De stem uit België

504 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 April. De stem uit België. Geraadpleegd op 19 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dr2p55hq8p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Stem uit Belgie Abonnement: 2sh. voir 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Yoor de Yereenigde Staten : 50 cts. Yoor Holland: 1 fl. Yoor FrankrIJk. 2.00 fr. Yoor de soldaten: lsh. of 1.90 (r. Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND, Téléphoné: Muséum 267. 4de. Jaargang, Nr. 31. (Blz. 1915-1922.) Oplage : 10,900. VRIJDAG, APRIL 19, 1918. Registered at G.P.O, as a Newspaper, 8 blz. ljd. NOTA YAN DEN UITGEYER.—De prijs van het papier is weer schrikkelijk opgeslagen. En sinds 1 April, bij OYereenkomst tusschen Drukkers-patroons en Trade Unions, zijn de loonen met 20 per cent. Yerhoogd. 0m het te kunnen volhouden moeten we tôt het volgcnde besluiten : Yan af 1 Mei wordt de abonnements-prijs 2s. 6d. (voor het leger: 2 fr.); en de prijs per nummer 2d. (uitgenomen voor de aalmoezeniers en het leger). Men haaste zich dus in te schrijyen of aan te batalen. Aan Yerschillende briefwisselaars weze hier raeegedeeld dat we steeds onuitgegeyen mengel-werken drukken en dus ook het loopende niet in den handei is. Wij zouden er meer ineens Yan drukken liet de plaats het toe. Een Onderhoud met Baron de Broqueville. De Parijsche briefschrijver van The Times heeft gebruik gemaakt van het luwen der politieke twisten in Frank-rijk's hoofdstad om eenige dagen te gaan doorbrengen te Ste. Adresse, de zetel der Belgische regeering in bai-lingschap. Hij is een kijkje gaan nemen in de verschillende ministeries en belooft ons een studie over de Belgische vraagstukken. Zijn eerste bij -drage van 5 Àpril is eigenlijk nog geen "studie " ; zij bevat eerder in-drukken van een onderhoud, hem toe-gestaan door Baron de Broqueville, over den toestand van het bezette Bel-gië; deze mededeelingen van onzen premier, en de beschouwingen daaraan vastgeknoopt door The Times in een hoofdartikel, zijn merkwaardig genoeg om er even bij stil te staan. En zeg-gen wij reeds op voorhand, dat de Bel-gen zoowel de mededeelingen van onzen eersten Minister als den lof, dien het Londensch dagblad ons vaderland toezwaait, met nerheid zullen lezen en allen stemmen zal tôt dankbaarheid • voor de waardeering die hun te beurt valt. . .s y Baron de Broqueville, zegt The TimeSj besprak " de gemoedstemming waarin het Belgische volk tijdens drie jaar en half een martelaarschap heeft verduurd, dat ongeëvenaard is in de moderne geschiedenis van West Euro-pa. België is het slachtoffer geweest van menige overweldigers," maar zel-den " heeft het een verdrukking gele-den zoo groot als diegene, waarmee de soldaten van den Duitschen Keizer het gepijnigd hebben. Geen middelen, berekend om 's menschen geest of hart te breken, werden verworpen als te barbaars.ch of als te laag. Noch moord met of zonder wettelijken vorra, noch slavernij, noch omkoo-ping : niets werd onbeproefd gelaten. De Duitschers hebben zich niet tevre-den gesteld met zich heen te worstelen door het land hunner vreedzame bu-ren. Jaar achter jaar hebben zij het juk vaster op de schouders hunner slachtoffers gebonden en door nieuwe listen hun nationaal leven pogen te dooden." En dit martelaarschap is des te hemeltergender, wanneer men nadenkt, zooals Kardinaal Mercier op-merkt, dat die slachtoffers Belgen zijn, "die Duitschland nooit anders dan goed wilden doen of deden," wier"har-ten door sympathie, achting en onbe-perkte gastvrijheid... vertrouwvol ge-trokken werden tôt hen, die (ze) nu zoo hartvochtig verdrukken." Doch, zoo gaat The Times voort : Wat is de uit-komst geweest ? De Duitschers " hebben voor henzelven de eindelooze doe-menis der wereld geoogst, en de vlam der Belgische vaderlandsliefde flak-kert helderder en heviger dan ooit..." De Belgen wisten op voorhand dat zij onder het militaire geweld van den vijand konden bezwijken, maar dat niemand bekwaam zou zijn op hen een zedelijke overwinhing te behalen. " En daarin ligt hun glorie, een glorie die nooit verwelken kan, zoolang menschen hulde brengen aan lijdzaamheid en aan moed in het pleit van vrijheid iecht." Voegen wij erbij, dat de Belgen hun lijdzaamheid niet uitsluitend putten in hunne liefde voor vrijheid en recht, maar ook in de kracht die hun toe-stroomt uit de hoogere beginselen van den godsdienst. Deze vinden zij in hun christen-Belgisch gemoed, sederl eeuwen gedrenkt met de katholieke leer der verduldigheid ; zij worden hur , gestadig voor de oogen gehouden dooi de. prediking der priesters en der bis-schoppen en niet het minst door de wijze lessen van iZ. E. Kardinaal Mercier.Dit beeld der Belgische deugdzaam-heid heeft echter een schaduwzijde, die wij niet behooren te loochenen, doch evenmin mogen overdrijven. Er be-staan " activisten," maar hetgeen onze landgenooten binnen de grenzen kwelt is " de vrees dat men elders geloof zou schenken aan den Duitschen laster alsof er een activistische beweging bestond in België." De ge-dachte zelf van zulk een verdenking vernedert hen. " Niemand in België spreekt van die zoogezegde beweging, want zij bestaat niet. Er zijn wel enkele ellendige individuën, door de Duitschers betaald, en altijd dezelfde die kuipen en samenspannen... In Gods naam, moge toch niemand ons beleedigen met het rumoer van deze lieden ernstig op te nemen; moge men ophouden het werk van eenige betaal-de verraders eene beweging te noe- i n rechte doch ook in feite gelijkheid e brengen tusschen de Fjransche en de j /laamsche taal. Dat is het program- < na hetwelk de regeering wil uitwer-œn. De wijze waarop dit zal geschie-len ligt nu ter studie en beloften zul- 1 en gehouden worden." Het kon na- ! uurlijk niet in de bedoeling van den , îeer Minister liggen aan een vreemde-ing mede te deelen hoe hij zinnens is :en oplossing te geven aan het eigen-ijke Vlaamsche vraagstuk aan het ; >ehoud namelijk en de bevordering 1er Vlaamsche beschaving in het 1 /laamsch gedeelte van het land; dit : rraagstuk, het bijzonderste, wordt hier :igenlijk niet aangeraakt ; doch zijn voorden getuigen voorzeker van goe-len wil, en hoopvol zien wij er dan >ok de uitwerksels van tegemoet. En lan zullen wij de belooning ontvangen 'an de standvastighêid, welke The rimes prijst in het Belgische volk: Seldom have any people shown a îobler constancy or taught the world i lesson more sublime." 5. Er kan geen kwestie zijn aan de nilitaire overheid de beslissing in leze zaak over te laten. We hopen dat de censuur ons al leze punten zal laten bespreken en de >pwerpingen zal laten weerleggen wel-ce de vijandige pers er weet tegen in :e brengen. We doen aan onze tegenstrevers mendelijk opmerken dat het soldaten :ijn uit de loopgraven, die al het on-îoudbare van den huidigen toestand cennen en ondervonden hebben, die aan 't woord zijn. We verwijzen de bevoegde overheid iaar de talrijke wilsuitdrukkingen welke door de Vlamingen op 't front gegeven zijn. * * * Frans Van Cauwelaert is door den Koning ontvangen geworden.' Voor 't oogenblik is hij in Le Havre. Het goede Vlaamsche nieuws dat el OP HET BELGISCH FRONT. Een gedeelte der eerste lijn, loopend door de overstrooming. (Zie blz. 3 Boekennieuws.) men." De Times laat daarop deze verklaring volgen : " Al de geallieer-den weten dit genoeg." Wij twijfelen er niet aan ; niet zij hebben dit sprook-je op de markt gebracht, en de lezers van De Stem kunnen getuigen, dat ook wij, die Flamingant zijn, nooit de activistische strevingen hebben overschat. De verontwaardiging onzer landgenooten moge echter tôt vermaning dienen, en hij, wien het schoentje past, trekke het aan. Want er zijn er toch, eilaas, die in hunne overdadige literatuur, niet enkel de activisten overschatten, maar terwijl zij dezen wilden schaden —wat moeilijk was—deden zij tevens hun best om den "goeden naam te be-zoedelen van het Vlaamsche volk en van degenen, die dezes rechten verde-digen. Mochten die heeren nu de verklaring van onzen eersten Minister tei harte nemen : " De vurigste voorstan-ders der Vlaamsche eischen, die daâi (binnen de grenzen zijn) of elders (te Londen, te 's Gravenhage of aan hel front verblijven) verwerpen uitheem-sche inmenging in onze binnenland-sche politiek en zij beschouwen ah verraders van hunne zaak al degenen die omkooppenningen aannemen var de folteraars van hun land." Baror de Broqueville verstaat blijkbaar betei het Vlaamsch dan sommige gazet schrijvers, en daarom hechten wij prij: aan zijne bemoedigende verklaring " De tegenwoordige Belgische regee ring acht het noodzakelijk niet enke Het Vlaamsche Vraagstuk. De Vlaamsche Regimenten. In Ons Vaderland. van 7 April laat de censuur volgende regelen toe, plus enkele andere wier zin vernietigd is door 't schrabben : Naar het schijnt wordt het *vraag-punt : Vlaamsche en Waahche regimenten te stichten nu ook in ons mi-nisterie in aanmerking genomen. Ze-kere bladen hebben reeds een veldtocht begonnen om dien uitdrukkelijken wensçh van onze IJzerkerels te'bekam-pen. ' We zullen aan de censuur vragen of onze artikels die als antwoord op die aanvallen verschenén nu ook mogen verschijnen, want we zien dat er ein-delijk over deze kwestie mag gerede-twist worden. De redens die we in te brengen hebben om onze zienswijze te staven zijn zeker niet van aard om zekere menschen te behagen. Voor als nog zullen we ons beperken bij dees enkele punten : 1. De groote meerderheid der soldaten zijn partijgangers van de indee-ling van 't leger in Vlaamsche en 1 Waalsche regimenten. 3. We vragen aan de regeering een " onderzoeks-commissie in te stellen be-5 staande uit bevoegde mannen. 4. We vragen aan de Walen broe-" derlijk en zonder achterdocht onze po-' gingen te steunen. op handen schijnt maakt sommige bladen dul : Zeker Belgisch blad—onnoo-dig verder te bepalen—bedient zich van een moedwillig-onvolledigen tekst uit de Gazet van Brussel om Van Cauwelaert voor activist uit te maken. En de aanduidingen door Minister de Broqueville gegeven omtrent het Vlaamsche vraagstuk in zijn interview aan The Times1 briefwisselaar werden in dezelfde pers moedwillig wegge-snoeid...Indien die heeren het zoo moeten winnen ! o De Wereldcrisis. NOTA.—In The New Etirofe, het gezaghebbende vveekschrift van de groep professors van King's College, London (Seton-Watson, Burrows, Pares, Masaryk, e.a.), verschijnt een reeks artikelen van Charles Seignobos over den Bond van Natiën (Eerste artikel, 4 April 11.). Charles Seignobos is voor de heden-daagsche geschiedenis de groote auto-ïiteit in de Latijnsche wereld, en zeker zijn er weinigen van historische experimenteele zijde beter onderlegd dan hij om wat nu voorvalt te door-schouwen en te begrijpen. Maar anderzijds ongelukkiglijk, ontbreekt hem eene gezonde philoso-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1916 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes