De nieuwe gazet

2313 0
02 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 02 Augustus. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rr1pg1jk37/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 2 Âugustus 1914 Tien Blatlzôjdgn s 4 (Dentiemen 17e jaargang Nr 5066 . De Nieuwe Gazet Abonnemeoten worflon aanpomoD !n onze buroelsn i KOBTE NIEUWSTBAÂT, 28, AKTWERPEH, en In ails Postkantopsp, |?HEîSt^U^',Ce°!boo s Mit Briovan, Annoncso tu Medsdielingen te tondsà een ht Sestuur «■» Telefoon. 853 plfix • • • •••■• B.00 » g /JO Cauic+r, Onde Baurs, S», Antuxtrpm, ail Aoor ht! Otàto «»&?*? t • » t.t. » ».. .-..JgMfwaatftmsai U. « *MVWt/, M.SiSn jig |g Frankrijk rerklaart dat het onze cazijdigheid zaî eerbiedigen LÂATSTE NIEUWS OVER DEN MOORD OP JAURES 2>tie |p BERICHT Gezien de bedenke• lijkheid van den toast and, zal de ssNieuwe Gazet" morgen, Zon-dagvoormiddag ver-schijnen. Be Toestand We mogen zeggen, dat op dit oogen-blik gansch Europa onder de wapenen étaat. • Op de mobilizatie van Rusland heefi id oo> iT'.cf octi ne ik- jbilizatie geantwoord. België en Holland zijn gevolgd. De Engelsche vloot ligt vôor Vlissin-fren.De Franschen zeggen niet dat ze mobi-lizeeren, maar we mogen er méér dan zeker van zijn, dat ze het doén. Nu staan we aan den rand van den jaigrond. Als Duitschland gansch zijn leger op .Voet van oorlog brengt, dan is het niel om nôg de vijf of zes dagen te tonter-fanten, die Rusland noodig heeft om tijn mobilisatie te voltrekken. Dan zal het aanvallen, vôôr Rusland Blagvaardig staat, en dat wel eerder heden dan morgen. De kwestie is nu nog maar alleen tneer: Zal binnen dezen kring van vuur-monden de diplomatie nog menschwaar-'dig werh kunnen doen? Is er nu, in deze uiterste spanning,nqg een middel tôt overeenkomst te vindenî Eén voordeel heeft in ieder geval deze toestand: Dat hij onmogelijk nog langer idan een dag kan blijven duren. Nu moéten de kaarten op tafel: Nu is het vrede ôf oorlog, binnen de 24 uren. • >\ Op 0 De dagbladen hebben schoon te zeg-|en — het heeft zelfs in den Moniteur gestaan — dat de Nationale Bank bereid is om al het papieren geld tegen klinken-de munt uit te wisselen, dat zij reeds IVoor twintig miljoen nieuw gouden geld geslagen heeft in de laatste dagen en dat zij er zooveel zal slaan als ze er nog noodig zou kunnen hebben, — dat ver-mindert allemaal de paniek niet. Integendeel, zoudt ge zeggenl In al de steden van het land worderi Se bijhuizen van de Nationale Bank let-teriijk b'elegerd. Verder vertellen we, hoe het er hier ïezen morgen toeging. Maar, nu moet het g^zegd, dat de Nationale Bank haar plicht niet doet, en dat de openbare besturen voor het groot-ete deel schuld aan deze paniek hebben. Dezen voormiddag werden de lokalen ran de Bank gesloten, kort en goed, en je Luik werden de menschen, die kwa-|nen om papier te laten uitwisselen door fle pompiers weggespotenl Dat is eenvoudig een schandaal. Het is niet voldoende dat de Nationale Bank het geld voorhanden hebbe.om haar papier in te ruilen, zij moet ook de noodige maatregelen nemen om het pu-bliek behoorlijk jnet dat geld te bedie- fifiDr Om te beginnen het aantal winketter waar uitgewisseld wordt, vertiendubbe len. Uitwisselen is toch zoo'n ingewikkel de operatie niet. Daar is geen geschrifl voor noodig en daarmee kan in dezer; ; tijd de groote massa van het personeel gelast worden. Dan, in plaats van te sluiten, of de menschen te doen wegspuiten, de Banli desnoods dag en nacht openhouden. En dan is èr nog een middel: De openbare besturen laten meewerken aan hel inruilen van het bankpapier, terwijl ze nu deze inruiling veeleer bemoeilijken i Waarom zou de Nationale Bank niel iederen dag ter beschikking van de spoor-, weg- telefoon- en telegraafbureelen vooi eenige duizenden frank zilvergeld stel-len om tegen papier uit te wisselen? Elken avond zouden dan de kassiers van deze bureelen hun papier naar de Bank dragen en daarvoor dan weer nieuw geld ontvangen, zoodat de taals van de Bank voor wat het uitwisselen betreft, toch al zooveel vergemakkelijkl zou zijn. Het spreekt wel vanzèlf dat deze paniek niet lang meer kan duren: Iederen dag komen er voor miljoenen zilverstukken uit de banken, die toch weer allemaal in den omloop gebrachl moeten. worden v Het kan dus geen drie dagt-ui 'X^qx aanlùvgwi, of a «.al biii;;. niet meer anders dan met zilver betaald worden, terwijl de briefjes zoo goed als verdwenen zullen zijn. De menschen moeten toch leven, en als ze nu vijffrank-stukken uit de bank gaan halen, dan is het tooh... om ze weei' voor eten en drin-ken terug uit te geven. Rîjs. Oirasî te Afitwsroen « De Nationale Bank gesloten Wij beginnen waarachtig te gelo B, en dal een deel van het publiek het verstand ver-loren heeft want de paniek in de Btad wordt al langer hoe grooter. Heden morgen werd de Nationale Bank door honderden menschen bestormd die hun geld wilden terug hebben of hun baniibrief-jes wenschten uit tô wisselen. Velen hunner hadden reiszakken bij om* de inunt die zij hoopten te ontvangen in te bergen. Rond elf uren was de toelpop van volk zoo groot dat men vexplicht waê den grooten ingang van de Bank te sluiten en een sterke po-litiemacht op te roepen om de onrustige menigte in bedwang te houden. Er stonden voor zijn iainst vijf duizend menschen in den omtrek van de Bank. De kleiae ingang langs de Kunstlei, die toegang vefleent tôt de bureelen waar de wisséls uitbetaald worden, bleef alleen open. Bestorming der Eetwarenhuizen De schrik van den oorlog drijft ûe menschen ook in jnasga naar de eetwarenwin-kelen waar zij groote hoeve^lheden mond-voorraad opkoopan. Sommigo mkels -werden heden morgen letterlijk door de huis-vrouwen bestormd die zoti<Lej eenig protest -de verhoogde prijzen voor de waron pctaa.1-den. In verschilîende strateai d'er volkrijke wijken waran de handelaars verplicht hnn rftàgazijnen te sluiten. AFSCHEID ! Met heele trnenftn vc-, nf de 002e- roépenen, naar de ^uidstatie, waar de trei-nen wachten, die ze heeavO'eran zull«n na^r de grenzen. Efe heeft een pakje mét... eten Een liefdevolle h and, de hand der vrouw heeft het bijeengebondfen. Zuchteod en treu-rig heeft zij het den vader, den kqatwianer den steun van 't jonge. gezin o-vergerCîkt. Haar hart is zwaar van Zorg en schrik, bang van angstige verwachting. «Oorlog!... oorlog!> dat vreeselijk, dat afschuwelijk woord, èpookt naar heur verbeelding, met àl de fjjruweden on al het blood dat de Buropeesche slachtveld«n zou overstroomen als niet eçn Cntwaking volgt, een opschrik-fâng uit den dolleai oorlogsroes, die heél Europa heeft bevancen. Het is als een bczwareude nachtmerrie die drukt Qp de heiatoen, en die de harten bekiejnt. De oortog, heit lang'gevreesde ge-vflar zou dan toch voor ons ôtaan, vtak bij on onafwendbaar, als een soœ&er# dreiging van vernielîing? Ooilog ! t Het onbedenkbaar gruwelijke van den broad^nnoord, de légers die op el-kftar btftsan in kruitdamp, kogelTogeti en achutdonder, de varwoesting van bloeiend< . stoden en dorpen, de vla/mmen die do wo-ningeai vei'teren, -.-'rnieling en bloed, lijken en verminkten, de endergang van zooveel < bloeiende levens... En over heel Europa klinkt het jammerljjk koor der sclireiend« moeders, die vreezen voor het geliefdip leven harer zon en .an de vronwen, yan de kinderen, die het moordend etaal en de ko-1 gels reeds gericht zien op huin b^mmden echtgenoot, op hur vaàer. Het gruwelijk ôpookbeeld van den hon-ger, het gebrek komt nog de pijn en dE ' ellende vergrooten in het hart der moedeK i en der vrouwen. Wie zal — beangstigende , vraag! — wie z«! de kinderen eten geven als de vader ginaer ver strijdt of waaktî Dat ailes konden we lezen he.l-3n mor ' gen in de oogen der vrouwen en der moe-' ders, die hun zonen en hun mannen ver' 1 gezelden naar den trein, die ze wegvoavei ■ zou naar de greopèn, die — laat ons ( ho peu, dat het niet gebeure! _ misscliier l zoo snel een slagveld zullen vormen. A Va onuitsprekelijke be^orgdheid, wat àngst leef de niet^ in haar blikken, die zich «ehenei vast te hechten, onafwendbaar, op het ge-ljefde gelaat, zoo star en scherp als vrees-don ze het niet meer weer te zien. Kalm en gedwee etappen de tnannen naasi haar. Zij spreken woorden van hoop: «Het zal wel snel gedaan zijn! En hel maar moed! Van wlog is er nog geen kwestié! Binnen aoht dagen zijn wij te-rag!> Maar tocL in hun keel lcrapt iets, als zij de ernart àiiéo, die spreekt uit de trekken van hun frouwen. |Jn, we gagen or wel die he's» ee ; tréàn wegpinkten die •«> opv. >*%» kèéttm ontmoett-en een ktr.nis, in eoliateniukje. — Ja, zegde hij ons, nu ?iôt gij nnj als verdediger van 't vaderiand. Het is plicht, duïe plicht op te trekken, maar toch is Sèt hard. Ik heb drie kinderen. Het oudste is zes j-aar, en we verwadrten er een vier-de... en nu — nu trekken we géén geld. Wat moeten we nu doen?... — Ja, wat? — Het is treurig, .gelool me, heel treurig!... En hij was niet alléén, die Zoo kon spreken. Heele groepen kinder^Ii en Vrouwen diedon de opgeroepenen uitgBleido. Afschçddszooneh, trtnen, sniklten, en hand drukken waaraan geen einde schijnt te komen..,De laatste aanbevelingan. Daar klinkenlie-deren op, uit cen groep, — een krijgshaftiç sfaplied — en loopt voort door de troepezî 'wachtenden. Heele benden trekken binnen do statie. De -treinen zijn gevormd uit aile wagons; lste klasrijtuigen, goederenwagons, beesten-wagous. Al de yertreklçenden nemen plaats, de stooicfluiten gillen schril. Het afscheids-uu,r is geslagen. Mocht snel — 0! zoo snel mogelijk, het uur van weêrzien slaan! n Het Verîrek der Soîdaîen Roerende Tooneelen aan de Zuidstatie Heel dezen voormiddag brachten de trams van de leien hoopen soldaten naar de Zuidstatie, waar het spoorwegbestuur geen wagons genoeg vindt om de jongens naar de plaats hunner bestemming te brengen. Verschilîende soldaten waren vergezeld door hun vrouw en hun kinderen., wat op ze-kere oogenblikken tôt roerende afscheids-tooneeleu plaats gaf. Een Voorsîe! van den heer Sîeger OittesiaRii wwi" de Stinderem dep Soi« jlraSen De heer Steger zal in de geiqeenteraiwîs-zitting van Maandag hèt volgende voorstel doen. Behoeftigen zullen geholpen worden door het Weldadigheidsbureel en hét Fonds voor Werkeloosheid zal waarschijnlijk ' verhoogd worden, doch er zijn vele soldaten die vrouw en kinderen achterlaten. Het is voor die kinderen en ook voor andere kinderen, waarvan de ouders zich in moeilijkhedeu zouden kunnen beyinden, indien de toestand verergerde, dat er iets dient gedaan te worden. Ik ben dus van gedacht voor te stel-len, dat men esn school, desnoods meer dan ééne, in schuilplaatsen zou veranderen.waar de kinderen zouden opgenomen en gevoed worden. Er moet geen valsche schaamte be-staan voor niemand. Aile kinderen die aan-geboden worden, zouden zonder onderscheid dienen opgenomen te worden. Het mag kos-ten wat het wil, later als ailes weer in or-Je zal zijn, dan zullen wij van de gansahe bevolking, de uitgegeven gelden, trapsgewij-ze, bij middel eener bijzondere belasting te-rugvragen.Op die wijze mag en kan ieder-een gebruik maken van den aangeboien cn-derstaxid, daar ook iedereen later zal bij-dragen tôt de delgins der kosten. Onder Bsscherming (?^ van Engeland Een Verklaring voor de Inzichten van Engelan< Het Engelsch smaldeel, dat eergistc ren uit Portland vertrok met onbekend bestemming, is dus, zooals wij voor speld hebben, over Engeland heengevE ren, en heeft komen postvatten voor d . Hollandsche en Belgische kusten. Van Vlifasingen uit • was het gistere: ■ duidelijk te zien. 1 Natuurlijk ligt dit smaldeel daar, al ' een bedreiging voor Duitschland: Raak 1 gij aan België of aan Nederland on ; Frankrijk aan te vallen, dan zijn wi ' erbij. In dit geval zouden de Engelschen or treden als beschermers onzer onafhan kelijkheid, en zouden wij hen hier me ; open armen moeten ontvangen. Maâ».. als de Franschen nu eens ' den eersten stap moesten wagen op on grondgebied?... Wat zou Engeland dài wel doen? Zou het ons dan nôg terzijde sprin gen? We moeten het niet gelooven. De Brit ibii /.,uueu onb i'Jiol. aile pie?ioi- iielpci tegen de Duilschers, maar de Fran schen... die zullen ze, als het noodi; zou worden, met nog grooter pleziei helpen tegen ônsl En, aïs we dan eerlijk opze onafhan kelijkheid willen verdedigen, dan zullei we ons tegelij kertij d tegen de Franschei op opze Zuidergrens en tegen de Enge] schen op onze kusten en op de Scheldi te verweren hebben. Voor de bedoelingen van Engelanc hebben wij eèn zeer intéressante uitleg ging gehoord: ; Engeland zou willen dat België, tij dens den oorlog een soort van vrijplaat; werd voor de Fransche familiën, die met hun kapitaal zouden moeten uitwij1 ken. In den geest van Engeland zou om land dus, tij dens den oorlog tôt eer l'^ransch département worden gemaakt dat echter buiten de vijandelijkheder zou vallon. Ongewapende Franscher zouden zich hier mogen vestigen, maa: het Duitsche leger zou hier geen voe mogen zetten, of de Engelschen zoudei ook'bij ons binnenvallen. Wij geven deze uitkgging voor wa ze waard is. Heejemaal onwaarschijn lijk klinkt ze zeker niet. De Engelsche VIoqî op onze Kusî Een belangrijk Engelsch Eskader voor Vlissinges Vlissingen, 31 Juli 4 uur namiddag — Zeeloodsen die hier aankomen, zegger gedurende den nacht een Engelsch* vloot ontmoet te habben. Zij bestonti ui kruisers en liep in halve snelheid, vôôi Oostende in Noord-Oostelijke richting Aan boord waren aile liohten uitge doofd. 's Morgens bij het krieken van der dag, is de heele vloot ter hoogte var het eiland Schouwen (groep der Zeeuw-sche eilanden) gevaren, oogmerkelijk orr een streng toezicht op de monding dei Schelde uit te oefenen. Er zijn insgelijks twee Hollandsche oorlogschepen vôôr Vlissingen komer ankeren. Loodsen die eergisteren te Antwerper aan wal zijn gestapt, verklaren de Engelsche vloot gezien te hebben in den nacht van Donderdag op Vrijdag op de hoogte van Hoek van Holland, de voile zee houdende. Anderzijds, meldt men uit Oostende dat de bemanning van een petroolbool de Engelsche Noordzeevloot tussphen Vlissingen en Oostende heeft zien krui-sen.ter hoogte van Zeebryggo werden ze-ven Engelsche oorlogschepen in voile Noorctaee varend. scesimaleerd. ) Militaire Maatregelen aan de Grens Sedert Vrijdag morgen bewaken de soldaten der genie den ni uwen tunnel die tusschen Stavelot en M'ilmedy is ingehul-digd. Te Battice is een half sehwadron lan-, siers aangekomen. Zij zijn bij de inwoners 2 gelogeerd -en bewaken de groote baan van Alcen naar Luik. e Vrijdagmorgen verliet de regimentschool Verriers en begaf zich naar Luik. Te Verriers werden al de camions en automobie-" le.'l opgeëjscht en naar Bressoux gedonden. e Lâ paarden die in beslag werden genomen vertrokken naar Chaudfontaine. Voor gistet 1 renavond was in de stad een meeting te^en d'il oorlog aangekondigd maar zij wcr.l S door do politie verboden. De sprekers ,yer« | dan aangehouden maar later terug losgela-1 ten. i In de Koffîehandel Eergisteren avond, om 6 uren, heeft de t afdeelïng van den koffiehandel van Ant-werpen, bij hoogdringendheid vergade-■ ring gehouden. s Er is besloten geen kwotatie nocl^ Za-1 terdag, noch Maandag, aan de verhan-delingen te hechten, indien de markten - van Le Hâvre en Hamburg gesloten blijven.Enkel zal er een nominale kwoteering, 1 gvigeven worden, 't ia îe zeggen H»e Vç* - markt van Donderdag. r 5 . 1 % S , - HetAlarmtenPIatteiânde 1 Een Onrustige Nacht j Al gaan tientallen van dorpelingen in de steden hun onderwijs genieten oî hun arbeid verriohtien; al komen tal van stedelingen, het l warme, althans het groene seizoen bmt.n dooi-. brengen; al vermeion zich hondorden lumner op mooio, vrije dagen, in bet lommcrrijk groen der dorpen, de physionomie va» de» - dorpeding, zal steeds een 'andere blijven dan 5 die van den stadsbewoner. Hij viei.'t op een andere Wijze feest, «elfs 1 dan als hij komt deelnemen aan die der ste- - den. Hjj ondergaat ook op andere Wijze den invloed van de groote wereldgebeurtenisseai. -De grootste faktor van het ziele en geestes-3 leven aex dorpsbewoners is naieveteit. En wees nu zoo beslist als ge wilt, men ondergaat in , een gemeenschap altijd min of meer den ip-( vloed van de massa. Zoo gaat het ons op de dorpen. 1 De avond van Vrijdag was zwoel, als er in geen aoht dagen een was gewesst. Voor cafés ^ en pensions en aan de deuren der bijzondere woningen, zag men de menschen zitten rustig prata'ad, genic-tencl van den mooien frisschen zomeravond. 'i "\\ras of de blauwe luoht met I; haar enkele bloektintelende aterren, en de koele avondwind kalmeerend werkte op het gemoed. Oorlog, waf. natuurlijk het onderwerp der meesto gesprekken. En toch klonk nu en dan een lioldere laoli, en ontbrak er geen scherts in het opderhoud. Om elf uren was ailes stil. De buizen gesloten, de bowoners in rust. Zacht murmo-lend ruischte de breede kroon der linden... Hoort ge daar, dat zware geluid? Is dat de middernaohtklok, die het uur met , zware galmeai verkondigt over de sluimerende velden? Neen het zijn geen slagçn, het is gelui Is er brand.? is er een ramp? Plotseling liitst or een gedachte door het ontwakend brein. De stormklok: er is oorlog. Hoort, daar stuii't een auiomobiel voorbq, iuistûrt, daar klinkt geluid van opgewonden stemwen. Onéwaak, ontwaalc, het uur der vrede. ia voorbij. Het uur des. oorlogs is geslagen... In bijna om oldoende kleeding. in alleriji omgeslafjen, dringt ailes naar buiten. Wa;;r-heen zien die menschen i Wat zeggen ze ? I)9 oorlog is vorklaard! Do mannen moeten opkomen. Het gewaar grijnst van rojjdom en men ziet het niet. Van waar zal men ons bedreigenî Vao-waar?Sohril klinken de stotnmen der vrouwen. Wiengaat mon haar ontrukken? den eeliet-don gade, den vader harer kinderen, den zoçn, cens gedragen onder het hart, mot op-offering grootgebraeht, den broeder, don ver-loofdeîDnderdrukte angst klinkt in de msnnen-steœmea. Vergeefs trachteo zij tôt gerust. stelling een luchtigen toon aan te slaan. Nu slaat geen scherts meer in. "VVat komt daar voor een automobiel aan. rennen ? Akelig ,a!s oogen van een ver-schrikkelijk monster, booren de laniaarna hun kille liclubundels door het fulpen don-ker van den naoht. Is dat de oorlog ? Beteekent dat, verllea .van vele geliefden, mijlen ver gssneuveld in een wildvreemd land ? beteekent dat angstige dagen van bestorming en beschieling ? Geweîtaiar-ijen door vreemde troepçn ge-pleegd ? Is het broodgebrek voor de klet nen t.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes