De papier- en boekbewerker

106 0
01 juli 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Juli. De papier- en boekbewerker. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bc3st7gd3s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

bI — ——— —-—— \m T Jaae"° Np 7. H6L',S;Q,iO. Jurnet 19140 "de papier- en boekbewerker \v^ Orgaan van het Verbond der Christene Papier- en Boekbewerkers van België —V- VERSCHIJNT DEN 10® VAN ELKE MAAND — — : LE travailleur du livre : Organe de ia Fédération des Ouvriers Chrétiens du Livre et du Papier de Belgique PARAISSANT LE 10 DE CHAQUE MOIS —— Voor aankondigingen en abonnementen zich RFnATTF RFOACTÏON ABONNEMENT : wenden tôt Paul CLAASSENS, Nationalestraat, 119, KE.UAo.llE. KEUA^nwiN Antwerpen. Holstraat, 65, Gent PER JAAR - 2 fr. - PAR AN pour annonces et abonnements s'adresser à jtn ce n ^ ^-| Paul CLAASSENS, rue Nationale, 119, Anvers. Rue de ia Caverne. 65, Gand |— V "" ' Den eerW. p. rUtten, zIeL & troUWe LeIDer Der VrIJe ChrIstene WerkmansbeWegIng, zIJ aLLe heIL. fc INHOUD. - SOMMAIRE. Bericht. — 's Arbeiders Çhristi Kruis. — Pcite Rutteh en sijn Iverk. — Syndikaal feest van 12 Jul — Het vereenigingslied der Christene Vlaamsche werl lieden — Zevende Vlaamsche sociale Week. — De stc king te Hallewyn. — Eenige ivenken over het sette van aankondigingen en strooibiljetten.— Onze gezont heid. — L'impression à la feuille d'or à froid. — Va onze afdeelingen Bericht. In uitvoering van het besluit der laatste alge-meene vergadering in zake tusschenkomst van het Belgisch Verbond voor de betooging van 12 Juli, zoo verzoeken wij de secretarissen onzer vereenigingen ons vôôr 13 Juli de lijst hunner deelnemers over te maken, Nationale straat, 119, Antwerpen. * ❖ * De schatbewaarders onzer vereenigingen, welke hun stortingbulletijn en bijdragenboekje voor den 2e trimester 1914 nog niet hebben in-gezonden, worden dringend verzocht dit on-middellijk te doen. ¥ * * Wij herinneren nogmaals, dat de vereenigingen aan den ontvanger-schatbewaarder te Antwerpen, MAANDELIJKS hunne uitbeta-lingsbewijzen voor werkeloosheid moeten zenden. Het bedrag der uitbetaalde vergoe-dingen zal aîgerekend worden van de bijdragen per trimester door de vereenigingen aan het Verbond verschuldigd. Wij rekenen op den goeden wil en de mede-werking der vereenigingen voor wat onder dit opzicht den goeden gang onzer centrale werk-loozenkas kan verzekeren. 's Arbeiders Clirisli Kriis. Jubelcantate ter gelegenheid van het tienjaiig bestaan van het Algemeen Secretariaat der Christene Beroepsveree-nigingen van België en van de toetreding van het 100.000ste lid. JUBELKREET (allen). 't Kruis glanst in den hooge Met hellen liefdestraal Trans van 's hemelsbogen Weerschalt van jubeltaal. Ons herte bonst in eere Voor 's werkers liefdemacht, Onz' ziele dankt den Heere Om zijne liefdekracht Zij gaf aan onze smarten De zalf der liefde weer Al smedend om onz' harten Een band voor kruis en Heer. VROEGER (mannen). Aleer het woord weerklonk Dat ons erbarmen schonk Was ons de borst geplet In machteloos verzet, De wereld kende ons lijden niet Zij gaî ons woord een valsch bedied, Wij zagen vrouw en kindren lijden En onze ziel deed strijd ons mijden. (Vrouw en). Op onze mannen, onze broeders Werd valsch geloerd door valsche hoeders,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De papier- en boekbewerker behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1911 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes