De nieuwe gazet

1646 0
18 juli 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 18 Juli. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/np1wd3rr0s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zaterdag 18 Juli 1914 I CjEHT 17e jaargang Nr 5051 De Nieuwe Gazet <A.JV.KrKOîsriDxc3-i2src3-E3sr - blodiijde, per klelnea regel ...... Hr. 0.30 fînancieele annoncer» ••••• • ljOO Reklnam onder stadnieafrs, (Jeu regeU s . . 9 l.!X) Etodoleuws, den regel. ........i. • !M gega^niabWicht | J ! * Abonnementen woriSèn aangeaomen in onze bureelen s KQR'E NIEUWSTRAAT, 28, ÂNTWEBFEN, en In aile Fostkanton A Allé Br-ieven, Annoncen m Mededeelingen tt tenden aan het Besiaue 9• Telefoon 853 || ^BOlSriSrElVCEI^TTEîJf « Il Par Jnf, te. S. 00. — Zas maaadM, tt. 6Ç* [I maaadeo, fr. 5.00. -» Da anaonc«n baitta 64 pmitioi# H Aûtvrerpoa. cordon ultslultoad ooiraûgw door <MS J>tw, il„ *8. jJEgflBiJa JrfsMaf..*t.v" ^ OORLOQ OF VBEDE7 Belangrijke Oitlating van den Duiischen-Kroonprin! K7II UIUV/IIUUI UYOI IIOI k.UI VpoWflWll «»v/iiniwii Heeft men Wilhelm II, in geillustreerd* epotbladen afgebeeld gezien als Lohman d< Redenaar, zijn zoon en opvolger, ma» mer wel den naam geven van den8çhwatze-kai ser, als hij ten minste, een maal gekroonc zijn beminnelijke naieve openhartigheid er loslippigheid iiiet overwint. Tegen von Bulow heeft hij eens het har: op de tong gedragen. In de zaak van Zabern, yertrouwde hij het tos aan de tele-graaf en thans bestelt hij zijn gevoelens thuis per post. Het is ondertusschen te hopen, dat het meer een uitlating van belang zal zijn,zoo-als men een flater van belang begaat, das een belangrijke uitlating. Het geldt hier niet meer of minder dau oorlog of vrede in Europa.. De gepensioneerde luitenant kolonel H. Frobenius sclireef esn brochure Des Deut-schen Reiches Schieksalsstunde (Het nood-lotsuur van het Duitsche Rijk) lu dit werk je komt de schrijver tôt beslult Frankrijk vlamt van haat tegen Duitschland en zinl op wraak over 1870. Rusland hunkert naar een gelegenheid om zijn tegenstander Oostenrijk Hongarije t« verpletteren. -Beide landen hebben hun bewapening toi esn onhoudbare hoogte godreven. De krijgs toestanden zijn niet meer te onderscheiden van die in eon land opvoet van oorlog. In 1915 kan men het binnenrukken ver-wachten van geweldiger legers dan Europa ooit heeft aanschouwd. Dan zal voor Duitschland en zijn bondgenooten het nood-lotsuur geslagen zijn. De Prins heeft hier op geschreven aan den samensteller der bro-chuur: «Ik lieb uwe voorcreffelijke barochuut met de grootste belangstelling gelezen en wensch haar in ons Duitsche volk do grootst mogelijke yerspreiding toe.» Het is te bejammeren, dat gekroonde hoof-den, en zij, d'ie het eens zullen worden nog de pogingen toejuichen van lieden, welke ei zonder zich rekenschap te geven van de Verantwoordelijkheid die zij op zich lad'en, een helsch genoegen in scheppen voedsel te geven aan den volkerenhaat, die eens ont-ketend zou kunnen leiden tôt eon zee van lichamelijke eh geestelijke ellende. Twee din een zijn echter in het oog te houden-, en □et is nogmaals jammer, dat de achrijver mn bovenstn ande beochuur het niet bij tljds jeweten heeft. 'j en écrite in Sr i» - H> - wc- gen zoo weinig kapaciteit, dat ze in staat van oorlog, binnen 14 dagen totaal lcapot gç reden en onbruilcbaar zouden zijn. en vol-gens de laatste onthullingen van Humbert nebben de soldaten om zoo te zeggen nog gœn schoenen aan hun voeten. In die omstandighoden zal Frankrijk zich ■wel tweemaal bedenken voor het een oçr logsverklaring zendt aan welk land ook. Ten tweede Rusland is een land zoo zeei In gîsiing, ^oo zedelijk ondermijnd, dat hei blij mag zijn den vrede binnen eigen gren-zen te kunnen bewaren en indien ergens het loger de wapens wel eens tegen «le çdgen Rcgeering zou kunnen keeren, dan is het daar. Hoe slaafscher een volk gehouden wordl hoo grooter kans er is op revolutie. Bij ge-zonde vrijheid alleen kan een heilzame eve lutie werken, bij dwang is alleen révolutif mogelijk. Dit zijn twee passieve wapenen die der Europeeschen vrede beschermen. In iedei geval is het aan den avond van het derde [congres voor wereldvrede iets wanstaltigs dat een beschaafd mensch aan oorlogszuch-tige ideeën voedsel geeft. • -V-V-A.. VAN ALLES WAT De groote Legeroefoningeri Lttitenant-generaal do Selliers de Moran-ville, die de aanstaande groote krijgsoefc-ningen zal bosturen, heeft een maatrege genoinen die onze soldaten zeer welkom «al zijn. Hij heeft besloten dat zij een warm eetmaal zullen krijgen 's morgens, voor hel Vertrek. Dit eetmaal zal 's nachts bereld worden. Ieder soldaat zal dan nog een re-eerve-rantsoen meekrijgen voor 's namid-dags.Op het Postbureel der Groenpiaats Men klaagt er algemeen over dat hel p!et toegelaten is, telegrammen te verzenden van ult het postbureel der Groenpiaats. Hel gebeurt wel twintigmaal per dag dat vreem-delingen zich daar aanbieden om snelbe-rlchten neder te leggen. Men verzendt zc eteeds naar het bureel der Beurs of naai het bureel ln de Jezusstraat. Het zou aar het beheer der posterijen en telegraaf tocli niet moeilijk vallen ook dààr een winket tf openen voor het verzenden van draadbe-richten, zooals dit ten andere mogelijk is in aile postbureelen van eenige beteekenis. Meunier's Meesterwerk Lange jaren heeft het monumentale mees-(erwerk van onzen grooten kunstenaar Con (tantin Meunier, <De Arbeid>, de wereld fondgezworven van tentoonstelling tôt ten-ioonstelling door Europa en Amerika. Thans gaat het voorgoed in België te-yugkeeren. De erfgenamen van den meestei iijn van plan het te doen plaatsen te flrussel. Waarsehijnlijk zal het worden opgestelc cp een rustige plek in het Ter Kameren-faosch. In en om een marmeren bekken zul ien de verschillende deelen van het monu-jaent van den Arbeid zoo worden geplaatsl dat het geheel een harmonische kompositie Vormt, welke de waarde ervan goed za; ftoen tiitkoinân. Prie Monumenten Er zijn menschen die beroemd zijn ge worden omdat zij een klein âandeel haddei in het welslagen van een- groote onderne ( ming en anderen die een groote werkzaam I heid ontplooiden in het goed verrichten vai noodzakelijke kleinigheden. Beide groepei t van personen hebben reCht op hulde. Te Londen werden dezer dagen twee mo numenten onthuld; een ter eere van kapi tein Cook, niet de 20-eeuwsche Noordpool reiziger, maar de man die voor 135 jaai Australie ontdekte. Zijn monument bestaa uit een bronzen figuur op een eenvoudi; ; voetstuk van zandsteen. Een tweede monument verheerlijkt even ■ eens te Londen de dapperheid van kapiteii Scott, die het slachtoffer werd van zijr zucht om de wetenschap te dienen. Een derde monument komt in Duitschlant te staan aan den ingang van een spoor weg, ter plaatse waar het oude. woonhuis stond van Henriette Davidis.Dat is de vrouy die de wereld verrijkte met het overal be kende en beroemde praktische kookboek.Di schoorsteen der oude pastorie, waarondei zij ten bate der wereld haar smakelijke er voedzame kooprecepten bestudeerde, word door het spoorwegbestuur in de zandsteener muur geplaatst, die den toegang versier van den tunnel. Zoo komen aile verdienstei tôt haar recht. Onze Soldaten naar Brussel Aanstaande week zal het garnizoen vai Antwerpen een aanval doen op de stac Brussel, natuurlijk zonder bloedvergieten. In den nacht van 22 tôt 23 Juli zal be' afzakken in de richting van Vilvoorde. Nf een rustpoos te Mechelen zullen de troeper hun marsch voortzetten en Vilvoorde aan vallen, dat zal verdedigd worden door eer deel van het garnizoen van Brussel.'s An derdaags zal het aanvallend leger oprukker naar de hoofdstad. De oefeningen zullei duren van 8 uren 's morgens tôt 6 urer ■s avonds. Vervolgens zullen de aanvals-troepen langs Mechelen terug naar Antwerpen trekken. I Ons Vopstenpaar te Namen Op 2 Augustus a.s. zullen er te Namei groote feestelijkheden plaats hebben,ter ge legenheid der blijde intrede van onê vor stenpaar. HH. MM., vergezeld door de jon ge prinsen, zullen er rond 10 uren 's mor gens aankomen en in de statie ontvangei woiùen lioor de ourgerlijke en niiutr.iii overheden, waarna zij ia het provinciaa paleis het ontbijt zullen nemen. Vervolgens zullen do Koning en de Ko : ningin zich naar de citadel begeven om e: don schooloptocht bij te wonen, alsook eei vertooning in open lucht. 's Nattiddags zul Ien de vorsten een bezoek brengen aan d< kathedraal van St-Aubain. In de stad zal er ten gelegenheid vai ' het koninklijk bezoek een prijskamp voo gevelversiering plaats hebben. De burger wacht en al de maatschappijen der stac zullen de haag vormen op den doortoch van den koninklijken stoet. 's Avonds za er verlichting in de stad plaats hebben. Het 33ste Letterkundig Kongres Wij hebben reeds gemeld dat het ^ $ist Taal- en Letterkundig kongres, dees jaar t( Haarlem plaats heeft, van 26 tôt 29 Augustus.De regelingskommissle neemt aile sehik kingefn om het den deelnemers aan ditlwn gres zoo anngenaam mogelijk te maken. Onder de sprekers komen o. a voor Mej R-osa de Guclitenaere, de wakkeire strijdstei voor het Vlaamsch die zal hiindelen over d< opvoeding van het Vlaamsche meisje en d( hcer Frans v. Laer die zal spreken ove: Onderwijs in de tweede Taal. Ook anderi onderwerpen als de lteteekenis va.n het Afri kaansch voor de Afrikaners en die yan he Friesch voor Friezen: als dîe van Mej. Cor nelia v Zanten over de geschiktheid van d< ' Nederlandsche taal y<>or den Zang ^ en de hoer J. F. M. Starck over Roemer Visschei met niouwe medod-oelingen uit de notariëlc archieven. Bovendien vermoldt het programma : Een kunstavond met ontvangst en ontliaa door het Gemeentebestuur in het Stadhuis wàar de oude Hal on vele andere Zalen zui Ion openstaan, dan_ een openlucht voorstel ling in een heerlijk Hollandsch weiland-schap tegen een oude huizenkomplex aan dat prachtig de roi van het <Hof vain Hol-land» vervullen kan uit «Potgieters schetf Hoe het Weewtje uit het Hof van Hollanc gevrijd werd», daarna Thee op het prachtig golegen D.uin en Daal, niet ver van de De Genestefbank en van een hoog _ punt met verrukkelijk uitzicht. Ook een intéressante Bests-tentoonstelling over de jonge Beets §' vmnasiast, stud'ent en jong praiikant te .eemstede, met vele moidellen voor een Hil debrand ged'enkteeken staat voor de doelne . mers opon. i Verder zal er cen koncert plaats grijpen , in de Groote Kerk van Louis Robert mel medewerking van Mej. Tilly Oœncn en den heer Hekking. Inschrijvingen worden ontvangen bij don heer J. Schroud'ers. Groote Markt 1, Haarlem, (prijs 5 frank) . Naklank der Voorvallen van Zabern Buroemeester Knopfler berkozen Knopfler, de burgemeester van Zabern, ls met groote meerderheid door den gemeente raad herkozen. De Duitsche pers twijfelt, o de regeering te Straatsburg zijn benoeminf, zal bekrachtigen, naardien hij bij de gekend gebeurtenissen niet den noodigen tact heef getoond. Men Weet echter, clat de burge meester in dien tijd juist ziek te bed lag.Dc reden voor een niet-bekrachtiging zou dar ook eerder zijn dat Knopfler als lid van dei Elzassisch-Lotharingensclien Landdag dik . wijls met den nationalif,4schen vleugel vai , het ceotrum liçeft meesest^rod. r ' Provincieraad van Antwerpen 1 ZittiDO van Cou lerûaa 16 Juli De z/itting wordfc om 2 uren geopend. De • heer. VAN HAIj zit voor. Het verslag der 1 voorgaande zitting, w )rdt zonder opmerking t goedgekeurd. De Bood van den Heer Max Rooses De heer Adolf DDM >NT. — Wij hebben al- - Ien do droeve ti,,dmg jrernomen dat do groote . geleerde Max Kooses sverledon is. Hot dunkt . mij onzen plicht een jrief van rouwbeklag te r zenden aan de beproerae familie. Hool Vlaan- deren treurt en rouit om het groot verlies ! dat hot onderging. Het is onzen plicht ons openlijk hierbii aau ti sluiten. De heer VERLMD^N. — lie behoor niet L tôt de parti) van den hoer Max Rooses.maar t ik kan niet wedorsfean aan den aandrang mijn groote bewondering uit te spreken voor den grooten geleerde en den karakter.vollen l Yla-ming. Hij v, as een inan, die de Woorden ■ van dit strijdlied voor oogen hield: : Geen roclit op aard is tegen H Kecht bestand , Die op zijn Kecht steurit moet om zijn Eocht (niet smeeken. In naam der sooiallÈien sluit ik mij aan bij ' al wafc ter eere van Max Rooses zal gedaan ■ worden. l De heer MONTENT van do Bestendige De-|. putatio. Ik ben in e;b mooUijko toestand,wan-neer ik mijn antwoord geof, op de vraag van den aohtbaren heer Duinont. Wij allen be- ■ wonderen ten zeerste jiefc hooge en prachtige i talent van den hoer Max Hooses, wij allen nemen deel aan den rouw die én ons land én zijn familie treft. Alléén de heor Max Rooses was nooit lid van den Provincieraad, en in deze voorwaarde schrot het ongepast een brieï te zenden. Ik stel voor dat. de Plrovii>-ciera-ad offioieel in deze zitting zijn rouwbeklag zou uitspreken. De heer VAN DEli CRUYSSEN. — Wij kun-non ons aansluiten h;i de woorden van don heor Montons. Het rouwbeklag dat wij hier uitspreken moge den achtbàre famiiie van den doode een troost zijn in deze droeve dagen. Het BudJet Versoheidon spreker» voeren het woord over de toestanden der gasthuizen in verschoiden - gemeonton onzor provincie. Een lange woor-denwisseling ontstaat over het te herbouwen gasthuis van Merxe-m Over plaatselijke bolangen voeren nog afge-vaardigdon van den buiten het woord, o. a. qver toelagen aan te bouwen of te verbeteren zwoindokken. De SlaGbthuizen De heer ARENTS, — Er worden hier dui-zendon en duizenden gevraagd voor gasthuizen en sanatoria. Is de gezondheidstoestand in onze provincie dan z66 slecbtf Hel<aas, ja! En waar ligt de oorziakî Een der oorzaken, wellicht do voornaamste zal ik u aanduiden. sleehte eèn siacMjspsk a! onao stad naujelijk. L Maar evenveel gesla-:hte dieren als er hier ge; dood worden, votrt de buiten in. En wij . kunnen vastst-ellen dat er véél ziek en sleoht . slaohtvleeseh wordt ingevoerd. Het is een ochte volksvorgiftiging. 1 De keurmoest' rs op den buiten, ha-ngen onr - gelukkiglijk volkomeù af van hun klienteel, s en als zij niets doo^ de vlngeren zien, dan vorliezen zijn deze klienteel. (Verzet vanwege t eenigo leden rechts. Lawaai.) Ik houd vol dat ik de zui vers waariieid ■ zog. Het is hoog nc.oaig maatregelen te ne-' men. 1k vraag dat. de Bestrndige Deputat-ie 1 bij de Regeering aoa nandringen om keur-t meestors aan to stellen die alléén door den j Staat betaa/ld zullen worden, en niet van de paehters zullen afbangen^ De heer VEKBIST zegt dat al de keur-moesters op den buiten eerlijke lieden zijn. Do heer ARENTS. — Ik t.rek in 't alge-> meen hun eerlijkheld niet in twijfel. Maar tus-i schen aile koren in er kaf. En zoolang het mogelijk is, dat er 66k maar één wat te toe-gevend zou zijn, mogen wij maatregelen vra-. gen. Ik stel voor op den buiten vier of vij£ slachthuizen op te richten, met door den Staat betaalde keurmeestors. Ter gelogenheid van een door de Bestendi-; ge Doputatio voorgestelde subsidie aan een ,,Werk der gezondo î.tolk-" waarvan de boeren ' Caron en Broms besfcurlid zijn, doen de hee-: ren ARENTS en GIïjON opmerke-n dat men de vorige jaren aile toelagen geweigerd zijn ! aan de officieele Belgisclie kommissio tôt kon- • trool voor molk. Nu Willen de klerikalen 500 ; fra-nk voor een work dat nog te stichten is, ■ terwijl de Belgische melkkommissio reeds be-wijzen van goed werk geleverd_heeft^Er moet logisch gewaeit worden, tot"*SGPjpdWeVorga- ■. nisatie hààr l>owijzen tA gesohom^njpbben. De heer GILON teekent nog^^L zcW^gowet-tigd verzet aan tegen do pdpoSfflijke invloe-don dio eteeds bij de uitdeel\ng der subsidies overheorschen. Do zit-tinp wordt geheven omdat de provinoiaraadsleden om heer Goeverneur een banket aanbiederL^ VVV De Toestand in Melrtea Vertrek der Familiën Huecta^j^languet Woensdag avond om 10 uren Tîvk de echt genoote van generaal Huerta zijnl overige tamilieleden en naastc vrienden n^ot een spociaîen trein naar Veka Gruz vertrokken Ook de familie van genVraal Blanquet gin-gen per zelfde gelegpnheii uit de hoofdstad Vandaag denkt men dat 'ièTTP"^A»ii^^de stad zullen verlaten. Twee^^edneiîlmet. fea-men 800 soldaten gingen dnKspe/aim^'in vooraf, terwijl er een metf'TWs^San v8!gde. De leqerbewegmg^' Generaal Villa is van "iMBjJ^S-nnen acht dagen op te rukken naar ïrawo stad. Hij heeft legervoorraad aange^«i#«We Jaurez. 40 treinen met konstitutionalistische troepen zijn naar het Zuâden vertrïçkken om een aanval te doen op «San Ww^^^Potosi en Aquas Callientes. Gbneraalxfcàr^^a zal in persoon de leiding op zich WtÊm. Moorderljen ln verscblllêliillfflaatsyi De Fesderalisten hebben n^ar men vreest 48 man van het garnizoqja»jai^JMjQmas ver ; moord. Geen huftner althans he« do" me-: rikaansehe grens oversohreden. 'II Washing ^ ton komt bericht van een Broede» der Fran-î sche kristelijke school. Hij deelt mede dat de Bestuurder en db Inspekteurs der Broe-ders te Zacateeas zijn vermoord en dat 11 ! andere bre^ders zijn gevangen genomen.Het zijn allen Franschen, Hij >TOagt hulp aan i PresM"nt Wilson oi, de invrijheidsstelli'ng te erlongei- en n . awe Mten te vocerkotnen-Een zelfde odre-'' is gericut aau de ITrs««çIie De Nieuws Gazet naar Zwitserland an Italië 9-I0-II-I2-I3-I4-I5 Augustus Wij zijn volop aan het werk voor het opmaken van ons reisboek, waarvan al onze tochtgenoten een exemplaar zullen ontvangen, en dat volledige inlichtingen zal bevatten. Wij raden onzen reizigers aan, dit boek goed op voorhand te doorlezen. Zoo zullen zij zich reeds een duidelijke voorstel-ling kunnen vormen van het gebruik van onzen tijd onderweg, en er hun maatregelen kunnen naar nemen. Er wordt vertrokken, Zondag 9 Augustus, in den namiddag uit Brussel, met een bijzonderen trein, die rechtdoor gàat tôt Basel en die dus in het geheel • ét is, wat men een «pleziertrem» noemt. In dezen trein zullen, zoowel voor onze derde-klas-als voor onze tweede-klasreizigers, wagons worden voorbehouden. Bij zoo'n warm te is het een groot voof-deel, des nachts te kunnen reizen. Den heelen dag in een trein, door de branden-de zon, dat is om er dood onder te blij-ven ! Nu veirtrekken we, als de groote hitte al wat voorbij is, en tegen dat we te Namen komen, is de avond al aan 't vallen. Maar voor drie uren is het alweer licht, en dan rijden we, in de heerlijke frisch-heid van den Zomermorgen, door Lo-tharingen en den Elzas. Te Metz zal het nog donker zijn, maar Straatsburg zullen we al zien liggen, in al de glorie van den jongen dag. En rond vijf uren zijn we dan al t€ Basel, waar een lekker en overvloedig ontbijt ons wacht, in de eetzaal eerstc klasse van de reusachtige Statie. Daar ontvangen we ook het bezoek dei Zwitsersche doeanen. Uit Basel vertrekken we dadelijk na het ontbijt naar Luzern, waar we reeds oie neaen uren, zullen aaukorae». En dan hebben we den heelen voormiddag om d( merkwaardigheden van dit allerbekoor-lijkst stadje te gaan gifzien. Eerst tegen één uur in den namiddag nemen we het middagmaal in het prachtige hôtel «Monopole et Métropole». En den heelen namiddag wordt dan besteed aan de reis naar Arth-Goldau langs het verrukkelijke meer van Zug, er aan de bestijging in bergspoorweg van den hemelhoogen Rigi. •** n Onze omreis is": Antwerpen, Basel, Lu-zer i, Rigi, Fluelen. Goschenen, Lugano Bellagio, Como, lsola-Bella, Domodosso-la, Brig, Spiez, Interlaken, Bern, Basel Antwerpen. In derde klas kost deze wonderschoone reis 170 frank. In tweede klas (derde voor 'de kleine reizen in Zwitserland) 195 fr. In deze prijzen zijn begrepen: Drle maaltljdon daags, met bier of wljn, en verblijf In eersto rang-hoteis. Do beklimmlng van den Rtgl en de affollng. Al de kosten van gidsen, enz. Al het drlnkgetd. -X: ' De Fransche Politiek De Leoerkwestie in de Kamer Generaal Pedaya stelde voor aan de Ka-merkommissie voor militaire aangelegenhe-den dezelfde bevoegdheid te verleenen als aan de Senaatskommissie. Dit lokte hevige kritielc uit bij de rech-terzijde. Een der sprekers riep: Er wordl een kampagne op het getouw gezet, om den legerkommandant te vervangen door een po-litiek-militaire kliek en vooral om generaa] Joffre te vervangen door generaal Serrail. Generaal Pedoya bevestigde dit laatste. Door het voortduren van de parlementaire zitting hoeft président Poincaré zijn reis naar Rusland moeten uitstellen tôt 's avonds. De Reis van den Président Président Poincaré is Woensdag te midder-nacht in gezelschap van Viviani naar Duin-kerken vertrokken, waar hij scheep gaat naar Rusland. ▲ ▲ A ■ —— Luchtvaart-incident in den Elzas Landlng van een Franscïen Ballon Dinsdag namiddag vertrok een luchtbal-lon met drie passagiers van Nancy. In den avond landde hij te Réville. De inzittenden wilden na den ballon te hebben ontladen hem naar de statie van Herny doen ver-voeren om naar Frankrijk terug te keeren. De gendarmerie verhinderde zulka en de Franschen waren verplicht te Herny te overnachten. Burgerlijke en militaire overheden werden gewaarschuwd. Woensdag morgen kwa-men de heer Rebendes, arrondissementsbe-stuurder van Boulay, de officieren van het 16de legerkorps en van het luchtscheep-vaartbatailjon van Metz om een onderzoek in te stellen. Na een nauwkeurig onderzoek dat niets verdachts opleverdé, werd aan de lucbtvaar-ders verlof gegeven naar Nancy terug tr Het nieawste " Schandaal" Om goed in het leven te kunnen blij-ven. moet onze klerikale pers minstena iedere week een versch schandaal heb-^ ben. Haar «schandaal» van deze week is da verwerping door den Gemeenteraad van het voorstel om, uit naam van de statl Antwerpen, 5000 frank te geven voor het gedenkteeken aan wijlen staatsminister Beernaert. Grooter schande is niet meer over de Scheldestad te brengen. Voor heel wat minder heeft Jehovah destijds Sodom en Gomorrha met een regen van brandend solfer en pek besproeid. De Métropole en het Haridelsblad zwemmen in een zondvloed van veront" waardiging. Het fransche blad heeft zijn vetste letter voor den dag doen komen om er het brandmerk «Scandale» mee te zetten; het Vlaamsche blad zegt dat «na deze stemming de Cartelraad nog beslui-ten mag wat hij wil: zich lager aanstel-len kan hij loch niet meer!» En dan wijzen beide konfraters erop, dat het voorstel betreffende deze subsi-« die in den gemeenteraad gedaan werd door den heer senator Van Peborgh, en dat van het komiteit voor het monument-Beernaert tal van gezaghebbende libéra-len deel uitmaken. Wat bewijst dat? Eenvoudig, dat de liberalen van de noodzakelijkheid om minister Beernaert in steen en brons te vereeuwigen geen punt van hun programma hebben se-maakt.Zijn er onder onze partijgenooten. die meenen dat zij wel toe kunnen treden tôt zulk huldebetoon, dan zijn er andere, die oordeelen dat door de medewerkin# van de liberalen dit betoon heelemaal het karakter krijgen zou van een nationale hulde, die volgens hen de heer Beernaert volstrekt niet verdiend heeft. En uit de stemming in den .Gemeenteraad is ,-rcb! JL-a. dst dc-te. 1 v-ning door de meerderheid der libérait raadsleden wordt gedeeld. Het kost ons in 't geheel geen moeitft om te bekennen, dat wij ons, in voorko-mend geval, zonder aarzelen bij deze meerderheid zouden hebben aangesloten. De heer Beernaert was géén nationale beroemdheid; verre vandaar. Hij was vôôr en boven ailes een kle-rikaal politieker en er is niets, in ailes wat hij tôt stand gebracht kan hebben, dat hoog genoég boven den politieken strijd uitsteekt om hem de achting, den eerbied en de bewondreing van zijn politieke tegenstanders te doen winnen, tôt zaôver dat ze mêe zouden gaan helpen om hem een gedenkteeken op te richten. Wat was de heer Beernaert op het J terrein van de Kunst of van de Weteo- \ schap? I Niemand en niets. Wat is er van hem overgeblevenî Niet méér dan er van aile staatsman» nen overblijft, die het geluk h?bben gehad van lang te leven: Vele Liadzijden redevoeringen in de Annalen van de Kamer en in de verslagboeken van kon-gressen. Allemaal moment-literatuur, dis nooit iemand meer terugleest. De klerikale bladen herinneren aan da tallooze kommissiën, konferencies, kon-gressen, federaties en wat nogal niet, dia door den heer Beernaert voorgezeten werden... Wij hebben hem in al deze funktiën dozijnen malen aan het werk gezien, en erkennen gaarne, dat er een zeker talent toe noodig is om, altijd maar opnieuw, jaren en jarenlang, zichzelven als «on-vermijdelijke» ernstig te kunnen Op* nemen en vooral..„ ernstig te doen opne-t men door anderen. Stellig zijn karweitjes, als die welka den heer Beernaert tôt een zoo gekenda personaliteit hebben gemaakt, het werk van iederéén niet. Daar hoeft al een zeker décorum toe, het talent om de wan-« hopigste banaliteiten steeds met dezelfde solemniteit als een spiksplinternieuwi evangelie te kunnen verkoopen, en in de eerste plaats is daarvoor nog noodig, dat ge niet gewaar wordt, wanneer ge door, uw auditorium, bij al uw plechtatatig-heid, zoetjes voor den aap wordt gehouden.Dèze bijzondere eigenschappen bezat, vooral in zijn laatste levensjaren, de heer, Beernaert in zeer hooge mate ; maar daar-mêe heeft hij zich nu precies nog niet tôt een nationale glorie gemaakt. De klerikale bladen snijden hoog op over de diensten die de heer Beernaert als minister aan het land en in het bij-zonder aan de stad Antwerpen bewezen zou hebben. Laat ons daarop eens voor geen dtuiver afdingen al kan dat nu nôg ioo -zemakkeliik. Maar dan .vragen jKeJopb'"

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes