De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen

1615 0
10 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 10 Februari. De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7s7hq3sh7q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Numéro 8. PUBLICATION AUTOHISKi: I'AU L'AUTORITÉ MILITAIHK 10 Fév. 191 H. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de , l'Enseignement primaire et moyen. TI.IDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERT, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. Inschrijvingsprijs : 2 fr. Het Onderricht in de tweede Taal. Onze nieuwe sehoolwet huldigt het beginsel, dat in de vier graden van het Lager Onderwijs de voertaal van het onderwijs de moedertaal van de méerderheid der leerlingen moet zijn. De tekst der wet zegt dat uitdrukkelijk, niet alleen met het oog op de voorko-mende misbruiken, maar ook op lie' feit dat nien in veel gemeenten van het Ylaamsche land er wellicht naar zou streven de klassen van den 4den graad in het Fransch te geven hetgeen liatuurlijk in mime mate de waarde van het onderwijs zou verniinderen. Er werd reeds gesproken over de beslissing, waarhij de gemeeii'teraad van Leuven verklaarde dat in de klassen van den vierden graad al de vakken van het leerplan, nitgenomen het Nederlandseh, in het Fransch zouden onderwezen worden. De heér Minis-ler van Kunsten en Wetensehappen isin kamerzitting van 21 Januari 1914 tegen zulke regeling opgekomen en heeft er dan ook op aangedrongen .duidelijk het hooger vermelde beginsel in de wet neer teschrijvèn. .Moet men daaruit nu afleiden, dat de gemeente- en sehoolbesturen de studie van een tweede landstaal niet op het programma mogen inschrijven '! Volstrekt niet; daarbij het staàt vast dat deze besturen het recht hebben àén of meer niet verplichte vakken op het leerplan van hun scholen te stellen. Dit geldt in 't bijzon-der voor het onderricht van een tweede .landstaal, hetzij F'ranseh voor Ylaamsche, hetzij Nederlandseh voor Waalsche kinderen. Het is ook duidelijk dat bij het onderricht in de tweede taal de voertaal hoofd-zakelijk de aangeleerde taal zelf mag zijn. De hcer Minister verklaarde ook vrede le hebben met een voorstel waarhij dit recht uitdrukkelijk werd vastge-steld, met de vermelding : dat het schooltoezicht zal zorg dragen dat het grondig onderricht van de moedertaal niet door een te vroegtijdig aanleeren van de tweede taal gèschaad worde. Een wijzigingsvoorstel ingediend door Mr. Troclet belangt ons bijzonder aan. Het luidde als volgt : in geen geval mag de studie van een tweede taal als ver-plicht leervak op het programma van de drie eerste graden der Lagere School gesteld worden. Dit voôr-stel werd door de Kamer verworpen. De heer Minister van Kunsten en Wetensehappen drukte zich over dit punt in dezer voege uit : « Op welken leeftijd mag men -.net de studie van een tweede taal aanvangen ? De Begeering noch liet ministerie van Kunsten en Wetensehappen wensclien over dit punt uitspçaak te doen en ik dring er met voile overtuiging en met bij-zonderen nadruk bij de Kamer op aan, dat zij dit vraagpunt aan de bevoegdheid van de sehoolbesturen overlaten. Het is niet de roi van de wetgeving over pe-dagogische vraagstukken te beslissen, vooral wanneer het over strijdvragen gaat, waarhij devakmannen bel zelf niet cens zijn. De meest gezaghebbende opvoed-kundigen en deskundigen, zoowel van B'elgië als van den vreemde, zijn er niet in geslaagd zich over den bestgeschikten leeftijd om bij de kinderen het onderwijs van een tweede taal te beginnen, ten akkoord te stellen. Kn daarom vragen wij, » zegde de heer Minister, « dat evenals in Holland de gemeente- en sehoolbesturen in dit opzieht vrij blijven te beslissen, vvat hun in het yoordeel hunner leerlingen en met het oog op de plaatselijke en bijzondere noodwendighe-den als het beste voorkomt. » De wet onderwerpt het recht van de gemeente- en sehoolbesturen, die het tweede taalonderricht wensclien in te voeren alleen aan dit vod'rbehoud, dat het niet mag sehaden aan de degelijke en grondige studie van de moedertaal. — Deze voorwaarde ligt in den tekst der wet besloten en blijkt duidelijk uit de be-sprekingen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers gehouden. De vraag of in een bepaald geval de studie van het F'ranseh, b.v., siet-hts tërt nadeele van een vol<ioendre kennis der moedertaal kan beoefend worden, dient dus het voorwterp van een onderzoek uit te maken, waarhij de plaatselijke en bijzondere omstandigheden dienen in het oog gehouden te worden. Uit dit ailes blijkt, dat uit de wet opzettelijk aile nadere bepalin-gen omirent den aanvang van de studie (1er tweede taal in de Lagére School stelselmatig werdeirgeweewl. Wij leggen ons volkomen neer bij de gronden, die de heer Poullet aanhaalde om deze uitsluiting te wettigen. Het is waarlijk de roi \ an de wetgeving niet om in opvoédkundige geschillen stand le nemen en een be-sluit te tretfen, dat voorzeker niet volkomen met aile bijzondere noodwendigheden en voorwaarden reke-ning zou kunnen liouden. Onderzoeken wij nu even hoe het in België vôôr den oorlog stond met het onderwijs in de tweede taal. Bijna in al de Ylaamsche scholen werd het Fransch onderwezen. Sleehts op ■ 472 gèïnspecteerde scholen werd er onçler de klasuren Ylaamsch en op~3244 Ylaamsche scholen werd er Fransch aangeleerd. Men mag dan besluiten, dat er aan de Ylaamsche kinderen algèmeen een tweede taal wordt aangeleerd, aan de Walen maar heel zelden ; want de Waalsche, scholen, waarin Ylaamsch aangeleerd wordt liggen meestal in de Brusselsche omgeving. — Yeelal wordt het Fransch van af de eerste leerjaren in onze Ylaamsche scholen onderwezen en zelfs tôt op onze Ylaamsche boeren-dorpen wordt er wel cens van in de bewaarschool een versje of gebedeken in die a gedislingueerde taal » op-gepapegaaid. Dit is natuurlijk een lamlendig geknoei, waarmee alleen bevooroordeelde en onbevoegde mi-ders vrede kunnen hebben. Het is klaar en duidelijk gebleken, dat het onderwijs der tweede taal over het algemeen ondoelmatig is geweest en tôt vreeselijke tijdverbeuzeling heeft aanleiding gegeven. Dcgenen die geen verder onderwijs genieten voelen zich door het aangeleerde school- Fransch heel weinig gebaat en vergeten al spoedig het weinige, wal ze ten koste van zooveel moeiteen tijd hebben aangeleerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes