De stem uit België

401 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 26 April. De stem uit België. Geraadpleegd op 31 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3610wr7n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE STEM 4de. Jaargang, Nr. 32. (Blz. 1923-1930.) Oplage: 10,500. VRIJDAG, APRIL 26, 1918. Registered st g.p.o, as a Newspaper. 8 blz. l|d. NOTA Y AN DEH UITGEYER.—Sinds verleden week veranderden we Yan drukker, daar onze Yorige drukkerij,—waar DE STEM gedrukt rvtrd sedert eind Januari 1915 (No. 20, iste jg.) door H.M's. Stationery Office is overgenomen. We houden er aan Staff en worklieden der drukkerij te bcdanken yoor de besteedde zorgen. Bij onzen nieuwen drukker kozen we eene ietwat grootere îetter, daar over de voriga ge-klaagd werd. Reeds Yernaraen we dat de veran-dering zeer Y/eikom was. Zulke eena Yarandering brengt natuurlijk groote moeilijkheden mee: reeds kondigden we de zeer dringende Yerhooging Yan inschrij-Yingspnjs aan. Opdat we ailes te boYen komen zoo ais wij het durYen Yoorzien, is weerom de propagandasteun noodig Yan aile onzevrienden. Men make in 't bijzonder propaganda bij onze Belgische burgerij in den Yreemde Yoor wie ons blad misschien weleens te goedkoop was om in hooge schatting te staan. Ons blad, meenen we, is Yoor aile standen en ieder Yindt er zijn gading in. Yan af voîgend numraer kost " De Stem" 2s. 6d. per drie maanden, of 2d. per nummer, Echter voor onze propagandisten die pakken Yan meer dan 10 exemplaren ontYangen laten we nog Yoor een maand den prijs als Yi'oeger. Indien zij ons Yoorstellen aan te beYelen hebben, we zullen er hun Yan harte dankbaar om zljn. JMinister Balfour over de Vlaamsehe Kwestie. Minister Balfour zat Donderdag 18 April een eeremaal voor waarop de Belgische afgevaardigden der handels-conferentie de gasten waren van de ■ Engelsche Regeering. Hij sprak er over "the spirit of Belgium" en zegde : "Het is ten slotte een verzinsel der Duitschers dat Vlamingen en Walen elkander vijandig zijn." Het deed ons genoegen dit zoo offi-ciëel door den Engelschman als zijne overtuiging te hooren uitspreken, want er zijn heeren geweest- die een echt vaderlandsch werk meenden te ver-richten met dit Duitsche verzinsel,— even als dat van de vijandschap der Vlamingen tegen Frankrijk,—allerwe-ge te verbreiden en aan te dikken. En wij nemen de gelegenheid te baat, na Minister Balfour onzen dank te hebben gezegd om nogmaals het Vlaamsehe Vraagstuk te bepalen, voor degenen die het hadden opgevat naar de Duitsche voorstelling. Het is niet tusschen Walen en Vlamingen dat er vijandschap bestaat, maar een diepe klove gaapt tusschen Vlaamschgezinden en anti-Vlaamsch-gezinden, d.i. tusschen stambewustheid en stamontworteling, tusschen zijn en niet-zijn. De Vlamingen misgunnen den Walen noch hun taal, noch hun geschiedenis, noch hun overleverin-gen, en geen hand zullen ze uitsteken om hun het erfdeel hunner vaderen te ontnemen ; in één_ onverbroken band willen zij met he'n leven onder de hoede van één Koning en onder de-zelfde Staatsinstellingen ; maar wat de Vlamingen hun broeders gunnen, wil-len zij hun zelven niet onthouden : zij willen in Vlaanderen Vlaamsch van, hoog tôt laag voor armen en rjjken, opdat er eene doorstrooming zou zijn van hetzelfde leven in al de klassen der maatschappij. Zij zijn niet aan-gekant tegen de kennis; integendeel, velen hunner leiders zijn geen vreem-delingen noch in de Fransche letter-kunde, noch in de Engelsche handels-taal, en zij willen ook hunne mede-burgers van diezelfde beschavingsmid-delen niet ontrieven, alhoewel zij oor-deelen, dat hetgeen onontbeerlijk is voor een geleerde of een gezagsman, daarom nog niet een vereischte is voor den arbeider of den gewonen_ burger. Maar zij ijveren tegen het .ignoran-tisme : met de Belgische bisschoppen zeggen zij, dat het onvaderlandsch, on-maatschappelijk en onchristelijk is in het Vlaamsehe land niet de Vlaamsehe taal te kennen, te beminnen en hoog te houden ; omdat deze taal de eenige band is, die de inwoners van hetzelfde oorp, van de,zelfde stad of provinert met elkaar broederlijk verbinden kan, omdat deze taal alleen het middel is, waardoor de kennis, de ervaring en de beschaving der hoogere standen gelei-delijk medegedeeld worden aan min-der begunstigden der fortuin. Bij gémis der kennis en der hoogschatting dezer taal wordt de kennis van andere talen een onvaderlandsch en zelfzuch-tig versiersel. Veronderstel, gij zijt ervaren in de Fransche letterkunde, in haar bloeitijdperk der zeventiende eeuw of in de psychologische schilde- î- er voor 't eerst eene opvatting opdook, t- op de saamhoorigheid van 't menschen-n ras gesteund, die ten slotte andere en le min-samenhangende redmiddelen, — 1- enkel op de raison d'Etat van indivi-:h dueele Staten gebouwd,—van kant zet-:n ten moet. Dit saamhoorigheidsgevoel it heeft een staatkundigen vorm gekre-i- gen in den V olkerenbond, die, van den et oogenblik af dat het denkbeeld vérin scheen als een staatkundig ideaal ras id een om zoo te zeggen ontegenhoudbare w populariteit verwierf,diezelfszijnechte yijanden, de Centrale Rijken, dwong, et in hun woorden ten minste, de leer je bij te treden waarop het is gesteund. at We moeten echter niet vergeten dat ;n de Volkerenbond eigenlijk niets meer n- is dan een zeer oude formule, terug jn in omloop gebracht onder een nieuwe ringen der hedendaagsche romai schrijvers ; gij zijt tehuis in de Dui sche wetenschap, in de opzoekingç van een Wasmann, in de historisci studiën van een Jansen; gij zijt vo leerd in de taal der Britten en no< Shakespeare noch Chaucer hebbe voor u geheimen,—doch wat ba brengt die wetendheid aan uwe lan< genooten, wanneer gij niet eens m uw volk voelt omdat ge aan taal- ( gedaehtenrichting ervan vervreerr zijt ? Wilt gij dan alleen voor u eigen zelven leven ? En daarom vragen wij, dat h Vlaamsch in Vlaanderen het noodi; beschavingsmiddel zou wezen, en d de Staat die de Vlamingen den hunni heeten. geen haard van ontvlaai sching, van stam-ontworteling zi , benaming. En het is ook geen oor- - spronkelijk gedacht, want het wordt c reeds gevonden in menig werk van staatkundige bespiegeling, en het is, wezenlijk, de omzetting in internationale bewoordingen, van de'leer van het " contrat social."' (2) Het is zeker dat de Bond reëel zou worden, op 't oogenblik dat de volkeren der we-reld. er toe besloten hunne onderlinge 3 verhoydingen door dezelfde beginselen ' van wet en rechtvaardigheid te laten " _ beheerschen, als deze die de verhou-" dingen tusschen bijzondere burgers be-" heerschen ; en de ontwikkeling van " deze beginselen die nu de individueele 1 betrekkingen beheerschen voorname- - lijk in 't geval van rechtskonflikt, doet r op eene gelijkmatige ontwikkeling op " internationaal gebied denken. Bloe-" dige twisten, familievendettas, en al ' de veeten der middeleeuwen, werden o — ? (2) Juister dan dat is het een prak-tische omschrijving van het "nieuwe" gebod van het Evangelie : " Bemint n elkander, bemint uwe vijanden," dat ~ ten slotte slechts de uitspraak is der "- natuurlijke moraal, door Christus ver-n openbaard en verzekerd aan een we-n reld die uit haar zelve zoo diep niet had kunnen zien. (Red. Stem.) Het jaar 1917 zal in de geschieden geboekt blijven als het keerpunt op d gebied (1), want zijn twee alles-ove schaduwende gebeurtenissen—de Ru: sische Revolutie en Amerika's oorlog: verklaring—hebben er veel toe bijgi bracht om de lucht op te klaren. I de eerste'plaats, verwijderde de Ru sische Revolutie uit het kamp d< Verbondenen een der meest onwril bare vertegenwoordigers der Realpol tik, namelijk het Tsarism, en ze hee derwijze de partijgangers van een c rechtvaardigheid steunenden vrec vermeerderd. En het is niet enk toeval dat rond dien tijd in de ofi cieele "verklaringen der Verbondenç (1) Hoe de vredesformule der Ve bondenen " Herstellen, Weergeven < Waarborgen " praktisch moet wordi verstaan en verwezenlijkt. naar zijne natuurlijke plient, oj dat Vlaanderen wederom geleidelij Vlaamsch wûrde, van hoog tôt laag. * o De Wereldcrisis. (7.ip* mimmAr 90 Klv 1 ^ Een meesterstukje van Vlaamsehe verluchting te Brugge gedaan in 1482 rond de teksten van " Le livre des propriétés des choses." Onze plaat geeft de verluchting weer bij het begin van het twaalfde ~ t boek, over de vogels. Bewaard in het British Muséum. Eerlang komen we naderop deze kunstschatten terug. langzamerhand verwjjderd en jeban-nen door het hooger gezag van nationale rechtbanken, die werden opje-richt als de uitdrukking eener souve-reiniteit die aile mindere machten be-heerschte. (3) Wat zijn de hinderpalen tôt het oprichten van zulk een hooger gezag in Europeesche aangelegenne-den ? De gelijkenis is zoo aanlokkend, dat het tôt heel wat speculeeren heeft gé-leid, welke, nochtans, niet altijd van zekere hinderpalen naar hun jui»te waarde heeft rekenschap geh'ouden. De wetenschappelijke geschiedschrij-ver kan niettemin niet nalaten aan de waarschuwingen, hem door zijn onder-zoek geleverd, aandacht te schenken. Binnenlandsche vrede,Waardoor per-soonlijke vendetta's en veeten werden afgeschaft, werd opgedwongen door de hoogere machten van den Staat, hetgeen eenvoudig de maatschappe-lijke uitdrukking is van de vrijwilhge samenwerking van enkelingen om zich zelf beperkingen op te leggen voor zekere gemeenschappelijke doeleinden. Maar, ieder maal dat men getracht heeft hetzelfde te doen tusschen staats-gemeenschappen, nam het gewoonlijk niet den vorm van een kontrakt tusschen gelijken. De Grieksche. Statea die opeenvolgens hebben getracht vre-de in de Grieksche wereld te brengea, t.t.z., Sparta, Athene, Theben, Mace-donia, hebben ieder op zijn beurt er aanspraak opgemaakt hunne verbondenen aan hun alleenheerschappij te onderwerpen. En zoo Rome de ge-dachte der Pax Romana verwezen-lijkte, dan was het enkel door hare overmacht aan de andere volkeren fop te dwingen, door een ongelijk kontrakt, vlakaf op de erkenning vq.n hare grootere macht gesteund. Het is juist in dezen geest, dat de Pruisische Regeering nu de gedachte opvat-van een Duitschen vredej en zich voorstelt zich zelf aan het hocifd van een Volkerenbond te plaatsen. Het was door een toepassing van de theorie van souve-reine^overmacht, dat "John Company" haar souvereiniteit over de persoon-lijke rechten van de inboorlingen daar-stelde, en er in lukte op het einde alzoo de grondvesten te leggen van de Pax Britannica en het Britsche Keizer-rijk in Indié. En zoo de Kerk in de Middeleeuwen nooit er toe kwam alge-meen eerbied af te dwingen voor de gedachte der Pax Christianaj was het juist omdat ze de macht niet bezat dien. op te dwingen. Daarom kunnen we in de verleden geschiedenis geen enkel voorbeeld vinden van een yrede, gesteund op den vrijen wil van de kon-tiakteerende partijen. (4) Nochtans moeten we nu ons zelvea afvragen waarom een klaarblijkelijk zoo gunstig en weldadig systeem zulk een tegenstand heeft ontmoet. De reden ligt in het feit dat moderne be-schaafde Staten zijn gevestigd op de gedachte der nationale souvereiniteit, die, in naakte bewoordingen enkel de legalisatie is van de ruwe macht, door de wederzijdsche Regeeringen bezeten. Bodris bepaalde zelfs in de 18e eeuw souvereiniteit als de "absolute macht van het gemeenebest." Deze leering geeft een absolute macht, omdat im den gewonen toestand der maatschappij aile gezag- niet enger bepaald of beperkt is, dan tôt waar de staat zelf "bij machte" is. Deze souvereiniteit heeft twee zijden, een inwaartsche en een uitwaartsche. Op het binnen-landsch gebied, doet ze zich voor als absolutisme dat al de onderdanen ter beschikking stelt van den souverein, en vrede onder hen, bewaart door de politie. In bùitenlandsche zaken, is er de uitdrukking van het militarisme, dat de wereld in een staat van oorlog houdt door staande legers ; en in de diplomatie bemerken wij het in dat Machiavellisme dat geen wetten van (3) De theorie der Pax Christiana was vooruit op haren tijd in zekeren zin. Sindsdien hebben verkeer, économie en volkerenkennis den toestand veel geschikter gemaakt. (4) Seignobos verzwijgt hier, moed-willig naar ons dunken, de welbekende roi der Kerk en den invloed harer beginselen. Men denke b.v. slechts op dç weibekende instelling van den Godsvrede. (Red. Stem.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1916 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes