De nieuwe gazet

1835 0
30 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 30 Augustus. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vh5cc0vt6b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Nieuwe Gazet 4&* bladzijde, per kleiaen rogal • tir» 0.30 yinanc'eele annoncen . • • 1*00 R«klaanî onder Btadnieuvs, fien * » « • 1.00 Stadnieuws, Aen ;*egel« • »•••»•••* • 2.00 ffografcniaberfciit. * .*••• • &t0C Abeonemeoten wordôn asngsnossea in onze boreeles t kobk nieuwstrmï, 28, ANTWëBPEN, en In aile Postkantoren âllê Brjswt. Annonçait en Medùdie/ingt» ta ssndaa mn bet Gssiuur 'mm Telefoon 853 Par IsAr, te. Î.OÛ. — Zes maMdm. tr. <JHf «»J)4 miyiiiden, Dr. 2.00. — Do annonçai» buitci dt pnmacs# Àntwerpan, wordern uitsluitend ontvangw door 4M JJtÉr D# Camctr, Oude Bcura, 89, Antu»rp*n> «a door he; Ofpm DE AMBULANCIE IN HET KONINKLIJK PALEISj M:olâ?lf,ë£lAD Onze geliefde Koningin heeft, dadelijk na het uitbpeken van den oorîog, het ko-nlnkiijk Palais te BrusseJ in een hcspitaal doen veranderen. Bovenstrande fotografie toont hoe zij de grcoîe baissa! aïs amhulancie had doen inrichten. % him door âo Diitiélsn virvoest m£n<*sk «slikjs tgm T.-^.^lasg^gfcsa UuiJ' 9 ^ ^ «M «nu* ^ kK M «** *.;£> Wevu fc» vu? « «ri i* .<* as*» aa &. vjta ^ - «a «gg qg*r-tçeP W fia si fcebBsan» beowron dat de Leuvensche Bevolking hase aengewaSSen heeft ©si vornioiigen do stadi. De Duitschers hebben een ontzettende euveldaad gevoegd bij de ontelbare reeks van monsterachtigheden, waaraan zij zich in ons arm vreedzaam landeken 'reeds plichtig be'oben ge'maakt. Zij hebben de stad Leuven totaal ver-ïvoest.Ziehier hoe liet feit verteld wordt in een telegram van onzen minisLer van byi-tenlandsche zaken, gedakteèkend 28 Àu-gustus, aan de BritsShe regeering mede-gedeeld:Op Dinsdagavond trok een Duitsch le-gerkorps, ua een nederlaag geleden te hebben, in wanorde terug naar de stad Leuven. Duitscî%rs op wacht aan den ingang van de stad, die den aard van dezen inval verkoerd opvatten, vuurden 'op hun, op de vlucht géslagen landslie-den, lien vbor Belgen lioudende. On-danks aile ontkentenjssen van de autori-teiten beweerden de Duitschers, oin hun vergissing te dekken, dat het de inwo-ners waren, die op hen.gevuurd hadden, tervvijl de inwoners meer dan een week geledAn ontwayend waren, met inbegrip van de politie. Zonderonderzoek en zqnder naar eenig protest te luisteren, kondigde de Duit-sche bevelhebber aan, dat de stad onmid-dellijk zou worderi verwoest. Den in-v/oners werd bevolen, hun woningen te verlaten; een de^el der mannen werd ge-vangen genomen, vrouwen en kinderen werden in treinen gezet, waarvan de be-stemming onbekend is. Soldaten, voor- zien van bommen, staken aile deelen van de stad in brand. De praclitige St-Pieterskerk, de universiteitsgebouwen,de bibliotheek en wetenschappelijke instel-lingen werden aan de vlammen overge-leverd. Verscheidene notabelen werden doodgeschoten. Zoo is deze stad van 45,000 inwoners, de intellectueele hooîdplaats van de zui-delijke Nederlanden sinds de 15e eeuw, thans niet meer dan een hoop asch. Dit vergrijp aan de rechten der menschheid is zonder precedent in de geschiedenis. Hoe de Qustschers deze Gruwslen uitieqgen ZieJiier nu, hoc de Duitschers trachten deze ongehoorde gruweldaad goed te praten: De Vossische Zeitung» schrijft: «Den 2Gen Augustus deden vier divisies een uitval uit Antwerpen. Tegelijkertijd overvielen de inwoners van Leuven de munitie- en proviandkolonnes, die onze troepen volgden. De bevolking was tôt heden zeer vredelievend geweest. Uit vensters, kelclers en van daken af werd geschoten op de Duitsche troepen, die door de straten marcheerden.Er ontstor.d een afschuwelijk gçvecht van man tegen man, waaraan de geheele civiele bevol-kina: deelnam. Onzen soldaten gelukten het in deii kortst mogelijken tijd de opgewonden bevolking meester te worden. Helaas,ook œA» — - — — - bij dezen aanval is veel Duitsch bloed vergoten. Het zelfbehûud gebood hier, evenals ir Bathice en Hervé, dat strenge maatregelen werden genomen. Hier'was helaas, geeri andere keus rao-gelijk.Het zelfbehoiyl gebood hier, dat Leuven, de zware schulcl, die het op zich geladen had, onmiddellijk betaalde en de oude, aan kunstschatten zoo rijke stad, bestaat thans niet meer. Het is aan seen twijfel onderhevig, dat de overal in Leuven vantevoren voorbereid was en ten doel had den uitval van Antwerpen te ondersteunen, wantV>eide gebeurte-nissen vonden gelijktij,dig plaats. Men kan nu wel aannemen, dat Bel-gië langzamerhand wel tôt bezinning zal komen en dat door 'de laatste les hun de lust tôt voortzet'ting van den franc- tireurs-oorlog zal vergaan zijn.» »** Laat ons malkaar nu eens goed ver-staan : De burgers mogen niet meevechten. Wanneer zulks wèl gebeurt, achten do Duitschers zich gerechtigd, om een gan-sche stad te verwoesten. Maar... de burgers overvallen in hun slaap, met bommen in den stikdonkeren nacht uit een Zeppelin geworpen, — dat màg! t. Is waarlijk om zich af te vragen of heel de,Duitsche natie niet eenvoudig krankzinnig geworden is. OFFIGIEELE • MEDEDEELINGEN Duitsche iroopsiibowegisin 0® Brasse!. Ontruiming der Provincia Antwerpen ? een ' Qufisîig teeleis. Zaterdag avond. — Officieel. — Volgens uit Brussel oàtvangen tiidingen is hedea te Brussil ailes kalm gçweest. Ket wordt bevestigd dat in den loop van Vrijdag talrijke treinen D«itKb« troepen hebben vemeerd uit de richting van Kort-rijls, naar het Oosten. Mcn kan vesondersteîlen dat de opmarsch der îiussen tegen Duitschland, dit héelt doen besïuiten een deel ziiner inatht terug te roepen. De terugtreKkende beweging der Duitstfce troe pen die wij .in onze mededeeiing van giste.en hebben gesignaieerd, is nog versterkt. Vo'^eas ver-schiliende inlichtingen veriiet de vijand de streek ten Noorden der lijn Merchtem, Vilv«>orden,Aer= schot, en heet^men nameiijk Heysi op den Berg, Tremeioo en Haecht ontruimd. De provincie Antwerpen, en een deel van Lim-burg zijn voor 't oogenilik vrijgeraaakt. Te Aerschot legden de Duitschers schansen aan, die bestemd schijnen om te dienen als po-sities bij een teragtrekkende bewegiffg. Heden namiddag, tusschen 5 en 7 uren, boorde men op een vijftiental mijlen voor de versterkte vesting Antwerpen, het gerucht van zeer hevig geschut, dat van zeer ver in het Zuiden scheefi te komen, misschien wel in de streek rond Mau-beuge.Men kan een verband vinden tusschen deze fei> ten en de laatste troepenbeweging, die wij aan-geduid hebben. Langs een aedere zijde schenîfen ons de over-winning der Engelschen op zee, en dei *oort-marsch der Russen in Galicie en Pruisen ons re-den tôt hoop, en laten ons toe den gezamenlijken toestand met goed vertrouwen te overzie» Oe Cpmarsch der Russen De Val van Kônigsberg bevestigd Ijonden, 29 Aug. — Het gerucht vol-gens hetwelk Kônigsberg in de handen der Russen zou gevallen zijn, wordt wa,arheid. De innemmg van de versterkte plaats wordt thans bevestigd. Keizer Wilhelm zou schrik krijgen Londen, 29 Aug. Aan Daily Telegraph uit New-York: Een eminente diplomaat,, die men ienkt de heer Venizelos te zijn, zou voor-?ezegd hebben dat de Duitsche keizer binnen twee imaanden vrede zou vragen. Het R*u$sisçh opdringen maakt de po-îitie der Duitschers onhoudbaar. De keizer riskeert er de kroon bij te rerliezen en zou maar naar eene eerste averwinning wachten, om in naam van le beschaving (?) een beroep te doen Dp de Vereenigde Staten en ze te vragen. als bemiddelaars op te treden. EEN BELGISCHE HELD Generaal Léman heeft zich gedra-gen ah een held uit de oudheid Een bijzondere korrespondent van de Tijd heeft een Duitsch officier gcsproken.die hem over den val van de Luiksche forten het volgende mededeelde : Er zijn bij de bescliieting en bestorming der forten van Luik hcldhaftige maar ook tragische tooneelen afgespeeld. Van een fort werd de kommandant in een ontzettenden krijgsnood krankzinnig, en woest huilenl.be-gon hij op zijn eigen soldaten te schieten, die hem moesten onlwapenen en binden. Van een ander werd de koepeling verniold door s Zeppelinbommcn. Zoo lang het nog- doenlijk was, hal generaal Léman, elken dag de meest bij Luik gelegen forlen geinspekteerd, en naar den eisch van elken dag doen versterken. Nog een uur voor dat de onderîinge comimunica-tie der vestingwerken onmogelijk was geworden, had hij in een auto, waaïin hij zich liet vervoeren, nadat zijn beide beenen gekneusd waren, het fort Chaudfontaine te-zocht, kort nadien met zijn bemanning zoo gruAvelijk ii) de lucht gevlogen, nadat een Duitsche granaat het kruitmagazijn had ge-troffen.Op het sterke fort -Loncin, boven Ans, had de generaal zich teruggetrokken, vast beslo-ten daar de Duitschers te keeren of te ster-ven. Toen do schoten der Duitsche artillerie meer dan- drie kwart zijncr kanonniers hadden weggesehoten in verwoede geveïhten, hielp hij zelf de resten van het geschut be-dienen, en dag en nacht ging hij zijn hand-vol manschappen voor. In de uiterste uur deed hij de laatste drie kanonnen, wèlke nog bruikbaar waren, vernagèten, en gaf toen last den brand in de kruitkamer te werpen. Terwijl op een. afstand van nog geen 12 kilometer het Duitsche geschut voor,tging te vuren op het fort, wilde generaal Léman njet de ruim honderd man, die nog strijd-\raasdig waren, trachten zicli vechtende terug te trekken. Hij wist dat het een zoo goed als hopelooze poging was, want door de omsingeling der Duitsche troepen was elke terngtoehtsweg aigesneden, en het verlaten van het fort geleelc dan ook meer een overhaaste vlucht dan çen geregelde aE-tocht. Door de bres, welke het Duitsche iielegeringsgeschut had aangericht, vielen nu en dan de uiteenslaande kogels, waarvan een den sorgeant doodde, die bevel had ont-vangen do Belgisclie vlag uit de officieren-kamer te halen. Op het oogenblik, dat generaal Léman zich gereed maakte, om zich als een der laatste fortverdedigers bij zijn mannen te voçgen, die over het rotsachtige en heuvel-aehtige terrein reeds een stelling trachtten te formeeren op dit oogenblik drong een iler zware Duitsche 42 c. M. schoten door de béton- en pantse»bckleeding, deed de kruitlading van de kleine voorraadskamer ontploffen en onder een helsch gedonder stortten muren over muren. Duitsche deel-nemers aan de bestorming vertelden.hoe ont-ploffingen binnenin van zoo groÇte kracht waren, dat een betonblok van wel 25 ku-bieken meter inhoud eenige meters omhoog werd geslingerd en toen op de geruineerde koepelbedaking terug\'iel, nieuwe verwoes-tingen aanrichtend. Ook soldaten. die zich ook reeds liuiten het fort bevonden, werden door de uiteengcslagen steenbrokken ce-dood.Toen de wervelwind van stof en damp was opgetrokken, stormde de Duitsche infanterie vooruit van de zijde van Ans tôt den top der vesting. De versperringen waren reeds lang vernield, en de stormloop geschiedde slechts over lijken. Er liadde» nog enkele worstelingeiï van man tegen man plaats, maar het overscliotje der be-"etting was een havenloos, liait verbrand, totaal uitgeput troepje, tôt een ernstigen aanval niet meer in staat. Velen hadden het hoofd met zwachtels verbonden,een kor poraal trachtte nog met de rechterhand, de eenige die hem gebleven wo3, een geweer «■mi n 'î'i m. ,J.Attt'W1 f.iUew [ (o hanteeren. î Niet zonder het wegruimen van een mo-: niste puin konden de Duitsche infanjeris-1 tén zich een toegang banen tôt den for» ! teningang, -rçaar generaal Léman, hait be* : dolven w.'rd gevonden onder stukken heton 1 terwijl zijn hoofd in het schuin gevallen 1 houtwerk van een raampje bekneld zat.Zijn trouwe adjudant, die hem geen oogenblik ' verlaten had en die bij de laatste ontplof-n fing voorover .sloeg, was bezig hem zoo goed en kwaad het ging te bevrijden.«Res- - peetez le général, il est mort»,riep hij bij c de eerste verschijning der soldaten. 1 lndcrdaad meende men aanvankelijk dat ' de bevelhebber gesneuveld was. Zijn gelaat was heelemaal zwart, hij hield de oogen j gesloten. Nadat de houtsplinters, de brok-1 ken ingevallen nxuur en stukken béton ver- - wijderd waren, droegen Duitsche inf^nteris-3 ten hem naar beneden. Nog voor hij in het î naasto Duitsche lcampement werd gebracht, - opende hij de oogen, wees eerst op zijn. linkerbaen, dat deerlijk gehavend was, en toen, zich plotéeling van den toestand be-wust wordend, zeide hij: <Iiet is zooals het e is. De jongens hebben dapper gevochten. Zet in het protokol, dat ik bewusteloos was.> De ambulanciedienst bracht hem spoedig - weer bij, en nadat een officier hem en zijn r adjudant in ontvangst had genomen, werd ï onmiddellijk per veldtelefoon aan generaal 1 von Ëmmich kenois gegeven van het ge-^ beurde bij de inneming van het fort. Te-^ genover eenige ofîicieren, die hem met ^vriendelijke woorden trachtten te naderen, nam de verdediger van Luik een zeer koe-le houding in acht en ook jegens dezen ' betoonde hij zich «de zwijgende generaal> r wèlke niet' voor niets deze reput'aùe heett „ verdiend. Alleen drong hij er nogmaals op aan, dat in het protokol der overgave zijn l bewusteloosheid zou vermeld worden. - Nadat eenige zorgen aan den gevangene waren besteed en hem eenige ververschin-1 gen waren toegediend, werd hem verzocht in een auto te stappen, hetwelk niet zon-_ der de hulp van zijn adjudant geschieden kon. In het hoofdkwartier werd hij opge-tvacht door generaal von Emmich en enke-le stafofficieren, die gereed stonden om Luik te verlaten voor de krijgsoperaties, die in-e middels zuidelijker in België waren ver-plaatst. Het was een aandoenlijk, historisch , oogenblik, overwinnaar en* overwonnene bij-, oen te zien. Zij begroetten elkander op mi-_. lilaire wijze, waarna de bevelhebber van * het Duitsche leger op zijn gevangene toe-L, trad en hem de hand reikie, zeggende: r — Gij hebt u dapper gehouden, generaal, , w^iarop generaal Léman antwoordde : — lie dank u, Onze troepen hebben hun " krijgsmanseer bewaard. Maar de krijg is lt; toch .iets anders dan de majjoevres, niet-■- waar ? Dit was een zinspeling op het feit, ? dat de leger-manoeuvres twee jaar geleden, 0 door de beide bevelhebbers (de eene als gast) i- werden bijgewoond. h Er bleel een oogenblik een pijnlijke stilte A heerschen, « liet oogenblik was nu gekomen dat generaal Léman zijn degen moest overgeven. Dien van den adjudant had men reeds bij 3 den eersten wachtpost afgenomen. Niet zon-der ontroering gespte de verdediger van Luik it het wapen af en wilde het zijn overwin-naar aanbieden. Maar deze voorkwam hem 3 en zcide met een afwerend handgebaar : n «-Gij hebt gelijk, dat de krijgsmanseer be-^ houden werd. Blijf daarom den degen dra-,, gen, die liaar niet geschonden heeft. Het is voor mij een onderscheiding geweest, hem L' te mogen krui'sen, generaal. Gij zijt een a man ! » 1 De adjudant van den koelen, ijzerharden, ' «zwijgenden generaal» vertelde, dat hij toen ® voor "het eerst van zijn leven in diens oogen r tranen heeft gezien. De Engelsche Verrerscbingstroepen ■12.000 Man staan gereed Londen, 28 Augt. — In de Lords-kamer, waarvan wij reeds een beknopt verslag gaven, werd nog medegedeeld: Al de verliezen in Frankrijk geleden worden hersteld. Tôt dit doel staan reeds 12,000 man gereed, om te vertrekken Lord Crewe zegde in de vergaderlng van het Hoogerhuis dat de Regeering diep getroffen is door de ometelijke geestdrift en breedheid van gedachten welke de Indiers bezielt. Zij zijn onge-twijfeld te danken aan het verlangen der indische bevolking om hun soldaten te zien strijden aan de zijde hunner. ka-meraden'in het Engelscp leger. Menweet in de Indien, dat de Afrikaansche troe pen het Fransche leger met hun krachten versterken en het zou voor Indië een teleurstelling zijn indien het hun niet werd toegelaten aan den strijd in Euro-pa deel te nemen. Het leger zou aldus versterkt worden met troepen welke een uitstekende oefe-ning bezitten en die zeker het levendigsfc bewijs van hun dapperheid zouden le-veren. Natuurlijk zouden de stellingen in Indië bewaakt blijven en Lord Crewe gelooft niet, dat er zich inwendige on— lusten zouden voordoen, gezien de alge-meene geestdrift bij aile klassen der be-volkrng.Luide toejuichingen beantwoprdden d?3e verklaring. Zondag 30 Augustus 1914 U CE^TlEKfl. - (BMITENLAND 5 C.) 17° jaargang N" 5095 \ 1 — ! — ■ •' '■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes