De stem uit België

571 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 26 Juli. De stem uit België. Geraadpleegd op 09 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dz02z13j88/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IDe Stem utt JSelgte. Abonnement : 2/s voor S maanflén. Subsdrlption : i/i for 3 months. Voor de Virsentede Staten : M «t>. Yoor Hollasd : l.ia 7oor jyramjtïjjk : j h. Yen de «oldaten ! 1/a •ri fr. 3"Bureel: 21, russell_ square, london, w.c. voor god en vaderland. Telephsnei Muséum 2S7. 4de. Jaargang, Nr. 45. (Blz. 2027-2034.) Oplage: 10,000. VRIJDAG, JULI 26, 1918. Registered at g.p.o. « a Newspaper. 8 blz. 2d. WEKELIJKSCH OVERZICHT. TEGENOFFENSIEF DER BONDGENOOTEN 20,000 KRIJGSGEVANGENEN EN 400 KANONNEN. KRIJGSVERRICHTINGEN DER WEEK. nay en Massiges, worden de Duit-schers tegengehouden ; ten Westen van Reims, tusschen Coulommes en Fossoy, gaan ze van twee tôt drie mijlen en half vooruit. De vijand kwam op verscheidene plaatsen over de Marne. Aan Dickebusch ngtmen de Britsche troepen 328 krijgsgevan-genen. De Turken doen eenen aan-val op Jéricho in Palestina, die wordt afgeweerd door Australiërs en NieuwZeelanders vvelke 510 gevan-genen nemen. WOEN S DAGJ 17 Juli. De vijand gelukt er slechts op eene plaats in, te Reuil in de richting van Epernay. De F ranschen en Ame-rikanen herwinnen grond aan St. Agnan la Chapelle ; de aanvallen van den vijand mislukken'te Massiges, en in de vallei van dé Suippe; hij wint een weinig grond nabij Prunay. De Duitschen beweren 13,000 gevangenen genomen te heb-ben. Nieuw-Zeelanders deden eenen raid nabij Hébuterne. Britsche vlie-geniers bombardeerden Offenburg en Thionville. D ONDERDA G, 18 Juli. De Franschen houden vijf sterke aanvallen tegen ten Oosten van Reims, en herwinnen stellingen ten Zuiden van Dorm,anè. De Duitschen doen een nieuwen aanval tusschen Reims en de Marne, en gaan li mijl vooruit tôt in de dorpen Nanteuil en Pourcq. Van Pourcq worden ze verdreven door Italiaan-sche troepen. In de richting van Epernay bereikt de vijand 'Montvoisin en Chêne la Reine, waaruit hij dqor tegenaan-vallen verdreven wordt; hij herwint nogmaals Montvoisin. VRIJDAG, jç Juli. Generaal Foch begint een groote te-genaanval met Fransche en Ameri-kaânsche troepen, van Fontenoy (Soissons) tôt Bellau (Château-Thierry). De grootst bereikte diepte was 8 mijlen. In den namiddag hadden ze reeds 5000 gevangenen met 30 kanonnen. De Franschen herwinnen Prunay. De Duitschen vallen aan te St. Agnan la Chapelle. Australische troepen doen eenen raid aan Villers-Bretonneux. Italiaansche vliegeniers bombardeeren de Oostenrijksche stad Pola. Britsche vliegeniers werpen bommen op Ha-gendingen, Saarbrucken en Thionville.ZATERDAGj 20 Juli. De Verbondenen maken verderen voor-uitgang in hunne offensief. De hevig-ste gevechten haden plaats ten zui-. den van Soissons en tusschen Villers Helon en Noroy. Zij hebben reeds 17,000 krijgsgevangenen en 360,kanonnen. Ten zuiden van de Marne herwonnen de Verbondenen Montvoisin met 400 gevangenen. Sénot-sche troepen veroveren het dorp Me-teren aan de Leie, en namen 300 gevangenen. De dokken van Brug-ge en Oostende werden door Britsche vliegeniers gebombardeerd. Het transportschip Baringa, dat afge-keurde troepen terugvoerde naar Australië, werd getorpedeerd : geene slachtoffers ; 00k eene Britsche sloep waar er 12 man gered werden, en het Amerikaansch schip Westover, waarvan 10 man gemist worden en 82 gered. ZONDAG, 21 Juli. De Duitschen worden genoodzaakt te-rug te trekken over de Marne; tusschen de Aisne en de Marne bereiken de Verbondenen Ploisy en Parey-Tigny, en de Priezhoogte. Het getàl Duitsche krijgsgevangenen beloopt reeds 20,000 en 400 kanonnen. Vlieg-tuigen van de Britsche vloot wierpen bommen op de Zeppelinbasis te Tondern in Sleeswijk; drie Britsche vliegtuigen moesten landen in De-nemarken. Twee Zeps werden ver-nield. MAANDAGj t2 Juli. De Verbondenen hebben Château-Thierry opnieuw veroverd. Zij bereiken een >Hjn die rechtdoor loopt van Soissons tôt Château-Thierry. Britsche troepen beginnen eenen aanval tusschen Reims en de Marne, zij namen het bosch van Courton en in de vallei van de Ardre, namen zij de dorpen Marfaux en Coitron ; de vijand herwon eenigen grond. Een telegram uit Rusland zegt dat de oud-Tsaar vermoord werd op 16 Juli door de Bolshevisten. DE ALGEMEENE TOESTAND. De Duitsche Offensief. De nieuwe offensief door de Duitschen begonnen aan de Marne, is eene totale mislukking. Reeds den vierden dag was het klaar dat ze geen voordeel zou opgeleverd hebben. Tôt op den derden dag hadden de Verbondenen geen enkel kanon verloren, en het ge-tal krijgsgevangenen was merkelijk minder dan in vorige offensieven. De offensief brak 00k uit waar ze verwacht was. Het was van Château-Thierry tôt Massiges in Champagne. De eigenlijke aanvallen hadden plaats van Château-Thierry tôt dicht bij Reims ; geene aanvallen hadden plaats op de stad zelf, die zeer sterk verde-digd wordt ; en een andere aanval ge-beurde van Prunay tôt Massiges, ten Oosten van Reims (zie kaart De Stem, verleden week.) Op dit laatste front won de vijand den eersten dag Moron-villiers en drong door op eene diepte van twee tôt drie mijlen. Hier voerde generaal Gouraud, de beroemde Fransche bevelhebber, die in Gallipoli_den rechterarm ^erloor, het commando, en deed den vijand zijne winst duur be-talen. In de vallei van de Suippe en dicht bij Massiges mislukten al de aanvallen. Op een kort front nam de vijand Prunay en Beaumont sur Vesle. Deze dorpen werden later door de troe-gen van gen. Gouraud teruggewonnen, en de aanvallen ten Noorden van Pros-nes werden afgeslagen. Deze, sector leverde een groote triomf op voor de Franschen. Ten Westen van Reims was de vijand aanvankelijk wat geluk-kiger. Hij trok op verscheidene plaatsen over de Marne. De grootste stoot werd gegeyen in de richting van Epernay, met het doel Reims langs den achterkant aan te vallen. De vijand veroverde de dorpen Montvoisin en Chêne la Reine : deze werden terugge nomen en later werd Montvoisin opnieuw verloren. Verdere aanvallen hadden plaa'ts op St. Agnan, la Chapelle en Monthodon, waar de Verbondenen de bijzonderste plaatsen behiel-den.De tegenoffensief van generaal Foch. Donderdag begon generaal Foch eene tegenoffensief die nog voortgaat met het beste welgelukken. Tweé légers, bestaande uit Fransche en Ame-ïikaansche troepen, vielen den vijand aan van Fontenoy, boven Soissons, tôt Bellau nabij Château-Thierry aan de Marne. Boven de Ourcq werd het eerste leger aangevoerd door generaal Mangin, met koloniale troepen; tusschen de Ourcq en de Marne stond generaal Dégoutté, met Franco-Ame-rikaansche troepen. De vijand bracht al zijne reserventroepen in en bood bitteren tegenstand in 't bijzonderop de hoogte ten zuiden van Soissons en tusschen Villers-Heron en Noroy. Vrijdag werd de strijd op geheel de lijn met dezelfde bitterheid voortgezet ; de Verbondenen bereiken hun verste punt te Sept Monts en Chacrise. De Verbondenen hebben 00k Château-Thierry veroverd en zijn gevestigd te Brasles op de Marne. Zij zijn 00k op de hoogte die overzicht geeft over Soissons zon-der de stad zelf te bezitten. De lijn loopt nu bijna rechtdoor van Soissons tôt Château-Thierry. Dit heeft voor gevolg dat de Verbondenen de verbin-tenissen van den vijand met de troepen aan de Marne gestadig bedreigen. Het heeft den vijand gedwongen, terug te trekken uit de stellingen, die ze eenige dagen te voren wonnen ten zuiden van de Marne. De Duitschen boffen dat ze onopgemerkt zijn terug-gegaan ; ez zullfen evenwel zelfs best. weten dat ze het duur betaald hebben. De vijand bekent dat ze verrast ge-weest zijn door de Franschen, die nieuwe methoden in den aanval gebruikten. Tôt hun eigfin troost zeggen ze dat op geen enkel punt hunne lijn gebroken werd. Naar het schijnt brachten de Duitschen een nieuw leger samen, dat verzameld werd uit troepen van Ukraine naar het Westerfront overgezonden, wanneer Foch zijnen aanval begon. Tegenover de offensief van de Verbondenen hebben de Duitschen reeds 15 legerafdeelingen gebruikt ; aan de Marne ten Westen van Reims 20 tôt 25 en ten Oosten van Reims van 10 tôt 15 afdeelingen. Al dit troepenvertoon heeft hun geen voordeel gebrâcht, maar integendeel een gevoelige neder-laag. De Marne is voor de Duitschen noodlottig : 't is nu de tweede maal dat ze aan deze rivier geduchtig versla-gen worden. DE SOCIALISTEN EN DE OORLOG. Mr. A. Henderson, sprekende te Northampton, zegde dat hij antwoor-den had ontvangen van de socialisten uit de vijandelijke landen, op het mémorandum van de socialisten der Verbondenen.De Bulgaren nemen feitelijk geheel het mémorandum aan. De Hongaren zeggen dat zij een ver-slag naar dezeffde lijnen zonden naar Stockholm. De Oostenrijkers nemen als basis voor onderhandelingen de br^inselen van het mémorandum aan. * Zij nemen het voorstel van federatie voor Oosten-rijk-Hongarije aan en stellen 00k federatie voor voor de Balkans. Zij ver-werpen den vrede van Brest-Litovsk en van Bukarest. Voor Elzas-Lotharin-gen, Italie, Polen, Turkije, en de kolo-nies, nemen zij de .oplossing aan die met de wenschen van de bevolking overeenkomen. De Duitsche minderheidssocialisten zeggen dat zij een verslag naar Stockholm zonden dat op dezelfde basis steunde als het mémorandum. De Duitsche meerderheidssocialisten meenden een antwoord in te zenden langs Mr. Troelstra. Toch kregen ze een beknopt verslag. D.e Duitschen zouden deelnemen aan een internatio-naal congres, bijeengeroepen door neutralen. Zij zijn bereid de kwestie van Elzas Lotharingen te bespreken en gelooven dat er eene oplossing moge-lijk is. Zij zijn t'akoord over de nood-zakelijkheid van de geheele herstelling van België. Zij zijn voor het oprichten van het Verbond der Naties. ROND DEN OORLOG. Mr. Lloyd George, bij zijn bezoek aan de Amerikaansche troepen, nam als motief voor zijne aanspraak de rede uitgesproken door Près. Wilson (zie Stetn van verleden week). Hij zegde : Près. Wilson maakte het gis-teren duidelijk waarvoor wij strijden. Zoo de Keizer en zijne raadgevers de voorwaarden aangegeven door Près. Wilson, willen aannemen, dan kunnen . ze morgen vrede hebben met Amerika, vrede met Frankrijk, en vrede met Groot-Bretanje/" Maar hij heeft geen teeken gegeven van zijn inzicht dit te doen. Omdat hij het niet doen wilde, strijden wij nu. Waarom staan wij hier? Niet omdat wij een meter Duitschen grond verlangen ; niet omdat wij wenschen aan Duitschland hare erfenis te onttrekken ; niet omdàt wij wenschen een volk zijne rechtmatige rech-ten te ontnemen ; wij strijden vçor de groote beginselen neergelegd door Près. Wilson. DE TEGENOFFENSIEF DER BONDGENOOTEN AAN DE MARNE. DE TOESTAND OP 22 JULI

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes