De Rupelgalm

883 0
16 mei 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 16 Mei. De Rupelgalm. Geraadpleegd op 31 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s17sn01w3c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Door de Censuur toegelaten N. 721-16-5-1S. N° i3 RUPELGALM LEVEN is STHEVEN I E. H. Van Linden aalm, villa Béthanie Lourdes. —Niel. - Opstelraad s \ E.H. De Neubourg, aalm. III Bm Z 40. — Boom. I Luit. J. Rombouis'H.M.B. Cap Ferrât (Alpes maritimes). — Rumpst. ( C. Vander PlankeiuA. A. 4B Z i5ç— Terliaegen. BRIEFWISSELAARS : Voor SGHELLE : Dr R, Van to Heuvel, ID 74 ; RUYSBRQUCK : Waclitnieester V. Van Geysegliein, 65 B„ 1 284 ; HEYNDONCK : H, Fomauet 1 Cie, 168 • 1 " " , ' n " NIEL OverHjdens î Odile van Sooi den Brouwer. — Jaak Simons.— Frans Froeckx ziek uit Duitschland weergekeerd. — Vrouw van Albert van den Kruisweg. Klooster : De Zusters mogen meest-al geene klas meer doen. De Moeder-Over-ste lijdt aan zenuwziekte en verslapping. Bier. — De menschen brouwen zelf, 6 liters gekookt water, 3o klontjes suiker, een weinig gebrande suiker, daar doen ze 6 liters bier bij, wat droge gist. Na drie dagen is 't een goed bierken. Om « Leu-vensch » te maken gebruiken ze, 't schijnt, maar twee liters bier. KleecHng ©n voedinj. — Geluk-kig kwamen er dezen laatsten tijd uit Ame-rika nogal wat toe, daarmee is de winter goed doorgegaan. Brandstoffen zijn moei-lijker om vinden, en dan nog buitengewoon duur. De menschen zagen 's nachts de stronken af. Een schip met 90 tonnes den-nenhout geladen, liep ten gronde aan het Tolhuis, honderde menschen vischten ach-ter het hout. Kleedingstukken zijn haast niet meer te vinden. Het gewoonste goed gaat tôt 85fr. den meter ; garen kost 10 fr, de bobijn ; schoenen 140 fr. het paar ; Rijk en arm loopt met blokken, die 6 tôt 7 fr. het paar kosten. Opeischingen van wol, koper en ijaerenz.., zijn voor de tweede maal ge-beurd,Het adres van aalm. Van Reeth Ka-miel is nu : Villa des Lauriers, Chemin des Lauriers, Pau, Frankrijk. Oproep : Opnîeuw verzoek ik al de Nielsche vrienden mij aile verandering van adres te melden. Daar nog altijd eenige jongens niet schrijven en geen enkel teeken van leven laten, zoo bid ik de anderen het in hunne plaats te doen. Goed heil en God bewars U allen. A. Van Lindèn. A SCHELLE De armoede doet zich voelen zelfs onder de goede burgerij ; het mannevolk is ver-plicht naar Duitschland gaan te werken, gedwongen door den Duitsch en den hon-ger, Het leder is buiten prijs en haast niet meer te vinden. E. H. Pastoor zegde on-langs op den predikstoel dat hij eene boet van o,a5 fr. zou stellen op degenen die nog met schoenen naar de kerk kwamen ; rijk en arxa loopt met blokken, en 'l moet nog al klinken 's zondags als de pastoor zijnen predikstoel optrapt. Groot gebrek aan brandstof, de boomen worden 's nachts uitgedaan ; de dreef van Ravenstein is al geheel weg. Gebrek 00k aan kleerstoffen ; het ondergoed bijzonder is raar ; de naaisters werken niet meer of 't garen moet er bijgeleverd worden ; 10 fr. voor een bobijntje ! De levensmiddelen zijn uiterst duur ; gelukkig dat het Spaansch komiteit mee-werkt en de boeren ailes zeer wel tegen vastgestelde prijzen inbrengen. René Van den Heuvel. Neemt uwen tijd te bate te vroeg is beter als te late. RUYSBROECK Overlijcïens : Joannes Coppens (Wijs) man van Maria Berghys (Dorp). — Van Doorsloei*(?) (Het Viske) man van Josephine Berghys. — De Pauw (?) (Ny-pers broer) Donckstraat. — Trien Krol — De vrouw Vlaeminck (blokmaker) Koor-dijkst. — Joanna Apers (rechtover Stijnes) Thys Fransine, 21 j., Hoogstraat (schoen-maker) — Melanie van den Spekker (orgel-verhuurder). — Lien van Spelemans Pol, (Donckstraat). — De meesten sterven schielijk. Huwelijken: Aerts Jos (zoon van Neleken), Donckstraat, met schoon Louis-ke van Puers. — Flies Edw. met de we-duwe Victor Giebens (Marie Cools). — Claes Albert (Donckstr.) met Francisca De Pauw (orgelverhuurster). — Melina De Paaw (Dorp) met nen Sinjoor.. — Berhys Alphons (Kapel) met de dochter van den Boits. — De Pooter Guill. (Donkkstr.) met een meisje van Reeth, en is naar Reeth gaan wonen. — De Pooter Jeanne met Muyshondt Frans (Donckstr.) — Trouwde insgelijks Andries Willems. Van Geyseshem Victor. Al de jongens van Ruysbroeck zullen het eens zijn om met den « Rupelgalm» hunnen briefwisselaar geluk te wenschen over het welgelukken van zijn examen en zijne bevordering tôt adjudant. _— -o BOOM De oud-leerlingen van het O.L.V. Gol-legie zullen tevreden voelen over de benoe-ming van E.H. Seeldraeyers, oud-bestuur-der, pastoor der nieuwe parochie uit de Boschstraat, tôt Deken van Boom. Zijne aanstelling had plaats op Woensdag, 20 x Februari in den namiddag. De plechtig-heid was uiterst eenvoudig, gezien de droevige omstandigheden. Enkel het ge-meentebestuur, het armbestuur, de raad der scholen en enkele priesters waren aan-wezig. Onze beste heilwenschen aan^en nieuwen Deken we zullen Hem een stoet vormen als we zegevierend weer in de parochie zullen keeren. Terzelfdertijd komt ©ns 00k de mare toe dat Jozef Mampaey (voor de collegiestu-denten : Jef, den Prins) uit de Vrijheid-straat, naar de Begijnenstraat werd ge-voerd door de Duitschers. M'en mag dus in Belgie zijn vaderland niet meer bemin-nen. Moed, Jef! ze zullen u en ons dat betalen. * * AKTIVISME De Rupelgalm heeft destijds melding gemaakt van het bestaan eener «aktivische» beweging in Boom. Ondervolgende namen van Boomenaars die het protest tegen den Raad en tegen de werking van den Raad van Vlaanderen geteekend hebben, bewijst dat die beweging in den Boomschen pot-aardegrond niet groeit. De ondervolgende namen vertegenwoordigen Boom in al zijne kleuren, werking en gezindhede.n : Meyers, gemeenteraadslid, schepene en d. d. burgemeester ; Gustaaf Van Crom-brugge, schepene ; Theophiel Lamot, ge meenteraadslid, voorzitter van den libera-len kring ; L. Roex, gemeenteraadslid ; Frans Vermant, id. ; Willem Bellon, id. ; Dr Van Reeth, id.; Petrus De Winter, id.; Frans Scholiers, id. ; Polydoor Vanden Bogaarde, id. ; Waumans, id, Emiel Verstrepen, voorzitter van den katholieken kring ; Eug. Spillemaekers ; R. Van Reeth ; Camiel Van Geet, secreta-ris ; E. H.H. De Wachter, Meerts en Ver-vloeten, onderpaytoors ; A. Lamot, secre-taris van den liberalen kring ; L. Lamot, bestuurlid, id. ; Emiel Rypens, id. ; Fl. Maes, .d. ; De Schutter, volksverteger.-woordi^er, secretaris der werkliedenpartij; Corremans, bestuurlid ; Spillemaekers, secretaris van het Verbond der Vakver-eenigingen ; Frans Schoeters, bestuurlid der Tiramersvereenigingen ; Karel V.d. Velde, secretaris, id. ; A. Spanjaers, secretaris van het Dokwerkersverbond ; Benjamin Segers, bestuurlid der Fabriekwer-kersvercenigingen ; De Jong Arthur, secretaris de:- Diamantbewerkers ; Kennes, be-stuurder, id. ; Hellemans Jos., secretaris der metialbewerkers ; Temmermans Jos., diamantbew. ; Lauwers, metaalbew. ; Marchaidise, werkersvereenigingen. Verstrepen, voorzitter van het Hospi-taalbestuur ; Ch. Begerem,notaris,lid, id.; E.H. Cornelis, pastoor van het Gasthuis ; August De Keyzer, voorzitter van het Weldadigheidsbestuur; Lannie, secretaris,-id. ; Van Crombruggen, lid, id. ; Lode-wycks, F. Dierckx, Al. Michiels, lid van den Bestuurraad der Middelbare School ; Em, Reyniers en Arthur V.d. Briel, id. ; Eugeen Verstrepen, voorzitter van het Kerkfabriek; E. Van Reeth, lid ; Bal, id. ; L. Spellemaekers, schatbewaarder ; Xav, Van Nuffel, vrederechter ; J. Lemmaert, greffier ; Defax, openbaar ministerie. Hubert Mampaey, voorzitter van het Verbond der Christene Vakvereenigingen ; Florent De Meyer, ondervoorzitter der Christene Metaalbewerkers ; Frans Van Dyck, beheerder der Chr. Timmermans-vereenigingen; E.Van Linden, Chr.Steen-bakkersvereeniging ; De Decker, Voedings-nijverheid ; Constant De Borger, secretaris Chr. Metaalbewerkers 5 Edward Van Akeleyn, voorz. Chr. Timmerlieden ; C. Lamoen, voorz. Chr. Diamantbewerkers ; A. Van Trier, voorz. Chr. Staatswerklie-denbond ; L. Possemiers, bestuurlid der , Diamantbewerk rs ; Ernest De Boeck, bestuurlid der Çhr. Drukkersvereeniging ; L, Claerbout, bestuurlid der Chr. Metsers-vereeniging ; L. De Bock, ondervoorzitter der Chr Timmerlieden. Fr. De Maeleer, bestuurder van de Broeders der Christelijke Scholen; E.H.J. Jacobs, bestuurder van het O.L.Vr. Collège ; E.H. R. Stuyck, bestuurder van de kostschool van O.L.V. Presentatie; Eerw. Zuster-Overste der Zusters van St Vincen-tius, bestuursters der Vrije Scholen van Hoeveren en Boschstraat ; L.H. Spellemaekers, lid van het Schoolkomiteit. L. De Winter, bestuurlid van den liberalen Diamantbewerkersbond ; Edm. Ha-derman, bestuurlid van Help u zelve ; H. Lamot, secretaris Liberalen Volksbond ; Frans Van den Berge, ondervoorz. id. ; L. Ceulemans, voorz. id. ; A. Masquilles, . bestuurlid van den liberalen propaganda-club ; Em. Ceulemans, voorz. lib. Metaal-bewerkersbond ; René Kennes, voorz. der lib. vere?nigingen ; Constant Cop, 700rz. van den lib. Timmermansb®nd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Rupelgalm behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Veurne van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes