lange zwarte massa over de stad zien glijden. En telkens een bom geworpen werd, gaf het onder aan het schuitje een korten rossen schijn. Een uur nadien wisten we dat op negen verschillende plaatsen bommen gevallen waren : In de Falconkazerne. Op de Stadswaag. In de Twaalfmaandenstraat. In den Kruidtuin. In de Schermersstraat. In de Justiciestraat. In de Verdussenstraat. Op den hoek der Lozanna- en Harmo-niestraten.In de fabriek Miner va. Er zijn zeven personen (gedood en een twintigtal zwaar gekwetsten. Verscheiden huizen zijn totaal vernield. Andere zijn zwaar beschadigd.In den omtrek van al de plaatsen waar bommen vielen, ziet het er al ongeveer zoo uit, als na de ont» ploffing bij Corvilain in 1889. *** Dp de Stadswaag Het vreeselijkst is de vredige Stadswaag beproefd. De bom kwam daar terecht, vlak voor; den ingang van de Raapstraat, en sloeg 'er een gat in den grond van zeker twee meter doorsnede, en zestig centimeter diep. De bom was blijkbaar met schroot ge-vuld. A lde huizen van het pleintje zijn als aan het vuur van een heel regiment blootgesteld geweest. Het is net alsof er een veldslag werd geleverd. Geen enkele ruit is nog heel; vele vensterramen en deuren zijn uitge-. rukt; zolderingen zelfs ingestort! De vloer, ook in al de straten die op de Waag uitgeven ligt vol glasscherven, een hand dik. Het moet er in het eerste oogenblik' ge* weest zijn, alsof de wereld verging. Uit de Hoornstraat kwamen drie agen-< ten van politie, juist op het oogenblik, dal het projektiel neerkwam. D,e agent Jules Van Cotthem wer'd op den slag gedood. Zijn kollega Jozef Van Vooren en Pieter Gaethofs, vielen doode-lijk gewond ten gronde. De drie ongeluk-kigen zwommen letterlijk in een zee van bloed. Van den heer Gaethofs werd een voet letterlijk afgerukt. Wij hebben hem zien liggen, als de ongelukkige reeds in allor-ijl naar de ambulancie van de Blinden-straat was overgebracht, waar onmiddellijk tôt de afzetting van het been werd overgegaan. Ook den heer Van Vooren werden de beeenen vermorzeld. Maar,hoe was het in de huizen gesteld ?: De menschen stormden in wilde ver-warring, allen in nachtgewaad op de straat, schreeuwden en huilden dooreen...,- Op korten tijd was er echter hulp aan-wezig en begonnen de reddingwerken. En woord van hulde hier aan de burt gerpolitie, meest bestaande uit onderwij-zers, die zich hier bij de reddingswerken en het handhaven der orde wezenlijk on-derscheiden heeft. Verschillende personen waren in hun woning zwaar gewond, gedood zelfs geworden.Het huis op den hoek van de Waag en de Hoornstraat had blijkbaar het ergst £releden.„ '^peosdag ^6 Ausus^s l^W 3 CEMtl»E|«. -.(BUITENLAf D S C.) ~ £ irlsarganglt 5091^ V I 1, 11 .1 " m -ilL— * r t I ,'.' i '«■ IH B't " ' *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes