De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

776 0
18 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 18 Januari. De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad. Geraadpleegd op 05 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qr4nk37g39/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ERESTE BLAD. Zondag, 18 Januari 1914, Nr 3. Vijf-en-Zestigste Jaar. telêfoon H8 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INStHRIJVINaSPklJS V#éJUF TE SBTALEN Voor Hastelt . 2 fr. 00 's jaar s. Firp&t 2 fr. 50 's jaars. Vàwhet buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrljft Ih op aile postbureêlen in bij d*n Uitgever J. CE/SENS, DemerstrMt, Hàssilt, Ywrschijnende '« Zondags. DER PROVINCIE LIMBURG tftieuwa- en A.ankondigings blad Orgaan der katholieke Partij van Hasselt en omstreken GODSDIENST MOEDERTAAL VADERLAND BEKENDMAKINGEN : 20 oentiemen den drukregel ; voor Limburg, 15 c.; vôôr de aankondigingen, 50 centiemen. Verschillige tijdingen, rechterlijke veroordeelin-gen, vooraan of in het midden van het blad, 1 fr. den drukregel. Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Boeken, waar men ons één afdruksel van zendt, worden vermeld ; die, waar men er ons twea van stuurt, zullen besproken worden. ©ezamenlijke brief van de Bisschoppen van Belgiè Aan de Chrntene Ouders. Ingezien de immër meer en mèer toe-nemende onbetamelijkheid der vrouwelijke kleederdracht ; nu dat ongevoeglijk dansen zelfs in christelijke kriugen drt igen bianen te shiipen, achten het zich de bisschoppen van België ten plicht het geweten huuner onderhoorigen vdor te lichtén, en u bijzon-derlijk, huisvaders en huismoeders, te her-inneren, da't aan uwe bezorgdheid de oplei-diflg en de vrijwaring uwer kinderen zijn toevertrouwd, en dat gij, in ruime mate, verantwoordelijk zijt voor hunne toekomst en voor de waardighéid of 't zt-deiijk. voorval htinher levënswljze. Oij zoudt te vergeefs, om uwen plicht te ontwyken, eene verontscbuldiging zoeken in de dwingelandij der mode, of der openbarë zienswijze. Christus is onder ons gekomen, niet om de misbrtlikeû van eenô bedorvén wereld te Wëttîgen, màar om er u, door zijn voorbeeld en zijne leering, toe over te halen de wereld tebeveehten. Wanueer Hij op aarde kwam, was de heidensche samenleving verslaafd aan de begeerten naar goud, wulpscuheid en hoo-vaardij : met gezag ontmaskerde ouze godde-lijke Zaligmaker die begeerlijkheden en bracht ons Zijn licht en de kracht Zijner g*atie om ons hunaen noodlottigen invloed te doen iuzien, en onser tegen te versterken. Wèlnu de christen is Christus' volgeling. Hij wil Hém tôt zijn voorbeeld nemen, en zyne goddelijke lessen tôt levensregel. Gij zijt christenen, gij wilt uwe heilige doopbeloften ge trouw biijven. Weest dus uwer waardighéid bewust, breekt openlijk af met de heidensche zeden, df? Christus gedoemd heeft, en die wij bisschoppen, de herders uwer zielen, wij die voor zending hebben in uw midden Christus te vertegenwoordigen, op onze beurt openlijk komen aanklagen en veroordeelen. Die zeden doen zich heden voor, op erger-lijke wijze, in eene tweevoudige uiting, in de modeof de kleederdracht en iu het dansen, waarvan het doel en het eenig uitwerksel zijn; de laagste driften te vleien. De mode : de enghoid der stof, hare door-schijnendheid, de vorm der kleediugstukken, de verdachte aflijning der snede, door gewe-tèûlooze kleermakers uitgevonden, dienen liiét meer om de eerzame vrouw met smaak te kleeden, maar zijn als zoovele uitgezocbte middelen om ze tôt een voorwerp der begeer-lijkheid te maken. De dansen, de schouwburgen, de kioema's, de lezingen, de gesprekken in de wereldsche samenkonisten biëden een bestendig gevaar, waartegen gij voortdurend op uwe hoede moet zijn. Maar, op eene bijzondere wijze, moeten wy, bij het begin van dees winterseizoen, de waakzaamheid der huisgezinnen, die wil-len deftig biijven, inroepen op zekere zinne-îyke dansen, — wier naam het ons wâlgt neër te schrijvei;;, iets wat wij overigens overbodig achten — dans n, die noch jonge-lingen, noch jonge dochters, noch gehuwde personen zouden kunneu uitvoeren of m* ê-maken, zonder hunne zedeiijke waardighéid mét de voet-n te treden, zondi r hunne d< ugd en die van anderen grootelijks in gevaar te stellen. Die dansen zijn streng verboden ; wij keuren ze af, wij veroordeelen ze. Christene echtgenooten, gij hebt malkan-der trouw gezworen : opent niet de eene tegénovér den andere de baan tôt verbre-king uw< r verbinteDissen. Gjj h> bt de zwak-heid van 't menscbelijk hart kunnt n p^ilen : beproeft niet te doen denken dat ditzelfde hart tegénoVer de driften ongevoelig is, Of ongévoelig geworden is. Christene moeders, waarom leidt gij uwe dochters ter wereld in î Zij zijn schuldeloos, rein, en bevallig om deû lùister huuner ztdigheid. Ohbewust zoeken zij wellicht eiikel te behagen ; zij zijn met de mode welke zij dan OOk weze, iugenomen, zouder ze veel te onderzoeken ; zij zijn er uitsluitelijk op uit de genegenh°id te veroveren, waar ùun edelmoedig hart beho- ft aan heeft ; maar dikwijls ontbreekt het hun aan voldoende ondervinding om den aard der gevoelens, die ze opwekken, te vermoeden. Maar gij hebt de OLdervinding opgedaan, die zij niet bezitten. »ij, gij weet het, althans gij moet het weten : d* hoofdzaak is niet, dat uwe doch-ter eenen jongeling ontmoette, den eerst< n den besten, die zich door haar, zoo maar op staanden voet, aaogetrokken gevoele, maar wel dat zij eenen echtgenoot vinde harer en ûwer waardig. die de gewoonten van deftig-h«id en goedsdienst, welka gij zorgvuldig in uwen huiskring bewaard hebt kunne voôrt-zetten.Wilt dus uwe dochter niet gelijk stellen met die onèelukki^e schepsels, die met hunne waardighéid to koop loopen. Beschut haar, verdedigt ze, b^waakt de reinheid harer gedachten, de frissche schul-deloosheid harer liefie, de bekoirlijkhéid harer maagdelijke schoonheid. Verwijdert van haar het sc^iaamteloos wegsnijden der stof om den hais, aile zielenstorende mode-uitvinds'îls, al wat tôt zinnelijkheid leidt, al wat onteert. J mgelingen weest rechtzinnig en open-hartig ; bedriegt de huisgezinnen niet die u m"t vertrouwen ontbalen. Beroemt er u niet op dat gij er in gelukt iemand te verleiden. Enrbiedigt de jonge dochters. Zegt niet in hare aanwezigheid wat gij u zoudt schamen in het bijzijn uwer monder te zeggen. Bewaart uwe vermogens ongeschonden. Bevlekt de genegenheid uws harten niet. Verweekt uw karakter niet. Gaat, naar het woord van Lacordaire, meer uw hart dan uwe zinnen te rade. De ontucht verheerlijken, al werd hét ook door een academielid gedaan, blijft steeds eene gemeene streek. Christenen vaa allen ouderdom en uit allen stand, gij hebt eene zending te vervullen. De heilige Paus Léo de Groote liet ons deze heerlijke g^dachte na : « Die maar goed is voor zich zelven, is wezenlijk niet goed. Die de wijsheid voor zijn eigen houdt, mag niet voor wij s doorgaan ». (1) Het mag dan ni»ît volstaan, zeer beminde broeders, zelven de heidensche en onbe-scbaamde zeden niet slaafsch te volgen ; gij moet uwe krachten inspaunen om er tegen in te gaan, om haar den w>'g te versperren, om ze te doen acbteruitwijken. Gij hebt de eer aau Christus toe te hooren, gij zijt begunstigd met de gratie der verlos-siag ; gij bewaart als een kleinood in den fanai ieschat het wetboek van het heilig Evar gelie. Weest apostels, en stelt tegen den heiden-schen opscaik de christelijke kleederdracht ; tegen de wellust, de zedigheid ; tegen de uitgelatenheid der drift, de gehoorzaamheid aan het Evaugelie en aan de Kerk. « Spiegelt u niet aan de wereld, zoo spreekt ous vandaag de heilige Paulus, in de kerkelijke getijden toe — maar laat uwe hooge neigingeu beinvloeden do r het nieuwe leven dat de gratie van het christendom in uwe zielen heeft uitgestort. IK. smeek u — zegt hij verder — namens de goidelijke barmhartigheid, maakt dat uwe lichamen waardig wezen opg' dragen te worden als een levend, vlekkeloos, Gode aangenaam offer, tôt blijk van uwen eeredienst naar den geest ». (2) Wij vragen aan de priesters belast met de zielen te leiden, aan de bestuurders en bestuursters van onderwijsgestichten, patro-Daten en christelijke vereenigingen zich naar het woord butiner bisschoppen te sctiikken en krachtig maar omzichtig het te doen ingang vinden in het gemoed des volks. Wij vragen aan al de godvruchtige zielen, onder wier oogen deze bladen zullen vallen, een bijzonder geb< d tôt de heilige Maagd Maria te sturen, om voor ons dierbaar vader-land het behoud der eerbaarhèid in de christelijke huisgezinnen af te smeeken. Hoeveel huisgeziunen, zelfs van de deftig-ste, hebben bi bo> fte aan hulp ! Wel zouden zij liever zich niet laten m- deslepen met die verlagende modes en die oneerlijke verma-ken ; zij beweenen het dat deze in zwang komen ; maar zij vreezen voor zonderlinge lieden door te gaan Al durven zij het niet bekennen, ontbreekt het hun aan moed om de ondeugd te bebaudelen zooals zij het verdient, en om haar te verachten. De wil doet onder voor de lafbartigheid. Christelijke ouders, wij hebben de geheim-zinnige stem uws harten vernomen ; wij hebben u uwe plichten voor oogen gelegd ; aan u thans ons te gehoorzamen en met vastberadenheid de deugd uwer zonen en dochters, uwe erfelijke dt ftigheid, het gelooi aan het Evangelie, de onderwerping aan den uitdrukkelijken wil uwer herders, hoo-ger te stellen dan een versmadelijk vooroor-deel der wereld. Laten wij allen aan God vragen, dat Hij de jonge dochter fl.-rheid guniie om hare eerbaarheid te bewaren ; den jongeline, mo'jd om kuisch te leven ; den echtgei ooi srezag om over de waardighéid zijner vrouw te waken , de bruid eerbied voor hareu gemaal ; de ouders christelijke vrijheidszir (1) la natali St Laurentii martyris. (2) Ad Rom. XII1-2. om zich te ontmakenvan deonzinnigeeischen der wereld. « O Heer, wij smeéken U in de harten te lezen van het volk dat vôôr U neergeknîèld i: is, eh, uit den hoogen hemel, komt het met i uwe barmhartige liefde te gemoet ; doe het r zijnen plicht kennen ; en, wanneèr het dien i zal ingezien hebben, geef het de kracht om hém te vervullen. Wij vragen het U door c Jezus-Christus Onzen Heer ». (1) s (Get.) f Des. Jos. kard. MERCIER, aarts- | bisschop van Mecholen. | t Antonius, bisschop van Gent. j f Gustavus Josephus, id. van Brugge. t Carolus Gustavus, id. van Doornik. ^ f Thomas Ludovicus, id. van Namen. 1 t Martinus Hubertus, id. vau Luik. ^ De drie plichten i van den waren katholiek ten opzichte der j christelijke bladen zijn : j Inteekenen I ; Aanbevelen 1 Hedewerken 1 Dure tijd en... weelde ! Wat wordt er op onze dagen al gejammerd ! over den duren tijd... over de onmogelijkheid van de twee einden des jaars aaneen te knoopen ! enz... ; £;De ergste huilers zijn de politiekers, wel te verstaan de roodblauwe veelbelovers ; dezen is het er alleen om te doen de regee-ring aan te vallen. Want gij moet wel weten, vriend lezer, als het droogt dat de visschen in 't zand kruipen... 't is de fout van het ministerie ; regont het zoofel en zoolang dat gjj door de straten moest baaien... 't is de fout van het katholiek ministerie ; vriest het dat het kraakt of sueeuwt het lijk aan de Noordpool... 't is weeral de fout van het m nisterie ; regent het geen centen in de beurs vaa geus of socialiste of geen plaats-kens voor hunne zooutjes... 't is nog altijd de fout van het miuisterie ; kosten dé eieren 8 centen en 't vleesch tweefrank vyftig... 't is immer en altijd de fout van het ministerie 1 Dat politiek gezwets verdient dus geene aandacht. Daar zijn klagers van andere soorten en ook dezen verdienen niet altijd geloofd te worden, want : Klagers hebben geen nood Stoeffers hebben geen brood 1 Gij hebt er eerst die in 't schoone jaargetij door ziekten tôt werkeloosheid gedwongen werden of vele kleine kinderen hebben, deze klagen met recht en hebben recht op mede-lijdend oudersteuuen. Voor hen is het leven duur en de wiuter een ruwe gast : rijken en welhebbende menschén denk't daaraan als gij aehter uwe warme kachèl of wel opge-diende tafel zit en gunt den arme het gods-deel.Maar gij hebt ook de bedelaars van stiel, de klagers van beroep .. .de verkwisters die van aile partijtjes zijn... de eersten in feest en cinéma... die liever een hoed met bloemen t en strikjes koopen dan een warm winter-kleed of wollig deken... neen het zijn die wezen s van weelde niet die klagen mogen van duren tijd. Er wordt geklaagd in handel en nijverheid, de centen komen niet in... alleen de theaters en cinema's en klagen niet... daar stroomt geld en goud bijeen... en toch dat is louter weelde... in duren tijd. Wa' blieft ? Van het geuzenblad Journal de Char-leroi : «Een mensch kan vallen... Omdat een katholiek een schelmstuk bedrijft, moet men dan op hatelijke en belachelijke wijze er uit besluiten dat aile katholieken deuge-niet» n zijn î » Zoo schrijft dat blad nu de katholieke gaz tten heel eenvoudig het nieuws hebben m^d' gedeeld dat er vervolgi' gen gevraagd werden tegen een geuzen Kameriid om erge feiten — die ten andere door dien geus ont-kend worden. Maar wie zijn de eersten om, bij het minste gerucht, van « klerikale schandalen » te spreken, en den spot te drijven met katholieke zedenleer î Als er een katholiek in 't spel is kennen : de geuzenbladen noch maat noch reden ; als i er een geus in 't spel is, dan hangen zij den flj en uit. Toen Purnemont's heldendaden aan 't licht kwamen, toen betr» urde Vandervelde dat er i aan die zaken ruchtbaarheid gegeven werd ; s maar toen monsterachtige beschuldigingen uitgebracht werden tegen eenen religieus , in de zaak van Holmet, wat zei hij toen? r Niet s. i Wij mogen en wij moeten dat eens herin-i nerén. (1) Oremus van den Zondag onder het octaaf van Driekoningen. In de Kamer. De bespreking der schoolwot duurt nog mmer en altijd voort Over aile pdnten .lappen de Demblon's en de Bùylen om niets ieuws voor den dag te brengen : oude koeien Lit de gracbt halen meer niet. Telkens komjt de felle meester Buyl voor ien dag met wijzigingen die, de eene na de .ndere mot eene groote meerderheid, wor-len verworpen. ;_,De roode ëh blàuwé hoôfdmannen geven iet op en Donderdag kon men Vandervelde îooren zeggen : och dringt toch niet aan roor de naamafro pingen, onze wijzigingen vorden toch al h maal verworpen ! Ja, grootmeester van dé rooden, eh aile Buylemans, uwe wijzicingen worden ver-ivorpen met eene meerd rheid van rond de iertig stemmi n ! Dat is een te.ekfen dât de 'Oadblauwen niet fel stemmen of niet op îunnen post zijn tôt bestrijdingvan ht'tzooge-:egde sctiandalige, onrechtvaardige ongrond-ivett» Hike w^ tsontwerp 1 Ai, mij 11 Donderda? avond waren reeds gestemd ie art. 15, 16, 17 en 18 waarvan wij den ;ekst hier laten volgen : Art. 15. — Leden 1 tôt 4 van artikel 14 1er regeiingswet worden door navolgende 3epaling vervangen : A. — Wedde der leden van het leerper-soneel der aangenomen scholen valt ten làst'e /an de gemeenten. B. — Wedde der leden van het leerper-ioneel der aanneembare scholen valt ten laste van de besturen dier scholen. C. — Onder beding van het in onderstaand lid D gemaakte voorbehoud mag die wedde 200 de bedienden gediplomeerd zijn of van tiet examen ontslagen, ni^t beneden het uit ie artikelen 15 en 15 voortvloeiende bedrag biijven. D. — De wedde van de ongehuwde en in gemeenschap levende bedienden, die hun ambt waarnemen in de aangenomen en aan-neembaïe scholen, wordt gerëgeld door de vrijelijk tusschen de besturen dier scholen en die onderwijzers, besf»roken overeenkom-sten.Wanneer echter die onderwijzers gediplomeerd zijn of van het examen o itslagen, zal de Staat aari de g-m-'enten en aau de besturen van aanneembare scholen de onder artikel 15 litt. F voorziene tclagen van 50 fr. per twee- of driejarig tijdvak verleenen. Art 16. — Aan de r gelingswet wordt een aldus luidend artikel lAbit toegevoegd : Ten einde de gemeenten voor dewelke de opbrengst van een opc< nti m op de hoofdsom der rechtstreeksche belastingen niet bov<n de 500 frai.k gaat, en de besturen der aanneembare scholen in staat te stellen om de bij de artikelen 15 A, B, C, te hunnen laste g"legen minima jaar wedde te betalen, wordt verleend : A. — Aan de gemeenten voor dewelke de opbrengst van een opceutiem meer dan 250 frank bedraagt, eene aanvull> nde toilage van 200 frank per klasse door een oi derwij-zer bediend en eene toelage van 100 frank per klasse door eene onderwijzeres bediend. B. — Aan de gemeenten voor dewelke de opbrengst van een opceutiem niet meer dan 250 frank bedraagt, eene aauvullende toelage van 500 frank per klasse door een onder-wijzer bediend en eene toelage van 200 frank per klasse door eene onderwijzeres bediend. C. — Aan de besturen van aanneembare scholen, eene aanvullende toelage van 600 frank per klasse door een onderwijzer bediend en 500 frank per klasse door eene onderwijzeres bediend. Art. 17. — Artikel 8, lid 6, van de regeiingswet wordt als volgt aarigevuld : Zij zullen desgevallend vermi- derd worden met het bedrag van de in hooger bedoeld artikel 14bis A en B voorziene toelage, waar-bij zij niet kunnen gevoegd. Art. 18. — Artikel 15 van de regeiingswet wordt door navolgeude bepaling vervangen : A. — De onderwijzer heeft aaispraak op 100 frank vorhno/ing na verloop van elk tweejarig tijdvak goede diensten, tôt bedrag van de noodige som om het in vorig artikel voorziene wettelijk minimum met 1500 frank te vermeerderen. De ond> rwijzeres heeft aanspraak op 100 frank verbooging na verloop van elk driejarig tijdvak goede diensten, tôt b drag van de noodige som om het in vorig artikel voorziene wettelijk minimum met 1000 frank te vermeerderen. B. — Bij de berekening der dienstjaren komen in aanmerking al de diensten, zelfs te tijdelijken titel, in de g«meentelijke, aangenomen lagere scholen b"W<>zen al» onderwijzer, O'iderwijzercs, hulponderwijzer en hulponderwyzeres. Dit is ook het geval met de, voor het in werking treden van de wet van 15 September 1895, in eene niet ondersteunde d< >ch o vereen-komstig de wet ingerichte private lagere school, bewezen di nsten. Zullen eveneens medetellen bij de bereke ning der dienstjaren, de diensten na beko-ming van het diploma van lager onderwijzer bewezen,in de onder toezicht staande be-waarscholen, in de van het mir isterie van Justici • afhangende weldadigheidscholen, in de Staats- of aangenomen normaalscbolen, in de niet kostelooze lagere scholen en in de voorbereidende klassen eener openbare of private middelbare onderwijsinrichting. C. — Op de voordracht van den gemeen-teraad kan de bevoegde minister, na inwin-van het advies van het toezicht en vaD bestendige deputatie en de onderwijzer in zijne uitleggi gen geboord, bij met redenen omkleede beslissing, verklaren dat, wegens gronden van berot psaard, er geene aanlei-ding bestaat om eenen onderwijzer de gere-gelde verhooging te verleenen. De onderwijzer, die met eene zwaardere tuchtstraf dan deze welke de gemeenteraad zonder goedkeuring van wege de Bestendige Deputatie mag uitspreken gestraft werd, zal b- roofd worden van de met het tijdvak waarin de straf werd opgelegd overeen-komende verhooging. la een en ander geval, kan de minister den onderwijzer van het beloopen ver val ontheffen, d< n gemeenteraad en de Bestendige Deputatie geboord. D. — De bij vervroeging verleende onver-plichte weddeverhoogingen kunnen van de verplichte latere verhoogingen afgetrokken worden. E. — De huidige wedden van de onderwijzers en die welke hun lat'T zal toege-keud worden, mag hoegenaamd niet ver-minderd worden, zoolang de titelvoerders hun ambt in dezelfde gemeente waarnemen. F. — la de gemeenten voor dewelke een opeentiem niet meer dan 100 frank opbrengt, en in de aanneembare scbolen zal de Staat de drie vierden van de verplichte geregelde verhoogingen dragen ; hij zal er de helft van dragen in de andere g- meenten. KATHOLIEKEN plaats uwe aankondigingen in katholieke bladen, doch in geene onzijdige of geuzenbladen. Volgaarne voldoen wij aan het verzoek van inlassching van het belangrijk artikel hieronder. Het waarom van het werk der H. Zita In eene studie over het « Vraagstuk der Stadsi' wijking », door E E. H.H. Philippen en J. Matheussen bewerkt en onlangs uit-gegeven, zijn zaken aan het daglicht ge-bracht, die ontzettend, hartverscheurend zijn. Dit schrijven geeft ons een klaar gedacht van onze grootsteden, waarin, onder veel oogverblindenden glans, betooverend ver-maak en schijnbaar geluk, zoovele gevaren voor onze buitenlieden verscholen zitten, zooveel afschuwelijke, wraakroepende ellen-de woekert ! Wij vragen dringend aan onze lezers en lezeressen, vooral aan de brave moeders van den buiten, van het volgende eens ernstig te willen lezen, te overwegen en het bij gele-genheid aan andere personen mede te deelen. Duizendvoudig zijn de gevaren die het dorpsmeisje omringen en beloeren, van den stond af waarop zij het ouderhuis verlaat. « Met het dagblad in de hand komen negen op tien buitenmeisjes in de stadsstatiëa aan. Zonder inlichtingen over de personen die eene diei stmeid vragen, nemen zij ter goeder trouw de aankondiging aan die hun een schijnbaar fatsoenlijke betrekking belooft. In hare eenvoudigheid en bij g< brek aan ondervinding denken zij niet eens dat zelfs in katholieke dagbladen er aankondigingen staan van p»rsonen zonder geloof of zeden, die naar een braaf, en def lig meisje vragen. Daar staan zij gansch alléén, met pak en zak, te midden de in- en uitstroo-mende koortsige reizigersmassa, niet weten-. de waar heen, naar wie... ?1 Zoo vallen ze dikwijls in de gierklauwen van geheime agenten en van vriendelijke damen-oplich-ters, die in de statiën op loer staan of rond-sluipen, om eene goede vangst te doen voor den « Handel in blai.ke slavinnen ». Soms onderweg, op den trein re< ds, worden het eenvoudig en argeloos dorpsmeisje, door een reisgezel of reisgezellin plaatsen en kwar-tieren aangewezen die volgens hen deftiger en winstgevender zijn. » Tegenover dat vreeselijk gevaar bestaat het « Stationwerk » : katholi ke damen (waaronder vele Zusters-Derdi -Ordelingen) vol lit f de en zelfopoffering, wachten zij al de treinen af bij hunne aankomst. Zij zijn te erkennen aan hun geel-witten armband (pau-selijke kl< uren) en nemen de aankom< nde dorpsmeisjes onder hun besch< rmiiig, om ze aan de opuchtingsgevaren te onttrekkf n en ze te brengen naar een deftig iogisthuis of een goed plaatsingsbureel. » Want wat al zeggen over plaatsirgsbu-reele.n 1?? «Voor Antwerpen alleen blijkt het uit een nauwkeurig onderzoek, gedaan door de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Hasselt van 1850 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes