De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten

1331 0
03 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 03 November. De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten. Geraadpleegd op 29 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3j39020b9q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

f8te Jaaraana. — N° 17 A O CENTIEM Zaterdag 3 November 1917 De Nieuwe Tijd ORGAAN VAN DE MINDERHEIDSSOCIALISTEN WBBKBLAr» Prol«tari*rs aller landen, Vereenift U ! Karl Marx. Beheer en Opstelraad : SANDERUSSTRAAT, 97 Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijven « Geef de wereld waarin gij leeft de goede richting aan, dan zal de tijd de ontwikkeling brengen. » Schiller ONTWAPENING Indien deze oorlog niet eene zoo ailes overtreffende ramp voor het menschom in 't algemeen en voor het proletariaat in het bijzonder ware dan zou de sociaal-democratie redenen hebben zich te ver-heugen in de noodzakelijke gevolgen die met ieder uur klaarder zich alteekenen. Meer dan een halve eeuw voeren de arbeiders een onafgebroken strijd tegen het militarisme zonder dat het hen ooit gelukt is in de geringste mate van de regeeringen eenebeperkingaite dwingen. Integendeel zagen wij in aile landen dat elkjaar het budget van oorlog toenam. Men hoefde geen profeet te zijn om te voorspellen dat vroeg of laat die miljoe-nen, door arbeiders betaald en door arbeiders verwerkt tôt bergen van muni-tie, dienen zouden om arbeiders te doen vermoorden door arbeiders. Voor België alleen, waar nogthans eene kristelijke regeering sedert 1884 de macht in handen had, en die dan 00k die machl veroverd had onder de leuze : « Geen cent, geen man, geen kanon meer, » bedroeg het totale budget van oorlog niet minder dar 96 miljoen franken en de nieuwe legerwet bracht dit bedrag voor 1914 op ongeveer Honderd vier en tachtig miljoen En dat is nog maar voor België me een legertje van 3oo.ooo soldaten ! Voor de anderelanden was de miljoenen dans die den doodendansvooraf ging noj razender. — Zonder overdrijving mogei wij voor 1913, één jaar vôôr den oorlog de gezamentlijke uitgaven voor oorlogs doeleinden van de zoogenaamde beschaaf de wereld, schatten op minstens Twintif miljard Om al deze miljarden bij elkaar t krijgen hebben de Staten leeningen moe ten aangaan, d.w.z. zij hebben zich ii schulden moeten steken waarvoor ontza gelijke interesten moesten betaald worden Dege interesten moesten natuurlijk gepu worden uit steeds klimmende belastinge: die in schijn elken staatsbuiger treffe: maar in werkelijkheid uitsluitend druli ken op den arbeider. Want dat is nu eer maal het duivelsche genie van de kapits listische wereldorde dat elke belastirg zelfs die op het inkomen der miljardairs ten glotte neerkomt op eene verminderin van het arbeidsloon of op eene verhoc ging van den levenstandaard, wat he selfde is, Wanneer men nu bedenkt dat het klein België, met zijn oorlogsbudget van 18 miljoen, reeds voor den oorlog eene Staatschuld van 4 miljard d.w.z. vier duizend miljoen te dekke had, dan kan men zich bij benaderin yporstelien wat de totale Europeesct schpld zal zijn wanneer de fantastisch onkosten van dezen oorlog er bijgetel zullen worden | | Het bedrag dezer schuld zal met een I cijter moeten uitgedrukt worden dat een gewoon sterling niet zal kunnen uit-spreken maar dat niet te min zal moeten betaald worden. Geen enkele der oorlogvoerende mo-gendheden zal in staat zijn zijne schulden te betalen en zal zijne toevlucht moeten nemen tôt nieuwe leeningen. Doch deze leeningen eischen weer intresten en het betalen dezer intresten met kapitaaldel-ging zal zoo hoog zijn dat zelfs bij de veronderstelling van een normaal inkomen dit inkomen, na aftrok der noodzakelijke uitgaven, niet zal volstaan.— Zoo zou b.v.b. Frankrijk, op dit oogen-blik, aan delging en intrest van de schulden aangegaan tijdens den oorlog, ongeveer 5 miljard jaarlijks te betaler hebben. In dezelfde verhouding zal nà den oorlog, in aile bij den oorlog betrokkem lauden, de staatschuld gestegen zijr en aile landen zullen du» in dezelfck noodzakelijkheid zijn een nieuw midde 1 te vinden om, ofwel door nieuwe bêlas tingen het inkomen te verhoogen of doo: beperking in de uitgaven het nationaa déficit te verminderen. Het eerste middel : Nieuwe belastingen heîfen, t schijnt ons eene onmogelijkheid. Nie alleen onmogelijk omdat de lasten reed; zwaar-genoeg zijn maar 00k omdat ver hooging van belasting een maatschappe » lijk gevaar wordt wanneer niet productif 1 en verbruik minstens in evenwicht zijn ' Daar nagenoeg overal ailes vernietigd i en de volkeren uitgeput zijn is er niet aaj te denken die uitputting nog verder t drijven door verzwaring van lasten. Een verstandige staatspolitiek die rekeninj houdt met de levensbelangen van he 3 volk zou integendeel een middel moete: vinden om de belastingen te verminderen Het tweede middel : Beperking in de uitgaven t is maar alleen mogelijk op die budgette 1 die niet in verband staan met het natic J naal levensbelang. Aile budgetten zijn echter voortgevloei uit de noodzakelijkheid het nationas levensbelang te verzekeren of te verste] ' ken en een budget kan maar alleen dà 1 afgeschaft worden wanneer het niet mee 3 eene noodzakelijkheid voor het nationaî t levensbelang zou zijn. De noodzakelijl heid van het budget van oorlog vloe: vooit uit de actie der naburen en zoodr 0 • • deze actie ophoudt is voor dit budget h< 4 karakter van levensbelang verdwenen e kan het afgeschaft worden. Degelijktijdig Àlgemeene Ontwapening n zou aan elken $taat de mogeiijkheid geve ° zijn oorlogsbegrooting af te schaffen w« e voor het aldus door ;e j ! Internationale regeling verbonden Europa, zekereenejaarlijkscl uitgave van 20 miljard zou sparen die dan in elk geval konden gebruikt worden voor de delging der tijdens den oorlog aangegane schulden. Het zal de natuurlijke straf de Kapi-talistische Mogenheden zijn zich voor het bankroet te redden door het middel dat zij medelijdend glimlachend als utopie wegschopten wanneer het Socialisme dit princiep voorstond niet uit noodzakelijkheid voor onze leer, maar uit besefdat de redding der menschheid er van afhing en dat daarin het eenige middel lag om wereldrampen als dezen oorlog, te voorkomen. Bij het hestatigen dat het Kapitalisme aan zijn eigen zouden te niet gaat en tôt de erkenning moét komen dat de Socialistische grondslagen zich aan de toekomst maatschappij op-dringen, zouden we kunnen jubelen en ons reeds van nu af aan verhengen in den onvermijdelijken dood van eene veroordeelde wereldbeschouwing. Wij kunnen niet jubelen nù ; wij kunnen de weelde der vreugde ons niet veroorloven terwijl ailes om ons heen , verkwijnt en sterft onder onnoemelijk wee; terwijl elke nieuwe dag een nieuw bewijs brengt dat officieele ploerten een , helsch. genot zoeken in het plegen van ^ satansche wreedheden die er op berekend zijn haat en wraakzucht te kweeken daar waar een geest van verzoening en een drang naar menschelijkheid nauwelijks nog bij tijds zullen ontwaken om de t menschheid voor totale, reddelooze ver-beesting te behoeden. De stem van het proletariaat is nu tôt - uiting gekomen en de regeeringen spelen gevaarlijk spel 3 indien ze voortgaan te doen alsof ze de -, beteekenis niet begrepen van het Vredes-s manifest van Stockholm. s « De onderyinding ran deze drie oorlogsjaren y » brengt ons tôt de slotsom, dat er noch over-t » winnaar, noch overwonnene zal zijn, noch in 1 » 1917, noch in 1919 en ook later niet. Het » voornaamste doel van de onmiddelijke actie » van het proletariaat moet zijn : De inlernatio-» nale Ontwapening ! B Neen, wij jubelen niet, nog niet ! n Meer dan ooit voelen we dat het tragische uur nakende is, het uur van den grooten, daadeischenden ernst. Indien de regee-^ ringen zich de miouten die ons van dit uur nog scheiden niet ten nutte maken " om het verwachte woord van verzoening n tôt vredesformuul te smeden dan zal deze r oorlog omslaan in eene uitbreiding van de Russische omwenteling en de Sociale Revolutie die wij zelve altijd gehoopt hebben niet langs den weg van het a geweld te zullen moeten voltrekken, zal :t zich oprichten, vroeger dan men het ver-n wacht. Nieuw geweld en nieuw bloed e zal weer vergoten worden, ditmaal ook in de rangen die u dierbaar zijn. Ook dit geweld is weerzinwekkend en n zou, als elk geweld, verkrachting van recht en rede in zich sluiten doch de lawineen het orkaan gehoorzamen andere wetten dan die der conventioneele moraal te dermenschen. Internationaal overzicht NAAR VltEDE ! Deze week is het woord geweest aan het kanon. TF« hebben nog ni*t kunnen nagaan, ivtlke indruk het Slockholmer manifest in de ver-schillend* nationale partyen gernaakt hetft «n welke plannen zij koistertn om gehoor ie geven aan den oproep van de International». Ondertusschen dreunt het kanon onafgebroken voort. Arme broedersdie zoo noodeloos geslacht worden. Waanzinnige regeerders, hoogmoedige politieke beursbasen wanneer komt ge tôt rede ! We hebben weer twee politieke gebeurtenis-sen beleefd die niet zonder invloed zijn op de internationale veemarkt. Ribot, de oude grijze reactionnaire minister van Buitenlandsche zaken, heeftin Frankryk z'y'n pott overgelaten aan Bar/hou. De kivestie van Elzas-Lotharingen i$ nog-maals ten berde gekomen en Barthou heeft by vroegere collega's niet willen ten achter staan. Over Elzas-Lotharingen zijn de Fran-schen niet te spreken ! Dat is van hen ! En de Duitschers herhalen dat zij er evenmin over te spreken zijn ! Dat is ook van hen ! Wat sehuilt er dan achter dat beide landen zoo graag dat stuk grondgebied toillen hebben ! • Enkel en alleen om de bevolking te redden?! En Engeland ! -Waarom had het in 1870 zoo'n vreugde er aan dat Elzas-Lotharingen door Duîtschland als wettig nationaal goed ingelijfd werd. Waarom moet het thans terug aan Frankrijk gehecht worden ? Misterie van de geheime diplomatie ! Alioeters voorspellen echter dat Barthou geen versterking is van het kabinet Poinlevè. Integendeel. De Fransche socialisten hebben hun bijltje niet neergelegd en hakken overal het dorre houtweg. De Fransche partijgenoo-ten toillen naar Stockholm gaan en geen minister ie is leefbaar zoo het de passen blijft iveigeren. Dat is maar Investie van tijd. En zie Stockholm zal den knoop wel doorhakhen. Daar kan men met open vizier strjjden. Italia kent zijne tioeede kabinelkrisis en het ware gewaagd thans reeds voorspellingen le doen over de nieuwe politieke richting van het land. We hebben vroeger zonder linge geruchlen vernomenover den binnenlandschen loesland. Men sprak van een tweede Rusl.md... Sonnino die Cavour wou nadoen en de eindelijke eenheid van Italie door inpalming ran Triest wou bevestigen heeft maar tegeri-slag. Zou Larzinide roi van den toenmaligen Mazzini overgenomen hebben. Ook in Italie zullen de Regeerders om de rust in het binnenland le verzekeren en de socialisten aan hunnen kant le krijgen weldra de passen voor Stockholm verstrekken. Alleen Engeland blijft koppig. Maar dan naar Stockholm ook zonder de Engelschen. De Internationale moet hare werking he' ginnen. Langer vxichten is eene misdaad tegenocer de beschaving. De broeders uit de loopgraven smeeken om hulp. De moeders, de vrouwtn, de kinderen uit den lande zien met onlzetling den strengen winler na,deren. Het volk roept om vrede, vrede, nogmaals vrede ! P.A.X.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1917 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes