De postryder der provincie Limburg

1588 0
24 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 24 Januari. De postryder der provincie Limburg. Geraadpleegd op 16 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ww76t0j330/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

H-fi 61e jaargang— IV07 Zaterdag 24 Januari 1944 Men ziet dat er bij 't rekwisilorium van M. Picard niets bij te voegen is. De d warsdrijvers der oppositie zuilen de aftakeling voelen ! « Onze kinderen zullen opgevoê worden, gelijk wij het willen ! » En wij, zouden wij dan het voo beeld onzer Afrikaansche broeden niet volgen ? Zeker, en daar hebben wij de gej legenheid toe. De schoolwet Poullet moet en z gestemd worden, tot spijt van w\ het benijd!. Dal onze leuze weze : « Onze kinderen aan ns ! y h Willen de geuzen hunne kinderen lalen opvoeden door al wat strijd tegen God en Kerk, wij zullen uit a onze macht roepen : « Neen,zij zullen haar niet hebben de schoone ziel van 't kind ! Italië ,n zonderling geval.—In het ziekenhuis te Napels ligt, naar men meldt, sedert 12 dagen e|n jonge Oostenrijker, die in de Galerij Üm- o I bewusteloos gevonc'en was, in diepen slaap. Men vond in zijne zakken een ledige « De man die haar bemint, zal mijn echtgenoot zijn. » Was het dien zonderlingen droom niet, die h|m eenmaal gekweld had ? Doch hij had hem zoo gauw weer verdreven. En nu, zou men waarlijk niet zegg°n dat Hilda mijne gedachten geraden heeft ? Doch, trachtte zij geen misbruik te maken ? Zij wist dat zij haar vroegeren minnaar nog beheerschte. Zocht zij hem niet in een valstrik te lokken ? De vlugge opeenvolging van gedachten had bem ontnuchterd. Hij twijfelde een oogenblik. Doch, toen hij hare geveinsde waanzinnigheid doorgrondde, en hare bedriegelijke sentiment taliteit op den keeper beschouwde, toen bruiste een geweldig verzet in hem op. — Die list is waarlijk te gemeen, zei hij bij zich zeiven. Als zij denkt mij te kunnen verschalken. En in zijn achterdocht wachtte hij met Nieuwsgierig ongeduld d^ merkelijk verbeterd den. Duitschlanri. n tragisch-komiek ongeval viel voor vliegplein van Johannisthal. De [vlieger Balod was nedergedaald ten >lge van eene hapering aan den mo- sijn toestel niet lot aan den I Edoch hij was er niet op bedacht geweest den toevoer van essence te regelen, zoodat eensklaps de schroef met overgroote snelheid be^on te draaien. De luchtvaarder had slechts den tijd op zijde te springen om door de schroef niet gevat en in stukken gehakt te wor den. De vliegmachien aan haar zeiven overgelaten, kwam in gang met eene snelheid van 40 tot 50 kilometers per uur. Dooreen bijzonder toeval stond roer juist zijdelings gekeerd, zoodat toestel met hooger gezegde snelheid stadig in eenen kring rondzwierde evenals een cirkuspaard. Pe lucht vaarder trachtte te vergeefs op zijne plaats te springen. Verscheidene andere luchtvaarders beproefden ook in het loestei te geraken, doch gelukten evenmin. 1 Eindelijk geraakte de vliegmachien op tn zeer oneffen terrein en daar kon de chtvaarder eindelijk zijne 100 op hol zijnde paardenkrachten overmeesteren. blad een aftakeling van belang toeA Antwoord : Overeenkomstig mijne onderIn een meesterlijk geschreven artikel Kchtingen, is het reglement op de begeleiding dat wel een slreng grekwisitoriuml fier schepen, die de « Zuid -Willemsvaart j> bemag heeten tegen de oppositie,neemt J M. Picard de verdediging op van de nieuwe schoolwe. .Klaar en duidelijk doet hij uitschijnen dat het er bij de oppositie niet om te doen is verbeteringen in te voeren die het land moeten ten goede komen,maar enkel en alleen hun fanatieken haat tegen den godsdienst luchl te geven. Liberalen en socialisten, zegt de gewezen sénateur, betrachten slechls het katholiek geloof te verdringen, om de nieuwerwetsche begrippen vanj het ongeloof in de plaatstestellen. Dat is ten overvloede uit de bespreking der schoolwet gebleken. De oppositie wil de katholieke aanneembare scholen van de slaatsloelagen verstoken houden. Nochtans, zegt M. Picard, die scholen beantwoorden aan de vereischten van een aanzi rnlij k getal onzer medeburgers, hu stichting en hun getal _zijn het het ge ; ' Li Uien, vervolgt M. Pïcai ./, zag k zooveel verblin iheid ; het obstructionism van de linkerzijden mag gerekend worden lusschen de meest b teekenende elementen die het parlementair rigi m onteeren.Eene natie waar de politieke kieskwesties den voorrang hebben op de eko omische kwesties,gelijkl aan een maalier die zijn molen doet draaien zonder dat er graan in is. Zij veranderd in « doel » wat slechts een eenvoudig middel is. De belgische politiekers zijn zoover gekomen. De socialisten onderscheiden zich in het « sport » waar de beleedigingen en verdachtmakingen de plaats innemen. Hel land braakl van die onvruchtbare en walgelijke handelwijze. Het keert er de oogen en de neusgaten van af. Men spreekt van het programma. Het dringt zich zelve op, nu dat er bij ons, gelijk overal elders, eene erge nijverheidsen handelscrisis heerscht ; men moet met walg de twisten van de kiespoliliek en van 't seclarism verwerpen. Men moet de economische belangen op den voorrang plaatsen, wil men België niet aan verval blootste len. plotselings riep zij koortsachtig uit : — Waar is mijne dochter ? Octave kon een ironische glimlach niet bedwingen. Hij fluisterde iets in het oor van Gerald, die aanstonds de kamer verliet. — He>tgemisschien bev 1 gegeven dekleine Jeanne hier te ontbieden ? Mijnheer du Ghesnay deed eene onverschillige beweging. — Neen ? Üat niet ? hernam Hilda door ongeduld zeer zenuwachtig geworden... Nu, zeg het dan dadelijk : gij houdt dit kind onwettig opgesloten, niet waar ? Gij wilt het mij niet eens laten zien ? Aan mij, zyns moeder. Maar dat is eene misdaad, eene schandelijke wreedheid. De kasteelheer bleef ongevoelig voor haar smeeken. Maar spreek dan ten minste, ik bid u, vervolgde zij, eenigzins zacöter. Gij jaagt mij de dood aan, spreek, ik bezw eru, waar is mijne dochter ? Ik ben slechts rekenschap verschuldigd aan haar vader, mompelde eindelijk Octave ; aan haar vader, die ze mij heeft toev >rirouwd en wei om reden dat hij vroeger ook alleen was, om de verantwoordelijkheid te dragen. ,oe hard zijt gij ! Ik meen slechts rechtvaardig te zijn, Mevrouw. Uwe plaats was hier bij de kleine. Hoe komt het dat gij dat vandaag eerst begrijpt ? Zij bekeek hem alsof zij hem niet {verstond. Haar woesten blik en haar oogen, die zich uitermate opensperden, joegden hem schrik aan. Hij vreesde dat haar een ongeluk zou overkomen. Toen stamelde zij met zwakke eentoonige stem, onsamenhangende woorden : — Haar vader !... Oh ! ik beminde hem nochtans... Hij is dood .. men leeft niet met de dooden. Maar ik wil niet dat mijn dochter eenwees zij. De man de haar bemind zal mijn echtgenoot zijn, om heelemaal baar vader te zijn. Octave voelde eene rilling door heel zijn lichaam gaan. Hij dacht eerst dat Hilda waanzinnig geworden was, en nochtans, hoe oiredelijk die woorden hem ook schenen, toch vertoonden zij zulke zonderlinge overeenkomst met zijne eigene gedachten, dat hij eene lichte verwondering niet kon bedwingen. veronal-doos, en zou zoodoende tot op zekere hoogte zijn langdurigen slaap kunnen verklaren. Maar op grond van zijn verderen toestand achten de dokters een veronal-vergifiigirii; onmogelijk. De levensorganen gaan nog hun gang, de voeding geschiedt langs kunstmatigen weg ; pok op plotselinge geluiden antwoordt de patient met zwakke bewegingen. Degeneesheeren ontkennen, d;jtmen met een veinzer te doen zou hebben. Amerika, Galeiboeven ontsnapt. — Ze worden achtervolgd en neergeschoten. — Men meldt uit Oklahoma dat er gisteren drie galeiboeven in buitengewone omstandigheden ut het gevang van Mac Alestec.ontsnapten. De kerels waren, men weet niet hoe, in het bezit van revolvers geraakt. Zij onirukten, onder bedreiging, de sleutels aan een cipier en schoten op de bewakers, die kwamen toegesneld op het hulpgeroep van hun collega. Vier der cipiers werden gedood. De schurken maakten zich meester van een jong meisje, in het gevang als machieuschrijfst3r in dienst, en plaatsten ze tussebon hen en de chtervolgers. derwijze dat deze laatsten niet schieten durfden uit vrees voor het meisje te treffen. Voor de poort van het gevang stond een rijtuig op de booswichten te wachten. Van zoodra zij eriti gesprongen waren, reed het er pijlsnel van door.De p-evangenbewakers schoten er achter, doch vruchteloos. Enkele gevangenbewakers sprongen te paard en zetten de vluchtelingen achterna. Langs beide zijden, werden er talrijke vuurschoten gelost. Een kogel velde het paard, dat het rijtuig trok, neer. Toen men naderde vond men in het rijtuig de lijken der galeiboeven, verscheidene kogels troffen hen. De heer Thomas, gewezen Congreslid, die als vertegenwoordiger van den Illinois het gevang bezocht op het oogenblik dat de ontsnap ping plaats had werd door de schurken doodgeschoten. — Cinema. — De Amerikanen, die altijd praktisch zijn, hebben een nieuw middel uitgedacht om den hand 1 in blanke slavinnen te keer te gaan. De maat! chappijen tot bescherming der jonge meisjes hebben cinemafilms aangekocht, voorstellende de tooneelen waarin men zien kan aan welke slechte behandelingen de jonge vrouwen onderworpen zijn, die zich door ellendige s:hurken laten verlokken. Die films worden door de beschermmaatschappijen kosteloos aan de cinemabestuurders afgestaan. £3iïà$M*AM&t* — Brussel. — De koude haeft woensdag de Brusselaars eene leelijke grap gespeeld. Rond 10 ure werden de voorbijgangers der Regentlaan, rechtover de Jozef II straat verrast door het openbarsten van het houten plaveisel en het opspuiten van eene dikke waterstraal. Onmiddellijk daarna spoten andere stralen ijskoud water uit den grond op, vijf, zes, tot tien, zoodat het water in dikke golven destraat afdreef en den weg weldra in een gevaarlijken ijsberg veranderde Bedienden der waterleiding en policie snelden toe om ongelukken voor te komen en den weg al' te snijden, iets wat de autovoerders weinig verontrustte, daar zij schenen de witte stokKen der gardevils niet te zien. Verwonderlijk was het dat er geen ongelukken gebeurden en geen enkel dezer rijtuigen in de berst bleef hangen. De leiding afgesloten zijnde, konden de werklieden de noodige herstellingen doen. Ook de omtrek van het Ter Kamerenhosch werd in opschudding gebracht door een zonderling leit. De wachters hoorden eene reeks ont- Mevrouw, men huwt geen bultenaar. Het is mijne schuld, zei zij eindelijk. Ikheb gezondigd door mijne hoovaardigheid. Thans ben ik gestraft. En heete tranen rolden over hare wangen. Edoch, die verteederende gelatenheid duurde niet lang. Haar wild, heerschend karakter, kon zich niet langer bedwingen. Na weinige oogenblikken, droogde zij hare tranen af. Welnu, zei ze, vermits gij de zorg om de kleine Jeanne op te voeden, niet met mij wiltdeelen,. zoo zal ik alleen blijven om het te doen. Dat zullen wij zien, antwoordde M. du Chesnay met veel zekerheid. Inwendig daoht hij : — Mijn rechten kunnen tegen de hare niet opwegen ; moest zij zich ooit tot het gerecht wenden I... Gelukkigerwijze dat zij van diezaken niets kent. Eene beweging vol medelijden voor haar tegenstander was het eenige antwoord van Hiida % — En ik zal haar hebben, sprak ze. -— Wanneer gij er de hand zult kunnen opleggen. Met een sprong was ze recht gekomen : — Mijne dochter is niet hier? schreeuwde zij; gij hebt mijne dochter verborgen I Gij hebt haar van mij verwijderd om er een voorwerp van wraak van temaken... om... Gij zijt een ellendeling, een moordenaar I... Dit woord stokte in haar keel. Haar heele lichaam trok zich krampachtig samen en geheel overspannen door haar opgewondenheid, viel zij achterover in den zetel. Octave sprong op haar toe, doch te laat. want haar hoofd had zich reeds duchtig tegen de leuning, in beeldhouwwerk, gestooten. De jonge vrouw uitte echter geene klacht. Zij lag daar bewusteloos neer, of liever, in een toestand van volkomene gevoelloosheid na eene hevige zenuwkrisis, haast eene beroerte. Mynheer du Chesnay nam Hilda in zijne i armen en lei haar uitgestrekt op de tapijt. Toen i schelde hij heftig. De kamenier verscheen daJ delijk. | —Gauw, Emilie, breng water en een handj doek. De meid liep haastig de kamer uit, kwam t echter dadeiyk weer terug met de gevraagde oorwerpen. ploffingen als kanonschoten, maar zij ontdekten niets. Eindelijk begreep men dat het ijs op de vijvers dit verschijnsel veroorzaakte. Door het zakken van den waterspiegel was de dikke ijsschaal, die aan den wal vastgevrozen was, in 't midden hoi was en met groot gerucht op verschillige plaatsen berstte. 't Was de eerste maal dat men hier zoo iets weet gebeuren. Maar ook hoe lang is het geleden dat men nogzulken strengen en even zulken langen vorst had ! — Eene heks. — Eene vrouw, die,noch min noch meer, als eene « heks » bekend staat, kwam eenige dagen geleden in eene woning vanden Brusselschensteenweg, te Niiny, waar zij wist dat eenkind ziek was. Zij trad de keuken binnenen vond er de moeder naast dd wieg vanhaar kind. Deze sprong verschrikt op envroeg wat de heks moest hebben. «Geefmij den frank, die in uwen geldbeugelsteekt», klonk het antwoord. De moederdeed het onmiddellijk, doch de « heks » was er niet m^de tevreden. Zij eischteeerst nog vijf franken ziende dat harevraag zoo spoedig ingewilligd werd,vroeg zij nog45fr., diehaaronmiddellijkmoesten ter hand gesteld worden, zooniet zou het kind binnen de drie dagensterven. De lichtgeloovige vrouw gaf desom, waarop de heks zich verwijderde. Toen de man de verdwijning dezer som. bemerkte, vroeg hij er z';ne vrouw uitleg ovjr en verdam het gebeurde. Hij diende op staanden voet eene klacht in tegen de «heks», De policie heeft deze aangehouden. — JSlaghtoffer van zijn plicht. — Een jonge geneesheer van Leuven, deheer Van Kerckhoven, algemeen geachten bemind, is gestorven als slachtoflervan den plicht. Verleden week had hijzijne zorgen verleend aan een zieke, aangedaan door eene besmettelijke kwaal.De heer Van Kerckhoven had eeneschram aan den neus en het wondjewerd besmetdoorde inaanraking komingmet den lijder. Eene bloedvergiftigingontstond, en de geneesheer stierf er aan,niettegenstaande de beste zorgen. Deheer Van Kerckhoven was slechts 37 jaar oud, gehuwd en vader van achtkleine kinderen. VoOHZIGUilGilElü IS DE MOEDER VAM DEN..^, /PELSBJSWJ*f* ., laar zond dnlangs, op voorwaarde, verscheidene artikelen naar eenen kalant der provincie ; eenigen tijd nadien ontving hij van den advo-, caat van den kalant een bericht, meldende dat de kalant was bestolen geworden, en dat hij, gezien dit buitenwoon geval, de koopwaar niet zou betalen. De pelshandelaar, zeer verwonderd, ging op zijne beurt bij zijnen advokaat te rade, — Uw kalant heeft gelijk, zoo luidde de uitspraak van den rechtsgeleerde ; de diefstal met braak is een geval van heirkracht... schrrjf voortaan op uwe voorwaardelijke rekeningen de volgende voor behouding : < Deze koopwaar is voorwaardelijk verzonden onder hoede en verantwoordelijkheid van den klant. » De pelshandelaar heeft dezen raad gevolgd. Dergelijke misrekening kunnen alle handelaars, die koopwaren op voorwaarde verzende 'i, oploopen. Veronderstellen wij dat er brand uitbreke. Indien het verzekeringskontrakt van de kalant geene bepaling bevat, hem verzekerende voor wat aangaat koopwaren in zijn hnis aanwezig en aan eenen derden persoon toebehoorende, dan zal de maatschappij weigeren de koopwaar die onder voorwaarde bij den kalant berusten, te betalen. Er bestaat hier een ernstige toestand, waar de handelaars dikwijls weinig aan denken en die hun nochtans duur kan te staan komen. — Ongeluk. — M. Jos. Vereecken, beenhouwer, te Sint-Gillis-Waas, kwam van Antwerpen terug en met hem zaten op de kar, zijn 7jarig — Ga nu seffens Prosper roepen. Prospsr was de koetsier, hovenier, «talknecht van het kasteel. Hij kwam t0 3geloopen, ontsteld, zijn hoed in de hand. —■ Zonder een miuuut te verliezen, zult ge de dogcar inspannen en naar Douzy rijden, om dokter Chalbert te verwittigen. Gij laat hem in het rijtuig stijgen, opdat hij dadelijk hier weze. Verstaan? Ja, Mijnheer. Vooruit dan ! En Octave knielde weer bij de zieke vrouw wreef haar de lippen, maakte hare slapen nat' terwijl Emilie haar keurslijf los deed. Al hunne moeite was te vergeefs. Gedurende bijna twee uren bleef Hilda onbeweeglijk op den vloer liggen. Toen zij eindelijk de oogen opende, liet zij hare verwonderde blikken rond de kamer dwalen, a sof zij iets zocht. Daarna keek zij somber en qard voor zich uit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De postryder der provincie Limburg behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Tongeren van 1854 tot 1939.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes