De nieuwe gazet

1626 0
20 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 20 September. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 29 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cr5n873r28/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Nieuwe Gazet AA-TrTE;OKrX)XC3-I3SrC3-E3Sr : 4<te bladzijde, per kleinen regel • «««,»• tr. 0.30 tinancieele annoncen » 1.00 Eeklaam onder stadaieuws, den regel. . . # • 1.00 Btadnieuws, den regel. •«••••••«• • 2.CÛ Uegra/enisbericht.. -«**.• • 5.00 ïfltgiften . ... - ^ . "• ^ i- . r foyer een te komenl^> 1 Abonnementen wordèn aangenomen in onze bureelen : KGRTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile Fosîkantoren | A/le Brieven. Annoncen en Mededee/ingen ie zenden can hei Besfuur — Telefoon 853 DE KRIJGSVERRICHTINGEN IN FRANKRIJK X>@ J3~t£&:rLc3L beid© Legers ff mmmmmummni inmiMm ..... î l "" .-îKan, T „ -vqss'^ MT, rr h , ,-*r^ „ Positie der iroepen VrïM®® 88 Septeitil®©^ ;'s avonds 1. Lfgglng van Generaal von Kluck^ 2. » » » von Bulow, 3. » « • von Ei ne m. (Min. v. Oorlog) (vroeger von Hausen) 4. Ligging van Prins von Wurtemberg, > « » KroonpHns. ) ~ \ p » Prias van ^eyeren, ) 3VnOK,ŒE3STBI_.A.3D Eerste TJ±-t&si&i±. De Duitschers in de Kempen Biog v©a*scïsïll©iaïls Qoppsn vervmesi (Van onzen Ooriogskorrespondent) Ondanks hun klein getal gaan de Duit- l schers in den omtrek van Heyst-op-den- v Berg toch voort, hier dan daar allerlei s baldadigheden te plegen. s Woensdag verschenen in de gemeen- 1< ten Beersel, Schriek en Berlaer, een 400 k Duitschers die de bewoners op de vlucht I Îoegen. De ongelukkigen vluchtten naar r jier en Konings-Hoyckt en lieten ailes a in hun woning achtey. Aanhoudend c doorkruisen nog Duitsche patroeljes de c gemeenten en gehuchten in den om- r trek. t Woensdag lichtten zij te Boortmeer- c beeck, op de grensscheiding van Rijme- c nam, 3 vrouwen op, die zij schandelijk i mishandelden. Over eene lengte van 13 r iRilometers bezocht ik de geteisterde a dorpen en. overal vond ik dezelfde spo- s ren van verwoesting en vernieling.Soms \ stapte ik een half uur door de velden zonder een enkel mensch te ontmoeten. De bewoners, die niet gevlucht waren, .werden door den vijand als gevangenen i meegevoerd. Ik bekwam in deze verlaten t gtreek slechts weinige inlichtingen. i Te Konings-Hoyckt staat een groote 1 herbeTg, waarvan de bewoners sedert 1 een 3tal weken gevlucht zijn. Thans is 1 gansch het huis ingenomen door vluch- s telingen van Werchter, Wezemael, Rot- ] selaer, enz. Volgens ik kon schatten,wa- ] ren er voor zijn minst een honderdtal ] mannen, vrouwen en kinderen te za- : men. Het deed mij pijn aan het hart, 1 Wanneer ik de kleine kinderen, half < naakt en verwaarloosd, op hun bloote < yoeten over de straat zag rondloopen. j Op den weg naar Boisschot, waarheen ! ik mij wilde begeven, werd ik tegenge- j houden door Belgische verkenningstroe- : pen, die mijn papieren vroegen en ! yerklaarden mij dat elke toegang tôt de < gemeente verboden was. Hetzelfde gold yoor de gemeente Melcauwen. < Te Heydelooy, kwamen Donderdag morgen om 4 1/2 uren 7 uhlanen toe, < die er de wissels van de spoorbaan ver- ! nielden. Drie burgers werden door deze -patroelje gevankelijk medegevoerd. Denzelfden dag werd door een Duit- i 6che patroelje yan ongeveer 25 man te Heyst-op-den-Berg, de statie gedeeltelijk verwoest en de telegraafdraden doorge-sneden. In het postbureel stalen zij een som van 200 fr. Om 5 uren 's avonds keerden zij terug en namen zij eenige burgers gevangen. Bij den molenaar Liekens eischten zij al het graan en het meel op, waarna zij allerhande schade aan de maalderij toebrachten. Te Bete-com werd het molenhuis van den maal-der Verhelst in brand gestoken en ver-nield. Te Houtvenne, ongeveer een half uur gaans van Boisschot, dwongen zij den zoon van den heer Mees, schepen der gemeente, den molen van zijn vader in brand te steken, en lieten zij hem niet eerder naar beneden komen, dan wanneer het gebouw totaal in vlam stond. Ook in deze gemeente namen zij verschillende gevangenen mede. Tremeloo in Asch geiegd Donderdag morgen kwam een kompa-nie vijandelijke wielrijders uit de rich-ting van Schrieck in de gemeente Tremeloo binnen geviSden. Zij maaktei er hait en begon het dorp op verschillende plaatsen in brand te steken, ter-wijl de bevolking als zinneloos van schrik langs aile kanten wegvluchtte. Niets mocht uit de brandende huizen ge-red worden; de boeren moesten hun hoeven in vlammen zien opgaan, terwijl zij erbij stonden. Het is Qnmogelijk het verschrikkelijk tooneel te beschrijven dat zich in deze rustige gemeente op een paar uren afspeelde. In minder dan geen tijd stonden 220 huizen in brand. Enkele bewoners, die nog in de straat gevonden werden, werden meegesleurd in de richting van Rotselaer, waar de brandstichtingen door de barbaren werden voortgezet. Rotselaer werd insgelijks gedeeltelijk door het vuur vernield. Langswaar men het hoofd ook wendt, overal ziet men slechts rookende puin-hoopen en diepe ellende. Een zucht van verlichting ontsnapte mij, wanneer ik, na mijn langen tocht, in Lier terug-kwam. waar ik weer yolk zag. V. Bevel van des Luilenant-Generaa! van Antwerpsn Overbrenging van Briefwisseling Het is mii bekcnd geworden dat sommigen lich belastea met het bezorgen van briefwisseling bui-ten de stelling van Antwerpen, voor personen zich bevindcnd binnen de lijn der versterkingen. In het belang van de verdediging der plaats onder mijn bevel, verbied ik iedereen van deze gelegenheid gebruik te maken. Ieder die zal worden in overtreding bevonden zal worden aangehouden onder beschuldiging vas spionnage en voor den krijgsraad gevoerd. De bevelhebbers en de oversten der gendarmerie zullen in dit opzicht een strenge waak. zaamheid uitoefenen om can dezen toestand een einde te maken. "N/WV fiij saat het zelf doen De Keizer zou optrekken tegen de Russen Parijs, 18 September. — Het «Petit Journal» heeft over Kopenhagen een telegram uit Ber-lijn ontvangen, -waarin de bevvering voorkomt, dat de Iveizer het opperbevel over de troepen tegen de Russen op zicli zou nemen. TELEGRAMMEN VAN HEPEH NAGH1 Officieele Mededeelingen De rechtervleugel der Duitschers wijkt steads altérait. -- De aanval der Duitschers in Oost-Prui-sen definitief afgeslagen. -- in Oostenrijk dringen de Russen steeds vooruit. De Britsche Legatie deelt het volgende telegram mede van het Ministerie van Ooriog. 19 Sentember, betreffende de Engelsche leger-maeht in Frankrijk. De toestand blijit onveranderd. Een tegenaan» val op onze eerste afdeeling werd afgeslagen ge> durende den nacht. **» Antwerpcn, 19 September, 10 uren 's avonds. — Van Fransche zijde wordt uit zekere bron verno» men dat er goede berichtea zijn ontvangen omtrent den aan' gang zijnden slag op de lijn Noyous=Verdun. Op den linkervletigel der bondgenooten hebben onze troepen aile hcogten genomen van de Aisne. De Duitschers ontvangen versterJiingen uit deu Elias. In het midden zijn de Duitschers niet uit hun diepe loopgraven geweken. Op ie rechtrezijde blijft het leger van den kroonprlns terugwiiken. .% Antwerpen, 19 Sept. 10 uren ies avonds. — Mededeeling der Russische Legavie. — Op den 17en Svipitimber is geatiaal Rjnnenkamp er tea voile in geslaagd den Duitschen aanval uit Oost> Pruisen ai te slaan. De Duitschers zijn in terug' tocht op verschillende punten. De ^ksische ka> vallerieaîdeeling teruggekomen uit Frankrijk, heeft in Oost Pruisen groote verliezen geleden op de lijn Breslau^Ivangerot hebben de Russen zich meester gemaakt van hcl het park vestinggeschut, dat bestaat uit 36 zware bommenwerpers, die uit Breslau waren gezonden om Ivangerot aan te val» i len. Anderzijds zijn de troepen van het Duitsche le-gerkorps van generaal Vogt.Retza, die eerst onder i Sandomir stonden, opnieuw geslagen, zoodat ervan , dit korps maar eenige zwakke troepen overblijven, 1 »*« In Gailicië duurt de verVolging der Oo3tenrij< i kers voort. Onze troepen zrjn de fortenlijn Semava. : Jaroslaw Presmyzl genaderd en bevinden zich vlak , bij deze versterkingen. De bevolking van Lublin eu van Kholm ontvangt met geestdrift onze xege. - viereiide troepen, komende van de slagvelden van i Krasnik en Stomasjew, DUITSCHUIRD IN RESTES HiiifseSsSang! ea^kesst Bietelimen weï*ktaarf sièli lot j bereid 1 Washington, 19 September. — Uit officieele bron wordt vermeld, dat de Duitsche gezant verklaringen zou afgelegd i hebben in dezen zin: Duitschland zou bereid zijn vredesonderhandelingen aan-r te lmoopen op de voorafgaande aan te ' nemen voorwaarde dat het Duitsche Rijk 1 ongeschonden zou blijven. (Nota der Redaktie).' — De nederlaag 1 van het Duitsche leger in Frankrijk, het voorwaartstreden der Russen, de kranî-ge houding van Engeland, de rotsvaste verdediging onzer dappere Belgische sol-daten, en eindelijk de vermoedelijke en onvermijdelijke tusschenkomst van Italie, zijn zeker genoegzame redenen om Duitschland tôt die voorsiellen te bren-gen. Maar aangenomen zuJlen zij niet worden, dat staat vast. Pasja w Ér Gofîz en la BtpfKsfer mu Brusse! van sl@&i Hetr ^lasc Een proklamatie van den door Duitschland als Goeverneur van België aange-stelden Von der Goltz, beveelt de Brus-i selaars aile Belgische vlaggen onmiddel-■ lijk binnen te halen. Burgemeester Max heeft dadelijk een [ tegenproklamtie doen aanplakken, vlak naast de Duitsche, waarin hij protes- teert tegen deze schending van het eens gegeven woord. Von der Goltz heeft in den aanvang toch beloofd, dat de nationale gevoelens zouden geëerbiedigd worden. Hij raadt de bevolking aan, zich te buigen voor de overmacht, te meer daar toch het uur der vergelding naken-de is. DE VERWOESTING VAN LEUVEN De Concordiaplaats Op liet ach.terplan, redits, liet verwoeste " Hï>tel dLïi 3SToi*<3.'* 4 Zondag 20 September 1914 3 OEHtTeM^. . (BUITEWI.AMP 5 C.) 17'jaarglTg N 6016

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes