De nieuwe gazet

1366 0
22 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 Augustus. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wm13n2214b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zaterdag 22 Auguatus 1914 3 C ENTIER) EH. - fBUITEMLAND 5 G 4 7e Mr CAQ De Nieuwe Gazet ^^îsrsioisTXDXca-x^-ca-si^r s 4*» blodiijde, per klelnen regel ..,»»» tr.O.' Flnnncieele onr.oncen •%# • « • !•' Bsklaam coder Etadmeuva, den regeÙ « • «, • 1J ÊtaduleuwB, ien regel. ...... »,i, «2.1 B*srafenlab«ricbt. ' ...... ... ! ! ! • 8J gjg.»w. ».«. feTOetniftfcflKfr » A&onnëmenten wordén aangenomeo !n onze bureelen i KOBTE N1EUWSTBAÂT, 28, ANTWEBPEN, en In aile Fostkantoi S Àllê Briim» Annoncert bu ffêdesgçlin.m i» twdea aan het Bsstuui- c- Telefoon 853 ' Per Jaar, fr. SM. — Zes maaudaa, fr. COQ, maanden, fr. 2.00. — De anaonooa baltes dt pnorinok A&tworptn, \rordon altslaltond oatv&ngan door d«u hgfc D$ Cauww. Oude Bours. 39. Antiocroen. on door hcc ùtâa Een Meeting door den Vrede €< Met Duitsch Proletariaàt wil den Wereldvrede î? Een kostelijks folografie, als ge die ni; beziet! Het is e* eene die genomen werd in hel Treptow-Park te Berlijn, op 3 Septem-ber 1913, als de Duitsehe socialisten, tei gelegenheïd van den vèrjuardag van Sé-dan (daags te voren), een monstermee- i iu ting voor den vrede hadden ingerich Het woord werd er gevoerd door c et gezellen Ledebour (in het linker-meda n- jon) en Liebknecht (in het rechter-m 3r daljon). é- 200,000 handen werden opgehevën 01 e- een dagorde te stemmen, die luidde ; t. «Het Duitçche proletariaat, in meetinj e vereenigd, verklaart dat het aile politiek [- en ekonomische middelen in het werk za stellen, om hét behoud van den vrede t verzekeren». n 't Heeît wat gehoîpeii:! MORGEMBLAI Blerste XJ±tsiiSLSL£ De Duitschers te Brussel Burgemeester Max geeft de Stad over. — De Gezanl der Vereénigde Staten neemt Brussel onder zijn bescherming. — De Duitschers trekken af in de richting van Ninove. Woensdagavond À1 is ellse gemeenschap met Gent afge-broken, toch hebben wij links en rechts al wat gehoord over de bezett'ing van Brussel door de Duitschers. Met al de inlichtingen, die we bezit-ten, zullen we trachten, een aaneenge-schakeld verhaal der gebeurtenissen te geven. Van Woensdagavond — nadat de pro-klamatie van burgemeester Max versche-nen was — bereidde iedereen in de hoofdstad zich voor op den intocht van het Duitsehe leger. «De burgerwacht, zoo vertelt de kor-respondent der Nieuioe Rotterdamsche Courant, begon zich inmiddels te ver-zamelen en werd per trein overgebracht in de richting Mechelen en Gent. Op de Place Rogier voor de Ga,re du Nord stroomde het volk weer samen als voor den oorlog, maar nu in een angstige woe-ligheid en niet in de geestdriftig krijgs-lustige stemming. Er klinkt iets klagends en iets sombers in het lang uitgehaalde geroep van de krantenverkoopers. Een afdeeling karabiniers komt hët plein over onder het zingen van «Aux armes citoyens! Formez vos bataillons/», maar het gezang wordt maar weinig overgenomen. Zelfs een auto waarin soldaten die op hun lansen Duitsehe helmen dragen, wordt bijna niet bejuicht; veertien dagen geleden zou dat een donderende toejui-ching hebben doen galmen over het plein. Nu is het woelig maar stil; telkens ziet men menschen te zamen schieten . naar een die zegt nieuws te weten.» Aan de Gare du Nord komt ailes wat ■ eoldaat in Brussel is te zamen en stroomt A in de treinen. De Belgische vlaggen wor-K den hier en daar reeds ingehaald door H erg angstige menschen terwijl de wapen-H handelaren hun borden boven de ramen Kwegnemen of ze met verf overdekken, en ■och hebben zich voor enkele van deze winkels groepjes menschen verzameld die om wapenen schreeuwen. Op de ge zellige Boulevard d'Anspach, vanmidda; ' nog zoo vol vroolijk leven, is 't nu eei 5 geloop en gedraaf alsôf geheel Brusse 1 vvaanzinnig is geworden. Men vrees wraak over de vernielde winkels van di ■ Duitschers. Een treurig aanzien die Bou " levard d'Anspach in zoo'n ellende. Il 5 heb me de laatste paar dagen steeds ver baasd over de elegante vroolijkheid dii " bleef heerschen in «Petit Paris», maa ■ de verandering is wel plotseling geko ! men.» 1 Donclerdagmorgen Zoo zag het er dan Woensdagavond t< ; Rrussel uit. Laat ons daar nog bijvoegen ■ dat de menschen aan den kant der Leu t vensche poort in den nacht zeer duidelijl : het kanon hoorden donderen. [ Zeer waarschijnlijk werden in di< • richting nog gevechten gevoerd tusschei - de Duitsehe voorhoede en ' de Belgisch • artillerie, die den aftocht onzer troepei s op Mechelen moest dekken. i Wel zeker zal niemand op zijn twe< i ooren geslapen hebben in de hoofdstad ' Woensdagnacht, en gisterenmorgen wai - iedereen dan ook al vroeg uit de veeren t Naar nu de Métropole vernomen heeft . zouden de Duitschers langs Schaarbeel > zijn aangekomen. , Zij vroegen om in verbinding te wor i den gesteld met burgemeester Max. di< ■ vveldra verscheen. t Aan den burgemeester van Brussel vroe > gen de Duitsehe onderhandelaars'of hi. i er voor instond, dat de Duitsehe troeper niet zouden aangevallen worden in d( i stad, en of zij over geen ondermijnd ter ; rein zouden moeten loopen. De heer Max antwoordde dat daarvooi ■ niet te vreezen was, dat Brussel zich nie ■ verdedigen zou, en dat de burgerwach i trouwens reeds ontwapend was. ,, i Men gaf den burgemeester een veldte : lefoon. om deze verklaring voor den al gemeenen staf van het invallende lege* te bevestisen. Brussel za! niet "ingBii9m8n"wGrdeii g Altijd volgens den zegsman van de Métropole werd dan aan burgemeester Max verzekerd, dat de Duitschers de stad alleen doortrekken zouden, en dat DE DUITSCHE VLAG NIET OP DE HOOFDSTAD ZOU WORDEN GE-PLANT.-f Dat zou dan beteekenen dat Duitsch-land de overgave van Brussel en het to-II rugtrekken van de Belgische legermachi beschouwen zou als een toegeving aan n zijn eersten eisch: namelijk dat België het Duitsehe leger eenvoudig over zijn grondgebied naar Frankrijk zou laten trekken. 1; En in dat geval zou het niet te ver-wachten zijn, dat het nog tôt een bele- 0- gering van Antwerpen zou overgaan. n Tenzij... het ook de overgave van Ant- werpen nog in dezelfde voorwaarden 5t vroeg, om ons nu bepaald met rust tf e laten. Maar dat zijn natuurlijk allemaaJ ^ slechts veronderstellingen.- - Tusschenkomst van Amerika ? e r Ziehier nu, hoe de Bien Publie van ). Gent de aankomst der Duitschers te Brussel vertelt. Het voornaamste nieuws in. dit verhaal is; dat de gezant der Vereenigde Staten ,e met den heer Max meegegaan zou zijn, t, het Duitsehe leger tegemoet,om den Duit- 1- schers ter kennis te brengen dat de Ver-k eenigde Staten verlangden de stad Brussel onder haar bescherming te nemen. e Op het enorm belang van dit optreden, n — als het werkelijk gebeurd is — zal e hier wel geene beschouwing noodig zijn. n We geven thans het woord aan den Bien Public: e Het gerucht had zich. reeds verspreid I; dat de Duitschers waren aangekomen. Ooli S liep het gerucht dat Z. M. de Koning, op i. voorstel van generaal Selliers de Moran-t ville, en in volkomen overeenstemming me! [( den generalen stat der verbonden mogend-heden,had besloten, dat onze troepen, daar de Franschen en Engelschen er niet in waren geslaagd zich tijdig tnet hen te ver-eenigen, zich zouden terugtrekken op Antwerpen, aldus de vreedzame bezetting van >7 Brussel aan. het vijandeHjke leger veroor-j lovende. n Evenzeer op initiatie! des Konings, naar e men zegde, is de heer burgemeester Max •_ 's morgens om zes uren, met de voile waardigheidsteekenen bekleed, den l>*om-r mandant der Duitsehe troepen tegétnoet ge-, gaan, om hem te zeggen, dat Brussel zich !r bukkende voor de overmacht des tegenstau-^ ders zich niet verzette tegen de bezetting door de Duitschers. !- Het schijnt dat de heer Max daarbij zou l- vergezeld geweest zijn door den gezant dei Vereenigde-Staten bij het Belgische Hof, wel enamens zijn regeering officieel mededeelc dat de Vereenigde-Staten de stad Bruss onder hun bescherming namen. Uit goede bron vernemen wij dat Duitschers Donderdag morgen om 6 ur Tervueren bezetten. Om 9 uren werd d bewoners van Strombeek en omstreken v< zocht hun woningen te sluiten. De meest zijn naar Brussel gevlucht. Men kondig de aanwezigheid aan van talrijke "Du schers in de richting van Hal, wat z hebben doen gelooven, dat zij van plan -n ren Brussel te omsingelen. In het voorbijgaan zij opgemerkt,dat sedert dezen morgen geen sprake meer v burgerwacht of boy-scouts is te Bruss Beiden werd verzocht liun uniform af leggen. De burgerwacht werd Woensd avond gedeeltelijk naar Geat verzonden-1 andere werden ontslagen. Onder het zing der Brabançonne en Marseillaise werden wapens naar de Noordstatie gebracht. I publiek juichte hen levendig toe. Eensklaps is er een beweging onder menigte aan de zijde van den bouleva van den Plantentuin. Men vraagt zich of er nog een spion wordt aangehoude Men gaat zien. Twee inspekteurs van j litie gaan ernstig van terras tôt terras ( te vragen ze te ontruimen en de huizen sluiten. Anderen hadden opdracht,naar m zegt, de bewoners uit te noodigen de ï gelsche en FranSche vlaggen binnen te 1 len. Langs aile kanten stegen gedempt angstig, kreten op: «Ze zijn daar!» "V nemen nog ^verdere inlichtingen Een kc troleur der tramways, die van den Leuv< schen steenweg kwam, verzekerde ons c de Duitsehe voorwacht aan de poorten v Brussel stond. Wij rljden den bouleva met den tram 15 en wij komen aan Leuvensche poort, te midden het gewi van een dolle menigte. Men roept dat m in de verte ruiterij bemerkt. Van uit een bron die mij zeker schij vernam ik dat om bijzondere redenen, staf besloten heeft den Chineesçhen toi in het park van Laeken te doen springe ting Men wilde beletten dat hij gebruikt w£ ieke als post voor den vonkentelegraaf. zal Uhlanon rouden Zaterdag morgen e een briefdrager geschoten hebben, die z ronde deed, te Woluwe. De Duitschers 1 don zich ook bij den ontvanger aan. : verplichtten hem het nationaal vlag weg nemen, en het bureel te sluiten. Zij ht ben de kas niet opgeëischt, zeggende ( zi,j geen geld noodig hadden en dat zij igev genoeg bezaten. den Op Weg naar Hsjsel ? de Naar het sehijnt, zouden de Duitsehe ster thans door Oost-Vlaanderen hun doc de tocht naar Frankrijk zoeken. dat Van uit Brussel nemen zij de rjchtii DE Ninove. In deze laatste stad zouden z GE- naar gisteren gemeld werd, reeds m 150,000 man aangekomen zijn. sch- Gemeld wordt ook, dat een klein d i te- tachement Duitschers gisteren te Ge icht verschenen is, en dat de krijgsgoeverne' aan der provincie Oost-Vlaanderen, zijn st< ; vvv Nota van het Inisterie van Oorlog 1 Gisterenavond, om elf uur, deelde het Ministerie aan de pers deze nota mede: De regeeringen der verbonden legçrs hebben over de terugtrekkende beweging, door onze troepen uitgevoerd, niet anders gedacht dan de onze. Zij" zijn de eersten geweest om te zeggen dat de Belgen, na, met de bekende dapperheid, de eetste bewegingen van hun leger, be-sehermd te hebben, niet beter konden doen dan een weinig rùst aan hun soldaten te geven, om nadien een krachtig offensief te nemen, dat ons naar de zege-praal zal leiden. De verstandhouding tusschen de regeeringen en de legerstaven is volkomen; het operatieplan voor België is vastge-steld, en hoe pijnlijk het ook weze, den vijand verspreid te weten over een zoo groot gedeelte van ons grondgebied,moeten wij betrouwen hebben, èn in den . moed van ons heldhaftig leger, èn in de ; loyauteit onzer bondgenooten, die ons, op de meest gevaarlijke oogenblikken, de ; betuiging van hun dankbaarheid en de ; beteèkenisvolle blijken van hun kracht-' dadige besluiten niet gespaard hebben. De oorlog, eilaas, is een geduchte han- ; . deling, bij wdfee de meest gewettgde ge- ■ voelsbeschouwingen ondergeschikt ge-i maakt moeten worden aan het te berei- ■ ken einddoel. Wij moeten op dit oogenblik geduld ' uitoefenen en vol betrouwen blijven.Het ; leger dat voor Antwerpen staat, heeft . zijn plicht, méér dan zijn plicht gedaan. . De meest-gezaghebbende Franschen hebben het zich tôt een plicht geacht, zulks luide te verkonden. Onze troepen wacli-: ten slechts het voorgeschreven oogenblik af om terug in het veld te gaan en^ te strijden met de bondgenooten voor den - In staat van Beleo 9 : De Koning in onze Stad a De Koning verblijft thans în onze stad* e Tweemaal daags woont hij den Staatsraad bij " samengesteld uit de ministers met portefeuil- . le, en de staatsministers. r H6t Staatsblad a Het Staatsblad verechijnt heden voor de eer- e ste maal te Antwerpen. i » ? .■ ^ Geen Nieuws We mogen zeggen, dat we zoo goed ala van de v/ereld afgesneden zijn. Sedert e gisteren is er niets meer uit Brussel geko-:1 men. Geen brief, geen dagblad. In de stad hier blijft ailes verbazend |"_ kalm. Den heelen dag is er enorm .veel Q. volk op straat, vooral op de Meir, waar; e ge thans het hart van de Belgische Natie ^ voelt kloppen. t- Làngs het Noorden zijn de wegen nog open. Ook was er vandaag zeer veel bui-^ tenvolk in de stad en op de markten was l- de aanvoer van groenten en fruit over-< vloedig. n Soldaten die terugkeeren d Gisteren en van morgen kwamen nog q een groot aantal soldaten van het slag-n veld terug. De meesten zijn nu jagers te voet. g Het ergste wat die jongens kwelt is n blijkbaar de vermoeienis. .Velen hebben l- hun schoenen uitgetrokken, die op hun-nen ransel gebonden en loopen op pantofn p fels. | n We moeten met spijt en verontwaardin |j ging vaststellen, dat het publiek zich te-è genover die dapperen nog altijd niet ge-draagt, zooals dat behooren zou.. Verschillende malen zijn we er getui-ge van geweest, dat dames en heerea die den godganschen dag niets te doen hebben, stormenderhand de plaatsen in' de trams innamen, als een groep uitgeputte ,S en tôt bezwijkens toe beladen soldaten, wachtte'n om in te stappen. ^ Op zeker oogenblik hebben wij zelfs , door twee boy-scouts aan vermoeide sol-* ^ daten den pas op den tram zien afsnij-» den. j. Dat is werkelijk niet gepermitteerd. r Zij die voor ons allen gestreden hebbeil - dienen in de stad hier^overal de eersten te zijn. Het is een schande, zooals men . die arme drommels soms, gebroken van uitputting en dan nog beladen ait muil-ezels, van de statie naar de kazernen !aat strompelen. i Waarom geen personen aangesteld om J de soldaten af te wachten aan de statie t en l en met automobielen naar hun kazer-i: nen te brengen? s Er rijdea thans zooveel menschen in autos, die méér dan tijd genoeg Hebbeit' 1 oru te voet te gaan. e »*» , Bovenstaande verscheen in onze liitgave van gisterennamiddag. Voor den avond i hadden we reeds het groot genoegen te - vernemen, dat aan onzen wensch gevolg Z was gegeven. Wij ontvingen namelijk i- het bezoek van de heeren Cri'quillon, de Montigny en Duquesne-Scuvie, die ons - kwamen meedeel&n, dat zij een hulpko-; miteit voor de terugkeerende soldaten ge* :- sticht hebben. i Zij hebben echter nog meer gedaan rdan 0 wij hadden gevraagd: •- ln de statie zullen steeds jongéliéden 1 aanwezig zijn,met aan hun arm een band e waarop te lezen zal staan: "Hulp aan on• i, ze Soldaten—Aide à nos soldats», en die e de aankomende soldaten met rijtuigen e naar hun kazernes zullen begeleiden. Maar dan zal dit komiteit ook een buf' . fet inrichten in de Statie, waar de uitge~ - putte krijgslieden een eerste ververschingi !- zullen kunnen bekomen. !- En verder zal het komiteit zicH ook onU - fermen over de ongelukkige vluchtelin-gen van den buiten, die in de stad geen i onderkomen zouden vinden. t Al die beklagenswaardige menschen zuU t len onder dak worden gebracht, in het «Hôtel American, tôt dit doel welwillend door den he«r senator Oscar Van der Mo-s len, ter beschikking van het komiteit ge* . steld. i Stortbaden e Het Stadsbestuur heeft geh'oor gege-< 1 ven ain ons verlangen, dat de stortba-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes