De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten

182 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 Mei. De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rx9377734c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2e Jaaî*§ang. — M 43 A O CENTIEM Zaterdag 3 W!©i 19(8 DE NIEUWE TIJD * Orgaan -\rsiicL de MincierMeicissocialisteii WF.EKBLÂD Proletariërs aller landen, Vereenigt U ! WaDT IVliDY Beheer en Opstelraad : LEOPOLD DE WAELSTRAAT, 6, Antwerpen Elke medewerker is persoonlijk vcrantwoordelijk voor zijn schrijven < Geef de wereld waarin gij leeft de goede richting aan, dan zal de tijd de ontwikkeling brengen. • Schiller " ———————— ——————— r Fransch Vlaanderen Indien Satan het plan beraamd had heel het menschdom ten gronde te richten en daarvoor al de hellegeesten opgevorderd had een tooverfor-muul te smeden die de aarde in bloed en vuur zou hullen dan zou het Congres deronderaardsche geesten het woord van Sir Edward Grey gevonden hebben : Zelfbeschikkingsrecht der kîeine volkeren. De engelsche staatsman zal wel niet uit de hel gekomen zijn maar toen hij die ongeluksformuul gebruikte ora een voorwendsel te hebben heel de wereld in oorlogte drijven, had men hem er moe-ten heen zenden. Het misdadig geknoei van de Russische, Engelsche en Fransche diplomaten dat aan het licht gekomen is door de openbaarmaking van de ge-heiine stukken en dat voor doel had het ekono-inisch sterkwordende DuitscMand het vuur aan de schenen te leggen is er in gelukt volgens de aanklacht die het socialistische parîementslid Snowden uitbracht Duitschland ekonomisch te omsingelen in de hoop het van de wereldmarkt te verdrijven. Maar de oorlog die uit-deze kapitalis-tische boycot politiek is voortgevloeid zou door zijn eigen motieven niet lang genoeg hehben kunnen gerekt worden om de industrieele doel-einden van Engeland, n.l. de totale vernietiging van Duitschlands industrieelen invloed te be-reiken.Naarmate de strijd zich ontplooide en voor de Entente een ongunstigmilitair verloop heeft, moest ■et- een mechanisch middel bestaan om den oorlog aan den gang te houden totdat door het afsnijden van levensmiddelen toevoer Duitschland door den honger gedwongen den strijd zou moeten opgeven. Dat mechanisch middel ligt nu in die formuul « Zelfbestemmingsrecht der klewe volkeren » waarvan de absolute toepassing eene onmogelijk-heid is. Zoolang echter de militaire positie van de Entente slecht is zal Engeland den oorlog willen voortzetten onder voorwendsel dat er nog kleine naties zijn die wederrechtelijk in het staatsver-band der middenrijken vastgehouden worden. Eerst was het België dat moest gered worden en zijne onafhankelijkheid moest terugkrijgen en de kortzichtige engelsche staatslieden begrepen niet eens dat daardoor hunne eigen politiek een kaak-slag kreeg want België is geen natie maar wel een staat bestaande uit twee naties. De mannen van 1830 hebben immers zelf verklaard : « Il n'y a pas de Nation Belge, il y a un Etat Belge.» De toepassing der Entente formuul eischt dus eerst en vôoral de zelfstandigheids verklaring van Vlaanderen en Wallonië. Dan kwam Elzas-Lotharingen waarvan bij het begin van den oorlog geen spraak was, en zoolang Engeland belang heeft de oorlog voort te zetten zal de eisch van teruggave van Elzas-Lotharingen het thema blijven. En hoe meer kleine volkeren er nu gevoncjen worden hoe meer gelegenheid er is om de slachting te doen voortduren. Daarom zien wij, socialisten, die in ailes en voor ailes vrede voorops/ellen met leede oogen elke nieuwe oorzaak die het konflikt kan besten-digen, opduiken en kunnen wij de actie van het Vlaamsch Verbond met betrekking tôt de aan-hechting van Fransch-Vlaanderen niet bijtreden. Men zal ons willen voorwerpèn dat wij dan ook konsekwent zijn met ons standpunt in de Viaamsche beweging en dat wij ook het zelfbestemmingsrecht voor Vlaanderen moesten verwer-penenomdat wij die tegenwerping voorzien willen wij bij voorbaat het antwoord geven. Wij hebben in ons programma geschreven Vrede zonder annexatie en zullen aan dat programma trouw blijven en aile annexionistische drijverij bekampen zooals we de annexionistische en chauvinistische drijverij van Vandervelde bevechten. Maar wij zullen met hand en tand vasthouden aan het recht, in het bestaande België, de huis-houding zoo in te richten dat de arbeiders van Vlaanderen niet langer meer de verschoppelingen blijven die het beestenwerk moeten verrichten waarvan de fransche en waalsche kapitalisten de vruchten plukken. Wij laten het Belgisch staats-verband onaangetast maar wij eischen voor beide nationaliteiten, voor Vlamingen en Walen gelijke rechten en gelijke plichten. Om wille van dezen eisch kan geen der oorlogvoerende partijen den oorlog langer doen duren en dat zal men ook niet want Engeland en Amerika die uit financieel en industrieel belang den oorlog doorzetten geven geen zier om de Viaamsche of Waalsche bevol-king. Dat bewijzen zij door ons sedert drie jaar uit te hongeren ; maar zij hechten we! een kapitaal belang aan de instandhouding van den staat België en dat ook bewijzen zij door aan den Belg'ischen staat miljarden te leenen die bij eene verdwijning van dien staat zouden kunnen verloren gaan. Om den staat België te behouden zullen zij desnoods de heele wereld doen uitmoorden ; om eene ver-vorming der huishouding tusschen Vlamingen en Walen binnen dien staat zullen zij geen ons kruit meer verschieten. Met de kwestie van Fransch Vlaanderen staat het heel anders. Hier is het niet meer de vervor-ming der innerlijke huishouding maar wel een onbewimpeld uitgesproken wensch tôt aanhech-ting van een stuk grondgebied dat sedert eeuwen aan Frankrijk behoort en even als Duitschland eerder den laatslen man zal offeren dan Elzas-Lotharingen af te staan, even natuurlijk is het dat Frankrijk liever heel en al zal doodbloeden dan Fransch Vlaanderen prijs te geven. En het stellige weten dat dit z6o is, dat dp doordrijving van de aanhechting van Fransch Vlaanderen noghonderd-dttizende menschenlevens zou kosten, weze voor aile sociaal demokraten meer dan voldoende om dien eisch te verwerpen. Wij zijn onwrikbare tegenstanders van elke annexatie zelfs dan wanneer zij op rechtvaardige grondslagen kanberusten en in de kwestie Fransch Vlaanderen achten wij het een misdaad van, om wille van de kulfuur en taalrechten van 200,000 menschen, het leven te offeren van misschien nog een miljoen andere menschen die met heel de zaak niets te maken hebben. Wij voelen de Smart van de duitsche moeder wier zoon op vlaamschen bodem sneuvelt even diep, de duitsche arbeider die zich moet laten slachten terwille van een ultra Vlaamsch natiotiaal belang is ons minstens even duurbaar als de ons onbekende bewoner van Fransch Vlaanderen die de fransche verdrukking tôt hiertoe toch verdragen heeft zonder er het leven bij in te schieten. E.J. ALLERLEI Het Kunstfeest op den vooravend van 1 Mei. — Op Dinsdag 30 April gaf de... gesplitste meerderheids-partij (afdoeling Zuid) haar Kunstfeest ter gelegenheid van 1 Mei in de prachtige zalen van het I(unstverbond_ De indringing in de anders demokratische Zuider-groep van een zeker hoerschap, dat heel veel te zeggen heeft in ons Nationaal Halp- en Voedingskomiteit. deed zich best gevoelen. 1° Was het proletariaat in volstrekte minderheid aanwezig; 2° werd een onzer Jonge Wachlers, alhoevel voorzien van een toegangskaart?.gladweg geweigerd en kon slechts na veel moeite binnen komen ; 3° werd een onzer uitdragers van strooibiljetten voor 1 Mei-meeting, voor « landverrader » uitge-maakt, en een andere Jonge Wachter, die neven zijn rood strikje een Vlaamsch schildje droeg, aangesproken in de zaal met don eerc-naam «smeerlap". (Dat er veel bedienden van het Komiteit àan wezig waren zal dus niemand verwonderen). 4° stonden witte beschuitjes, suikerbollen, enz., ter teescliikking van de feest-uitvoerd«rs ; 5° waren de noeste werkers, die vroeger in « Ons Huis » de feesten leidden, op liet aciiterplau pe-schoven en deden nu dienst als orde-handhavers. Nog eene enkele opmerking betreffende de feest-nummers, die anders in de puntjes verzorgd waren : dat sommige socialisten 1 Mei slechts als een feestdag brschouwon, kunnen wij nog aannemen, maar de af-wezigheid van stukken in aanpassing met de 1 Mei-dag, is minder te bdlijken. In de atmosfeer van 1 Mei. — Na onze Meeting in de zaal Thalia, op 1 Mei, te 5 uur T.u., had in dezelfde zaal, te 9 uur T.u. 's avonds, de wekehjksche debat-avond plaats, ingericht door het Komiteit van Debat-avonden.Als spreker was ingeschreven de hoer Prof. Van Pfoy over « De Reéhtsgronden det Maamsclie Beweging». Daar deze heer door de «pass-sperre» in de onmogelijk. heid was uit Gent te vertrekken, trad de heer Karel Waternaux, voorzitter van het K. van Debat-avonden als debat-inleider op voor de opeengepakte menigte, die over de 2,500 aanwezigen telde. Na eene gloedvolle rede waarin hy wees op de betee-kenis van 1 Mei voor aile demokraten en opkwam voor demokratizeering van het Viaamsche staatswezen, werd dehierbij volgende motie met algemeenheid van stemmen aangenomen : « Do Vlamingen van Antwerpen, op Woensdag 1 Mei » vergaderd in de zaal Thalia, na de debat-inleiding » van den heer Karel Waternaux, over « Demokratie » en Aktivisme,» eischen degelijke sociale wetgeving : » nijverheidstopzicht, beperking van den arbeidsduur, » totale afschaffmg van den kinderarbeid en beperking » van den vrouwenarbeid in den staat Vlaanderen, » drukken de hoop uit, dat aldns Vlaanderen op demo-» kratischen grondslag moge rusten, » en besluiten deze dagorde openbaar te maken.» Demokratie !... in het arme, donkere Vlaanderen met zijn arbeidersbevolking, waarop de woorden van J. J. Rousseau tôt nog toe van toepassing konden gebraclit worden : « De slaven verliezen ailes in hunne boeiën, tôt zelfs het verlangen om er uit geraken » ! En terwijl die seest van demokratie over heel Vlaanderen zweeft en in alloiagen der bevolking doordringt, zwaait Havere met banbliksems.... en sjacheren onze woekeraars in levensmiddelen..,. Nieuws voor onze Diamantslijpers. — Op een brief door den aktivistischen Gouwraad van Antwerpen gericht aan den Heer Generaal-Gouverneur, om het inbeslagnemen van benoodigdheden voor de diamant-nijverheid te verhinderon, heeft de Gouwraad ten antwoord gekregen, dat ingevoige hun verzoek de inbe-slagname van koperen doppen, drijfriemen en motoren voor do diamantnijverheid niet zal gebeuren. Als Engeland nu nog wou toestaan datdiamanten werden uitgevoerd naar het bezette gebied, dan konden duizenden diamantslijpers hun brood verdienen. Onze 1 Mei-Meeting U te Antwerpen Een hlijde verrassing was het voorzeker voor ons, zulk groot aantal arbeiders op onze 1 Mei-Meeting vergaderd te zieu. Ruim 1500 arbeiders waaronder verschillende leiders der socialistische vakbonden vulden de zaal « Thalia ». Dubbel aa&genaam was het voor ons, die het Mei-feest bijgewoond hebben ingericht door de « ïneerderheidspartij », hier een publiek te zien, samengesteld uit onze noeste arbeidersbevolking. Toegeven moeten wij dat wij moeten onder-doen ôp kunstgebied voot de zoo prachtige feesten van de Noorder- en Zuidergroepen der olïicieele partij. Maar wat het meest zal bijgedragen hebben om het klasse-bewustzijn bij de arbeiders wakker te houden, betwijfelen wij niet een oogenblik. Een dreunende « Internationale » door de harmonie werd rechtstaande met ontblooten hoofde door de aanwezigen aanhoord, waarna de d.d. voorzitter Jan Vermetten, na een groet aan de Internationale en een hulde aan het symbool van den 1 Mei-dag, het woord verleende aan ons bestuurlid gezellin MARGR1ET VERMETTEN. Daar op een andere plaats in dit nummer liare rede in haar geheel opgenomen is, hoef ik er hier enkel op te wijzen dat hare rede over de beteeke-nis van 1 Mei, die dikwijls door luide toe-juichingen onderbroken werd, aile aanwezigen tôt in het diepste geroerd heeft. Na haar was het de beurt aan EDWARD JORIS, wiens verschijnen op handgeklap onthaald werd, in vervanging van Steven Prenau, wiens niet-optreden ons slechts op het laatste oogenblik bekend werd gemaakt. In een rede waarin gloed en vuur ruimschoots aanwezig waren, schetst hij ons de toestanden waaronder het wereld-proletariaat gedrukt ligt. ' Toen Adam, volgens den Bijbel, zich niet meer ! naar de voorschriften van God gedragen had 1 werd hem als straf opgelegd, dat hij in het zweet zijns aanschijns zou eten. Adam zou dus moeten werken om recht op leven te hebben. Zijn nageslacht heeft gewerkt maar onze moderne kapitalisten zijn hardvochtiger dan God, want God heeft niet gezcgd dat de arbeiders heel den dag zouden moeten zwoegen en slaven in het zweet huns aanschijns tôt ze als versleten produc-tie-materiaal, zonder steun aan de allerzwartste ontbering worden prijsgegeven. Onze kapitalisten veroorloven niet dat de voort- brengers genieten kurtnen van de vruchten van hun eigen zweet. Twee klassen bestaan : de eene die in weelde en zalig niets-doen leeft, de andere, het proletariaat, dat slaaft om die weelde voor de bezittende klasse mogelijk te maken. Maar het bewustzijn van hunne rechten is ont-waakt bij het proletariaat : zij zagen in dat in internationale vereeniging aller arbeiders de macht ligt voor het volk en de 1 Mei-dag werd aangenomen als de dag waarop de arbeiders aller landen in een reusachtige manifestatie over heel de wereld, gezamenlijk zouden opkomen voor hunne idealéli : maximum arbeidsduur, sociale wetgeving en Internationale Vrede onder aile volkeren. Nu dat het mekanisme zulke vorderingen gemaakt heeft, en vooral door de uitputting der arbeidende klasse door dezen wereldoorlog is de 8 uren dag dan nog te veel, moet er geijverd worden om den arbeidsduur kleiner, de rust-en ontspanningstijd grooter te maken. Meer welstand is noodig voor het proletariaat ; onze arbeiders moeten in de mogelijkheid gesteld worden hunne studiën te volmaken, hun vak aan te leeren, vôor ze werkzaam zijn, want waarom kunnen do burger-zoonljes, die studeeren voor advokaat enz. hun studiën doen vooraleer hun ambt waar te nemen, terwijl onze vakmannen, na uren zwoegen nog tijd en lust moeten vinden om hunne vakkennissen uit te breiden ? Wat hebben wij in een land als Bdgië, waar vruchtbare gronden en rijke ondergrond aanwezig is, van de heerschende klasse te verwachten? Na 80 jaar heerschappij der bourgeoisie hebben onze werklieden, na tôt hun 65 jaar gezwoegd te hebben, van de regeeringhet pensioentje van 9 cens per dag bekomen ' Ondertusschen verhoogde de staatsschuld j iar-lijks met 200 miljoen, waarvan de intrest^n door de arbeiders konden opgebracht worden Werd op staatskosten voor Leopold II een paleis aangekocht ter waarde van 16 miljoen fr ! Werden 6 miljoen besteed om onderaardsche gangen aan te leggen te Laeken, 6 miljoen die door het uitgezogen volk konden betaald worden om deze koninklyke gril te voldoen ! Werden 150 miljoen uitgegeven aan het bou-wen van forten, die bewezen hebben onbruikbaar te zijn, zelfs voor oorlogsdoeleinden ! Werden 70 miljoen betaald om kazernen te I bouwen I Werden 80 niiljoeneu besteed aan het koopen van wapens die uifeenspringen bij het gebruik ! En dan kon in het ja<r 1912 de minister van oorlog verklaren in de Kamers. dat de landver-dediging erbarmelijk was, dat dus de uitgave dezer miljoenen, geoogst op het zweet onzer Viaamsche en Waalsche arbeiders, zelfs volgens burgerlijke opvatting, « nutteloosgeweestwas !1 « Miljoenen werden besteed aan den Kongo waaruit Leopold II miljoenen profijt getrokken heeft, terwijl de Staat dan nog op te brengen had voor de « maîtresse » van den koning ! ! Schatten liggen in on^en Vlaamschen ondergrond, die niet ontgonnen werden, de landbouw werd in achterlijko staat gehouien, de visscherij verwaarloosd, terwijl de Viaamsche parias, do Viaamsche koelies als verschoppelingen, als minderwaardigen behandeld werden in hun eigen land. Aile nijverhoidsbedrijven moeten ten goede van het volk komen, zoodat niet langer de dividenden over de grenzen zullen wegvloeiën, De Belgische regoering zorgde or voor, dat onze Viaamsche arbeiders onder den domper ge-houden werden,omdatzij vreesde dat het bewuste proletariaat zijn eischen zou doen gelden. Maar Vlaanderen, verdrukt in aile eeuwen, is nooit geheel vertrapt geweest en is nog kloek genoeg om zijn eischen door te drijven. Over heel de aarde is éeno groote arbeiders-klasse, verdrukt door éon vijand : hel kapi/a-lisme. Onze vijanden zijn niet de Fransche, Duitsche of Engelsche kameraden, maar de internationale kapitalisten, die wel passen konden bekomen om in oorlogstijd over hunne zaakjes in Zwitserland te komen conforeeren, terwijl aan de vertegenwoordigers der arbeiders door de Entente regeeringen passen geweigerd werden als zij zich naar Stockholm wilden begeven om de Internationale der arbeiders terug te bevestigen 1 ! Nu het den dag is, gewijd aan den strijd voor Wereldvrede, herinneren wij ons die blijde, hart-versterkende dagen van voor den oorlog. Wij kunnen ons dien feestroes van vroeger niet terug-roepen. Naast den rouw dien wij dragon om de miijoenen arbeiders dio in heel Europa reeds geslachtofferd zijn, voelan wij slechts haat tegen het internationaal kapitalisme.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes