De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

1406 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 April. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4x54f1n406/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2de Jaar No 4 (21) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 442 (21-3-1 15 April 1918 ABONNEMENTSPRIJS • Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't t<an) 2 maal te maande BbHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. Belangrijke brief uit bezet Belgie ( Vervolg) Om van het eene naar het-andere te reizen in bezet België, kreeg ik niet altijd mijne papieren van den duitsch. Nogllians liep het nieuws op wieltjes rond het land, de kommandatuur had geene papieren om dat nieuws door te laten en nog min om het tegen te houden. Zoo wisten wij in België al vroeg wat er hier of daar gebeurd was. Daar gij belang stelt in Brugge zal ik u vertellen wat er in die streken is vorengevallen. Onze dappere baron Ruzette deed ai wat hij kon om het volk van Brugge«te iielpen. Hij had in het begin van den oorlog eene wekelijksche vergadering ingericht in het lokaal « De Concorde » tôt welzijn en onderstand van het volk. Deze vergadering had grooten bijval, volkbij de machte. Om zijne groote bezorgdheid heeft baron Ruzette acht dagen bak gekregen van de mofi'en. Eene groote eer, voorwaar! De schrijver der « Gazette van Brugge » onze luimige Stock, deed drie dagen kot ! Het strekt tôt zijne eer ! De nooitvolprezen burgmeester van Brugge, M. VISART, een tachtig-jarig man, werd door geheel België bewonderd om zijne werkzaamheid, zijnen ijver, zijne onverschrokkenheid. Ik heb ver-nomen, terwijl ik nog in België was, dat hij het burgmeesterschap overgelaten heeft aan M. Ernest Van Galoen. 't Gebeurde eens dat de duitschers wat stout waren tegenover burgmeester Visart. Op staanden voet rechtte zich de oude man en antwoordde hun met vastberadenheid : « Ik ben burgemeester van Bi-ugge, ik verzoek u wat beleefd te zijn ; indien gij mij wilt neerschieten doet het, maar doet het met beleefdheid ! » Ik heb langs aile kanten van 't land van priesters hooren spreken die z'elfs soep kookten voôr 't volk. Zij hadden doorgaans veel disch- (i) Zie K. N* 2 £19). genooten. Daar waren plaatsen waar een priester dagelijks soep miek voor meer dan 2000 personen. De geestelijken waren beleefd, doch zegden den duitsch stoutweg de waarheid en verdedigdçn overal het volk. Geen wonaer zijn er in België zooveel van die moedige voorstaanders van het volk weggevoerd geweest. Onder de duitschers zijn er goê, aber viel sm...! Op zekeren dag kwam ik Fritz tegen. Deze was een duitsche gendarm, die zoo fier te peerde zat en den kop in de lucht stak dat men zoo gevreesd heb-ben voor het afkraken, Hij meende waarschijnlijk de keizer zelf te zijn. Plotseling komt hij recht op mij af : t Sie haben gesagt dasz aile die deutsche stichre sind ! » Ik hield mïj koelbloedig en antwoordde hem kalm weg : « Nein, Fritz, dasz habe ich nicht gesagt, aber ich sage dich dasz viele deutsche stiehre sind und sie mussen weissen dasz es wahr ist ; Fritz kennt gut die fârze (slechte vrou-wen) nicht wahr !!... en Fritz was weg... Ik heb eens eens een sermoentje afgeluisterd waarvan ik nooit meer't eene en 't andere uitlreksel zal kunnen vergeten. Hier een voorbeeld in eene kerk waar vele duitschers kampten. « Lieve kristenen, zoo sprak de man Gods, God is met ons, om-dat wij het recht verdedigen. Men moet God in zijn herte dragen — '< en is niet genoeg het op zijn buikrieme te schrijven ! / » Bewijst dat ailes niet klaar hoe wei'nig men den duitsch vreesde in bezet België ? Ik schei nu uit. Later zend ik mogelijks nog belangrijk nieuws. Ik groet u genegen. vaoc-xoicsxrvotes*., vssotxr ..yoex'.„ yaex'..v«rf/ PAASCHTIJD Yan Assche Woensdag (13 Februari) tôt Zondag na Sinxen, zijnde H. DrievuldigheidsdcCg (26 Mei). Jongens, stelt niet uit tôt morgen uwen Paschen te houden, als gij het vandage doen kunt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Poperinge van 1917 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes