De stem uit België

2853 0
16 oktober 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 Oktober. De stem uit België. Geraadpleegd op 26 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3r0pr7nt2f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

LEcho de Belgique BE STEM UITBELGÏE \foor God enVaderland. Dieu et Patrie. Administration $Rédaction (Bestuuren OpsteD 55 Russell Square, London,W-C No. 4 VENDREDI (Vrijdag) OCTOBRE 16, 1914. Price ld. Our Object In order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which the Belgian Refugees are under-going, we have decided to issue a weekly publication—and eventually twice weekly—in both French and Flemish, to be entitled " L'Echo de Belgique— De Stem uit Belgie." This bulletin will contain ail items of interest to those who are pining for news of their country and loved ones, and will afford a direct channel of communication with each other during their exile, and would enable them to find lost relations and friends. Subscriptions and donations are Most Urgently needed, and should be forwarded to the Secretaries\ MM. Gregory Stuart & Co., Ltd., 69 Lombard Street, London, E.C. Postal orders and cheques shoidd be crossed " Belgian News." Changement d'Adresse •A partir de lundi, ,19 octobre, le bureau du journal sera transféré à 55 Russell Square, où l'association catholique de Londres a bien voulu mettre un local à notre disposition. Nous tenons à remercier bien vivement le clergé de l'église des SS. Pierre et Edouard, qui nous à gracieusement donné l'hospitalité jusqu'ici, ainsi que l'association catholique qui, vu l'extension que prend notre œuvre, a tenu à nous procurer des locaux plus vastes. Le R. P. Jacobs et l'abbé Prims de l'archidiocese de Malines s'y tiendront à la disposition des réfugiés belges tous les jours de la semaine de io| h. à n| h. Change of Address From Monday next, October igth, the offices of our paper will be trans-ferred to 55 Russell Square, London, W.C. The Catholic Association of London havin.g graciousty offered us more commodious offices, we take this opportunity of earnestly thanking the Clergy of SS. Peter and Edward, who, up to now, have so kindly given us accommodation, and also the Catholic Association for having kindly offered us these necessary larger offices. Ail correspondence and matter relating to the Editing of the paper must be sent to the above address, 55, Russell Square. The Administration and the Secretaryship remain at 69, Lombard Street, London, E.C., where also ail subscriptions and donations, most urgently needed, can be sent. Aan de Belgische Geestelijken Mgr. De Wachter, vie. gen. van Z.E. den Kardinaal Mercier, Bishop's House, Southwark, Londen, S.E., vraagt zeer dringend aan al de priesters met het werk der vluchte-lingen gelast, van hem een klein ver-j slag te willen zenden hunner werk-zaamheden Z.E. de Kardinaal zou hoogst tevreden zijn te vernemen hoeveel Belgen zich ter plaats bevinden | van iederen priester—hoeveel kind-1 eren—waar die kinderen ter school gaan—of er gemakkelijkheid bestaat voor 't vervullen der christelijke plichten—of er nog andere Belgische familien zijn in de nabijheid—met een woord al wat het tijdelijk en geestelijk welzijn betreft onzer landge-nooten. De Rede van Mr. Lloyd George (Vervolg.) Het was inderdaad een moeilijke toestand voor een klein land. Het gold hier een eisch gesteld door een groote militaire macht die vijf of zes man in het veld kan brengen tegen Servie een. En die macht werd dan nog ondersteund door de grootste militaire macht der wereld. Wat zou Servie doen ? Wat er u in 't leven overkomt is niet de zaak ; de zaak is hoe gij u daar tegenover gedraagt. En Servie gedroeg zich met waardig-heid. Het antwoordde aan Oosten-rijk : " Is daar eenig officier wiens schuld bewezen is, dan zal ik dien ontslaan." Oostenrijk zegde : " Datis niet voldoende voor mij." Ziet ge wel : Oostenrijk bedoelde niet de schuld, maar de waarde. Dan kwam Rusland aan de beurt. Rus-land is bijzonder met Servie inge-nomen. Russen hebben menigmaal Servie's onafhankelijkheid verdedigd met hun bloed. Servie is .een lid van zijne familie, en Rusland kan niet zien dat Servie wordt veronge-lijkt. Oostenrijk wist dat, Duitschland wist dat, en Duitschland keerde zich naar Rusland en zegde : '* Ik eisch dat gij zult blijven staan met gevouwen armen terwijl Oostenrijk uw klein broertj e afmaakt." Watantwoord gaf de Russische Staat ? Hij gaf het eenig antwoord dat een man betaamt. Hij keerde zich tôt Oostenrijk en zegde : " Gij legt de hand op dat kleine baasje ; welnu ik zal uw kramakkig rijk uiteentrekken stuk voor stuk." En de Russische Staat doet zijn werk. Dat is de geschiedenis der kleine natie. De wereld heeft veel ver-plichting aan kleine natien—en aan kleine menschen. De theorie der grootte—ge moet immers hebben een groot rijk, en een groote natie en een groot man—is goed : groote beenen hebben hun voordeel in een aftocht. Frederik de Groote koos zijn soldaten om hunne lengte. En die traditie behoort tôt de Duitsche politiek. Duitschland past dat ideaal toe op de volkeren. Het laat enkel toe aan de naties van twee meter oprang te komen staan. Maar de heele wereld heeft de duurste plichten jegens natien van een meter zestig. De grootste kunst van de wereld was het werk van kleine volkeren. De duurzaamste letterkunde van de wereld was het werk van kleine natien. Immers de groote kunst voor het Engelsche woord dagteekent uit den tijd toen Engeland een natie was als Belgie, vechtend om een groot keizerrijk. De heldhaftige daden die de menschheid doen trillen door al haar geslachten waren daden van kleine volkeren, vechtend voor hun vrijheid. En kwam de redding van het menschdom niet uit een kleine natie ? God koos de kleine landen als de vaten waarin Hij zijn beste wijnen reikt tôt delippen der menschheid, om de harten te verheugen, de gedachten te veredelen, het geloof te wekken en te versterken. Hadden wij daar onbewogen gestaan terwijl twee kleine volkeren werden gepijnigd en gebroken door de brutale handen der barbaarschheid, deze schande zou vallen over ons, al de tijden die nog komen zullen. Duitschland gaat verder en zegt : Hier was een aanslag van een lagere beschaving op een hoogere. Maar een feit is dat de beschaving die zich zelf de hoogere noemt den aanval begon. Nu, een lofredenaar van Rusland ben ik niet. Het beging wandaden waar-over, ik ben zeker, de beste van zijn zonen beschaamd zijn. Maar welk rijk heeft zulke daden niet op zijn rekening ? En Duitschland is wel het laatste land om een verwij tenden vinger naar Rusland te mogen uitsteken. Maar Rusland heeft opofferingen gedaan voor de vrijheid—groote opofferingen. Herinner u den hulproep van Bulgarie toen het geplaagd werd door de meest onzinnige dwingelandij die Europa ooit gezien heeft. Wie hoorde den hulproep aan ? Het eenig antwoord van de hoogere beschaving was dat de vrijheid der Bulgaarsche zonen niet een enkel leven waard was van een Pommersch soldaat. Maar de ruwe barbaren uit het noorden zonden hunne zonen bij duizenden om ze te laten sterven voor de Bulgaarsche vrijheid. En Engeland ? Ga naar Grieken-land, de Nederlanden, Italie, Duitschland, Frankrijk. Al die landen zullen u plaatsen aan wij zen waar de zonen van Bretanje stierven voor de vrijheid van die landen. Ook Frankrijk heeft zijn opofferingen gebracht voor de vrijheid van andere landen. Maar wijs mij een gewest aan ter wereld voorwiens vrijheid Pruisen ooit een enkel leven heeft ten beste gehad. De getuigenis van ons geloof, het hoogste peil der beschaving, uit zich in de gereedbeid om voor anderen een ofïer te plengen. Ik wil geen woord zeggen over het Duitsche volk om het te onderschatten. Het is een groot volk. Het heeft groote hoedanigheden van hoofd en hand en hart. In weerwil van wat thans ook gebeurt, geloof ik dat zoo een groote voorraad goedheid schuilt in den Duitschen boer, als in welken boer der aarde ; maar hij werd gedrild naar een valsche opvat-ting der beschaving — daadkracht, opbrengst. Het is een harde beschaving, het is een zelfzuchtige beschaving, het is een stoffelijke beschaving. De Duitschen konden niet eens meer de handelingen van Engeland jegens Belgie verstaan. Frankrijk zegden zi jverstaan wij. Het zint op wraak, het wil zijn grond terug-—Elzas-Lorreinen. Rusland vecht voor het meesterschap, het wil Galicie krijgen. Zij begrijpen de wraak, zij begrijpen den strijd om het meesterschap ; zij begrijpen niet dat een groot rijk zijn hulpmiddelen, zijn macht, de levêns van zijn kinderen, zijn eigen bestaan zelfstenprijze stelt om een klein volk te beschemen dat uitziet naar hulp. God maakte den mensch naar zijn eigen beeld, met een hoog doel in het rijk van den geest. De Duitsche beschaving wil den mensch herschep-pen naar het beeld van een Diesler-machine—stipt, juist, krachtig, maar zonder ruimte voor de werking van een Ziel. Dat is de hoogere beschaving. Wat is de Duitsche eisch ? Hebt gij s' keizers redevoering gelezen ? Zoo ge geen exemplaar hebt, schaf er u gauw een aan. Ze zal wel gauw uitverkocht zijn, en iets van denzelfden aard zult ge niet zoo dadelijk vinden. Zij zijn vol van 't gekletter en 't lawaai van het Pruisisch militarisme— de malievuist, de blinkende wapen-rusting. Arme oude malievuist : de kneukels zullen wel iet of wat worden aangetast. Arme helblinkende wapen-rusting, de schittering zal er worden uitgebeukt. Dezelfde grootspraak en gezwollenheid loopt door al die rede-voeringen. Misschien laast gij de merkwaardige rede deze week in The British Weekly verschenen. Het is een merkwaardig stuk als een illus-tratie van den geest dien wij thans bevechten. Het is zijn rede tôt zijn soldaten op weg naar het front : " Gedenk dat het Duitsche volk het uitverkozen volk Godsis. Opmij, op mij als Duitsche keizer is de geest Gods neergedaald. Ik ben zij n wapen, zijn zwaard, zijn stedehouder. Wee den ongehoorzame. Dood aan lafaards en ongeloovigen." Niets dergelijks weerklonk sedert de dagen van Mahomet. Maanziekte is altijd onrustbarend, maar soms wordt het' echt gevaarlijk en als maanziekte zich openbaart in het hoofd van een Staat, en als ze wordt de staatkunde van een groot keizerrijk, dan wordt het tijd dat die ziekte wordt uitgeroeid. Ik geloof niet dat de keizer ailes meent wat hij zegt. Het zal wel eenvoudig een soldaten—borstopzet-ting zijn, zooals het zoo dikwijls bleek. Maar er zijn mannen zonder harten die zweren op ieder woord dat hij spreekt. En dit is hun gods-' dienst : Verdragen : zij knellen de voeten van Duitschland ' in zijn vooruitgang ; snijdt ze dus door met het zwaard. Kleine volkeren : zij hinderen Duitschland in zijn vooruitgang : vertrapt ze in den modder onder den Duitschen hiel ; de Russische Slaven : zij belemmeren Duitschland in zijn vooruitgang en wedijveren met Duitschlands overmacht in Europa ; zendt uw legioenen op hen af en vermoordt ze. Engeland : het is de gedurige dreiging voor Duitschland over de wereld ; wringt het den drietand uit de handen. Meer nog, de nieuwe Duitsche wijsbegeerte wil het christendom vernietigen. Ziekelijke gevoelerigheid, geest van opoffering voor anderen— dat is slechte pap voor Duitsche monden. Wij moeten het nieuw dieet hebben en wij zullen het de wereld opdringen : het zal zijn : Made in Germany—een dieet van bloed en ijzer. Wat blijft er over ? Verdragen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes