De stem uit België

988 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 26 April. De stem uit België. Geraadpleegd op 22 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jd4pk0872z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Stem Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, I.ONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie. Téléphoné i Muséum 267. Abonnement: 2sh. voor 3 maanden. Subscrlption : 2sh. for 3 months. Yoor de Yereenigde Staten : 50 cts. Yoor Holland : I fl. Yoor Frankrijk. 2.50 fr. Yoor de soldaten: lsh. of 1.50 fr. ■ ide. Jaargang, Nr. 32. (Blz. 1923-1930.) Oplage: 10,500. VRIJDAG, APRIL 26; 1918. 'Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. l£d. 1I0TA VAN DEN OITGEYER.—Sinds verleden ,»ek vel'anderden we van drukker, daar onze ««ri'earukkerij,—waar DE STEM gccirukt wird îsdert elnd Januari 1915 (No. 20, tata Jg.) door H M's. Sïationery Office is overgenomen. We hiuden er aan Staff en werklieden der drukkerij te bedanken voor de besteedde zorgen. Bii or.zcn nieuwen drukker kozen we eene Idwat grootere letter, daar over de vorige ge-Maagd vierd. Reeds yernamen we dat de veran-dtrinÉ zîer weikora was. ZulUe eeno veranderlng brengt natuurlijk iroote mceilijklieden mee: reeds kondlgden mdezeer drmgende verhooging Yan inschrij-ïingsprljs aan. Opdat we ailes te boven komen 100 a!s wij het durven Yoorzien, is weerom de nocagandasteun noodig Yan aile onzevrienden. Ben raake in 't bijzonder propaganda bii onze Bslgische burgerij in den vreemde Yoor wie ons blad misschien weleens te goedkoop was om in hoo*e schatting te staan. Ons blad, meenen «e,°ie voor aile standen en ieder vindt er zijn af' volgend nummer kost " De Stem " 2s. 6d. per drie maanden, of 2d. per nummer. Echter voor onze propagandisten die pakken van meer dan 10 exemplaren ontvangen laten we nog voor een maand den pri)s als vl'oeger. Indien zij ons voorstellen aan te bevelen hsbben. we zullen er hun yan harte dankbaat om zijn. Minister Balfour over de Vlaamsehe Kwestie. Minister Balfour zat Donderdag 18 April een eeremaal voor waarop de Belgische afgevaardigden der handels-conferentie de gasten -waren van de Engelsche Regeering. Hij sprak er over "the spirit of Belgium" en zegde : "Het is ten slotte een verzinsel der Duitschers dat Vlamingen en Walen elkander vijandig zijn." Het deed ons genoegen dit zoo offi-ciéel door den Engelschman als zijne overtuiging te hooren uitspreken, want er zijn heeren geweest die een echt vaderlandsch werk meenden te ver-richten met dit Duitsche verzinsel,— even als dat van de vijandschap der Vlamingen tegen Frankrijk,—allerwe-ge te verbreiden en aan te dikken. En wij nemen de gelegenheid te baat, na Minister Balfour onzen dank te hebben gezegd om nogmaals het Vlaamsehe Vraagstuk te bepaleri, voor degenen die"het hadden opgevat naar de Duitsche voorstelling. Het is niet tusschen Walen en Vlamingen dat er vijandschap bestaat, maar een diepe klove gaapt tusschen Vlaamschgezinden en anti-Vlaamsch-gezinden, d.i. tusschen stambewustheid en stamontworteling, tusschen zijn en niet-zijn. De Vlamingen misgunnen den Walen noch hun taal, noch hun geschiedenis, noch hun overleverin-gen, en geen hand zullen ze uitsteken om hun het erfdeel hunner vaderen te ontnêmen ; in één onverbroken band willen zij met hen leven onder de hoede van één Koning en onder de-zelfde Staatsinstellingen ; maar wat de Vlamingen hun broeders gunnen, wil-len zij hun zelven niet onthouden : zij willen in Vlaanderen Vlaamsch van hoog tôt laag voor armen en rijken, opdat er eene doorstrooming zou zijn van hetzelfde leven in al de klassen der maatschappij. Zij zijn niet aan-gekant tegen de kennis ; integendeel, velen hunner leiders zijn geen vreem-delingen noch in de Fransche letter-kunde, noch in de Engelsche handels-taal, en zij willen ook-hunne mede-burgers van diezelfde beschavingsmid-delen niet ontrieven, alhoewel zij oor-deelen, dat hetgeen onontbeerhjk is voor een geleerde of een gezagsman. daarom nog niet een vereischte is voot den' arbeider of den gewonen burger. Maar zij ijveren tegen het ignoran-tisme : met de Belgische bisschoppen zeggen zij, dat het onvaderlandsch, on-maatschappelijk en onchristelijk is ir het Vlaamsehe land niet de Vlaamsehe taal te kennen, te beminnen en hoog te houden; omdat deze taal de eenige hand is, die de inwoners van hetzelfd< dorp, van dezelfde stad of provinck met elkaar broederlijk verbinden kan omdat deze taal alleen het middel is waardoor de kennis, de ervaring en d< beschaving der hoogere standen gelei delijk medegedeeld worden aan min der begunstigden der fortuin. Bij ge rois der kennis en der hoogschattinj dezer taal wordt de kennis van anderi talen een onvaderlandsch en zelfzuch tig versiersel. Veronderstel, gij -zij wvaren in de Fransche letterkunde, ii haar bloeitijdperk der zeventiend I eeuw of in de psychologische schilde ringen der hedendaagsche roman-schrijvers ; gij zijt tehuis in de Duitsche wetenschap, in de opzoekingen van een Wasmann, in de historische studiën van een Jansen; gij zijt vol-leerd in de taal der Britten en noch Shakespeare noch Chaucér hebben voor u geheimen,—doch wat baat brengt die wetendheid aan uwe land-genooten, wanneer gij niet eens met uw volk voelt omdat ge aan taal- en gedachtenrichting ervan vervreemd zijt ? Wilt gij dan alleen voor uw eigen zelven leven ? En daarom vragen wij, dat het Vlaamsch in Vlaanderen het noodige beschavingsmiddel zou wezen, en dat de Staat die de Vlamingen den hunnen heeten geen haard van ontvlaam-sching, van stam-ontworteling zijn er voor t eerst eene opvatting opdook, ] op de saamhoorigheid van 't menschen- i ras gesteund, die ten slotte andere en i min-samenhangende redmiddelen, — : enkel op de raison d'Etat van indivi- ] dueele Staten gebouwd,—van kant zet> 1 ten moet. Dit saamhoorigheidsgevoel i heeft een staatkundigen vorm gekre- ; gen in den V olkerenbond, die, van den i oogenblik af dat het denkbeeld ver-scheen als een staatkundig ideaal ras een om zoo te zeggen ontegenhoudbare populariteit verwierf,diezelfszijnechte vijanden, de Centrale Rijken, dwong, in hun woorden ten minste, de leer bij te treden waarop het is gesteund. We moeten echter niet vergeten dat de Volkerenbond eigenlijk niets meer is dan een zeer oude formule, terug in omloop gebracht onder een nieuwe Een meesterstukje van Vlaamsehe verluchting te Brugge gedaan in 1482 rond de teksten van "Le livre des propriétés des choses." Onze plaat geeft de verluchting weer bij het begin van het twaalfde boek, over de vogels. Bewaard in het British Muséum. Eerlang komen we nader op deze kunstschatten terug. zou, maar integendeel zou arbeiden, naar zijne natuurlijke plicht, opdat Vlaanderen wederom geleidelijk Vlaamsch worde, van hoog tôt laag. o De Wereldcrisis. (Zie nummer 20, blz. 1.) Het jaar 1917 zal in de geschiedenis geboekt blijven als het keerpunt op dit gebied (1), want zijn twee alles-over-schaduwende gebeurtenissen—de Rus-sische Revolutie en Amerika's oorlogs-verklaring—hebben er veel toe bijge-bracht om de lucht op te klaren. In de eerste plaats, verwijderde de Rus-sische Revolutie uit het kamp der Verbondenen een der meest onwrik-bare vertegenwoordigers der Realpoli-tik, namelijk het Tsarism, en ze heeft derwijze de partijgangers van een op rechtvaardigheid steunenden vrede vermeerderd. En het is niet enkel toeval dat rond dien tijd in de offi-cieele verklaringen der Verbondener t (1) Hoe de vredesformule der Ver i bondenen " Herstellen, Weergeven er 3 Waarborgen " praktisch moet wordei - verstaan en verwezenlijkt. benaming. En het is ook geen oor-spronkelijk gedacht, want het wordt reeds gevonden in menig werk van staatkundige bespiegeling, en het is, wezenlijk, de omzetting in internationale bewoordingen, van de leer vân het " contrat social.'" (2) Het is zeker dat de Bond reëel zou worden, op 't oogenblik dat de volkeren der we-•reld er toe besloten hunne onderlinge verhoudingen door dezelfde beginselen van wet en rechtvaardigheid te laten beheerschen, als deze die de verhoudingen tusschen bijzondere burgers beheerschen ; en de ontwikkeling van deze beginselen die nu de individueele betrekkingen beheerschen voorname-lijk in 't geval van rechtskonflikt, doet op eene gelijkmatige ontwikkeling op internationaal gebied denken. Bloe-dige twisten, familievendettas, en al de veeten der middeleeuwen, werden (2) Juister dan dat is het een prak-tische omschrijving van het "nieuwe" gebod van het Evangelie : " Bemint elkander, bemint uwe vijanden," dat ten slotte slechts de uitspraak is der • natuurlijke moraal, door Christus ver-i openbaard en verzekerd aan een we-i reld die uit haar zelve zoo diep niet had kunnen zien. (Red. Stem.) angzamerhand verwijderd en geban-îen door het hooger gezag van natio-lale reehtbanken, die werden opge-richt als de uitdrukking eener souve-"einiteit die aile mindere machten be-îeerschte. (3) Wat zijh de hinderpalen :ot het oprichten van zulk een hooger jezag in Europeesche aangelegenhe-ïen ? De gelijkenis is zoo aanlokkend, dat het tôt heel wat speculeeren heeft ge-leid, welke, nochtans, niet altijd van zekere hinderpalen naar hun juiste ivaarde heeft rekenschap gehouden. De wetenschappelijke geschiedschrij-ver kan niettemin niet nalaten aan de waarschuvvingen, hem door zijn onder-zoek geleverd, aandacht te schenken. Binnenlandsche vrede, wa^rdoor per-soonlijke vendetta's en veeten werden afgeschaft, werd opgedwongen door de hoogere machten van den Staat, hetgeen eenvoudig de maatschappe-lijke uitdrukking is van de vrijwillige samenwerking van enkelingen om zich zelf beperkingen op te leggen voor zekere gemeenschappelijke doeleinden. Maar, ieder maal dat men getracht heeft hetzelfde te doen tusschen staats-gemeenschappen, nam het gewoonlijk niet den vorm van een kontrakt tusschen gelijken. De Grieksche Staten die opeenvolgens hebben getracht vrede in de Grieksche wereld te brengen, t.t.z., Sparta, Athene, Theben, Mace-donia, hebben ieder op zijn beurt er aanspraak opgemaakt hunne verbondenen aan hun alleenheerschappij te onderwerpen. En zoo Rome de ge-dachte der Pax Roviana verwezen-lijkte, dan was het enkel door hare overmacht aan de andere volkeren op te dwingen, door een ongelijk kontrakt, vlakaf op de erkenning van hare grootere macht gesteund. Het is juist in dezen geest, dat de Pruisische Regeering nu de gedachte opvat van een Duitschen vrede, en zich voorstelt zich zelf aan het hoofd van een Volkerenbond te plaatsen. Het was door een toepassing van de theorie van souve-reine overmacht, dat "John Company" haar souvereiniteit over de persoon-lijke rechten van de inboorlingen daar-stelde, en er in lukte op het einde alzoo de grondvesten te leggen van de Pax Britannica en het Britsche Keizer-rijk in Indié. En zoo de Kerk in de Middeleeuwen nooit er toe kwam alge-meen eerbied af te dwingen voor de gedachte der Pax Christiana, was het juis^ omdat ze de macht niet bezat dien ap te dwingen. Daarom kunnen we in de verleden geschiedenis geen enkel (roorbeeld vinden van een vrede, gesteund op den vrijen wil van de kon-tiakteerende partijen. (4) Nochtans moeten we nu ons zelven afvragen waarom een klaarblijkelijk zoo gunstig en weldadig systeem zulk een tegenstand heeft ontmoet. De reden ligt in het feit dat moderne be-schaafde Staten zijn gevestigd op de gedachte der nationale souvereiniteit, die, in naakte bewoordingen enkel de legalisatie is van de ruwe macht, door de wederzijdsche Regeeringen bezeten. Bodris bepaalde zelfs in de 16e eeuw souvereiniteit als-de "absolute macht van het gemeenebest." Deze leering geeft een absolute macht, omdat in den gewonen toestand der maatschappij aile gezag niet enger bepaald of beperkt is, dan tôt waar de staat zelf "bij machte" is. Deze souvereiniteit heeft twee zijden, een inwaartsche en een uitwaartsche. Op het binnen-landsch gebied, doet ze zich voor als absolutisme dat al de onderdanen ter beschikking stelt van den souverein, en vrede onder hen, bewaart door de politie. In buitenlandsche zaken, is er de uitdrukking van het militarisme, dat de wereld in een staat van oorlog houdt door staande legers ; en in de diplomatie bemerken wij het in dat Machiavellisme dat geen wetten van (3) De theorie der Pax Christiana was vooruit op haren tijd in zekeren zin. Sindsdien hebben verkeer, économie en volkerenkennis den toestand veel geschikter gemaakt. (4) Seignobos verzwijgt hier, moed-willig naar ons dunken, de welbekende roi der Kerk en den invloed harer beginselen. Men denke b.v. slechts op de welbekende instelling van den nnrlcvrpHp fPfH. Sf.£Vl.T

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes