De nieuwe gazet

1768 0
29 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 Augustus. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/086348h46h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Nieuwe Gazet ^_-A.rN"OS:OI>a'lDXC3-XIï3"<3-B3Sr s 4<Je bladzijde, per kleinen regel ••»»»# ts. 0.30 JSPicancieele annoncen ». •••••*■•# • 1M B*klaam onder stadmeu-w», don r*J*L . • I ■ 1.03 Stoduieuws, den regel. ...... 11 i t .2.00 A&onsementen worden aangenomen in onze bureelen i IQRTE NIEUWSTRAÂT, 28, ANTWERPEN, en in aile Postkanioreo Ali* Briwen, Annoncen m Hededeelingw i» tende» aan bel Bestuur #» Telefoon 653 ABOWNEMEH TIEDIN" * Per ]&«r, fr. Î.0Q. — Zas maandeo, Ir. tM. — maandea, £r. 2.00. — De annoncea bultea de pfoyinojg Ant'yerpen, worden uitaluitend ontvangon door dea he|P D* Cauiotr, 0<&d$ Bouts, 39, AnttDirrwt, ea door htc Off*9 iê IhiïliM. S. 2*64g|«€jLg*..i^ 3MIOïlC3hEÎ3^BLA.3D Eerste Offîcieele Mededeelingen Bombardement van Meche-len en Heyst-pp-den-Berg jLpijgsbeweginss bij Siamen. « âsatB^al op die Stellêng HBïïta©s*p©Bi t@geÊiyes|$Piîiîeia Donderdag, 27 Oogst. — De Duitschers bom» fcaideeren, in strijd met de oorlogswetten, de open en onverdedigde plaats Mecheleu. In den morgen van Vrijdag is de stad gedeeltelijk bezet door de Duitsche infanterie en artillerie. In den namiddag trekt de vijand zich terug naar het Zuiden. Het bombardement hield ten 4 uur op. Er werden ongeveer vier bommen gelost per kwartier. De vijand bombardeerde eveneens Heyst op den Berg, op tien kilometer afstand van Lier, een open plaats, welke niet door militairen bezet ,was. Deze twee krijgsbedrijven kunnen uit geen enkele krijgskundige reden worden verklaard, en hebben geen ander doel dan de burgerlijke bevol> king schrik aan te jagen, en ze te doen wijkea '■aar Antwerpen. *** De legerafdeeling, welke de lorten en tusschen-tuimten van Namen bezette, is in goede orde te= Voggetrokken op de Fransche iinie. Gebraik makend evan -de te Luik oïitvangeu ïes, waar zij bekennen 40,000 man verloren te heb-ben, betzij de sterkte van een legerkorps. hebben de Duitschers te Namen geen plotseîingen en on= ffoorbereiden aanval meer gewaagd. Zij hebben den tijd genomen hun zwaar bele= geringsmateriaal aan te voeren, en hebben een stelselmatig bombardement geopend op de forten tn tusschenruimten. Dit bombardement, van een buitengewone he-vigheid, heeft zonder onderbreking, bijna 4S uren geduurd en heeft een aanzienlijke hoeveelheid brljgSYOorraad gekost. De stad zelf heeft weinig geleden. De vijand heeft het Noorden en Oosten der plaats bezet. De Belgische troepen hebben met de Fransche troepen talrijke tegenaanvallen gedaan. De Belgische divisie heeft zich teruggetrokken langsheen de sekteurs Samber en Maas, gaande tusschen twee veldslagen tusschen Franschen en Duitschers, de eene in de richting van Charlcroi, de andere ten Noorden van Dinant. De bewegnU werd in goede orde uitgevoerd ,en onze troepen traden in de Fransche linies. » De verkenningen gedaan in den omtrek van de versterkte vesting van Antwerpen hebben gunstîge uitslagen opgeleverd. Zij toonden aan dat de om-ringende streek tôt op groote uitgestrektheid, on= bezet is. Wij waarschuwen het publiek tegen onrust= wekkende berichten en tegen aile onjuiste ver= telsels over het naderen van den vijand. Zou hïeît men u. v. liei gerucht verspreld dat een onzer forten aangevallen werd. Geen enkel deel onzer omheining is ook maar in 't minst bedreigd geweest. De zekerheid is dus volledig. Men kan maar enkel betreuren dat uit de lucht gegrepen, valsche berichten door zekere personen die niets anders te doen hebben, worden verspreid. Zij kunnen geen aaderen uitslag hebben dan de bevolking te ontzenuwen op het oogenblik dat het een plicht is, onze kalmte en onze koelbloedigheid te bewaren. Men kan door zulke vertelsels enkel den tegenstrever bevoordeeligen, wiens taktiek het juist is de bevolking te bedriegen en te verschri» ken. TELEGRAMMEN VAN HEDEN NACHT Nieuw Cevecht rond Mechelen (Van or,zen bijzonderen Korr*espondent) Londerzeel, 28 Aug. 12 u. 45. — De over Mechelen bescholen. Onze troepen Duitschers hebben de streek tusschen braohten den .vijand belangrijke verlie-iVilvoorde en Mechelen opnieuw bezet. zen toe. Zij werden door het fort van Waelhem | De Koning te ifieeiseies? Hij geeft tiel Voorbeeid aan onze Soldaien Een grenadier der kompagnie van den naast een hoeve, en bekommerde zich betreurden bevelhebber Hennin-Levilier, volstrekt niet om de kogels die langs hem die Dinsdag aan het gevecht rond Meche- heen floten. De kranige houding van on-Ien deelnam, vertelt dat onze Koning bij zen Vorst wekte de algemeene bewonde-'dezen strijd tegenwoordig was. Hij be- ring van onze soldaten. yond zich in gezelschap van een generaal, OOSTENRIJK ROEPT ZIJN TROEPEN UIT DEN ELZAS TERUG Voorzorgsmaatregelen tegen Italië Parijs, 28 Aug. — De Figaro meldt gelen. De troepen samengesteld uit Tyro-'dat Weenen en Berlijn begrijpen dat het liers, die naar den Elzas waren gezonden, thans onmogelijk is Italië nog op zijn zijn naar Trentin teruggeroepen, evenals ■ pnzijdigheidsverklaring te doen terugko- de Croaten. De Oostenrijksche Tyrçliers nien. Oostenrijk neemt vcorzorgsmaatre- zijn yervangen door Tcheken, Keizer Willtelm zelf bekent dat Oost-Pruisen door de Rosses ingenomen is. Een Doekje voor 't bloeden Berlijn, 27 Aug. (W. B.) - Het Prui-sische staatsmini.sle ie ontving het volgende telegram van den Keizer-Koning: « Groot Hoofdkwartier, 27 Aug. — De beproeving van Hiijn trouwe provincie Oost-Pruisen door het, binnendringen van vijan-delijke troepen vervult mij met hartelijke deelneming. Ile ken den in nog moeilijker tijd betoonden om\ankelbaren moed mijner Oost-Pruisen te geed om niet te weten,dat zij steeds bereid zijn op het altaar van het vadorland goed en bloed te offeren «11 de verschrikkingen van den oorlog manhaftig te dragen. Het vertrouwen in de onweer-staanbare maclit van ons- heldhaftig ieger en het onwankelbare geloof aan de liulp van den levenden God, die het Duitsche volk in zijn rechtvaardige zaalc en nood-weer tôt dusver zullc een wonderbaariijlcen bijstand heeft verleend, zullen niemand dc-en wankelen in het yortrouwen op een spoe-dige bevrijding van het vaderland van de vijanden er omhecn. Ile wensch echter, dat ailes wat tôt leniging van den huiiigen nood in Oost-Pruisen, zoowel die v^n de van hun er£ verdreven als ook die ilor in hun bezit en beroep gestoorde bevolking geschieden kan.alâ' oen daad van dankbo,ar-heid van het vaderland dadelijk ter band wordt genomen. Ik draag aan het staatsministerie op om in vereeniging met de autoriteiten, de provinciale en stedelijke vereenigingen en de hulpvereenigingen op verschillend gebied in-grijpende maatregelcn te nemen en mij rapport uit te brengen over hetgeen geachiedt. Wilhelm K. > Zooals men ziet... spreekt de Keizer er zelfs niet van, Oost-Pruisen te heroveren. Nog eenigo dagen, en hij kan ook aan West-Pruisen en. Silezie zulk schietgebede-ken zenden! A. A.'- A. ' " ^ ^ ^ — De BomaaosliHi te Antwerpen De Veronîwaardiging van de Oe-schaafde Wereld. New- York, 27 Augustus. — De dagbladen van de Vereenigde Staten schandvlekken met d< heftigste woorden den laïfen aanslag van den «Zeppelin» op Antwerpen. Zij zeggen dat het werpen van bommen op een weerioo-ze bevolking niet allôén een schending is der oorlogswetten, maar 110g een schending ^van den îiioreelen zin van heel de beschaafde wereldValsch Gerucht van Spionnage Er is sprako geweest van de aanliouding van een Hollandsch ingezetene van Antwerpen, wonende Bosmanslei, den heer M. J.Z... onder beschuldiging van spionnage. Een onderzoek heeft uitgewezen, dat er geen de minste reden van die beschuldiging bestaat en de heer Z.... is onmiddellijk op vrije voeten gesteld. Aanleiding tôt deze verdenking gaf het feit dat de heer Z... om eenige zaTcen te re-gelen eenige malen de reis gemaakt heeft van Antwerpen naar Zantvoort, waar zijn familie verblijft en terug. Dit geval bewijst nogmaals, dat men niet te ver moet gaan in zijn ijver om spionnen te ontdekken. ■ vw Belgische Soldaten in Engsland Geestdriftige Ontvangst Londen, 28 Augustus. — Tachtig Belgische soldaten die in den namiddag te Folkestonc ontscheeptcn, werden door de Engelsche troepen van Shorncliffe geestdriftig onthaald. De Belgische soldaten zagen or vermoeid uit en ontvingen door toedoen der overheden onmiddellijk een versterkend maal. Duitschers in Belgisch Kongo Maatregelen tegen de Overweldigers Londen, 28 Augustus. — Volgens een ka-belbericht hebben de Duitschers een aanval op de Oostkust van Belgisch Kongo gedaan. De Belgische en Engelsche regeeringen hebben in overleg met de Fransche regeering maatregelen genomen om het gevaar a£ te weren. VW : Geen Feestviering in Hoiiand op 31 Augustus Uitdrukkèîijk vérlangen der Koningin Op uitdrukkèîijk verlangen van hare ma-jesteit de Koningin Wilhelmina, zal haar verjaardag op 31 Augustus niet gelijk andere jaren geyierd worden. Zij vindt, en te-recht, dat in deze droevige dagen, geen vreugdebetoon te pas komt en heeft haar wensch in al de gemeenten des lands open-baar doen bekend inaken.- ; Het Blocus van Kiao-Tsjeoe | Londen, 28 Augustus. — Uit Jaj>an komt > het bericht dat het blocus van Kiao-Tsjou thans volledhr is. De Russen in Oostenrijk Zij rukken naar Lemberg op Petersburg, 27 Augustus. — De Russi- al de Oostenrijkers voor het RussiscS" sche troepen trekken met succès en wils- front op de vlucht.Overal waar de legers . kracht tegen Lemberg op. De Russische slaags geraakten. werden de Oostenrij-ruiterij is hen reeds vooruit en jaagt over- kers verslagen en uiteen gedrêven. De Russen bezetten Tilsitt Het n©emt && Ulucht Riga, 27 Aug. — Men meldt dat de iwaar zij een rijken buit maakten.Het gar-Russische troepen Tilsitt hebben bezet, |nizoen en de bevolking namen de vlucht. Neerlaag der Oostenrijkers in Servie De Troepen van Keizer Frans Jozef op de Vlucht gedreven Nisch, 24 Augustus. — De pogingen der Oostenrijkers om Servie te overrompelen zijn vruchteloos geweest. Na de neder-laag van den linkervleugel van het Oos-tenrijksch leger te Tzer en van het cen-trum te Yadar, is de rechtervleugel ge-slagen geworden in de omstreken van Kroupagno en Lioubavia, .waarna het tij-dens den nacht op den anderen oever van Drina teruggeslagen-.werd. Lioubavia ■■HHIMJ ■HWM'iH'IBWIWi H't werd door de Serviërs insgelijks genomen. In hun vlucht vernielden de Oostenrijkers de dorpen. De Oostenrijksche troepen die na hun nederlaag in het Wes-ten nog in het bezit van Chabatz waren, werden gisteren namiddag tôt op den anderen oever van de Save teruggedreven. Geen enkele Oostenrijksche soldaat is nog op Servisch grondgebied. Een Duitsch Blad bekent de Duitsche Wfeedheid* Oe " Wssrwlpfs " waw ^©poopsleelt û® dolle van c9@ ml* iifaira kBi©k> De vorioàrts van 24 Augustus schrijft het volgende oyer de gruwelen van den oorlog buiten den eigenlijken strijd op het slagveld: «Wij hooren van de gruwelen der te-genstanders. De Duitsche troepeft worden in den rug door burgers beschoten, er-gerlijke schanddaden zouden gepleegd zijn aan gewonden, enz. «Voor zoover deze mededeelingen op waarheid berusten, zal er wel niemand zijn, die dit niet ten strengste afkeurt. Maar mogen wij het toe staan, dat nu ook in Duitschland een roep, die midden-eeuwsche wreedheid getuigt, gehoord wordt? Dat de meest waanzinnige gru-weldaden geeischt worden, alleen om te «wreken?» «Men verlangt, dat aile officieele personen te Brussel in hechtenis zullen genomen worden en moeten boeten voor wat — volgens niet eens zekere berichten — het gepeupel zou misdreven hebben. Men verlangt, dat de bezette stad onmiddellijk een half milliard oorlogs-schatting moet betalen, dat aile levens-middelen van het veroverde land in be- slag genomen en ten slotte aile bewoners uit hun huis en hof moeten verdreven worden. » Hebben deze patriotten, aile verant-woordelijkheidsgevoel vërloren en besef-fen ze niet, welk een indruk dergelijke uitlatingen in het buitenland moeten ma-ken? Begrijpen ze niet, hoe zij aan die lieden materiaal leveren, welke onder de tegenstanders van Duitschland ailes in het werk stellen om de bevolking op te hitsen en haar tôt den uitersten wan-hoopsoorlog te drijven, waarvoor weer honderden en duizenden Duitsche soldaten moeten opgeofferd worden? En welk een indruk moeten. die uitlatingen ma-keh in de neutrale staten? * Een dergelijk optreden kan het Duitsche vaderland slechts nadeel berokke-nen, besluit de Vorwarts, deze strijd moet met onbezoedelde wapenen gevoerd worden. Waarschijnlijk is het wel voor dit ar-tikei dat de militaire kliek te Berlijn de kantoren van de Vorwarts vernield heeft. 0e Engelsche QppertaeIMber De veldmaarschalk Sir John Deuton Ginstone French, hoofdbevelhebber van : de Engelsche troepen is een der meest gekende veldheeren van het Brit-sche leger. Geboren op 28 September 1852 te Ripple, in het graafschap Kent, als zoon van een scheepskapitein werd hij be-stemd voor de marine. In 1866, in den ouderdom van 14 jaar, scheepte hij in op het schoolschip vBri-tannia en in 1870 werd hij adelborst ge-noemd.Evenwe! voelde hij zich meer aange-trokken tôt het landleget en ruilde op 22 jarigen ouderdom zijne gouden galons van midshpiman voor die van officier der huzaren. Met het 19e regiment deed hij den veldtocht van Soedan in 1884-1885; ko-lonel van het regiment in 1889, bleef hij het aanvoeren tôt in 1893, wanneer hij adjudant-generaal bij de ruiterij werd benoemd. In 1899 werd hij tôt majçor-generaal bevorderd en opperbevelhebber der divi- sie ruiterij in Natal. In den loop van den Zuid-Afrikaan* schen veldtocht zou hij zich doen ken-als overste van eerste gehalte. Hij won den slag bij Elandslaagte en nam met het leger van sir George White deel aan de gevechten van Rietfontein en Lom-bard's kop. Luitenant-generaal bevord in 1900 en bevelhebber der divisie-ruiterij in Zuid-Afrika, bestuurde generaal French de operaties der Britsche troepen dwie in Fe-bruari 1900 Kimberley ontzetten, en voerde ook de ruiterij aan van Lord Ro-bert's krijgmacht tijdens de krijgsver-richtingen, die uitliepen op den val van Bloemfontein en Pretoria. Als bevelhebber der troepen in Ooste-lijk Transvaal, leidde hij den strijd tôt onderdrukking der. Kaapsche rebellen. In Oktober 1901 werd hij opvolger van sir Redvers Buller als bevelhebber over het ie legerkorps en in 1907 opvolger van den hertog van Connaught als inspekteur-generaal. van. het Engelsche leger. | Zaterdag 29 Augustus 1914 3 CENTIEMES!. «(BUITENLAND 5 G.) v 17e jaargang Nr 5094

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1897 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes