De stem uit België

473 0
25 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 25 Januari. De stem uit België. Geraadpleegd op 11 december 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c824b2z00k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Abonnement : lui toot 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereentgde Staten s 50 ets Voor H Jland : 1 fl. Voor Fr-inkrijk. 2.50 fr. Voor de so'datcn : 1-h- oMJUlf. Bureel; 21. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Talaphonei Museum 267. 4de Jaargang, Nr. 20. (Blz. 1803-1814.) Oplage: 11,400. VRIJDAG, FEBRUARI I, 1918. Registered at O.P.O. as'a Newspaper. 12 blz. i|4- Antwoord aan den Paus. Belgi� heeft geantwoord, buiten twij- fel met imst�tnmdlnig van Londen, en Pa- ri je, op het vxedesvooTstei simdls I Au- gusti door Zijne HeiMgheid demi Paus aan de wereld gedaan. Ziehier dam de brief des Koning� en de Bijgaande nota : Heilige Vader, Met levendige eni sympathieke belang- stelling heb ik kenlnis genomen van het schuift dart Uwe Heiligheid wel heeft willien �toren dien isten Augusti laatst aian de hoofden der oorlogvoerende Han- den en ik heb me gehaast het voor te leggen aian mjn/e Regeering die bet met de meest ernstige en eerbiedlige aan- dacht bestudeerd heeft, fcf? De uitslag dezer studie 'is vastgesteld geworden in eene nota die ik gelukkig ben Uwe Heiligheid voor te leggen. De wenschen bijtredende van den H, Stoel opdat een rechtvaardige en duur- zame v�ede dra een- einde moge stellen laan de kwalen waaraan de mensohheid �idt en vooral het zoo bitter beproefde Belgische volk, bid fflc Uwe Heiligheid te geloo venmaan mijn� kindierlijke en eer- biedige verkleefdheid. ^ T Moeren, 24 December 1917. NOTA. 's Konings Regeeniing, heeft, zoodra. zij dien brief ontving die Zijne Heilig- heid den raten, Augusti 1917 aian de hoofden der oorlogvoerende volfesren. heeft gestuurd, zich gehaast te antwoor- den da* het met den grootsten eerbied de voorstellen zou onderzoeken, die het dbkuraient in zoo'n verheven taal urteen- Z f nezelfdeatijd', heeft zij terharte ge- nomen bane diepe erkentelijkheid uit te drukken voor de bijzondere belangstel- ling die de H. Vader de Belgische natie betuigt en waarvan dit dokument een nieuw en hooggeachatt bewijs heeft gele- verd. Van af de eerste woorden van zijn schrijven, heeft Z. Heiligheid er voor gezorgd te verklaren dart zij altijd ge- tracht heeft een volmaakte onpartijdig- heid fe bewaren tegenover alle oorlog- voerenden. Zoo een bekommernis, maakt het oordeel van Z. H. des te meet beteekenisvoi, wanmeer ze tot de vol- ledige ontruiming van Belgi� besluit, tot het herstel van zijn algeheele onaf- hankelijkheid, en dat ze zooals- eene openbare verklaring van den. Kardinaal Staatssekretaini'S getuiigt, het goede recht van Belgi� �kent om herstellingen voor de oorlogschade en -kosten. Reeds had de H. Vader ito zijn consistoriale toe- spraak van) 22 Januari 1915, ten aanzien van gainlsoh de wereld verklaart dart hij de onrechtvaardligheid afkeurde, en hij had zioh gewaardigd' aan de Belgische Regeering de verzekering te geven, dat door deze afkeuring, hij den inval im Belgi� rechtstreeks bedoeld had. De eerlijke lieden van alle landen sullen zich met de Belgische Regeering verheugen dat het onrecht waarvan Belgi� het slachtoffer was, en de nood- zakelijkheid .eenier vergoeding wewden afgekondigd door het hoogste moreele geaao vam It Kristendom, dat met ge- spannen aandacht er op let dat midden de driften en ges�hillen der menisdhen de notie vam Goed en Kwaad niet worde verloren noch verminkt. 't Is dan ook stellig onder den in- druk van erkentelijkheid die ze daarom gevoelt, vergroot nog om de talrijke em liefdadige tusseheffikomsten van den H. Varier ten �vioord�aie van. zoovele Belgen., slachtoffers vam 's vHands geweldadig- heid, dat de Belgische Regeering de mogelijkheid heeft onderzocht om in de mate dat het van haar afhangt mede te werken aan de vecvulling van den twee- ledigen wensch vam het pauselijk schrij- ven, het einde valni den' oorlog te bespoe- digen, en de heshalSrag vam zulk een tamp onmogelijk te maken door het aannemen vam een stiel waarborgen) die de heerschappij van het Recht over de Macht zniBem moeteni verzekeren. Van af 't begin der maand September, heeft 's Konings Regeering den Heili- gen Stoel kennis gegeven dat ze hlare beslissing, betreffende 't mogelijke ge- volg der voorstelflen in het schrijven, bevat, zou-moeiten voorbehouden tot de Mogendheden in oorlog met Belgi� dui- delijk hun oorlogsdoel zouden hebben bekend gemaakt. 7e heeft erbij. ge- voegd dat, wat er ook van zij, Belgi� Z'i'G'h over de algemeene vredesvoonwaax- dten, em de. herstelling van de betrek- kingen tusschem de Staten' enkel zou uit- spreken, in volledige overeenstem- ming met de mogendheden, die zijn . onafhankelijkheid hadden gewaarborgd, ' die aan hunne verplichtingen, getrouw zijn gebleven, en met hunne legers, met em naast het zijne, het Recht verdedi- , �g�. Niets is dleln toestand komen venainde- iftn, die bestond oip het oogenblik dat 's Konings Regeering aan. den Heiligen Stoel deze zienswijze uiteenzette. -Tochv neemt Belgi� met aandrang de gelegen- " beid te baat dooi den verheven stap vaar Zijne Heiligheid verstrekt, om te her- halen ito 't aanzien Oen beschaafde we- iiield, wat ze, miu' ongeveer een jaar ge- leden, aan den Voorzitter, der Veaiee- niigde Starten sdhreef : " V��r het Duit- sche ultimatum, had Belgi� enlkei een doel : in goede verstainldhouding te le- ven met al zijne naburen/; het beoefende niet nauwgezette eerlijkheid zijne on- �zijdigheidsplichitlen tegenover ieder van' hen. Hoe werd het doom Duitschlalnd om (het vertrouwen beloond, dat het dit land betoonde?... "Indien er ��n land is dat gerechtigd is zeggen dart het de wapens opnam om zijn bestaan te verdedigen, dan-is het zeker Belgi�... Het verlangt ten zeerste dat er eenl einde kotme aian, het onge- hoorde 'lijden zijner bevolking. Maar het kan gelen vrede aannemen, dan zulk eene dlile nletvenls gerechtigde heinstelllMi- gem, verzekeringen en waarborgen brede voor de toekomst." De ongeschondenheid van het Bel- gisch grondgebied�van moederland en vam kolonie�-de politieke;, economische en militair� onafhankelijkheid, zonder -voorwaarde noch beperking, de herstel- ling der geleden, schade, waarborgen tegen de herhaling van den aanval van 1914, ziedaar de onmisbare voorwaar- den van een rechtvaardigen vrede voor wal Belgi� betreft. Elke regeling die dat miskennen zou, zou de grondvesten iz�lve van het recht aanbeuken, vermits het voortaan zou vaststaan dat, op inter- nationaal tenreffin, de schending vam hert Hecht een titel geeft aam den dader en de bron worden kan van een profijt. �* Sedert dat de Regeering des Konings� eten jaar geleden�

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes