De nieuwe gazet

22834 0
25 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 25 Augustus. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h707w68205/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dinsdaç; 25 Augustua 1014 3 ÇEWTIEIMEM. ■ (BUITEWLfilhiD 5 C.)~ 17e jaargang 5090 1 l a. _-v De Nieuwe Gazet -^A.$^E:oi>3-r)iC3>iKra-j5asr • h , «• bladiljde, per Weinea ». OJO i ; •: :m SasaiSKr-.: :SS8| ,«9533. t • » t t tafanawl IL ✓ JL lÂVy-Tf V AËanneœeaten Mu aangenomsa In onze Mai t KGOTE H1EUWSTRAAT, 28, ANTWERPEH, eo la alla Postkanlarso AJfo Briwsa, Annonce* ta Mededeelingeâ (9 ser.de» aa* bet Beetuur W> Telefoon 853 w I ^^03S5r3NrBlVCHaiTCPSIKP 3 Par |ur, fir. S.OO. — Zes maandaa, Sf, UO, — JSjJt maanden, Ir. 2,00. -» D» anaonoen btiiMa <U proriocSP Antwerp«n, vordan oiUluitend oatvaagsn door du h*â Ç» Cauiotr. (Mb» Btws. 39, Antwtrpm. en door ii«t Offi ub*nw ■» t?- «i ftksËemâ. àaM ïaiKF.EStriXr-ciLrr»jKy^r.i4WBtsins.,«jfwrii'wrirm'i■-m 11» —xkhmm» m — MORGENBLAND Berste TTit^a.af Een Duitscli Kamp ** " — 7 Zieht op éen Duitseh Kamp na den s!ag te Haelen ™ OFFICIEELE MEDEDEELINGEN De Algemeene Toestand. — De Eussisclie Zegepra îlen bevestigd. — Onze Verdedigingswerken. — Hulde aan ons 3e legerkorps. — Het IJzeren Krui 1 rÀntwerpen, Maandagavond, 8 uren 's het waarschijnlijk' ook niet bereiken za iBvonds. — De 'toestand is verbeterd. Het is aan den heldhaftigen wede; Over 't algemeen zeer goed ingelichte stand van onze forten Van Luik en Ni personen zeggen, dat het nieuws van de- men en van ons veldleger, dat men de2 zen dag zeer gunstig is. mislukking voor het Duitsche leger 1 Uit officieele Russische en Fransche danken heeft. ;bron, worden de Russische successen be- Rusland heeft zijn mobilizatie kunne vestigd. voltooien en de concentratie der troepe Dank zij de topografische eigensch'ap- van den Tsaar is een afgedane zaak. H< <pen van deze streek (Oost-Pruisen. Red.) is den Duitschers zeker niet mogelijl 'is het den Russen mogelijk, opvolgent- ook maar het minste legerkorp® weg 1 lijk al de verdedigingslijnen der Duit- halen, dat tegenover de Franschen staa schers te doen vallen. De streek door de Men weet dat, op een lijn die zich ui 1 Russen veroverd, beslaat reeds een groot strekt van Luxemburg tôt Mons, de ve: deel van Oost-Pruisen. bonden legers in gevecht met den vijan De Duitsche dekkingstroepen > staan zijn sedert 48 uren, en de tijdingen, d voor de keus: te strijden zonder hoop op men ontvangen heeft, zijn zeer bevred bijval, of terug ta trekken in moeilijke gend. Ivoorwaai'den. De tijd,dien den Franschen en den Ru Tegen hun dekkingskorpa (Posen en sen gegeven werd. is door ons niet ve Eresiau) hebben de Duitschers tegenover loren geworden. Dank zij het gunsti Rusland drie hunner legerkorpsen vast- weder, waarvan wij genieten, hebbe gezei, die in eigenlijk Oost-Pruisen gar- wij de verdedigingswerken aan de ve nizoen hieiden. (Danzig-Koenigsberg-Al- sterkte stelling van Antwerpen dag e lensiein)zijnde een minimum van 250,000 nacht kunnen voortzetten, met de groo man, die den schok te doorstaan zullen ste bedrijvigheid. , hebben van al de Russische legerkorp- De aanwezigheid binnen deze stellin scn, tegen Oostenrijk uitgezonden.- van het veldleger laat ons toe, iedere In deze voorwaarden schijnt het dat dag een zeer ernstige versterking uit rde aanvallende beweging der Russen voeren aan de verdedigingswerken d naar Berlijn op, niet veel tijd zal inné- aangevat zijn sedert de verklaring va men. Juist uit oorzaak van hun groote den oorlog. Onze soldaten, die zich vo macht, moeten de Russen zich langzaam komen rekenschap geven over het do verplaatsen, methode, die hun al den waarnaar wij streven, hebben met bu tijd geeft ora op methodische wijze het tengewonen moed de handen aan h- .overrompelde grondgebied te bezetten. werk geslagen, iWij zijn op den 24n dag der mobili- ïeering van de Fransche en Engelsche **« logera. Het is buiten twijfel, dat de groote Duiteohe staf erop rekende, langs de Verdiendô BelûOninq Duitsche zijde snel te kunnen vooruit- a d/ingen op het Fransch grondgebied, wat Antwerpen, 24 Augustus. »— o«icieel. hun dan toegelaten zou hebben, zich Zijae .Hajesteit koning Albert heeft eer t JQAâr Rusland te keeren, nog tijdens het wezen aan h«el de 3da legerafdeeling, jÇtnte tlidperU der krijgsverriohtingen. "ien peraoon van een harer beate aa <{Qi| doortocht .van België, dien de Duit- leW®rs. Generaal-majoor Bertrand is 1 jonder tegenstand hoopten t6 kun- '^^û^^seneraal bevorderd voor zijn toc îuntoa einde brengen, heeft zich niet „ EfcOB®* iVerwtoanlijksn nas* het isrerlan- H t la aaaar raohtvaardig dQor la t, oi Th.ii^T~~7 ■vallendo beloonlngen den moed en de te twHMCOWg. wilding te vereeren van de dappere sold dat ten, zooala het maaj rechtvaardig ia di jfflen te atraffon diq %an hiin yUcht- zo ) Het IJzeren Kruis • A'ntwërpen, 24 Aug. — OfUcieel. ~ ] orde van het «IJzijren Kruis», ingesteld 1830, en uitsluitend voorbehouden aan helden van onzen onafhankelijkheidâoorlo zal waarschijnlijk opnieuw ingefeteld wc den, om de borst van de dapperen te si ren, die kampen om den grond t9 bew ren, door hun voorvaderen veroverd. ^^■— i i l l g l | . Tegen de GuitseSie Leugem Officieele Protesten In ons nummer van Zondag hebbeî wij de verklaringen van een zoogezegde: «rechtskundigen ràadsmano eener Duii sche firma te Antwerpen overgenomen zooals de Nieuwe Rotterdamsche Couran die zoo lichtvaardig had overgedrukt. Het groote Hollandsche blad zal di twee volgende terechtwijzingen ontvan gen. (Hier weze opgemerkt dat de Amster damsche Telegraai reeds een zeer krach tig protest tegen deze misdadige Duit sche leugens opgenomen heeft. »*# Den Heer Hoofdopsteller van de «Nieuwe Eotterdamscho Courant» Rotterdam'. In uw avondblad B van 22 Augustus .werrï een artikel vertaald van d£ «Kolnischô Zeitung>, waarin zulke onge-aoorda besohuldigingen nopens de houding onzer bevolking tectenover de duitschers voorkomen, dat ik mij verplicht voel de aangehaalde feiten met beslistheid en kracht-dadigheid te logenstraffen. Ik heb dus de eer u te verzoeken mii toe te laten, don waren toestand voor uw lezera bloot te leggsn. , het nieuws, dat ons grondgebied door aa Duitschers geschonden was, maakte zich een pijnlijke oirttmring Van de bevolkir;? .PiâSsSE "«aa, dàar ,'"&«» ,-^.1,»= in onze stad altijd de breeàii5 gastvrijheid haddeii , ondervonden. De gramschap van het volk was zoo he vig, dat er benden het midden der stad er \ het havenkwartier doorliepen, betoogingei houdende tegenover do Duitsche huizen.Kn B kela kleine winkels en herbergjes,door Duit schers gehouden, werden stukgeslagen. IDe politië en de burgerwacht zijn on raiddellijk tusschengetreden en hebben a dadelijk de orde hersteld, maar de betoo gingon barstten zoo plots en zoo op ver schillende plaatsen uit, dat het niet moge " lijk is geweest, enkele inbreuken op he gemeen reeht te voorkomen, mogelijk ge - maakt door de eerste verwaçring van dei volksoploop. g Aanhoudingen bleven echter niet achter wege en deze waren talrijk. De overtredin . gen waren dadelijk het voorwerp van eei ' " nauwgezet onderzoek en verscheidene ge vallen werden bij hoogdringendheid naa: L- bijzondere zittingen verwezen. Aldus heef e de boetstraffelijke rechtbank van Aïitwerpei ,e den 17en Augustus 1914 twee kerels, op gesloten sedert 5 Augustus, tôt 8 en £ n maandon gevangenisstraf veroordeeld we n gens poging tôt diefstal met beklimming o . inbraak, ten nadeele van Duitschers, en il zitting derzelfde rechtbank werd den 20ei L' Augustus 1914 een boosdoener, insgelijks e sedert den dag der betoogingen opgesloten t. tôt 7 maanden opsluiting veroordeeld, on t- verscheidene kleine voorwerpen gestolen t1 p- hebben in een kroeg, door een Duitsche: d verlaten. Het is volstrekt onnauwkeurig da e aan wien ook de kleederen van 't lichaan j_ zouden gescheurd zijn. Er is geen enkele aanslag tegen perso nen geschied. 3" Er is geen enkele gewelddaad tegen vreem r- delingen vastgesteld. g Er is geen enkele messteek toegebracht. n Door geen enkel betooger werd er gebruil van vuurwapens gemaakt. Het is volstrekt valsch, te beweren dat ei P beschadigingen zouden toegebracht zijn aai t- het kerkhoï. Er is één groote begraafplaati te Antwarpen, deze van het Kiel. Ai] ligt 0] „ ongeveer vijf kilometer atstand van de plaat: ° waar de volksbetoogingen geschiedden ei n waar er geen kerkhof is. Niet de minste be •G schadiging werd er aan het kerkhof aange ie richt ; aan geene bloem werd er geraakt. n Voor wat de schade aan de herbergei i aangaat valt er op te merken, dat deze bijn; " algemeen aan brouwers toebehooren, die zel 3' eigenaars zijn van den inboedel. Verscheide i- ne brouwers hebben reeds bij de burgerlijki 3t rechtspleging verhaal tôt schadevergoeding te gen de titad Antwerpen aangeteekend, uit hoofde van het verlies dat zij leden. Ten einde nog doeltreffender de onrust ei de opwinding bij de menigte te keer te gaai heb ik oogenblikkelijk een besluit genomen, de samenscholingen van meer dan tien per sonen verbiedende, en heb ik verder al di koffiehuizen om 10 uren doen sluiten. Voo: — het overige deed ik, bij wijze van plakbrie e- ven, over gansch de stad uitgehangen, eej in dringend beroep op de bevolking, opdat zi n- de grootste koelbloedigheld zou bewaren ei 0t zich onthouden van elken aanslag tegen per 1&> sonen of eigendommen. De genomen maatregelen wajen volstrek afdoende en, de opwinding van het eerst 'o oogenblik daargelaten, A'erd de orde teAnt werpeïi niet gestoord. Ondanks de ontroe ^ ring die elkeen hier aangrijpt bij het hoorei .0" der gruweldaden, in verscheiden Belgischi u- gemeenten door de Duitsche soldaten ge. pleegd, ondanks de talrijke aanslagen opi he volkenrecht, blijft de bevolking van Antwer pen Voorbeeldig kalm en waardig. Onder dank voor de verleende plaatsruim-in ^ de e.er., Mijnheer de Iloofdopstel- , 1er, U de betuiging mijner hoogachting" aar 16 te bieden. > o» ; JAN DE VOS, r* ! i Burgemeester van Antwerpen. - »** a- De heer Van den Bergh", de achtbare konsul der Nederlanden, deelt ons mede: Onderstaand telegram is door mij he-denavond aan de redactie der Nieuwe ■ Rotterdamsche Courant te Rotterdam overgemaakt: ~ «Moet ten stelligste Uw overgenomen bericht logenstraffen omtrent schending van zoogenaamd Duitsche kerkhof, het-welk niet bestaat en over slechte behan-deling en moord op Duitsche vrouwen gepleegd. Orde wordt hier uitmuntendl gehandhaafd tôt aile eer der autoriteiten< Consul Generaal, Van den Bergh. !De Volkerenslao beoonnen Parijs, 24 Augustus. — Het mag gezegd wordes , dat op dit oogenblik een reuzcn3lag in vollei t gang is over Uet faeele Iront van Midden-Belgii tôt Basel. De Fransche gefleraal Pau heeft liji j hoofdkwartier gevestigd te Thann, in den Elzasi op enkele kilometers Noord=Westwaarts van Muhl i Eiausen. i De berichten hedenavond van aile kanten toe« gekomen, doen hopen dat de verbondenen erin t gclukken zullen, de Duitschers op gansch de lijn ; terug te slaan. Japaiiscte Troepa naar Euroi ? Een inlichîing van Clémenceau Georges Clemenceau zegt in L'Homme Libre, zijde te hebben ver-nomen dat Japan zoo noodig binnen 2 maanden tijds 300.000 man op de Fransche kusï zou kunnen onîschepen. Het lijkt hem echter raadzamer, ze met de Transsiberische spoor te vervoeren AIY1 "781 OHM "7B i r\& fIA Ejihaaam 4 -, „ w.ia «-IJ UUII tlj IlIWi UC I lUodOBI Vr\fyy QT^SL ùuvioi; * onze zijde zouden kunnen zijn. Werd zulk landingsleger over zee naa Europa gevoerd, dan zou het — aange nomen dat Japan ten oorlog bereid i l — toch nog zeker zes weken duren alee . het op de Fransche of Belgische kust onl . scheept zou kunnen worden. Maar... zou het zooveel sneller aan d • Russisch-Pruisische grens zijn over de: 1 transsiberischen spoorweg. Een reis van Japan naar de uiterst ' grens van Pruisen duurt in gewone tij j den zeker tien dagen. Doch dat is dai . maar voor een enkelen trein. t Wij moeten eraan denken dat de tram siberische spoorweg slechts over één lij: • loopt, en voorzeker wel geen voldoend ■ materiaal zal hebben om nog 300,000 Je ^ panners met paarden en kanonnen ove ' te brengen, — terwijl hij nu zeker no : weken lang door de Russische troepe zelven overkropt zal zijn. ) Het schijnt dus wel niet, alsof er vooi i loopig veel praktische zin zou liggen i: lO di! IjUCll. Beter zal Japan de verbondan 7?., >.p„ r peesche legers kunnen helpen door zijn - prachtige en sterke vloot. Bijvoorbeeld: s Terwijl de Engelsche en de Fransche r vloten al de zeeën der wereld zuiver r schoonvagen van Duitsche koopvaardij- schepen, zouden de Japanners heel goed e naar de Baltische Zee kunnen opstoo-1 men, en daar de Duitsche oorlogsbodems die in de havens verscholen liggen, kun-e nen dwingen uit hun kot te komen...- ... Bij welk karweitje de Engelsche 1 dreadnought's dan wel een duchtig hand-je zouden komen helpen. Er is dus voor de Japanners schoon 1 werk genoeg te doen, en dan kan het e nog altijd, aan boord van zijn oorlogs-.- schepen een flink landingsleger plaatsen r om dé Duitsche havenplaatsen binnen te g ruken, wanneer de oorlogsbodems er, q weggekeerd zouden zijn. In ieder geval is Japan een vijand, - dien Duitschland op dit oogenblik aller-1 best missen kon. mn. ' KIÀOE-TSJEOE GEHOMI5ARDEERD L ! Londen, 24 Augustus. — De Japanners begonnen heden 1 met de beschieting der haven van Kiao-Tsjeoe. 3 ; Nieuwe Russischa Overwinninas» Op weg naar Berlijn ! Uit» Petersburg wordt geseind: De Duitschers zijn bjj Galdop verslage: Zij vroegen een wapenstilstand voor h vervoer van hun doodçn en gewonden.w door de Russische bevelhebber werd g weigerd. Volgens den generaal-bevelhebbi speelden de kozakken bij de bezetting v£ Insterburg een belangrijke roi. De Russ< bezetten Galdop en Aris, twee krijgsku: dige stellingen van groote waarde In het i. Mauermeer-distrikt. De macht der Duit- et schers aan de Russische grens bestaat uit at het le, 2e, 5e, 17e en 20e legerkofps. e- Verder uit 3 reservekorpsen en kavale- ;r rieafdeelingen. Tôt verrassing der Duit- ,n schers was de opmarsch der Russen zeer m snel. Het 20e Duitsche legerkorps van i- Lyck werd teruggetrokken. _j EEN ZEPPELIN VERNIELD De Z. 8 on Fransch srebied naar beneden sesehoten •Mm V-/ i Parijs, 23 Augustus. — Een officiee . mededeeling zegt dat de Zeppelin 8. k l mende vàn Straatsburg, op den weg va le Celles naar Badenvillers (beide op 3- Fransch gebied bij de Lotharingsche il grens) omlaag is geschoten, 1 BE OORLOfi IN ZDIDAFRIEA ! Duitsche Raid op Kimberley ?? j Parijs, 24 Augustus. — Uit Inonder 3 meldt men aan Excelsior dat een Duit t <eche krijgsmacht teruggeslagen werd t< i Epington in Betsoeanaland. De Duit* ■ schers zouden een stormloop willen on-< i dernemen on Kimberle^l _ -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes