De stem uit België

579 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 12 April. De stem uit België. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tb0xp6w08p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Abonnement : 2sh. rocrs 3 ma ancien. Subscriprion « 2sh. for 3 montha. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor H lland : 4 fl, Voor Frankrijk. 2-50 fr. Voor de soldaten : 4sh. of 1.50 fr. BiirMli 21. RU8SELL SQUARE. LONDON, W.C. VOOR SOD BK VADBRLAND. T*l«phon«i Muséum 287. 4cl-e. Jaargang, Nr. 30. (Bk. 1907-1914.) Oplage: 11,400. VRIJDAG, APRIL 12, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. i£d. NOTA VAN DEN UITCEVER.-De p'rijs van het papier is deze week weer schrikkeliik opgeslagen. En sinds 1 April, bij overeenkomst tusschen Drukkers-patroons en Trade Unions, zijn de loonen met 20 per cent, verhoogd. Om het te kunnen volhouden moeten we tôt het volgende besluiten : Van af 1 Mei wordt de abonnements-prijs 2s. 6d. (voor het leger : 2 fr.) ; en de prijs per nummer 2d. (uitgenomen voor de .aalmoezeniers en het leger). Men haaste zich dus in te schrijven of aan te betalen. Het Vlaamsche Vraagstuk. Eenheid van programma. NOTA.—Dit artikel, ingehotuden door de Londensche Belgische Censuur, ver-wierf die toelating van den " Contrôle Supérieur de la Presse" ira Le Havre. * * * Wat is het een verheugend schouwspel te zien dat ondanks de gebrekkige mid-delen voor gedachtenwisseling, ondanks het verschil van toestanden, ondanks de groeikracht der gedachten in dezen tijd van bodem-omwoeling, er volledige eenheid bliijft tusschen degenen die daar vôôr den oorlog het organiseerde Vlaamsche leger daarstelden. Zoowel de onzen in België als de pers op het front, in Frankrijk en in Enge-land is het eens over dezelfde grond-gedachten : het Vlaamsche vraagstuk stelt.zich nu, in zijn volheid, als zijnde "het " Belgische Vraagstuk van de over-eenbrenging der natuurrechterlijke vor-deringen onzer twee volkeren," zooals '•Ons Vadérland" en "Opinion Wallonne " het met toelating der censuur mochten zeggen. Het geldt van de Rie-geering de verzekering te hebben dat ze hare Vlaanderen-kwetsende centralisti-sche administratie vervange door eene meer natuurrechterlijke die voor oogwit heeft de natuurlijke opbloei van Vlaamsche en Waalsche volk. In Holland stemde het Vlaamsch-Bel-gisch Verbond bij eenparigheid zijner 6,ooo leden volgende dagorde : ' "Het Vlaamsch - Belgisch Vêrbond dringt bij de Belgische Regeering met nadruk.'aan de onmiddellijke inwilKgdng van navolgende .wenschen : 1. Eene plechtige belofte, desnoods onder voorbehoud van bekrachtiging dooï de B'elgische Kamers,,dat ter ver-wezenlijking van de gelijkheid in rechte en in feite tusschen Vlamingen en Wa-len, het onderwijs, bestuur en leger in of voor Vlaanderen zullen worden ver-vlaamscht, volgens de hooger reeds door ons gestelde beginselen, in het bijzonder dat de Gentsctoe Universiteit welke op 4 Augustus 1914 b es tond, niet als Fran-sche Hoogescbool zal worden heropend, maar dat ommiddellijk na de bevrijding van het land tôt haar vervlaamsching zal worden overgegaan. 2. De onmiddellijke benoeming van een staatskommissie, in welker bevoegd-heid en gezindheid de Vlamingen ver-trouwen kunnen hebben, in den aaid van de Vlaamsche kommissie van 1856, om de daartoe strekkende hervormingen nu reed's naderbij te bestudeeren en uit te werken. 3. Onverwijlde reorgajiisatie van het leger op den grondslag der afzonderlijke Vlaamsche en Waalsche eenheden, met inachtneming van de beperkingen die of door d<>. oorlogsomstandîgheden of bij wijze van overgang onvermijdelijk zijn. 4. Kindestel'ling aan het regiem van verdenking, ach.terstelling en vervol'giog, w-aaraan de Vlaamsohgezinden nog im-mer blootstaan, en in het bijzonder eer-herstel voor al de Vlaamsche militairen welke uit hoofde van Vlaamschgezinde handelingen, tuchtmaatregelen, gevange-nisstraf of eenige andere verongelijkdng hebben ondergaan. 5. Opheffing van de politieke censuur en in het bijzonder van- de verscherpte bewaking waaraan Vlaamschgezinde schriften of uitingen blootstaan. 6. Aanzienlijker vertegenwoordiging van de Vlamingen jn de kommissies tôt voorbereiding van ekonomisch herstel van België en betere behartiging dan voorheen van de takken van nijvefheid, welke voorraanîelijk in het Vlaamsch land. hunnen zetel hebben." * * * Bij het ter perse gaan komt ons het volgende toe : . "Het Vlaamsch-Belgisch. Verbond, dlat 6,000 leden in Nederland groepeert, heeft op 4*Maart 1918 te 's Gravenhage zijn eersten Landdag gehouden. Al de afdeelingen warera door afge-vaardigden vertegenwoordigd, diie, na grondige bespreking, met eenstemmi'g-heid; de volgende besJiuitien hebben aan-genomen : De tweetaligheid van België bestaat in de samenvoeging vian twee eentalige volksgemeenschappen, gescheiden door een hisitorische taalgrens. Een eeuw • van stelsaJmatige verfnansching van on-d'erwijs en bestuur en van onderdiruk-king van de Nederlandsohe taal in Vlaanderem heeft stechts de oppervllak-kige verframschiing vara een zeer beperkt Uit een Missale der twaalfde eeu\y van St. Baafskerk van Cent, thans te Londen in het Britisch Muséum bewaard. De Miniatuur, het Bloedig Sacrificie van het Kruis voorstellend, illustreert de eerste bladzijde van den Canon der Mis. gedeelte der bevolking kunnen teweeg-brengen, maar heeft, voor de algemeen-heid, de verzwakking van het geesiteiliijk leven en de beflemrn'ering der ekonomi-sche welvaart voor gevoilg gehad. De geestelijke gezondwording en de volledige ontwikkeling van onze Vlaamsche volkskraoht, dé eischen van eene diemokratische samiieinleving en de bin-nen'iandsche rusit in Beil£ië eischen> de erkeniiing dtoor het Belgisch staatsgezag van de taal'eenheid van het Vlaamsche volk en de waarborg van> zijn kralitumee'le zelfeitandigheid. De wetgeving en1 de bestuurlijke injrichiting van België moeten zioh bij deze feitelijkhieid aanpassen, op den grondslag viam de volledigste ge-lijkhei'di in rechte en in feite, 00k op taalgebied' tusschen de Vlaamsche en de Waalsche bevolkiing Hat VI.-Belgisch Verbond besdhouwt diensivollgen® als^. noodzakelijke vereisch-ten : a) Vervlaamsching in Vlaanderen van het onderwijs, in al zijn graden en ver-tal?kingen.b) Indeeling van het leger in Vlaaim-sche en Waalsche eanheden, hulpdien-sten, krijgsinrichtiiigen, enz., volgens de beginselen neergelegd in het verslag der legerkommissie van het VI.-B. V. c) Vervlaamsching vam de openbare besituren en van het rechtswezen in en voor Vlaanderen enj de hervormingen van de hoofdbestiuren, welke voor de volileddge doorvoering van dit beginsel vereisc'hlt worden. Bij de toepassitog van deze beginselen kunnen voor Brussel en voorsteden uit-zonderingsbepalingen worden voorzien, maar zonder te brreken met het b^insel, dat deze gemeenten historisch en wer-kelijk behooren tôt het Vlaamsche taalgebied'.Voor de verwezenlijking van deze her-vormiingeni kan het Vl.-B. V. echter geen geroep doen noch gèdoogen op buiten-landsche staatsmachiten. De Vlaamsche taalkwesitie is een binnen.landsch vraagstuk, dat door de eiigen kracht van ons volk zelf tôt volilediige oplossing kan worden' gebracht, in een alzijdig vrij België, dat getrouw is aan zijne tradi-tioneele politiek van evenwi'chit. Wij verwerpen aile kunstmaltige hervormingen, welke alleen aan de Duit-schè macht hun onltsitaan en houdbaar-heid ointleenen en wij veroordeelien in het bijzonder de door den zoogenaïam-den Raad van Vlaanderen uitgeroepen bestuuriijke en poli'tieke scheidiiing, als een aansiag gepleegd zoowel tegen het Vlaamsche volk alis tegen den Belgistehen Staat. Het Vloamische volk, evemzeer als elk ander, heeft het reclit om in volïe onafhankelijkheid van wil, elke sitaat-kundige en besttmurîïjke hervorming te eisohem, wdlike het voor zijn welzijn nod'zakelijk acht, mâar de opzet vam den Raad van Vlaanderen is-slechts eene be-spotting van het zelfbeschikkingsrecht en een verwerpelijk voorwendsel voor het Duksche impérialisme om zijn vang-armen over Vlaandereni uit te strekken. Het is ons onbetwilstbaar rechit en jzelfs onze plicht om ons tijdens den oor-*log te weer te stelilen tegen de onrecht-matige aanvallen, -waaraan de Vlaam sche Beweging blooitstaat, de misstan- • den welike door onze Belgische besturen worden in stanidi gehouden te bestrijden, aan onze beginselen ingang te verscfcal- S fen in het bewustzdjn van ons volk en bij onze rechitmatige overheden aan te dringen op erkenning van onze taalrech-ten, hetgeen overigens m het beîang is van de versterking der Belgische volks-en weerstandskracht. Het Vlaamsch - Belgisch Verbond dringt bij de Belgische Regeering met nadtuk aan op de oniniddelldjke inwil-liging van niavoilgende wenschen : (Volgen de wenschen 1-6 boven aan-gehaald'.)7. Betere verzoniging en bezoldiging van die soldaten en gegradeerden, we'lke wegens ziekte of verwo-nding op het front opgedaari, voor verderen dienst ori-bekwaam worden verkliaard en uit het leger ontslagen. 8. Toekfenning aan de gezinnen of verwanten der soldaten van een hooger miilitiegeld' of van een aïgemeene woonst-vergoeding, speciaal in Nederland, zoo-dat bedoekle personen niet meer afhan-kelijk worden gestëld van de willekeur van liefdadiige instellingen. 9. Allgemeene lotsverbetering der ge-ïnterneerden, zoowel op stoffelijk ails op geestelijk gebied. Ruimer voedselivooa:-ziening, soldij-verhooging, werkverschaf-fing en voor de Vlaamsche geïnterneer-den wetemschappelijk Nededandsc'h vak-onderwijs.10. Voorbereiding van de sociale wetgevende en bestuurlijke hervormingen, welke na den oorlog in België zullen moodzakelijk zijn, in heit bijzonder be-studeering door eene bevoegde kommissie van de middelen tôt beperking der werkeloosheid. Eene Officierenschool. Wij %rernemen dat de Regeering beslo-ten heeft een officieren- en onderofficie-renschool waarvan de voertaal van ge-heel het onderricht Vlaamjsch zijn zal, onmidd'eliijk op te richten. Zoo geraken we dan stiLaan, voetje voor voetje, thuis in ons eigen land. Officieel Nieuws, VERGOEDING VOOR HUTSVESTING. Wij roepen de aandacht van onze land'genooteni op het hieronderstaande koninklijk besltui't van 20 Maart 1918. Koninklijk besluit betreffende de bijzon-dere vergoeding voor huisvesting. Gezien artike! 8 van het besluit-wet van 27 September 1916, waarbij de Regeering _gemachtigd wordt aan de gezinnen der onder de wapens zijnde militairen bijzondere woonstvergoedingen toe te kennen waarvan zij het bedrag zal bepalen ; Herzien Ons besilui't van 29 September 1916 betreffende de bijzondere woonst-vergoeding.j in Frankrijk ; Op voo'rstel van Onze Ministère van Binnenlandsohe Zaken, van Oorlog, van Fin ancien en van Buitenlandsche Zaken, Wij hebben besloten en Wij "besluiten : Artikel 1. Woonstvergoedingen, bere-kend overeenkomstig de bepalingen van dit besluit worden te beginnen met 1 April 1918, toegekend aan de gezinnen der militairen van een laigeren rang dan ofhcier^jrfoo zij' zulks aanvragen en de h'ierna voorziene voorwaarden vervullen. Art. 2. Deze vergoedingen worden in Frankrijk verleend aan de gezinnen welke de mi'litievergoeding niet ontvan-gen, 'maar aan dewelken de Fransche Regeering hetzij militaire toelagen, het-zij vluchtelingsgeld toeikent. Zij zullen bovendien toegekend worden, zooweî in Fmnkrijk als in het Ver-eenigd Koninkrijk Groot-Brittanië en Xerland, in Nederland, in Zwitserland en in het niet door d'en vijand bezette gedeelte van West-Vlaanderen, aan de gezinnen welke recht hebben op de mili-tievergoedingen of op die vergoedingen voorzien bij de weit van 21 Maart 1902 maar wier middelen van best'aan onvoil-doende zullen geacht worden rftet hetv 00g op hunne lasten en de tegenwoor-dige levensvoorwaarden van het land waarin zij verblijven. Art. 3. De woonstvergoeding wordt toegekend aan de echtgenoote van den militair, bij dezer ontstentenis of zoo zij in het bezette gebied verblijft, aan het hoofd van de familiegroep bestaan-de uiiit de bloedverwanten in rechte Unie van den militair.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes