De stem uit België

1822 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 23 April. De stem uit België. Geraadpleegd op 31 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r20rr1qj5z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

RtMtr*i al tht Cmtnl F—t Office m « EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Souscription : ls. 94. voor drie maanden. ls. 9d. for three roonths. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No- 31. VRIJDAG, APRIL 23, 1915. Price ld. Paaschplicht. ^[T De gewone Paaschtijd is voorbij en nochtans *j] zijn nog velen der onzen in de onmogelijkheid geweest ter Heilige Tafel te naderen. Zoolang het niet mogelijk was zijn Paaschplicht te volbrengen blijft natuurlijk de verplichting bestaan. Doch laat het ons liever anders zeggen : onze menschen hebben het recht van de geestelijkheid te eischen dat hun de Heilige Communie worde bezorgd en van dat recht zal wel niemand die aan zijn godsdienst houdt, nu vooral in dezen oorlogstijd, willen afzien. Wien de gelegenheid nog niet werd geboden ter Heilige Sakramenten te naderen, schrijve naar ons blad. Men geve daarbij op : de naastbijgelegen statie, de afstand van daar tôt het huis, of er nog andere familien in den omtrek te bezoeken zijn, of er in huis de Heilige Mis kan worden opgedragen. Dat onze brave eenvoudige menschen van die groote eer niet afschrikken, integendeel er om verheugd wezen Ons Heer in hun huisje te mogen ontvangen. Anderzijds vergete men niet dat de Paaschcom-munie eene strenge verplichting blijft en de mogelijke middelen moeten worden aangewend om er aan te voldoen. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects : — 1.—To provide them with a weekly news-paper printed in Flemish and French, "L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at présent housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selve6 and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed "Belgian News Fund." Algemeene Inlichtingen. Geestelijice Diensten.—EE. HH. Jan Jacobs en Prims houden zich ter beschiliking d«r Belgen die in hunne gebuurte geen Room-schkatholielcen geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijn gereed om ter plaat-se te komen. Indien er in de omstreken een Engelsohe Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. VERGADERINGEN. Catholic International Club (Belgische Sectie). — Vergadering der Belgen ieder Zondag van 4 tôt 6 ure 00k de damen zijn uitgenoodigd. Salisbury Hôtel, Salisbury Square, Fleet Street, E.C. "MGR." KEILY" omringd van de familie Maes, van Contich, met links den E. H. Dom Salvator Van Nuffel, O.S.B., aalmoe- zenier der Belgen in het district Plymouth. Gabr. Thuylie, Anna Quick, Kath. Punicud, Winnie Punicud, J. De Connick, M. H. Goossens, Alb. Thuylie. Cerm. Falleyn, Mr. Das, E. H. Van Nuffel, Mr. Maes, Mrs. Campbell, E. H. Weddick, Jufvr. R. De Coster. „ . Mgr. Keily, bissch. van Plymouth. Bertha Meuleman, Mich. Maes, Ed. Maes, Mariette De Connick, Eliz. Goossens. VVilly Harvey, Em. Raymaekers, Zenobie Thuylie, Josse De Connick, Tony Goossens, Fr. Raymaekers. Decreet. Z. H. Paus Benedictus XV. vervuld van een vurig verlangen om steeds meer de godsvrucht te doen toenemen tôt de Allerheiligste Maagd, aan vvie de maand Mei is toegewijd ; en tevens bezield met het krachtigste ver-trouwen, dat, door de machtige voor-bede der Moeder Gods, die 06k wordt aangeroepen onder den verheven titel van " Koningin des vredes," een zoo spoedig mogelijke beëindiging van den thans woedenden allerrampzalig-sten oorlog kan verkregen worden — heeft bepaald, dat in geheel de katholieke wereld elken dag van die maand, gedurende de godsdienstoefeningen, het door Z. H. vervaardigde gebed voor den vrede zal gebeden worden ; aan welk gebed de H. Vader zich goedgunstig gewaardigd heeft een aflaat te verbinden van 300 dagen, te verdienen éénmaal per dag, alsmede den vollen aflaat, te verdienen onder de gewone voorwaarden door die ge-loovigen, die gedurende niet minder dan 20 dagen aan het verrichten van het bedoelde gebed zullen hebben deelgenomen. Gegeven op het Vaticaan, den 9 April, '15. PIETRO Kard. GASPARRI, Staatssecretaris van Zijne Helig-heid.o Oorlogslessen. Vrije vlerken. Het was niet een rare vondst in Babylonie, noch een kemelhaarfijne conscientieschets van Bergson die ons menschen in de Belgische steden het geloof verlieren deed, of de gods-dienstpraktijken over boord werpen. Och, neen, daar kwam het ongeloof of de ongodsdienstigheid niet van voort ! Waar het uit voortkwam? Een fout die 't lastig is te bekennen, een ruzie met den pastoor om een kerkeweg, een suikertant die haar centjes aan de kerk maakt, een priester die te laat zijn Mis begint, een pastoorsmeid die bij den concurrent meer haalt dan bij die, een politiek sermoon, een ruzie om een kermistent of een bal, en meer andere hoog-speculatieve redenen, ziedaar wat het grootste getal menchen ontkerkelijkte in ons vaderland. Hun geloof was daarom niet ver-loren. Men trachtte het te verlieren nadien, zonder dat het evenwel lukte, tenzij in uitzonderlijke gevallen. Was men geen katholiek meer? Velen wilden zich niettemin katholiek genoemd hebben, maar gingen er fier op tegenover de medeburgers die 't zagen, zich te gedragen als vrij van kerk en van kerkelijk gebod. Wat zou men met de kinderen doen? O, hier kwam steeds de posi-tie zoo goed uit! Niet overtuigd zijnde van de valschheid van het geloof,—waar zou men het gestudeerd hebben?—bleek het toch onmogelijk de kinderen op te brengen buiten doopsel, en catechismus, en eerste communie. Maar van den anderen kant in onmin met de kerk, kwam men tôt het besluit dat het kind na de eerste communie niet godsdienstiger zijn moest dan het wel wilde, en dan was natuurlijk het voorbeeld der ouders doorslaggevend. (Zie vervolg bh. 2.) Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. Als gij de "Stem" gelezen hebt stuur ze dan voort aan een vriend of kennis : een koordeke er rond en op den witten rand het adres en de bus in, na er een groen zegel te hebben opgeplakt, eender voor waar het is. Als het voor soldaten is dan moet er nog geen zegel op, enkel ; O.H.M.S. Doe het! ONZE BIBLIOTHEEK. Te verkrijgen ten bureele van ons blad "De Stem uit België," 55, Russell Square, London. Op het Tehuis bureel vrachtvrij Katechismus van Meche- len, vlaamsche of fransche id. 2d. Gebedenboeken, vlaamsche of fransche id. 2d. Herderlijke Brieven van Kardinaal Mercier, vlaamsche of fransche id. 2d. Voorschriften van het Kristelijk Leven id. 2d. Kruisbeeltenis id. 2d. O. L. V. Beeltenis 2d. 3d. Paternosters 3d. 4d. Medaliën id. 2d. Verders zijn nog te bekomen Eerste Corn-muniepaternosters aan sixpence en pracht paternosters van Ierland, in gewaarborgd Iersch hofrrn aan den prijs van ish. LEERBOEKEN. '1er inzage te bekomen taal en rekenboeken voor onze scholen in Engeland. LEESBOEKEN. Vlaamsche en boeiende romans worden ten bureele uitgeleend aan 2d. ieder ; ten huize gezonden 2d. en de verzendingskosten. nr Geene verzendingen zullen gedaan worden zonder voorafgaandelijke betaling. (In postzegels of postalorder.) Inlichtingsbureel.—Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jan Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn aile weekdagen van 10% ure tôt 11% ure, en van 2yi ure tôt 4 ure, op het bureel 55, Russell Square, W.C. Aan Onze Jongensin I'rankrijk.—De Stem ij reeds tamelijk goed onder onze jongens verspreid. Welnu dat zij ons nieuws sturen Fransche bladen zooals La Croix geven zulkr heerlijke brieven over heldendaden van Fransche soldaten. Het is een plicht van piëteit jegens het vaderland en jegens den gesneuvelde of gekwetste dezes koene daden en oorlogskwetsuren te verhalen. In de uren van uitrusting stelle men dat op en zende het naar ons bureel. Zeer velen ongetwijfeld zullen er de schrijvers dankbaar om zijn. Zenden aan E. H. Prims, se, Russell Square, London, W.C. AAN ONZE INSCHRIJVERS. Een nog al groot getal onzer landgenooten waren zoo goed op ons blad voor drle maanden in te schrijven in het begin van het jaar. Die hulp hebben wij absoluut noodig om te kunnen blijven uitkomen. Wij doen daarom op allen nog eens een dringenden oproep opdat zij die het blad reeds drie maanden ontvingen ons wel een postal order van ls. 9d. zouden willen toezenden. Slechts een goed onthaal van deze bede zal het ons mogelijk maken te blijven verschijnen en diensten te bewijzen zooals nu. Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den = OORLOG, = opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : : THE DON, 27 30, Holborn Viaduct, E.C. tx

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes