De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

1740 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 Mei. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Geraadpleegd op 22 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/736m04075v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 3287. Zondag 10 Mei 1914. 56e Jaar. DE SGHELDEGALM GAZETTE YAW AUDENAARDE HET BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men sohrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Krekelput, 15, en in aile POSTK.\NTOREN. — De prijs derinschrijving per jaar, vooraf'betaalbaar is voor BELG1E 3 fr. 75 ; voor FRANKRIJK en aile BUITENLANDEN 7 fr. 50; voor AUDENAARDE 3 fr.—Alleartikelen en mededeelingen betreftende deredactie moeten vrachtvrij toegezonden worden. MenisverzochtdeAnnoDcen denVRIJDAG middag te laten geworden; de prijs is 20c. perregel. Reclamen en rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. — De inschrijvers die hun blad niet wekelijks en op behoo-renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzocht ons er seftens kennis van te geven. Om dit te voorkomen is ook het beste middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijzen rnoet betalen. Aile toegezondene of terhancigestekie geschriften die wij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. Oorlog tusschen Amerika en Mexico. Voor den vrede. Men meldt uit Washington dat al de perso-nen die de vrede trachten te bewerken, het als mogelijk aanzien, eene soort Vredesconferentie bijeen te roepen. Het inzieht zoo zijn eene voor-loopige regeering voor Mexico te vormen en dit bestuur te vragen te onderhandelen met de regeering van Amerika. Ailes hangt nog af van de latere omstandig-heden.Huerta en Frankrijk. Generaal Huerta, président van Mexico, zoekt de vriendschap van eene Europeesche mogendheid. Hij heeft gemeend zich te moeten wenden tôt Frankrijk ! Met dit doel heeft Huerta den Franschen ge-zant ten zijnen ontvangen en heeft met den grootsten lof gesproken over de Fransche kolo-nie te Mexico. En om zijne vriendschap voor Frankrijk nog meer kracht bij te zetten, heeft Huerta verklaard dat hij het Mexicaansch na-tionaal feest van den 5 mei ging afschafïen. Men moet weten dat dit nationaal feest de herin-nering viert van de herovering der stad Puebla door de Mexicanen op de Franschen. Manzanillo gebombarieerd. Generaal Blanquet heeft te Washington een telegram ontvangen, meldende dat dezer dagen een Amerikaansch scbip naar Manzanillo gekomen is, dat om 5 ure de stad begon te be-schieten.De petroolstreek. De gezant van Engeland te Washington heeft de aandacht der Mexikaansche regeering ge-vestigd op den beklagenswaardigen toestand, waarin de petroolnijverheid in de streek van Tampico verkeert. Al de Amerikanen en de Engelschen, die de verschillige petroolbronnen uitbakken zijn verplicht geweest het land te verlaten. De petroolbronnen, liggen verlaten en tegenwoordig loopt de petrool, die gedurig op-borrelt, verloren. De grond der petroolstreek is er gansch van doorweekt. Dagelijks gaan er al-dus millioenen verloren. De Engelsche gezant heeftaangedrongenbij de regeeringen van Mexico en der Vereenigde-Staten omde streek van Tampico onzijdig grondgebied te verklaren. Président Huerta heeft daarin toegestemd; doch de oproerlingen zijn in de streek van lampico meester, en moeten nog hunne toestemming geven. Te Tampico. Président Huerta en generaal Carranzo lieb-ben de verzekering gegeven dat de petroolput-ten van Tampico tegen aile voorvallen zullen beschermd worden. Tusschen bondstroepen en constitutionalis-ten zou er te Tampico een wapenstilstand ge-sloten zijn. De voorwaarden van Amerika. Men zegt dat generaal Huerta niet officieel heeft laten weten dat hij er zal in toestemmen de Amerikaansche vlag te groeten te Tampico; doch de Amerikaansche regeering heeft nu aan-gedrongen, dat eene der vredesvoorwaarden, het aftreden van président Huerta zou zijn. Carranza is weerspannig Generaal Carranza weigert bepaald de ge-vechten te staken tegen generaal Huerta. terwijl het geschil tusschen Mexico en Amerika ontstaan, onderworpen wordt aan het scheids-gerechtvan Argentina, Brazilieen Chili. Een nota daarover werd naar Washington gestuurd. De onderhandelirgen. Men bericht uit Washington dat de heer de Riano, gezant van Spanje, deze week een telegram uit Mexico-stad ontving, waarbij hem bekend gemaakt werd, dat generaal Huerta twee vertegenwoordigers benoemd heeft, vnor-zien der noodige volmachten om te beraadsla-gen met de Zuid-Amerikaansche bemiddelaars. Tôt hiertoe hebben, noch de Vereenigde Sta- ten noch generaal Carranza hunne afgevaardig-den benoemd. Naar Mexico. Het zenden van Amerikaansche troepen naar Mexico schijnt onvermijdelijk geworden. In het ministerie hadden langdnrige besprekingen plaats over het optreden der Amerikanen in Mexico. Vera-Crnz met hongersnood bedreigd. Men meldt uit Vera-Cruz dat de stad bedreigd wordt met hongersnood; de Mexicanen bedreigen met den dood al diegenen die levens-middelen durven vervoeren. De Amerikaansche schcpen te Vera-Cruz. Admiraal Badger meldt dat generaal Huerta aan aile tolbedienden van den Staat, te Vera-Cruz verboden heeft de schepen te laten ver-trekken in bestemming, voor Amerika of diegenen die van daar komen. Tampico. Admiraal Mayo verklaart, dat hij met de strijdmachten waarover hij beschikt, Tampico zal innemen, als men het zal willen. Een spooriveg ondermijnd. Het ministerie van oorlog te Washington, heeft uit Vera-Cruz bericht ontvangen dat Mexicaansche regeeringstroepen de spoorbaan van Vera-Cruz ondermijnd hebben om te beletten dat de Amerikanen naar de hoofdstad Mexico zouden oprukken. Oplossing der Mexicaansche moeilijkheden. Een hooge ambtenaar beweert dat de Vereenigde Staten zullen gebruik maken van de aangeknoopte onderhandelingen, om eens voor goed het Mexicaansche vraagstuk op te lossen en een grondwettelijk bestuur aan te stellen. Zoolang dit feit niet is gedaan, zullen de Amerikaansche troepen Vera-Cruz niet verlaten. De bemiddelaars hebbeneen nieuwberoep ge-daanopgeneraal Carranza, om een wapenstilstand toe te staan en een afgevaardigde te zenden naar Niagara-Falls. Wie wordt président? Men doet opmerken dat de Amerikaansche regeering zal dienen te kiezen tusschen Carranza en Villa, als generaal Huerta afgesteld is. Een goed ingelicht persoon denkt dat Villa ,nl ~nlr„„„„ J AMERIKA. Jien vaaermoora. — Ue alljarige generaal Hiram Durejea, die over 50 jaar tijdens den burgeroorlog voor het afsehaffen van den sla-venhandel meegestreden heeft, is dinsdag door zijn zoon Chester vermoord geworden. Toen tusschen den zoon en dezes vrouw, overl 1 jaar, de echtscheiding uitgesprokenwerd, verdedigde de gewezen generaal veeleer zijne schoondoch-ter dan zijn zoon. Zulks had dezen laatste tegen zijn vadererg verbitterd. Men meent niettemin dat Chester in een aanval van zinneloosheid gehandeld heeft. — Noodlottige ontploffing.— Dinsdag is een dynamietmagazijn, toebehoorend aan de regeering van Panama, in de lucht gevlogen Er zijn acht dooden en negentien gekwetsten. Van het gebouw schiet nog alleen een puinhoop over. De ontploffing werd veroorzaakt door een struikgewasbrand, die bestendig aan veld win-nend, het magazijn bereikte, dat de pompiers wilden neschermen. Meestal de slachtofîers zijn — T u fîkye Een der bijzonderste hervormingen die wel-dra in Turkye zullen toegepast worden is deze aangaande de herinrichting van de gendarmerie in de provincies van Klein-Azie. Tôt hiertoe bestond er een regiment gendarmerie in iedere provincie van Trebizonde, van Erzeroum, Bit-lis, Diarbettyr, Mamuret-Ul-Aziz en Sivos. Al deze regimenten waren samen 9700 man sterk, het ontwerp van herinrichting brengt dit getal op 13,900 manschappen. De officiers zullen gekozen worden tusschen de beste van het ottomansche leger. Aan het hoofd van ieder dezer regimenten zal een fransche onderrichtter geplaatst worden. De alge- meene opziener, Bauman pacha, zal te Constan-tinopel verblijven. Er zullen vijf honderd wacht-huizen gcbouwd worden. Om de kosten dezer werken te dekken heeft de regeering eene som van 16,000 turksche pondeu ter beschikking gesteld van den algemeenen opziener. Er zal ook voor een mobiel-korps gendarmerie te peerd gezorgd worden, bestemd om de rooftochten in de provincies van Klein-Azie te beteugelen. Vrijdag avond vl , heeft de turksche regeering aan de gezanten van de groote mogend-heden te Constantinopel, een lang mémorandum gezonden over den toestand der musulmannen in Macedonie. De turksche regeering klaagt dat deze voortdurend door de grieken, in hunnen persoon, hunne eer, hunne eigendommen en in geloof bedreigd worden, alsook in hunne gods-dienstige scholen. Het memoiandum voegt erbij dat grieksche ruitersbenden de streken van Macedonie door-kruisen en met geweld de musulmansche be-volking belastingen opleggen. De musulmannen worden door de gendarmen uit hunne wonin-gen gedreven. Sinds nov. 1912 zijn 163,000 musulmannen verplicht geworden Macedonie te verlaten. Aile pogingen door het turksch ge-zantschap bii de grieksche regeering aange-wend oin de bepalingenvanhetturksch-grieksch vredestraktaat te doen naleven, zouden vruchte-loos gebleven zijn. spanje; Afschuiuelijke tereclitstelting. — Vrijdag vl. moest te Cordova een moordenaar terecht gesteld worden. Deze werd kort voor de terecht-stelling door eene crisis van vallende ziekte overvallen ; inspuitingen om de crisissen te doen overgaan, baatten niet. De geestelijken en de leden van het Roode Kruis, die den veroor-deelde naar het schavot moesten geleiden wei-gerden in die voorwaarden hunne taak te ver-richten. De beul en de grafmakers grepen daar-op den veroordeelde vast en bonden hem op de wipplank. Kort daarna was de gerechtigheid ffflKchierl. ENGELAND Treinroof. — Een zonderling geval van treinroof wordt uit Manchester gemeld. In de buurt van Manchester werd dezer dagen in een der compartimenten van een nachttrein naar Manchester een Portugees, Salomon Azencot geheeten, bewusteloos gevonden. De politie te Stockport, de statie waar de ontdekking werd gedaan, werd gewaarschuwd. Zij doorzocht den geheelen trein, maar vond niets. Alleen werd in het compartiment van den Portugeeschen reiziger eene llesch gevonden, die een vreemden drank bleek te bevatten, en die, naar de heer Azencot, toen hij weer bij-kwam, verklaarde niet aan hem toebehoorde. Wat er eigenliik met hem gebeurd is, weet de heer Azencot niet — wel weet hij, dat hij in zijn slaapwaggon werd overvallen en beroofd. Het merkwaardige daarbij is, dat de dief het belangrijke bedrag aan geld en juweelen, dat de Portugeesche reiziger bij zich had onaange-roerd liet, maar alleen zich meester maakte van diens papieren, bestaande uit obligatien, over-eenkomsten en vergunningsbewijzen voor eene onderneming in Afrika, tôt eene waarde van 30,000 frank. Het feit dat de dief of dieven den heer Azencot het geld en de kostbaarheden lieten houden, geeft aan deze zaak zeker wel eene geheimzin-nige kleur. —■ Te Wokingham had er deze week een bloedig familiedrama plaats. Eene vrouw, Mrs Heath, na haar 5jarige dochtertje te hebben vermoord, trachtte haar tweede kind, 2 1/2 jaar oud, te dooden en zich daarna van het leven te berooven. De man van mevr Heath verliet, maandag morgend, om 6 ure zijne woning om zich naar zijn werk te begeven. Kort daarna hoorde eene gebuurvrouw om hulp roepen. Zij liep bij mevr Heath binnen, en vond het 5jarig meisje met overgesneden keel op den vloer liggen, ter-wijl de moeder, met een scheermes gewapend, trachtte den hais van haar jongste door te snij-den. De gebuurvrouw kon haar het kind ont- rukken en er mede vluchten. Toen men op ha hulgeroep toesnelde, vond men ook vrou Heath met eene gapende wonde aan de keel ( den grond uitgestrekt; zij hield nog het schee mes krampachtig in de hand geklemd. Moeder en jongste kind wier toestand onru inboezemde, werden naar het gasthuis overgi bracht. Het 5-jarig meisje werd donderd; morgend begraveu. Uit hetonderzoek blijkt dat vrouw Heath : een scbielijken aanval van krankzinnigheid g< handeld heeft. Sedert geruimen tijd reeds voek zii zich niet te wel in het hoofd. DUITSCHLAND Spoorwegongeluk. — Vrijdag is, in de stat: van Nieder-Saulheim, een reizigerstrein op ee koopwarenconvooi gereden. De reddingswerke gingen zeer moeilijk, daar de baan letterlij met de stukken van verbrijzelde waggons ovei dekt was. Vrijdag middag vl. had men dri dooden, waartusschen de mécanicien van de reizigerstrein, onder de puinen uitgehaald. F. zijn vijf erg eu een grout getal licht gekwetsten — Bosciibrand. — Een boschbrand bars» vrijdag vl. uit op de grens van Rijn-Pruisen e Westphalie. Het vuur aangewakkerd doo een sterken wind, nam aldra groote uitbrei ding. Bij het afzenden van dit bericht stonde: 10.000 hectaren boscli in lichtelaaie. De brandweer en de bewoners der naburig dorpen werken aan het afzonderen van dei brand — Bevaarmaking van den Rhyn. — In d zitting van de Eerste Kamer besprak « Kom merzienrat » Strohmeyer uit Konstanz, de be vaarmaking van den Rhijn van Konstanz to Straatsburg. De kosten daarvan zullen in he geheel 70 millioen bedragen, waarvan Zwitser land een gedeelte zal moeten betalen. Minister Bodmans betoogde instemming me het door Strohmeyer gesprokene en verklaardi dat de uitvoering zou afhangen van het feit o Nederland zich voor de scheepvaartrechten zoi verklaren. In Elzas is de stemming voor he plan reeds eenigszins gunsiiger. FRANKRIJK 1 er dood veroordeeld.— Um een nog losban diger leven te kunnen leiden vermoordde zeken Octavie Lecompte, 35 jaar oud en landbouwstei te Douai, in januari haarvader en haar broeder De misdadige vrouw werd aangehouden er nekende de dubbele moord. Het assisenhof var het Noorderdepartement heeft haar nu tôt d< doodstraf veroordeeld Dehalsrechtingzalplaati hebben op eene openbare plaats te Kamerijk de veroordeelde zal barrevoets en met een zwar ten doek op het hoofd, naar het schavot geleic worden. — Moord en zelfmoord te Ryssel. — Eer zinkbewerker, Alfons Balot, 43 jaar, wonendi te Armentières, leefde sedert eenigen tijd ge-seheiden van zijne vrouw, Philomène Devolder 25 jaar, die zich op eene kamer van het huiî n. 17 der rue de Gand, te Ryssel, gevestige had. Zulks belette niet dat Balot haar nu en dai nogal eens ging bezoeken ; zoodanig dat di vrouw zelfs aan geburen verteld had dat haai man voornemens was het echtelijk leven te her nemen. Doch Philomène Devolder gedroeg zicl niet al te wel, schijnt het, enongetwijfeld kwan Balot zulks te weet, want deze laatste weker was zijne houding tegenover zijne echtgenooti geheel veranderd. Dinsdag avond kwam Balot terug in de woninï zijner vrouw. Nauwelijks bevond hij er zich, o vier schoten knalden, korts daarna gevolgd var een vijfde. Men snelde toe, doch de kamerdeu was geslotfn. Een agent werd bijgehaald ei deed ze openen. Op den vloer vond men di lijken van Philomène Devolder en Alfons Balot Deze laatste had vier schoten gelost op zijm echtgenoote en zich vervolgens gezelfmoord me zich een kogel in het hoofd te lossen. Sehrikkelijke brand te St-Gilils-Brussel Zaterdag morgend heeft te St-Gillis in d Merodestraat een brand gewoed, die wel i ar waar niet al te aanzienlijke schade heeft aar w gericht maar ongolukkiglijk het leven eene >p oude rentenierster gekost heeft. r- In het huis Nr 76 der Merodestraat woond sedert verscheidene jaren reeds eene oude rer st tenierster, mad. De Jaer, 82 jaar oud, weduw î van een gewezen burgemeester, Mad. De Jaet g die gansch alleen woonde met hare meid, be trok het eerste verdiep. n Zaterdag morgend, rond een uur, werd d meid opeens uit haren slaap gewekt door eenei le dikken rook, die op hare kamer drong. Ver moedend dat er brand was uitgebroken, spronj zij in allcrhaast uit haar bed en riep om hulp De schaarsche voorbijgangers snelden toe ei e zagen weldra door de spleten van de venster n van het verdiep de vlammen opslaan. De ge 11 buren, door het hulpgeroep uit hunnen slaaj k gewekt, trokken de vensters hunner kamer opei om zich rekenschap te geven van wat er gaandi e was en weldra was gansch de straat in rep ei 11 roer. Een politieagent, in dienst in de Merodestraat, telefooneerde intusschentijd naar d( pompiers die korts nadien met gansch hun ma-terieel ter plaats kwamen. Akelige ontdekking. De pompiers belden cenige keeren en ziende dat men met rap genoeg opende, beukten zi; met hunne bijlen de zware ijzeren poort in. Daarna sprongen twee hunner binnen en ijlden door den dikken rook en de vlammen naar hel verdiep. Toen zij boven aan den trap kwamen vielen zij bijna over eene zware massa die op den grond lag. Zij bestatigden onmiddellijk dat het Mad. De Jaer was. De ouderlinge, die het bewustzijn verloren had, werd opgenomen en buiten gebracht. Men 1 droeg haar de woning van een gebuur binnen, waar een ontboden geneesheer haar kwam ver-zorgen. 't Was echter vruehteloos. Mad. De Jaer overleed korts nadien. Hare familie werd met de grootste voorzorgen verwittigd. Terwijl deze korte doodstrijd plaats had, be-streden de pompiers dapper het vuur. Na eene uur werkensgeluktende pompiers er vervolgens in het vuur te overmeesteren. De schade is nogal groot. Wat het eerste verdiep bevatte is grootendeels vernield. De oorzaak van den brand. : Zoodra de brand gebluscht was stelde de politie een onderzoek in om de oorzaak ervan vast te stellen. Daaruit bleek dat de petrollamp i 's nachts moet ontploft zijn en alzoo het vuur i heeft medegedeeld aan de bedgordijnen en het i beddegoed. 1 — ; Twee personen levend verbrand t te Antwerpen. Vrijdag avond vl., werd de volkrijke wijk der Nationalestraat, dooreenen schrikkelijken brand in opschudding gebracht. Rond 8 ure werden de pompiers verwittigd dat er brand was ontstaan in een achtergebouw van het huis Nr 27 der Nationalestraat. Dit achtergebouw dat met een breeden gang uitgang geeft op straat, is door talrijke werkersgezinnen betrokken en be-vat ook verscheidene remises voor stootkarren enz. Langs achter paalt het aan de kazerne der Predikheerenstraat. Boven een der remisies bewoonden de wed. Pauwels, 79 jaar oud en haren zoon Denis, 51 jaar oud, twee aaneenpalende kamers. Om in het onderhoud van het huishouden te voorzien verkocht deweduwe oude kleederen op de openbare markten en hield zich met den voddenhan-del bezig. De zoon was vroegerkassier, doch hij kreeg nogal dikwijls aanvallen van vallende ziekte, zoodat hij zijne bediening moest laten varen. Vrijdag voormiddag vl. nog kreeg hij een aanval op straat en moest men hem naar zijne woning overbrengen. \ 's Avonds legden moeder en zoon zich gelijk gewoonte nogal vroeg te slapen. Wat er dan eigenlijk gebeurd is weet men niet juist, doch in aile geval op zeker oogenblik zagen geburen rook opsiijgen uit de woning der wed. Pau-wels. 3 Het noodsein werd onmiddellijk gegeven en de s pompiers snelden onmiddellijk toe. Toen zij echter ter plaats kwamen hadden de vlammen r reeds eene groote uitbreiding genomen en sloe-gen op uit het dak. Verscheidene spuiten wer-e den in werking gesteld en stroomen water kwamen weldra op den vuurpoel neer, terwijl langs e aile kanten nieuwsgierigen toesnelden, die , slechts metveel moeitedoor de politie konden op afstand gehouden worden. Een piket soldaten snelde toe en stond de agenten moedig ter zijde. a Rond 9 ure was aile gevaar geweken. De i geburen vertelden dat de wed. Pauwels en haar - zoon gered waren, doch de pompiers wilden r niettemin om er zich van te verzekeren, de puinen onderzoeken. Zij vonden de halfverkool-i de lijken van de moeder en hareu zoon. Denis i Pauwels lag op het half opgebrand bed. Naast het bed, op een hoop vodden lag het lijk der > moeder. i Men denkt dat de zoon tijdens een aanval van i vallende ziekte eene petrollamp omgeworpen i had en dat deze het vuur had medegedeeld aan het beddegoed. ! Verslag over het Muziek-conservatorium van Audenaarde (Veiiyolg.) Verslag: over liet toonkundig; verhoor, uitjçevoerd door de leerltngen van het Cou-servatorfum, op Zondag &O Januari 1884» Het programma luidde als volgt : 1. Traumerei (droomerij) uitgevoerd door de snaartuigafdeeling. (Schumann). 2. Sonatino voor piano, op. 20, ui'gevoerd door jufvrouw Angèle Vandendaele. (Dussek). i. Jesu dulcis memoria, choral, uitgevoead door de klas van koorzang. (Gevaert.) 4. Trio voor viool, uitgevoerd door de jonge leerlingen Joz. De Vacht, Ernest Van Omme-slaegheen Léon Van Schoorisse. (Dancla). 5. Stirexit Christus hodie, choral, uitgevoerd door de klas van koorzang. (Gevaert). 6. Menuet, uitgevoerd door de snaartuigafdeeling. (Boccherini). Ziehier hoe de Scheldegalm van 27 Januari 1884 het verhoor beoordeelde : « Zondag laatst heeft alhierin de oude Laken-halle plaats gehad de tweede toonkundige oefe-ning van het stedelijk Muziekconservatorium, gegeven sedert zijne herinrichting volgens sta-tuten, voorgeschreven bij koninklijk besluit van 27 Januari 1881. De leerlingen van het gesticht maakten alleen de elementen van den morgeustond uit. Twee koralen van Gevaert zijn met veel brio en smaak gezongen geweest door de klassen van solfège en koorzang voor volwassenen. Die koralen zijn wonderschoon in hunne eenvoudig-heid en ook verwierven zij de welverdiende toejuichingen der aanhoorders, evenals de Kin-derdroom van Schumann en de Menuet van Boccherini, allerbest uitgevoerd door den quatuor der klas van snaartuigen. Jufvrouw Angèle Vandendaele, jeugdige leer-linge der pianoklas van M. De Vriese, speelde met veel behendigheid eene Sonatine van Dussek, en toonde dat zij de stof bezit om goede pianiste te worden. Eindelijk heeft men met oprecht genoegen aanhoord en met veel verdiend handgeklap be-kroond de trio voor viool van Dancla, kunstig uitgevoerd door de jonge leerlingen der klas van M. Note : MM. Jozef De Vacht, Ernest Van Ommeslaeghe en Léon Van Schoorisse. Zij boden zich aan voor het publiek zonder vrees en.... zonder muziek, en speeiden hun lieflijk aria zonder fouten, met de vaste zekerheid van oude uitvoerders. Dat zij met vlijt in de viool-kunst voortvarec, zij zullen eer doen aan hunnen meester en aan iiet stedelijk gesticht. Wat de aanhoorders betreft, zij waren helaas ! weinig talrijk. Het komt nogtans vreeœd voor dat de ouders, die hunne kinderen in zoo groot getal naar de muziekschool zenden, niet meer ■ ter hart nemen van in openbare oefeningen over hunnen vooruitgang in de muziekleer te gaan oordeelen. Men zegt ons dat buiten de kermis, eenmuzikale morgendstond, door de D E Zilveren Ring 2e Vervolg. Zij vonden de twee andere jongelingen stilzwijgend eu bevveegloos aan den voetdes traps. Hilaire wilde spreken, maar Georges kneep hem in den arm. Hij begreep wat hij wilde en randde onbeschroomd de deur aan, welke weldra uit hare hangsels geheven was. Hilaire drukte het gedacht uit zijne vrienden in den hof te vergezellen. — Neen, zei Georges, het ware te veel ; uw deel is gedaan. Ga zonder gerucht naar boven, en leg u ter rust in af'wachting. — Goed ! zei Hilaire. Indien gij nogtans mb verder noodig hebt— Het ware misbruik van uwe goedheid maken, antwoordde Georges. Ga ons wach-teu en vooral slaapt niet in, het zal met lang duren. Op deze bevestiging klom Hilaire terug den trap op. Vijfstonden later waren de drie studen-ten in de straat. Zij gingen geheel den nacht in de richting van Beziers, waar zij in den morgend aankwamen. Zij begaven zich naar de meierij en deden er zich als vrijwilligers opschrijven, waarna hun eene schriftelijke wegaartduiding werd atgelevera, die hun een nachtverblijf en twintig stuivers voor elke rustplaats verzekerde. Eenige dagen later kwamen zij te Ni mes aan. Denzelfden avond na eenen karigen maal-tijd, bevonden de drie vrienden zich in be-spiegeling voor de renbaan, terwijl zij een kleine nog jonge man op hen zagen aanstap-pen, die op eene dikke rieten rotting met ivooren appel steunde. — Ach, drommels, zei Georges, daar is mijn vader. WanneerGeorge_s het collegie verliet, had hij er eenen briefvoor zijnen vader gelaten, waarin hij hem met zijne ontwerpen bekend maakte, en hem vergeving voor zijne vlucht afsmeekte. Hij was dus niet verwondtrd hem te Nimes te ontmoeten, maar welke ont-vangst moest hij niet van den vergramden vader verwachten? Onstuiniig kwam de man aangestapt, gebaren makende, en tôt zich zelf sprekende, met al de levendigheid der Ztiider-Franschen. Georges, denkende dat, om eene verklaring te verkorten, het beter was dezelfde met het einde aan te vangen, liep hem met open armen te gemoet. M. Grandier weerhield hem met een ge-baar, omirent gelijk aan dat, welk het be-rucht « Quos Euos » van Neptunus verge-zelde en zeide : — Ge zijt hier, bandiet! Georges verwijderde zachtjes de twee armen, die zijnen vader uitstrekte om hem van zich af te houden, en, hem een weinig geweld aandoende, omhelsde hij hem tee-derlijk op beide wangen. De brave man kuchte om zijne ontsUtenis te verbergen. Georges had tranen in de oogen. — Schelm ! hernam M. Grandier, zijtge zot geworden ? Hoe, zonder mij te raad- plegen, zonder mijne toestemming te vor-deren ? — Te voren had gij mij geweigerd, nu zult gij ze mij geven, is 't niet waar ? zei Georges. — En daarbij, zei M. Grandier, zonder geld ! — Indien dat u verstoort, vader, het hangt slechts van u af er een einde aan te stellen. — Ik verwachtte mij aan dit antwoord... Maar vooreerst, ik zou wel willen middag-malen. Te Beziers heb ik den postwagen genomen, en ook anders niet, ingevolge ben ik dood van honger. lkdurf u niet voor-stellen met mij aan tafel te gaan. — En waarom niet, vader '? — Omdat, in uwe hoedanigheid van strooien generaal, zooals gij in uwen brief zegt, gij aile dagen als een prins eten moet. — Eindelijk, vermits ge voor mij die goedheid gelieft te hebben. — En deze heeren, voegde de heer Grandier erbij, de twee andere vluchtelingen aan-wijzende, die zich een weinig ter zijde hiel-den, zullen zij ons de eer aandoen, ons ge-zelschap te houden ? — Mijnheeren, zei Georges, mijn vader verzoekt u-ten middagmale. De twee jongelieden naderden. — Deze heeren, vroeg de heer Grandier, z;jn, veronderstel ik, ook generaals ? — Gij jonge dwaashoofden ! zeide hij plechtig. Een uur later waren aile vier in een der beste hôtels van Nimes gezeten, waar zij een smakelijk middagmaal, met de beste wijnen van Bordeaux begoten, eer aandeden. Bij het nagerecht was de heer Grandier door begeestering vervoerd, en niet alleen had hij zijnen zoon volkomen vergeven, maar zelfs bevestigde hij bij eede, 's anderendaags met hem naar het leger van Dumouriez te ver-trekken. * * * Verscheidene jaren verliepen, van de drie vrijwilligers van 92, was Georges de eenige overlevende, toen wij hem inEugeland terug vonden. De twee overigen waren dood, maar niet zonder eere : de eene te Marengo, de andere in Egypte. De verbindtenis, welke zij in het collegie genomen hadden, den dag dat zij op het eerste blad van het woorden-boek het voorzeggende « Moriamur » ge-schreven hadden, was stipt volbracht. Er blijft ons nog te zeggen, hoe Georges in de handen der Engelschen gevallen was. Het was in Spanje op 't einde van herfst-maand 18... Het regiment jagers, waar Georges deel van maakte, was te Almanzan gekantonneerd ; op zekeren avond zag Georges een zijner makkers binnentreden, die met een gram gemoed eene sigaar aan-stak, zijne soldaten-mutsvan zich weg wierp en met bitsigheid tegen den krijgsdienst begon uit te vallen. Deze gràminoedigheid kwam voort, omdat hij eene voor 's ander-daags ontworpen jachtpartij niet bijwonen kon, vermits hij zoo aanstonds gevergd werd om het bevel uit te voeren over het geleide van eenen bode naar Siquenza. De officier was woedend, en wensohte zijnen kolonel naar den duivel met eene weergalooze hevigheid. Georges die des anderendaags niets te verrichten had, stelde hem voor, in zijne plaats te vertrekken. Zij gingen beiden tôt den kolonel, dien zij roo-kende vonden op het hofplein zijns huizes, in gezelschap van den opperheelmeester van het regiment. De kolonel maakte eerst geene moeielijkheid om het voorgestelde verdrag goed te keuren. Maar, na een oogenblik over-weging, hernam hij : — Hetgeen gezegd is, blijft gezegd. 1k hou er veel van, in aile gevallen, mijne offîcieren aangenaam te kunnen zijn ; nogtans wanneer het een dienst geldt, die zou kunnen gevaarlijk zijn, leen ik niet gaarne de haud aan plaatsvervangingen, en aan ver-dragen met de regeltucht. Op dat punt ben ik een weinig bijgeloovig aan eenieder het gevaar dat hem toekomt. — Bah ! bemerkte de opperheelmeester ; sinds meer dan zes maanden is er van hier tôt Siquenza geen enkel schot gelost. De weg is veilig en het is slechts eene aange-name wandeling. — Eindelijk, zei de kolonel, aangezien die heeren het zoo willen en het besloten is.... Kapitein voegde hij erbij, zich tôt Georges wendende, de brieven die gij gaat begeleiden, zijn zeer gewichtig, neem dus uwe voorzorgen ingevolge. 's Anderendaags, omstreeks zes ure, reed Georges te paard uit. De bode, en zijn geleide dat uit tsvaalf jagers bestond, wachtte hem bij het uitrij-den der stad af. Zij vertrokken op den draf, twee ruiters voorop, dienende totvoorwacht de bode in den midden, op eenen kleinen afstand, gevolgd door de overige manschappen.De baan liep als eene witte streep door het grijze en naakte veld heen. Alhoewel nog vroeg in den morgend, was de zon reeds brandend.Na twee uren wegs afgelegd te hebben, veranderde het uitzicht der streek, en de baan daalde kronkelend in het diepe eens hollen wegs, met boomen en heesters bedekt. Georges ontwaardde met verwondering dat zijn paard, hetwelk gewoonlijk zeer zacht was, teekens van ongeduld liet blijken en hem trachtte te overmeesteren. — Slecht teeken, heer kapitein, zei een der ruiters ; ik heb bemerkt dat de duivel-sche paarden van dit land, den Spanjaard op eene uur afstand gewaar worden. Inderdaad, Georges was op een heerlijk Andalouzisch ros gezeten. Oordeelende, dat zonder te veel belang aan deze bemerkiug te hechten, hij ze eventwel niet versmaden moest, bevool hij eenen stils and, om den bode, den eenigsten die de streek kende, te ondervragen. Zijn antwoord was, dat er geene andere baan bestond die naar Siquenza leidde, en, om dwars door de velden te trekken, men er niet aan denken moest, aangezien de voor de ruiterij ondoordring-bare bosschen. Overigens, voegde hij erbij wij hebben slechts een kwart uurs slechten weg, waarna wij terug in eene onbedekte streek komen. Dan bevool de kapitein aan vier ruiters, van hun paard te stijgen, zond ze als voor-lichters, op be'.de zijden der baan, en de overigen volgden op stap. De voorlichters keerdes terug, verklarende dat zij de heesters doorzocht en er niets verdachts in gevonden hadden. Men nam dezelfde schikkingen als te voren alleenlijk zorgde Georges dat zijne mannen, welke tôt nu toe te samen hadden gereden, van elkander verwijderd bleven, en vermits de barn min ongelijk geworden was, ver-trok men op een harden draf. Zij hadden geen honderd stappen gedaan toen er ge-weerschoten knalden. — Voorwaarts ! beval Georges, in galop ! Te zelfder tijd riepen twee of drie stem- men in 't Spaansch van tusschen de heesters : Wordt Voortgezet.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Scheldegalm: gazette van Audenaerde behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Oudenaarde van 1858 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes