De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

574 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 08 Maart. De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad. Geraadpleegd op 18 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dn3zs2mj5k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

EERSTE BLAD. Zondag, 8 Maart 1914 , Nr 10. Viif-en-Zestiarste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BBTALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars Per post 2 fr. 50 's jaars Voor het buitenland de verzendingskosten erboven Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CE/SENS, Demerstraat, Hasselt. Versehijnende 's Zondagt*. DER PROYINCIE LIMBURG JVieuws- en A.ankondigingsblacL Orgaan der katholieke Partij van Hasselt en omstreken GODSDIENST MOEDERTAAL VADERLAND BEKENDMAKINGEN: 20 centiemen den drukregel; voor Limburg, 15 c.; vôôr de aankondigingen, 50 centiemen. Verschillige tijdingen, rechterlijke veroordeelin-gen, vooraan of in het midden van het blad, 1 fr. den drukregel. Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Boeken, waar men ons één afdruksel van zendt, worden vermeld ; die, waar men er ons twee van stuurt, zullen besproken worden. Dit nummer bestaat uit 8 blad-zijden en mag slechts aan 5 centiemen verkocht worden. Leest de A ankondigingen van « De Onafhankelijke > op onze 3e, 4e, 7e en 8e bladzijde. Wij ontleenen aan De Mijnwerker het volgend uitmunterid artikel : Limburg. Wij, Limburgers van allen stand, priesters en leeken, hoogere standen en arbeiders, wij kunnen niet genoeg de verantwoordelijk-heid overwegen die op ons drukt met het oog op de toekomst onzer dierbare provincie. De toekomst van Limburg hangt immers totaal van ons allen af. Wat hier aan 't wor.ien is, is een nieuwe wereld en zooals die wereld nu wordt, zoo zal ze blijven voor eeuwen en eeuwen. Velen, jammerlijk, zien den ernst van den tijd niet genoeg in, en zijn zich de snelheid der veranderingen die plaats grijpen niet bewust. Doch een ding weet ge toch allen, dat er een begin is van wat komen zal : Genck, Asch. Beeringen, Eysden, Rothem, Zolder, Heusden, Zonhoven, Houthalen, Neerpelt, Overpelt, Mecbelen, enz. zijn op heden nog onbeduidende plaatsen in vergelijkking van Charleroi, S raing, Herstal en anderen; maar laat ons niet vergeten dat het begin van aile dingen steeds klein is. Ook girnier bij de Walen werd vroeger niet vermoed dat daar de groDdslag gelegd werd van een totale ommekeer in de g schiedenis. Binnen 50 jaren zal de bevolking van Noord Limburg niet verdubbeld, maar mis-schien vertiendubbeld zijn en de meerderheid zal niet van Limburgsche afkomst zijn. Doch dit weet ik wel, dat in die streken waar de inheemsche bevolking zich niet bewust was van de nijverheidsomwentelin-gen, deze diep en diep in het wezen en het leven van het volk hebben ingegrepen. Wat zal dan de toekomst zijn onzer schcone Kempen ? Zal het een land zijn van sterk vereenigde christene werklieden of een broeinest van socialisme ? Zeg niet dat er geen gevaar bestaat. Zoolang de overschilligheid voor degelijke christelijke maatschappelijke werking blijft voortduren; zoolang men op zijn gemak zijn sigaar blijft rooken en zijne flesch blijft drinken als men spreekt over dreigende ge-varen en maatschappelijke werking, zoolang er op onze dorpen geld in overvloed is voor pleziermaatschappijen, voor tonnen en nog tonnen bier en smulpartijtjes, meer dan voor patronaten en vereenigingslokalen, zoolang, zeg ik, is er gevaar en groot gevaar. Wat we op de eerste plaats behoeven is eene algemeene grondige kennis van den godsdienst onder het volk. De Kerk is geene instelling buiten de nijverheidswereld. Van ons hangt de toekomst af, wij zullen eens daarvoor verantwoordelijk zijn. Slaan we de handen niet in elkaar, wee u dan, arm Limburg! Wee dan ook ons zelven wanneer we eenmaal in den schaduw onzer oude kerktorens bij het gebeente onzer voorvade-ren zullen rusten. Doch indien wij den ernst van het gevaar beseffen, dan vrees ik de toekomst niet. Geen kolenlaag zit zoo diep in onzen bodem, als de godsdienst in de harten van ons Limburgsch volk. Wanneer er in de godsdienstleer dieper wordt doorgedrongen, als de godsdienst meer wordt toegepast op de toestanden van den tegenwoordigen tijd, dan zal er nieuwe warmte, nieuwe bloei van het godsdienstig leven komen , dan zal de zon der openbaring eenmaal heerlijker dan ooit over onze Limburgsche velden en lan-douwen stralen. Wanneer ik mijne vraag nogmaals her-haal : zal in Limburg het kristelijk leven blijven bloeien, dan hangt het beslissend antwoord op die vraag af van deze andere vraag : zullen de verschillende standen, zullen onze nijverheidswerklieden zich ver-eenigen in flinke christene organisaties ? Dat is de eenige weg ten goede, zoo naar dien niet krachtig gewezen en geduwd wordt, zijn we verloren en voor goed verloren. Ze zijn niet tegen de Religie (?...) Zoo spreekt Vander Velde, maar de socia-listen handelen onder 't oog van Vander Velde. De socialisten van Frameries richten op-nieuw dit jaar de « Roode Paschen » in. Dat is gekscheerderij met de Eerste Communie voor de kinderen. En opdat men wel zou weten dat zij niet tegen de Religie zijn, wordt bij die geb'genheid voor de kinderen een stuk gespeeld : Les Cagots, een gemeen stuk tegen de katholieke religie en tegen de katholieke priesters. Ge ziet het wel : ze zijn niet tegen de Religie, die leugenaars I Wat een gek volk toch ! Paul Deroulède is gestorven bediend met de HH. Sacramenten. In een katholiek blad lezen wij nu — en 't komt van eenen katholiek, zoo 't schijnt : « Deroulède was sedert het college niet meer te biechten geweest, hij leefde buiten de Kerk... De meeste Franschen zijn zoo als Deroulède. Maar de bodem le fond > is oprecht christen, oprecht katholiek (solidement catholique ! ... » Vreemde Christenen, vreemde katholieken die den bras geven van de Geboden der Katholieke Kerk van Christus ! Ongeluk-kieliik hebben we in Belsrie ook van die solidement christenen en solidement katholieken. ___________ In 1846 en nu. De Vrijmetselarij, om de stommerikken te bedriegeD, spreekt nog wel eens van « den Grooten Maker van 't Heelal », le Grand Architecte de l'TJnivers. Nu ziehier wat zij met God, dien zij zoo vroeger heetten gedaan hebben in hunne «Vrijmetselaars Geboden ». In 1846 stond er : Sedert 1902 : Aanbid den Grooten TJitgeschrabd. Maker van 't Heelal ; houd uwe ziel rein om voor hem te verschij nen, want hij is God. Indien Hij u een zoon Indien gij vader wordt, gunt, bedank hem. verheug u. Wees voor uw kind Wees voor uw kind het afbeeldsel der God- een getrouwe bescher-heid. mer. Oordeel niet lichtelijk Oordeel niet lichtelijk de mensohen : 't is aan de anderen : denkt dat den Grooten Maker van om de menschen te oor-'t Heelal, zijne schep- deelen, gijhethartmoet selen te oordeelen. kunnen peilen en de inzichten kennen. De Vrijmetselaars hebben in Frankrijk God uit de scboolboeken geschrabd; wij weten dat zij hem ook uit hunne Geboden gedreven hebben. En toch zullen zij beweren niet tegen Godsdienst te zijn. Wat comedianten ? Wat huichelaars ! Op den ijzerenweg. IN HASSELT EN ELDERS. Onze lezers hebben hier gezien welke ongehoorde onregelmatigheden er, zoo al wat overal, op den ijzerenweg voorkomen, enrde-welke, op het ordewoord van de Logie, zullen duren tôt na de aanstaande verkiezingen voor de Kamers ! Maar, de kiezers zullen alvorens onderricht zijn en na kennis te hebben geno-men der gebruikte listen zullen onze vrien-den met eene verpletterende meerderheid doen zegevieren ! * * Velen hebben bemerkt dat, hier in Hasselt, dikwerf den dienst op goeden voet begint te loopen en dan eensklaps begint te zuchten. Die plotselinge en herhaalde versperrin-gen, aardige overeenstemming, beginnen dan juist met de verwisseling der diensten, het is te zeggen, des Maandags 's morgens. Ho, het is zoo gemakkelijk de werklieden tegen de overheid op te hitsen met hun van 's morgens allerlei overheids vernielende princiepen op te dienen en diegene die dat schoon werkje verrichten zijn gekend en men laat ze maar voorts vernielen en ver-sperren.En ongehoorde zaak, ze zijn immer in opstand tegen hunne "oversten, niet in het licht, maar in den donker ! * * * Maar, à propos, sedert maanden en maan-den waren er, hier in Hasselt, betrokken in eene nog al erge zaak : door onachtzaamheid van... en ook, door de vergissing van een treinoverste, hadden wij bijna een groot ongeluk te betreuren tusschen Hasselt en Alken; dit ongeluk werd vermeden dank aan de voorziening van eenen barreelwachter. Zonder den uitslag van het bestuurlijk onderzoek af te wachten, werd den treinoverste, nogeens maar ligt in de zaak betrokken, afgezet, maar geen den minste maatregel werd genomen jegens den nogtans veel erger in fout. Het schijnt dat men zinnens is, in hooger kringen dat van zijnen tegenwoordigen dienst af te zetten en in de bureelen te zetten daar hij zich zoo plichtig maakte in den uiterlijken beweeg dienst. En nog erger ! Wat zagen wij laatstens hier ter stede? Het hooge bestuur, alias « Comité de Direction » kwam hier in Hasselt om te beslissen en om in een gasthof te mid- dagmalen ! ! Wat zagen wij alsdan ? Die hooge en gewichtige mannen (alle-maal zware blauwselmannen) stapten statig uit den trein en eenen hunner met de handen in de broekzakken, zonder aan den wellekomsgroet van den statieoverste ; te antwoorden, begeeft zich naar den be-ambte, waarvan hierboven spraak en reikte ' hem de hand met veel toegevendheid ! ! G Verstaat gij nu, Heeren lezers, waarom hij tôt nu toe niet gestraft werd, doch de treinoverste wel ? Het is ongehoord dat zulke feiten nog kunnen gebeuren na dertig jaren katholiek Ministerie ! Ja, wij zeggen en herhalen het zulks is ontmoedigend. * * * Wij zegden hierboven dat die versperrin-gen zullen voortduren tôt na de verkiezingen van Mei aanstaande ; al wat wij hier dage-lijksch te zien krijgen bewijst zulks ! Toi nu toe was de statie Lanaeken aan de versperringen ontsnapt maar dat kon niet duren ! ! Wat gebeurde er ? op zekeren dag kwamen er in bovengenoemde statie onverwacht een honderdtal ledige wagens. Wat wilt gij dat de statie-overste van Lanaeken met die wagens, die zoo plotse-lings afkwamen aanving ? Hij kon ze noch-tans op zijnen zolder niet herbergen en... de statie en gansch de lijn van Lanaeken tôt Hasselt werd alzoo versperd door de fout van eenen. * * * En de proef dat de werklieden der verschillende diensten alhier opgebitst zijn is gemaakt : Men zag deze week koopwaren-treinen de welke 1 uur 15 zettenden om van Zonhoven tôt Wychmael te geraken ! ! * * * Eene zending tabak vertrokken uit Ant-werpen den 9 Februari 11. kwam in Aar-schot aan den 13 dito, in Diest denzelven dag, in Hasselt den 14 dito, maar!... maar! hier geraakte ze niet weg ; of liever, van hier werd ze eerst naar Leopoldsburg ge-zonden ter bewaring, dan nog naar Grimde, schijnt het, om daar betere stonden af te wachten ! Eindelijk vertrok ze van Hasselt den 3 Maart en kwam in Zonhoven aan denzelven dag, na eene gelukkige reis van 23 dagen !!! Ons blad ware ontoereikend moesten wij aile feiten aanhalen die ons ter kennis kwamen. Wij verzoeken dringend de overheid zich met de zaak ernstig te bemoeien en de plich-tigen te nijpen en niet meer toe te laten dat men den dienst willens en wetens ontred-dere.In de Kamer. Na de koortsige zittingen van de school-wet en de ondervragûg over de houding der vrijmetselarij in Congo, heeft de Kamer de kalmte der gewone zittingen weerge-vonden.Dinsdag ondervroegen Daens en Fonteyne over het groot getal werkuren op de Staats-spoorwegen. De nieuwe minister van spoor-wegen, posten, telegraaf en zeewezen, de heer Segers bleef het antwoord niet schuldig. Woensdag werden in 2e lezing gestemd de nieuwe wetten over de werkuren der machi-nisten van de koolmijnen en over den arbeid van kinderen, jongelingen en vrouwen. Daarna en voorts Donderdag bespreking en stemming der begrooting van landbouw. Voorzitter Schollaert heeft zichman getoond. Er waren zoo maar 42 ingeschrevenen voor deze begrooting. « Gij kunt zooveel praten Bis gij wilt, zegde hij, maar 't is overeen-gekomen dat we Donderdag eindigen. Het zal zoo geschieden, al moesten we 's nachts zetelen ». — Donderdag avond om 7 uren 10 minuten was de behandeling afgeloopen. In de Kamerafdeelingen. De Kamerafdeelingen hebben gisteren, Vrijdag, het wetsvoorstel betreffende de vervlaamsching der Hoogeschool van Gent besproken. Het voorstel werd aangenomen in 4 afdeelingen op 6 door 60 stemmen tegen 41 en 11 onthoudingen. Drie Ministers de HH. Helleputte, Segers en Van de Vyvere stemden het voorstel ; twee andere Ministers onthielden zich. BRIEF WISSELIN G. Mijnheeer de Uitgever, van De Onafhankelijke. Laat mij toe u eenige regelen te zenden over Vastenavond. Ik doen het omdat wij deze week met eenige huisvaders daarover gesproken hebben. Wat is Vastenavond geweest te Hasselt ? Eene wallebakkerij zonder weerga ; Een ellendig kindergeloop in den dag ; Een onopboudend nachtlawijt waarin jonge jongens en jonge meisjes door de straten soms vuile liederen huilden en zich tôt de laagste buit< nsporigheden overgaven ; Een onordentelijk geloop in en uit dans-koten en herbergskens tôt allergrootste schade van zeden en eerbaarheid. ?j Wie zal durven zeggen dat wat ik hier zeg niet waar is ? |j En nu vragen deftige huisvaders zich af : of daar niets aan te doen is, te veranderen is, te verbeteren is ? En zij meenen van ja. Want heeft ons katholiek stadsbestuur daar niets in te zien ? Zijn zij geen katholieke huisvaders en burgervaders die ook de zedelijke belangen van de hasseltsche bevolking moeten ter harte nemen ? Is daar geene gewetensplicht mede ge-moeid ? Zeker zullen onze gemeenteraadsleden niet willen dat hunne kinderen, dat hunne huis-genooten met zulke schandalige vastenavond wallebakkerij meêdoen : zijn zij dan onmach-tig om de goede zeden, de deftigbeid, de eerbaarheid der jeugd te beschermen, als zij die er voor hun huis moeten voor zorgen het niet doen ? Is dat hunne plicht niet ? Er zijn groote steden waar er maar één enkele dag Vastenavond gehouden wordt ; en als ik mij niet bedrieg dan zijn het de socialisten te Gent die in het voordeel van de werkende klas gewerkt hebben om die dagen van losbandigheid en geldverkwisting te verkorten ; waarom moet eene katholieke si ad gelijk Hasselt vier dagen lang al die losbandigheid, die zedenbedervende wallebakkerij gedoogen ? Heeren van het Stadhuis, gij zijt allemaal katholieke huisvaders, gij staat voor het welzijn van de stad in : is er een grooter welzijn als het zedelijk welzijn ? Gij zult zeker met maatregelen te nemen tegen de Vastenavond misbruiken eenige wallebakken, eenige voorstaanders van wallebakkerij tegen den kop loopen ; maar het deftig publiek zal u toejuichen ; en het deftig publiek is de meerderheid te Hasselt. Vroeger is er nog verzet aangeteekend geweest tegen de danskoten, die tôt niets dienen dan tôt bevordering van twist, vecht-partijen en ander kwaad ; moorden zijn er reeds gebeurd ; dit jaar was het wederom vechten op meer dan eene plaats. Zelfs ligt er nog een met een messteek in het hospitaal ter oorzake van danspartij en vechtpartij ; hoe lang zal het duren eer een katholiek bestuur eens ernstige maatregelen neme tegen de oorzaken van zulke vechtpartij en en moordpartijen, tegen de oorzaken van echt zedenbederf voor de jeugd ? Wat moet er van de mannen en vrouwen komen die uit bedorvene jeugd opgroeien ? Ik doen eenen oproep aan al de deftige huisvaders en huismoeders opdat zij de zaak van de vastenavond misbruiken eens ernstig aanbevelen aan ons katholiek stadsbestuur. Ik hoop, Mij u heer de Uitgever, dat gij mijnen brief zult drukken, en ik groet u met achting. (Handteeken). * * * Deze brief is streng, maar bevat te veel waarheid om hem niet in te lasschen. Het is ongelukkiglijk waar : de vastenavond wordt ieder jaar iets waaraan men den naam niet meer kan geven van deftig vermaak, en het nachtlawijt met wat er bij komt is dit jaar buiten aile scheef gegaan ; iedereen is het eens om al die losbandigheid te betreuren, en wij ook, wij denken dat de Overheden wel wat maatregelen kon den nemen in het belang der openbare zeden. De Redactie. Kort en goed. Overal, inVlaanderen enWalenland, wordt algemeen geklaagd over de ergerendevasten-avondviering. Het misbruik woedt vooral in de lagere standen en bij de onervaren jeugd: jongens en meisjes van veertien, vijftien jaren. Hier was het dit jaar ook zoo. Het is de plicht der ouders hunne kinderen te bewaken en streng te houden. Het is zeker dat vele ouders aan dezen plicht te kort blijven. In dat geval, meenen wij, is het de plicht der wethouders maatregelen te treffen om die misbruiken uit te roeien. Wij stellen voor : 1° een uur te stellen om te sluiten in plaats van de herborgen den ganschen nacht open te laten ; 2° Iedor vermomde zal een nummer zicht-baar dragen door de politie op voorhand afgeleverd. Wie weet andere of betere middelen ? Delta. YEKSCHILLENB NIEUW8. Wijzigingen in het ministerie. — De Moniteur bevatte Zaterdag 28 Februari, de vol-gende koninklijke busiuiten : 1. De heer A. Van de Vyvere, Onze Minister van Spoorwegen, wordt belast met de portefeuille van Financiën. Hij wordt, op zijn verzoek, ontlast van de portefeuille van Spoorwegen ; 2. Het ontslag van den heer M. Levie, uit zijn ambt als Minister van Financiën, wordt aanvaard ; 3. Het Ministerie van Spoorwegen en het Ministerie van Zeewezen, Posterijen en Tele-grafen, worden vereenigd in één département dat voortaan Ministerie van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen zal heeten ; 4. De heer P. Segers, Onze Minister van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, wordt benoemd tôt Onze Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen. De kommissie der XXXI. — De onderkom-missie, aangesteld door de kommissie der XXXI voor het onderzoek der middelen ter bespoediging der studie van de kieswether-vorming, heeft Maandag namiddag eene ver-gadering gehouden in den Senaat. Men heeft een ontwerp van dagorde vastgesteld, dat aan de beraadslagingen der kommissie zal onderworpen worden. Uitvoer van zilveren munt. — Het Staats-blad van Dinsdag kondigt het volgende besluit af : « Zilveren munt mag enkel uit-gevoerd worden per spoorweg, langs de tolkantoren gevestigd in eene spoorweg-statie, behoudens de uitzondericgen die door den minister van financiën, mits de door hem voorgeschreven voorwaarden, zullen bepaald worden. Antwerpen en Luik. — Aan den bevoegden minister werd de vraag gesteld hoeverre het nu staat met het ontwerp van kanaal dat Antwerpen moet in verbinding stellen met Luik, om de Belgische haven niet meer in staat van ondergeschiktheid tegenover Rotterdam te stellen. De minister heeft geantwoord aan de mid-deDafdeeling der Kamer, die de buitenge-wone begrooting onderzocht,dat het ontwerp van een kanaal Antwerpen-Herenthals-Quaedmechelen-Hasselt sinds lang in studie is genomen en de werken eerlang zullen kunnen aangevangen worden. De galavertooning der Pers. — Maandag avond werd in den Muntschouwburg,te Brus-sel, de galavertooning gegeven ten voordeele der pensioenkas van den Bond der Belgische Drukpers. De vertooning was ingericht door de zorgen der brusselsche afdeeling. Men voerde op « Le Timbre d'Argent », van den grooten franschen meester Saint-Saëns, die in persoon aanwezig was, en welk stuk zijn eersteling is en gansch heromgewerkt werd. De koning en de koningin woonden de vertooning bij. HH. MM. kwamen ten 7.45 u. aan, vergezeld van : luitenant-generaal Jung-bluth, overste van het militaire Huis; baron de Woelmont, groot-meester van het Huis der koningin ; gravin d'Oultremont, eere-dame ; kolonel Maes, stafofficier ; komman-dant Preudhomme ordonnancieofflcier en graaf Guy d'Oultremont, adjudant van het paleis. Toen de vorsten aan den schouwbufg uit hun rijtuig stapten, werden zij geest-driftig toegejuicht door eene aanzienlijke menigte. De koning en de koningin werden ontvangen door de bestuurders van den Munt-schouwburg, door M. Saint-Saëns en door het komiteit der brusselsche afdeeling van den Belgischen Drukpersbond. Namens de pers werd de koningin eene prachtige gerve orchideën aangeboden. De ministers baron de Broqueville, Carton de Wiart, Berryer, Poullet en Segers, burge-meester Max en de schepenen Lemonnier, Steens en Jacqmain waren aanwezig. Het publiek was samengesteld uit het puik der brusselsche bevolking. «Le Timbre d'Argent» genoot een reusachtig geestdriftigen bij val, en de toejuichingen en loftuigingen werden den toondichter niet gespaard. De koning en de koningin zijn gebleven tôt op het einde der vertooning. Paarden voor het leger. — De aankoop van paarden voor het leger wordt ieverig doorgedreven. Verleden week werden er in Ierland 500 paarden gekocht voor de artillerie, en in het begin der toekomende week zullen door de kommissie nog 700 paarden aangekocht worden. Ondertusschen werden ook belangrijke aankoopen gedaan op de markten van het binnenland, namelijk te Neufchateau, waar 79 paarden werden aangenomen. Goudstukken. — 't Is deze week dat men in de Munt, te Brussel, is begonnen met het slaan der nieuwe goudstukken. 't Is geleden van het jaar 1878 dat men er nog verveerdigd had. De nieuwe ruiterijhelm. — Het bepaalde model van den nieuwen ruiterijhelm is nog niet vastgesteld. Er zullen eerlang in ver-scheidene garnizoenen proeven genomen worden met het model voorgesteld door luitenant Wahis.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Hasselt van 1850 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes