De nieuwe gazet

1790 0
29 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 Augustus. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n29p26rg8q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I Zaterdag 29 Âugustus 1914 3 CENTIEMEN. - (BUITERSLAND 5 0.) 17 jaargang N** 5094 De Nieuwe Gazet <ivi.-7ff.jii. m.tv. >rr ..w-j»- -^Raaiii ^.A.N-B:03SrXDIC3-I3SrC3-B2^r s «i« bladzljde, per klelaeu regel • ••«»■ tr. U.30 Financieele aniioncea • » i •# o 1.00 Beklaam onder Etadniauw», den regel, , » . s 1.0) StaduieuwB, den rsgel. »»».».,»;» a £.00 EggrafenisbirlcM «6.00 Btetittonjt . jarwon f fcanaal _ Abonnementen werden aangenomeu Id onze bureeien t KQRTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en In allé Postkanlorea AU» Bnsvsn, Annonçait t» tnededeeliag&i t» gendea ma het Bsstuur — Telefoon 653 TBN « Per Janr, te, S.00. — Zo§ maaadea, te MO. — BH» msanden, tr. 2.00. — De anaoaoon buitea de pronacSe Antwerpsa, worden oitsiultead ontr&ngan door deo h*» Dt Cauwr, Ottds Brun, 39, AHtwtrven. oïl door hjcCjra MORGENBLAD Elerste Offîcieele Mededeelingen Bombardement van Meche len en Heysf-op-den-Berg aBaI|gslse^©il^g bâj iamesi. «■ ®p si© SteSIing Antweppen teg@ng|esg3i*ok©n Donderdag, 27 Oogst. — De Duitschers bom bardeeren, in strijd met de oorlogswetten, de opei en onverdedigde plaats Mechelen. In den morgei van Vrijdag is de stad gedeeltelijk bezet door d< Duitsche infanterie en artillerie. In den namiddag trekt de vijand zich terug naa bet Zuiden. Het bombardement hield ten 4 uu op. Er werden ongeveer vier bommen gelost pe kwartier. De vijand bombardeerde eveneens Heys op den Berg, op tien kilometer aîstand van Lier een open plaats, welke niet door militairen beze .was. Deze twee krijgsbedrijven kunnen uit geei enkele krijgskundige reden worden verklaard, ei hebben geen ander doel dan de burgerlijke bevol king schrik aan te jagen, en ze te doen wijkei Haar Antwerpen. »** De legeraîdeeling, welke de forten en tussclien tuimten van Namen bezette, is in goede orde te jruggetrokken op de Fransche linie. Oebruik makend evan de te Luik ontvange^ les, waar zij bekennen 40,000 man verloren te heb ben, hetzij de sterkte van een legerkorps. hebbei de Duitschers te Namen geen plotselingen en on >oorbereiden aanval meer gewaagd. Zij hebben den tijd genomen hun zwaar bele geringsmateriaal aan te voeren, en hebben eei stelselmatig bombardement geopend op de forte: en tusschenruimten. Dit bombardement, van een buitengewone he vlgheid, heeit zonder onderbreking, bijna 48 urei geduurd en heeft een aanzienlijke hoeveelheii krijgsvoorraad gekost. De stad zelî heeît weinig geleden. De vijani ■ heeft het Noorden en Oosten der plaats bezet. i De Belgische troepen hebben met de Franschi î troepen talrijke tegenaanvallen gedaan. : De Belgische divisie heeft zich teruggetrokkei langsheen de sekteurs Samber en Maas, gaandi r tusschen twee veldslagen tusschen Franschen ei r Duitschers, de eene in de richting van Charleroi r de andere ten Noorden van Dinant. De bewegni t werd in goede orde uitgevoerd ,en onze troepei , traden in de Fransche limes. t i i De verkenningen gedaan in den omtrek van d > versterkte vesting van Antwerpen hebben gunstigi i uitslagen opgeleverd. Zij toonden aan dat de om ringende streek tôt op groote uitgestrektheid, on bezet is. Wij waarschuwen het publiek tegen onrust s wekkende berichten en tegen aile onjuiste ver telsels over het naderen van den vijand. ! Zoo heeft men b. v. het gerucht "erspreid da . een onzer forten aangevallen werd. Geen enke i deel onzer omheining is ook maar in 't inins = bedreigd geweest. De zekerheid is dus volledig Men kan maar enkel betreuren dat uit de luch = gegrepen, valsche berichten door zekere personei i die niets anders te doen hebben, worden verspreid î Zij kunnen geen anderen uitslag hebben dan d bevolking te ontzenuwen op het oogenblik dat he . een plicht is, onze kalmte en onze koelbloedigheii î te bewaren. Men kan door zulke vertelsels enkc 1 den tegenstrever bevoordeeligen, wiens taktiek he juist is de beVolking te bedriegen en te verschri 1 ken. TELEGRAMMEN VAN HEDEN NACHT Nieuw Gevecht rond Mechelen ^©langgr'ijk© verliezen gi©sa ^nifs©Ii@i«s (Van onzen bsjzontieren Correspondent) Londerzeel, 28 Aug. 12 u. 45. — Di Duitschers hebben de streek tusschei iVilvoorde en Mechelen opnieuw bezet •Zij werden door het fort van Waelhen >ver Mechelen beschoten. Onze troepen jrachten den .vijand belangrijke yerlie-;en toe. De Koning te Mechelen ni] flBen net ïoeroeeio aan onze soioaien Een grenadier der kompagnie van den betreurden bevelhebber Hennin-Levilier, die Dinsdag aan het gevécht rond Mechelen deelnam, vertelt dat onze Koning bij 'dezen strijd tegenwoordig was. Hij be-yond zich in gezelschap van een generaal, 1 naast een hoeve, en bekommerde zich ■ volstrekt niet om de kogels die langs hem heen floten. De kranige houding van on-zen Vorst wekte de algemeene bewonde-ring van onze soldaten. OOSTENRIJK ROEPT ZIJN TROEPEN UIT DEN ELZAS TERUG Voorzorgsmaatregelen tegen Italie Parijs, 28 Aug. — De Figaro meldt 5 'dat Weenen en Berlijn begrijpen dat het ] thans onmogelijk is Italië nog op zijn 5 onzijdigheidsverklaring te doen terugko- < men. Oostenrijk neemt voorzorgsmaatre- ; ;elen. De troepen samengesteld uit Tyro- J iers, die naar den Elzas waren gezonden, | ijn naar Trentin teruggeroepen, evenals le Croaten. De Oostenrijksche Tyroliers ijn Lvervangen door Tcheken. ' tl Keizer Wilbelm zelf bekent dat Oost-Pruisen door do Rossen ' ingenomen is. Een Doekje voor 't bloeden Berlijn, 27 Aug. (W. B.) — Iïet Prui- sd sischo stàatsministerie ontving het volgende kr telegram van dea Keizer-Koning: ru « Groot Hoofdlcvvartier, 27 Aug. — De I beproeving van mijn trouwe provincie Oost-Pruisen door het binnendringen van vijan-delijke troepen vervult mij met liartelijke deelneming. Ik ken den in nog moeilijkér tijd betoonden omvankelbaren moed mijner Oost-Pruisen te gosd om niet te weten,dat zij steeds bereid zijn op het altaar van het vaderland goed en bloed te offeren >-n de |L verschrikkingen van den oorlog manhaftig ® ' te dragen. Het vertrouwen in de onweer-staanbare macht van ons heldhaftig leger _ 5 en het onwankelbare geloot aan de hulp van den levenden God, die het Duitsche volk in zijn rechtvaardigl zaak en nood-weer tôt dusver zulk een wonderbaarlijken "18 bijstand heeft verleend, zullen niemand deen | e wankelen in het vertrouwen op een spoe- fi dige bevrijding van het vaderland van de 1 vijanden er omheen. Ik wensch eehter, dat . « i ailes wat tôt leniging van den huidigen e nood in Oost-Pruisen, zoowel die v*n de van hun erf verdreven als ook die tlt-r in 1 hun bezit en beroep gestoorde àevolkjng , geschieden kan,als een daad van dankbaar-, heid van het vaderland dadelijk ter band wordt genomen. 1 Ik draag aan het staatsministerie op om Q( in vereeniging met de autoriteiten, de pro-vinciale en stedelijke vereenigingen en de hulp ver eenigingen op verschillend gehied in- i ' grijpende maatregelen te nemen en mij rap- Jei e port uit te brengen over hetgeen geschiedt. , e Wilhelm R. > Zooals men ziet... spreekt de Keizer er Ki " zelfs niet, van, Oost-Pruisen te heroveren. de Nog eenige dagen, en hij kan ook aan va West-Pruisen en Silezie zulk schîetgebede-ken zenden! > VW j De Bomaanslag te Antwerpen 1 j De Verontwaardiging van de be-t schaafde Wereld. New- York, 27 Augustus. — De dagbladen van de Yereenigde Staten sehandvlekken met t d' heftigste woorden den latfen aanslag van den «Zeppelin» op Antwerpen. Zij zeggen dat het werpen van bommen op een weerioo-I. ze bevolking niet alléén een sehending is der oorlogswetten, maar nog een sehending van den xnoreelen zin van heel de beschaafde we-it reld , he d Valsch Gerucht van Spionnage oc Er is sprake geweest van de aanhouding he :t van een licllandsch ingezetene van Antwer- , peu, wonende Bosmanslei, den heer M. J.Z... „e ondsr be.=chuldiging van spionnage. v Een onderzoek heeft uitgewezen, dat er m I geen de minste reden van die besehuldiging g6 bestaat en de heer Z.... is onmiddellijk op zi, vrije voeten gesteld. ■ Aanleiding tôt deze verdenking gaf het feit dat de heer Z... om eenige zaken te re- . gelen eenige malen de reis gemaakt heeft zl. van Antwerpen naar Zantvocrt, waar zijn M familie verblijft en terug. oc Dit geval bewijst nogmaals, dat men niet Qe te ver moet gaan in zijn ijver om spionnen te ontdeklcen. Wv w Beigisclie Soldaten in Engelaod 2 Geestdriftige Ontvangst ne Londen, 28 Augustus. — Tachtig Belgische W soldaten die in den namiddag te Folkestone te ontscheepten, werden door de Engelsche troe-pen van Sliorncliffe geestdriftig onthaald. De Belgische soldaten zagen er vermoeid uit en ontvingen door toedoen der overheden on- SC n middellijk een versterkend maal. m !- E2 Duitschers io Seigiscii Kongs . Maatregelen tegen de Overweldigers G Londen, 28 Augustus. — Volgens een ka- d< belbericht hebben de Duitschers een aanval m op de Oostkust van Belgisch Ivongo gedaan. De Belgische en Engelsche regeeringen heb- sc ben in overleg met de Fransche regeering te h maatregelen genomen om het gevaar af te n weren. zc i- 'WV st ' Geen Feestviering in Holland op 31 Âugosius l IUitdrukkëlijk vérlangen der Koningin *r Op uitdrukkelijk verlangen _ van hare ma-jesteit de Koningin Wilhelmina, zal haar v; verjaardag op 31 Augustus niet gelijk an- j dere jaren gevierd worden. Zij vindt, en te-recht, dat in deze droevige dagen, geen vreugdebetoon te pas komt en heeft haar v< wensch in al de gemeenten des lands open-baar doen bekend inaken. le î Het Blocus van Kiao-Tsjeoe s [S Londen, 28 Augustus. — Uit Japan komt 's het bericht dat het blocus* van Kiao-Tsjou , tbang vûlledifir is. ' Ji ^ De Russen in Oostenrijk Zij rukken naar Lemberg op Petersburg, 27 Augustus. — De Russi- al 'de Oostenrijkers ,voor het Russisctf îe troepen trekken met succès en wils- front op de vlucht.Overal waar de legers icht tegen Lemberg op. De Russische slaags geraakten. werden de Oostenrij- terij is hen reeds vooruit en jaagt over- kers verslagen en uiteen gedrêven. De Russen bezetten Tilsitt let Garnizoen neemt de Vlucht Riga, 27 Aug. — Men meldt dat de 1 waar zij een rijken buit maakten.Het gar-issische troepen Tilsitt hebben bezet, |nizoen en de bevolking namen de vlucht. leerlaay der Oostenrijkers in Servis De Troepen van Keizer Frans Jozef op de Vlucht gedreven Nisch", 24 Augustus. — De pogingen der )stenrijkers om Servie te overrompelen in vruchteloos geweest. Na de neder-ag van den linkervleugel van het Oos-nrijksch leger te Tzer en van het cen-11m te Yadar, is de rechtervleugel ge-igen geworden in de omstreken van roupagno en Lioubavia, waarna het tij-sns den nacht op den anderen oever n Drina teruggeslagen werd. Lioubavia werd door de Serviërs insgelijks genomen. In hun vlucht verriielden de Oostenrijkers de dorpen. De Oostenrijksche troepen die na hun nederlaag in het Wes-ten nog in het bezit van Chabatz waren, werden gisteren namiddag tôt op den anderen oever van de Save teruggedreven. Geen enkele Oostenrijksche soldaat is nog op Servisch grondgebied. Een Duitsch Blad bekent de Duitsche Wreedheid 1© " WssrwSpfs53 van v@i9©©!*îi©elt sfg«©3i§g sioll® wais ml" lifai^© Ixiielci De vorwàrts van 24 Augustus schrijft îet volgende over de gruwelen van den >orlog buiten den eigenlijken strijd op îet glagvçld: «Wij hooren van de gruwelen der te-fenstanders. De Duitsche troepefc worden n den rug door burgers beschoten, er-jeriijke schanddaden zouden gepleegd :ijn aan gewonden, enz. «Voor zoover deze mededeelingen op vaarheid berusten, zal er wel niemand ;ijn, die dit niet ten strengste afkeurt. Vlaar mogen wij het toe staan, dat nu )ok in Duitschland een roep, die midden-ieuwsche wreedheid getuigt, gehoord vordt? Dat de meest waanzinnige gru-veldaden geeischt worden, alleen om te cwreken?» «Men verlangt, dat aile officieele per-;onen te Brussel in hechtenis zullen ge-îomen worden en moeten boeten voor ;vat — volgens niet eens zekere berich-,en — het gepeupel zou misdreven heb-3en. Men verlangt, dat de bezette stad mmiddellijk een half milliard oorlogs-;chatting moet betalen, dat aile levens-niddelen van het veroverde land in be- t slag genomen en ten slotte aile bewoners 1 uit hun huis en hof moeten verdreven ) worden. » Hebben deze patriotten, aile verant- - woordelijkheidsgevoel verloren en besef-1 fen ze niet, welk een indruk dergelijke - uitlatingen in het buitenland moeten ma-1 ken? Begrijpen ze niet, hoe zij aan die lieden materiaal leveren, welke onder de ) tegenstanders van Duitschland ailes in 1 het werk stellen om de bevolking op te . hitsen en haar tôt den uitersten wan- 1 hoopsoorlog te drijven, waarvoor weer - honderden en duizenden Duitsche solda-1 ten moeten opgeofferd worden? En welk - een indruk moeten. die uitlatingen ma-3 ke*hi in de neutrale staten? Een dergelijk optreden kan het Duit- - sche vaderland slechts nadeel berokke- ' - nen, besluit de Vorwarts, deze strijd p moet met onbezoedelde wapenen gevoerd - worden. Waarschijnlijk is het wel voor dit ar- 1 tikel dat de militaire kliek te Berlijn - de kantoren van de Vorwarts vernield - heeft. 0e Engelsche OpperbeveEhebber |< De veldmaarschalk Sir John Deuton Ginstone French, hoofdbevelhebber van ; de Engelsche troepen is een der ' meest gekende veldheeren van het Brit- ' sche leger. Geboren op 28 September 1852 1 te Ripple, in het graafschap Kent, als 1 zoon van een scheepskapitein werd hij be- ' stemd voor de marine. In 1866, in den ouderdom van 14 jaar, 1 scheepte hij in op het schoolschip uBri- ' tannia en in 1870 werd hij adelborst ge- ( noemd. Evenwe! voelde hij zich' meer aange-trokken tôt het landleger en ruilde op 22 jarigen ouderdom zijne gouden galons 1 van midshpiman voor die van officier -der huzaren. Met het 19e regiment deed hij den veldtocht van Soedan in 1884-1885; ko- ' lonel van het regiment in 188g, bleef hij het aanvoeren tôt in 1893, wanneer hij adjudant-generaal bij de ruiterij werd ( benoemd. | In 1899 werd hij tôt majoor-generaal J bevorderd en opperbevelhebber der divi sie ruiterij in Natal. In den loop van den Zuid-Afrikaan* schen veldtocht zou hij zich doen ken-als overste van eerste gehalte. Hij won den slag bij Elandslaagte en nam met het leger van sir George White deel aan de gevechten van Rietfontein en Lom-bard's kop. Luitenant-generaal bevord in 1900 en bevelhebber der divisie-iruiterij in Zuid-Afrika, bestuurde generaal French de operaties der Britsche troepen dwie in Fe-bruari 1900 Kimberley ontzetten, en voerde ook de ruiterij aan van Lord Ro-bert's krijgmacht tijdens de krijgsver-richtingen, die uitliepen op den val yan Bloemfontein en Pretoria. Aïs bevelhebber der troepen in Ooste-lijk Transvaal, leidde hij den strijd tôt onderdrukking der Kaapsche rebellen. In Oktober 1901 werd hij opvolger van sir Redvers Buller als bevelhebber over het le legerkorps en in 1907 opvolger van den hertog van Connaught als inspekteur-generaal van. het Engelsche | Ipcr^r •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1897 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes