De stem uit België

444 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 Mei. De stem uit België. Geraadpleegd op 04 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cr5n876707/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2/6. voor 3 maanden. Subscription: 2/6. for 3 months. Yoor de Yereenigde Staten : 50 cts. YoorHolland: 1.25 fl. Yoor Frankrijk. 3 fr. Yoor de soldaten: 1/6. of 2 fr. Bureel : 21', RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. •w VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. I 4de. Jaargang, Nf. 33. (Blz. 1931-1938.) Oplàge: 10,600. VRIJDAG, MEI 3, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. 2d. OPROEP A AN ON7iE YRIENDEN. — V» voortdurende opslag van het papier en ander-zijd3 het wcgYallrn van tal von aankond'rginge)* uit reden der levenamiddelenraisliSoenceriiig. sameu met het Yoil es van Yole Hoilandsche inschrijYingen, uit l.cofdo van gcbrekkig postverkeer, stellen ons opnieuw het levens-yraagstuk. TtYens, uit reactie op het goede Ylaamsche nieuw3 dat van onze Kegecring komt, wordt er op dit ooger.blik dcor zekere flnantieel-sterke, Yerfianschte burgerij een fellen strljd aangebonden tegen aiie de Ylaamsche organen. Yoeg daarbij dat het yeranderen van drukkcr. buiten de onkosten, ons een massa moeilijkneden heeft bezorgd, t<aigeYolge welker vele nummers niet tijdig gepost geweest, en men zal verstaan hoezaer wij allen steun, juist thans, behceven. Meer dan ooit is het noodig dat ws de periode van onmiddelijk na den oorlog heipen voor-bereiden door net verspretd«n van de gezonde moreele begrippen, wier zegenrijke invloed een der groote vruchten zijn moet van dezen oorlog. Steun ons zonder ultstel. Meimaand. Dat woord roept mij drie groote tijd-vakken van de beschaving der mensch-heid te binnen. Het herinnert me de Lieve-Vrouwe-godsvrucht, met aile onze gebruiken van te "lande," in vroegere vredesda-gen. ' : Verder nog voert het me terug naar | den tijd dat de menschen hun leven veel meer richtten naar zieleschoon-heid en innerlijkheid, dan het de laatste eeuwen het geval was. Verder nog doet het me den tijd ! gedenken van voor de bekeering onzer vaderen toen de Mei-feestelijkheid ene verheerlijking - vergoding van : de natuur was. Wat zal de Meimaand morgen zijn ? Wat zal ze beteekenen voor het vol- gende geslacht ? * * a- Terwijl wij het nu,—en voor den | oorlog—praktisch op haast niets an-! ders gemunt hebben dan vergankelijke dingen, en ook ja ons gebed niet altijd genoeg daarboven verheffen, trachtte men vroeger veel meet te leven voor Waarheid, Schoonheid en Goedheid. Men was zoo niet verslaafd aan tal-looze weelde-behoeftens, men streefde naar meer zielerust en innigheid in Godsbetrachting. En wat daartoe hielp, als oefening, j vverd aldra geschat als een heilzaam volksgebruik, kreeg zijn hoogen rang in het maatschappelijk leven, en werd deel uitmaken van die volksbescha-ving.Het leven van den mensch,—en van de maatscha- ij,—sloot zich aan bij het leven van den God-mensch, als de ranken bij den wijnstok. En de tijd iverd geheiligd in vereeniging met het Verlossingswerk, met Christus, met Maria. Let op dien Maria-dienst ; het Ange-lusgebed door den dag, de O.-L.-Vrouwezat'erdag ter week, de Meimaand in den loop der Seizoenen, hiel-den de Christepe zielen in voortdurende liefdebetrachting tôt de Moeder ;van den Goeden Raad der Verlossing, tôt de Moeder der Genade. | Niet-Katholieken, onervarenen in godsdienstigheid, hebben die gods-vrucht willen voorstellen als eenvou-dig eene verwording, eene omzetting vanoudereheidensche geplogeridheden die niet veel meer zou beduid hebben in hare nieuwe gedaante, dan eene sentimentaliteit en eene mystieke zin-nelijkheid ; en ze zouden de moderne «ereld van deovergeschoten gebruiken willen verlossen, als van iets dat ver-ouderd is, en zijn tijd heeft gehad en dat nog slechts als een bijgeloovigheid op de vrije menschelijke natuur drukt. Onnoodig hier voor de lezers van De Stem dit in den breede te beant-woorden : hunne eigene godsvrucht antwoordt daarop en maakt duidelijk hoe daar een,blinde over kleuren aan 't woord is. Maar die opwerping moet ons een aansporing zijn opdat we aile die godsvruchtigheid zouden blijven behouden,—en in onze persoonlijke vorming opnemen,— met de echtheid en innigheid der tijden van vroeger. * * * Welke die innigheid was? Laat me hier, daar we in Engeland zijn, eene Er\gelsche getuigenis bij halen. Ten andere wie middeleeuw sche Mariagodsvrucht bestudeeren wil heeft, in geheel belangrijke orde, ii te studeeren hoe Engeland, the dowry of Oitr Lady, het leengoed van onze Vrouwe, de Heilige Maagd vereerde. De zoete JnUan of Norwich geeft ons den weerklank van de godsvrucht der veertiende eeuw in hare Onthullin-gen der Goddelijke Liefde. Onze Lieve Heer vraagt haar (1) WUt gij mijne Moeder sien? En dat zoete woord is haar alsof Hij gezegd had : "Ik weet wel dat gij wilt sien mijne gczegende Moeder want na Mij self is 7.ij de hoogste vrengde die Ik u toonen mag, en 7.ij is het grootste be-hagen en de meeste vereeriug Mijns-„ selven." En nog is het haar alsof Hij zegt : "Wilt gij sien hoe Ik haar bemin, opdat gij h verheugen vioget met Mij in de liefde die Ik heb voor Haar en Zij voor Mij?" En, zegt Julian, zoo spreekt Hij tôt aile menschenziel-die zal gered worden : "Wilt gij sien in Haar hoe gij bemind sijt? Uit liefde voor n maakte Ik Haar soo hoog, soo edel en soo waardig..." Zoo §,tond Onze Lieve Vrouw in dat godsdienstleven, in de voile beteekenis die de godsgeleerdheid, die de Be-schouwmg haar toewijst. En daaruit vloeiden voort aile die zoete verheer-lijkingen en godsvruchtigheden—onbe-grijpelijk voor den ongodvruchtige,— Vrede door Recht. Als Vlamingen, hebben wij tôt nu toe geen bijzondere voldoening aan ministeriëele verklaringen omtrent het Belgische talenvraagstuk kunnen be-levcn. De officieele hoeders van 's lands eenheid schenen zich niet te kunnen losmaken van het noodlottig vooroordeel dat de erkenning van Vlaanderen's cultureele zelfstandig heid een bedreiging zou wezen voor de hechtheid van ons Staatsverband en elk beroep op de vaderlandsche eendracht klonk artijd weer als een verzôek aan de Vlamingen om hun levensbelangen voor het bejioud van een kunstmatig bestel ten " offer te brengen. Als een gunstige afwijking van deze oppervlakkige opvattingen mag het artikel worden beschouwd dat onze Minister van Kunsten en Wetenschap-pen, de heer Pr. Poullet, dezer dagen liet verschijnen in het frontboekje "Le livre du soldat belge" (10 cent., bij Berger-Levrault, Nancyy-Paris). Ofschoon ik toevallig nog maar de Fransche uitgave voor mij heb, wil il niet nalaten den aangenamen in-druk weer te geven die zijn beschou-wingen op mij hebben gemaakt. Ge-wis, ook Minister Poullet doet een beroep op eendracht. Zijn artikel is EEN TYPISCH KIJKJE. Loopplank door de overstrooming, leidende van de eerste Unie naar eene " hoofdwacht die de ziel hielpen tôt innigheid, tôt loutering, tôt liefde. Dat werden maat-schappelijke rijkdommen en bescha-vingsschatten die zielegrootheid voort-brachten, en geluk, en vrede des har-ten,en die grooten kweekten, voor God en de menschen... * * * Omdat de volkeren die schatten hebben verlooehend, en in de plaats daar-van de wercldsche weelde en de eco-nomische "rijkdommen " zijn gaan be-tracl^ten, praktisch gesproken boven al, is 't oorlog. » * * Tijd en beschaving staan thans op een keerpunt, en,—we meenen het te mogen zeggen,—naar de gunstige zijde toegekeerd. Allerwege rijzen stemmen die de betrachting om eene nieuwe wereld vertolken. Onze taak is het de nieuwe tijden die komende zijn, voor te bereiden in ons zelve door terugkeer tôt die innigheid van vroeger. Passen we dat reeds toe in deze Meimaand, ons toeleggende op inniger godsvrucht tôt de Toevlucht def-Chris-tenen, tôt de Koningin van den Vrede, tôt de Moeder der Genade, tôt Degene in Wie (Je Heer ons toont, :hoe zeer Hij den mensch bemint. (1) De elfde onthulling. (Hoofdstuk XXV, Wilt thon see in lier how thon i art loved ?) ■ zelrs getiteld : Laten wij vereenigd blijven !" 'Geen onverzoenlijke taal-verdeeldheden !" maar door zijn voor-zichtige formuleeringen heen, teekent zich de overtuiging af van iemand,die na zakelijk onderzoek tôt het besluit is gekomen dat de grondbeginselen der Vlaamsche Beweging gezond zijn en dat zij den eenigen zekeren grond-slag bieden voor een duurzame, be-stuurlijke en staatkundige organisatie van België. Door zijn aanmaningen tôt goede verstandhouding klinkt een eerlijk verlangen om aan de eischen van het Vlaamsche volk recht te doen wedervaren. Men kan ongetwijfeld vinden dat de omschrijving welke Minister Poullet van ons Vlaamsch programma geeft in de halve tonen blijft, en ons ver-leden heeft ons bij de lezing en ver-klaring van officieele uitlatingen ten gunste van ons taalrecht in rechtmatig wantrouwen opg.evoed. Maar het is mij niet bekend dat wij van hooger-hand, tijdens den oorlog, eene tweede openbqjre uitspraak hadden te boeken, welke onze opvattingen zoo nabij komt als de zijne. Er mag trouwens aan herinnerd worden dat Minister Poullet de eerste is geweest om het belang van eene meer klare en meer rechtvaardige taalpolitiek openbaar te erkennen en indien geheel de Regee-ring in 1915, de verklaringen welke hij op het Koningsfeest in den Haag in zijn persoonlijken naam heeft afge- legd, tôt de hare had gemaakt, ware de gedachtenevolutie rondom het taal-vraagstuk voorzeker vreedzamer geweest dan nu het geval was. "Wat vragen de Vlamingen ; - Aldus Minister Poullet ? Zij willen—in het Vlaamsche land en niet clders—ge-recht en bestuurd worden in hun taal. Zij willen—altijd in het Vlaamsche land—dat de inrichting van het onder-wijs, in al zijn graden, in eenklang weze met het Vlaamsche karakter van het land. Zij willen dat in het leger de Vlaamsche soldaten, in opzicht van de taal waarvan hun oversten zich tegenover lien zullen bedienen, t»p voet van volkomen gelijkheid met de Waalsche soldaten worden gesteld. Zij erlangen eindelijk dat het privaat en openbaar leven, in het Vlaamsche land, een Vlaamschen stempel drage juist zooals het in het Waalsche land een Franschen stempel draagt en behouden moet. Met één woord, zij willen dat in een één en onverdeelbaar België de Vlaamsche cultuur hare plaats onder de zon krijge, dat zij door de openbare machten geëerbie-digd, begunstigd en gesteund worde in eene volkomen gelijke mate als deze waarvan de F ransche cultuur ge-niet."Dat is inderdaad het meest wezen-lijke van ons program, zooals het ook omschreven is in het jongst protest der Vlamingen uit bezet België en in de beginselverklaringen van het "Vlaamsch-Belgisch Verbond." Gees-telijke zelfstandigheid van ons vlaamsche volk met bestuurlijke aanpas-sing volgens het beginsel van vol-maakte gelijkheid in rechten en in plichten, in theorie en rr.etterdaad. De verwezenlijking van deze beginselen leidt regelmat'ig naar de vervlaam-scliing van de Gentsche Hoogefschool de vervlaamsching van het bestuur in en voor Vlaanderen en de indecling vân ons leger in vlaamsche en waal-5che regimenten. Minister Poullet is le bezonnen om deze gevolgtrekkingen niet bij zichzelf te hebben gemaakt, te ?erlijk om hunne tenuitvoerlegging niet te willen. Daarna stelt hij de vraag : aange-aomen dat dit programma volledig worde verwezenlijkt, wat zou er in Wallonië zijli veranderd ? En beant-woordt ze terecht met- deze afdoende woorden : "niets, volstrekt niets". Er is niets in het vlaamsche program, zegt Minister Poullet, dat de blijvende en wezenlijke belangen van het Wa-lenland op de meest onrechtstreeksche wijze treffe. Er zal niets veranderd zijn te Luik, in Henegouw, in Luxem-burg indien bedoeld programma verwezenlijkt wordt in de vlaamsche pro-vinciën."Er is dus, in België geen onverzoenlijke tegenstelling van belangen en neigingen tusschen Vlamtogen en Walen" en—aldus het besluit van den schrijver—beide taalgroepen kunnen de volheid van hun eigene ontwikke-ling bereiken zonder dat de eenheid van België daardoor behôeft te worden verbroken. ' _ / Wij hebben deze stellingen- zelf uit den treure herhaald en bewezen De Vlaamsche Beweging is niet gericht noch tegen de Walen noch tegen den Belgischen Staat. Wat de ^ alen be-treft, zijn wij aileen te zeer in gebre-ke gebleven het hun te ?eggen in hun eigen taal. Maar wij zijn minister Poullet dankbaar dat hij, met het, gezag van zijnen naam en van zijn ambt, de echtheid van onze bevesti-gingen helpt waarborgen en de voor-wendsels die men aan het hooger-Staatsbelang beweert te ontleenen om aan de Vlamingen hun onvervreemd-baar recht te ônthouden helpt vernieti-gen. Neen, de vlaamsche gedachte be-dreigt België en bedreigt der Walen recht niet. Integendeel.Wij willen met de Walen in broederlijke eendracht leven, onder wederzijdsche • eerbiedi-ging van ons volledig taalrecht. Wij willen België's grondvesten hechter maken en aan de ontwikkeling van onze nationale grootheid de volheid geven van onze Vlaamsche kracht. Daartoe is evenwel noodig dat wij, Vlamingen als enkeling en als stam, de volheid van ens Belgisch Staats-burgerschap kunnen uito^fenen zonder ■ onze Vlaamsche pers-oonlijkheid te verminken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1916 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes