De stem uit België

2040 0
16 oktober 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 Oktober. De stem uit België. Geraadpleegd op 26 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2b8v98099h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

L'Echo deBelgique DE STEM UIT BELGIE Voor God cnVaderland. «te: Dieu et Patrie. Administration «yRédaction (Bestuuren Opstel) 55 Russell Square, London,WC No. 4 VENDREDI (Vrijdag) OCTOBRE 16, 1914. — Price ld. Our Object In order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which the Belgian Refugees are under-going, we have decided to issue a weekly publication—and. eventually twice weekly-—in both French and Flemish, to be entitled " L'Echo de Belgique— De Stem uit Belgie." This bulletin will contain ail items of interest to those who are pining for news of their country and loved ones, and will afford a direct channel of communication with each other during their exile, and would enable them to find lost relations and friends. Subscriptions and donations are Most Urgently needed, and should be forwarded to the Secretaries', MM. Gregory Stuart & Co., Ltd., 69 Lombard Street, London, E.C. Postal orders and cheques should be crossed " Belgian News." Changement d'Adresse A partir de lundi, 19 octobre, le bureau du journal sera transféré à 55 Russell Square, oii l'association catholique de Londres a bien voulu mettre un local à notre disposition. Nous tenons à remercier bien vivement le clergé de l'église des SS. Pierre et Edouard, qui nous à gracieusement donné l'hospitalité jusqu'ici, ainsi que l'association catholique qui, vu l'extension que prend notre œuvre, a tenu à nous procurer des locaux plus vastes. Le R. P. Jacobs et l'abbé Prims de l'archidiocese de Malines s'y tiendront à la disposition des réfugiés belges tous les jours de la semaine de io£ h. à n| h. Change of Address From Monday next, October I9th, the offices of our paper will be trans-ferred to 55 Russell Square, London, W.C. The Catholic Association of London having graciously offered us more commodious offices, we take this opportunity of earnestly thanking the Clergy of SS. Peter and Edward, who, up to now, have so kindly given us accommodation, and also the Catholic Association for having kindly offered us these necessary larger offices. Ail correspondence and matter relating to the Editing of the paper must be sent to the above address, 55, Russell Square. The Administration and the Secretaryship remain at 69, Lombard Street, London, E.C., where also ail subscriptions and donations, most urgenti.y needed, can be sent. Aan de Belgische Geestelijken Mgr. De Wachter, vie. gen. van Z.E. den Kardinaal Mercier, Bishop's House, Southwark, Londen, S.E., vraagt zeer dringend aan al de priesters met het werk der vluchte-lingen gelast, van hem een klein ver-slag te willen zenden hunner werk-zaamheden Z.E. de Kardinaal zou hoogst tevreden zijn te vernemen hoeveel Belgen zich ter plaats bevinden van iederen priester—hoeveel kind-eren—waar die kinderen ter school gaan—of er gemakkelijk'heid bestaat voor 't vervullen '4$kt christelijke plichten—of er nog andere Belgische familien zijn in de nabijheid—met een woord al wat het tijdelijk en geestelijk welzijn betreft enzer landge-nooten.De Rede van Mr. Lloyd George (Vervolg.) -sb Het was inderdaad een moeilijke toestand voor een- kMn-land. Het gold hier een eisch gësteld door een groote militaire macht die vijf of zes man in het veld kaiï'%rengen tegen Servie een. En die màcht werd dan nog ondersteund door de grootste militaire macht der wereld. Wat zou Servie doen ? Wat ér u in 't leven overkomt is niet de zâak ; de zaak is hoe gij u daar tegenover gedraagt. En Servie gedroeg zièh rftet waardig-heid. Het antwoorddè aan Oosten-rijk : " Is daar eèïâg officier wiens schuld bewezen is,- dan zal ik dien ontslaan." Oostenrtjk'iiëgde : " Datis niet voldoende voor -ifti}."? Ziet ge wel : Oostënrijk bedoelde niet de schuld, maai^de waar de. Dan kwam Rusland aan"de heurt. Rus-land is bijzonder rïïiet " Servie inge-nomen. Russen hebben menigmaal Servie's onafhankelijkheid verdedigd met hun bloed. Sëfvi€f~is een lid van zijne familie, érî Rusland kan niet zien dat Servie wordt veronge-lijkt. Oostenrijk wisi'&àf, Duitschland wist dat, en Duitschland" keerde zich naar Rusland en z'egééf " Ik eisch dat gij zult blijven stààn riïêt gevouwen armen terwijl Oostenrijk uw klein broertje afmaakt." Wat antwoord gaf de Russische Staa^P^—îîij gaf het eenig antwoord daPêé^irîân betaamt. Hij keerde zich to§9lOÔstenrijk en zegde : " Gij legt delMa&êp dat kleine baasje ; welnu ik zftl' uw kramakkig rijk uiteentrekken ëtiîi3?-voor stuk." En de Russische Staat dbet zijn werk. Dat is de geschiedenis der kleine natie. De werelcU heeft veel ver-plichting aan kleine n£nen—en aan kleine m e n s c h e n .-iDè^-t h e o r i e der grootte—ge moet çriiitsersj hebben een groot rijk, en een grooteSBatie en een groot man—is goed : groote beenen hebben hun voordeel in een aftocht. Frederik de Groote koeàezqn soldaten om hunne lengte.'- .-.En; die traditie behoort tôt de Duitsche, politiek. Duitschland past daÉrideaal toe op de volkeren. Het laat ënkel toe aan de naties van twee!orBÊte{;,£Ç>prang te komen staan.v Maar >jie heele wereld heeft de duturste- plichten jegens natien van een meter zestig. De grootste kunst -van.dé: wereld was het werk van kleiraÊ volkeren. De duurzaamste letteriçunde ; ;van de wereld was het i.vrêik van kleine natien. Immers de.fgno^te-kunst voor het Engelsche woord dagte.ekënt uit den tijd toen Engeland een natie was als Belgie, vechteçtdfL^M1? een groot keizerrijk. De heldhaftige daden die de menschheid doeru^riUen door al haar geslachten waï©nx^iaden vap kleine volkeren, veehtçnd *voor hun vrijheid. En kwa|33<|ç j£d$rig,,.van tiet menschdom niet uit een kleine natie ? God koos de kleine landen ils de vaten waarin Hij zijn beste wijnen reikt tôt delippen der menschheid, om de harten te verheugen, le gedachten te veredelen, het geloof te wekken en te versterken. Hadden wij daar onbewogen gestaan terwijl :wee kleine volkeren werden gepijnigd ;n gebroken door de brutale handen ier barbaarschheid, deze schande zou malien over ons, al de tijden die nog komen zullen. Duitschland gaat verder en zegt : Hier was een aanslag van een lagere beschaving op een hoogere. Maar een feit is dat de beschaving die zich zelf de hoogere noemt den aan val begon. Nu, een lofredenaar van Rusland ben ik niet. Het beging wandaden waar-Dver, ik ben zeker, de beste van zijn zonen beschaamd zijn. Maar welk rijk heeft zulke daden niet op zijn rekening ? En Duitschland is wel het laatste land om een verwij tenden vinger naar Rusland te mogen uitsteken. Maar Rusland heeft opofferingen gedaan voor de vrijheid—groote opofferingen. Herinner u den hulproep van Bulgarie toen het geplaagd werd door de meest onzinnige dwingelandij die Europa ooit gezien heeft. Wie hoorde den hulproep aan ? Het eenig antwoord van de hoogere beschaving was dat de vrijheid der Bulgaarsche zonen niet een enkel leven waard was van een Pommersch soldaat. Maar de ruwe barbaren uit het noorden zonden hunne zonen bij duizenden om ze te laten sterven voor de Bulgaarsche vrijheid. En Engeland ? Ga naar Grieken-land, de Nederlanden, Italie, Duitschland, Frankrijk. Al die landen zullen u plaatsen aanwijzen waar de zonen van Bretanje stierven voor de vrijheid van die landen. Ook Frankrijk heeft zijn opofferingen gebracht voor de vrijheid van andere landen. Maar wijs mij een gewest aan ter wereld voorwiens vrijheid Pruisen ooit een enkel leven heeft ten beste gehad. De getuigenis van ons geloof, het hoogste peil der beschaving, uit zich in de gereedheid om voor anderen een offer te plengen. Ik wil geen woord zeggen over het Duitsche volk om het te onderschatten. Het is een groot volk. Het heeft groote hoedanigheden van hoofd en hand en hart. In weerwil van wat thans ook gebeurt, geloof ik dat zoo een groote voorraad goedheid schuilt in den Duitschen boer, als in welken boer der aarde ; maar hij werd gedrild naar een valsche opvat-ting der beschaving — daadkracht, opbrengst. Het is een harde beschaving, het is een zelfzuchtige beschaving, het is een stoffelijke beschaving. De Duitschen konden niet eens meer de handelingen van Engeland jegens Belgie verstaan. Frankrijk zegden zi jverstaan wij. Het zint op wraak, het wil zijn grond terug—Elzas-Lorreinen. Rusland vecht voor het meesterschap, het wil Galicie krijgen. Zij begrijpen de wraak, zij begrijpen den strijd om het meesterschap ; zij begrijpen niet dat een groot rijk zijn hulpmiddelen, zijn macht, de levens van zijn kinderen, zijn eigen besta^ij zelfstenprijze stelt om een klein volk te beschemen dat uitziet naar hulp. God maakte den mensch naar zijn eigen beeld, met een hoog doel in het rijk van den geest. De Duitsche beschaving wil den mensch herschep-pen naar het beeld van een Diesler-machine—stipt, juist, krachtig, maar zonder ruimte voor de werking van een Ziel. Dat is de hoogere beschaving. Wat is de Duitsche eisch ? Hebt gij s' keizers redevoering gelezen ? Zoo ge geen exemplaar hebt, schaf er u gauw een aan. Ze zal wel gauw uitverkocht zijn, en iets van denzelfden aard zult ge niet zoo dadelijk vinden. Zij zijn vol van 't gekletter en 't lawaai van het Pruisisch militarisme— de malievuist, de blinkende wapen-rusting. Arme oude malievuist : de kneukels zullen wel iet of wat worden aangetast. Arme helblinkende wapen-rusting, de schittering zal er worden uitgebeukt. Dezelfde grootspraak en gezwollenheid loopt door al die rede-voeringen. Misschien laast gij de merkwaardige rede deze week in The British Weekly verschenen. Het is een merkwaardig stuk als een illus-tratie van den geest dien wij thans bevechten. Het is zijn rede tôt zijn soldaten op weg naar het front : " Gedenk dat het Duitsche volk het uitverkozen volk Godsis. Opmij, op mij als Duitsche keizer is de geest Gods neergedaald. Ik ben zij n wapen, zijn zwaard, zijn stedehouder. Wee den ongehoorzame. Dood aan lafaards en ongeloovigen." Niets dergelijks weerklonk sedert , de dagen van Mahomet. Maanziekte is altijd onrustbarend, maar soms wordt het echt gevaarlijk en als maanziekte zich openbaart in het hoofd van een Staat, en als ze wordt de staatkunde van een groot keizerrijk, dan wordt het tijd dat die ziekte wordt uitgeroeid. Ik geloof niet dat de keizer ailes meent wat hij zegt. Het zal wel eenvoudig een soldaten—borstopzet-ting zijn, zooals het zoo dikwijls bleek. Maar er zijn mannen zonder harten die zweren op ieder woord dat hij spreekt. En dit is hun gods-dienst : Verdragen : zij knellen de voeten van Duitschland in zijn vooruitgang ; snijdt ze dus door met het zwaard. Kleine volkeren : zij hinderen Duitschland in zijn vooruitgang : vertrapt ze in den modder onder den Duitschen hiel ; de Russische Slaven : zij belemmeren Duitschland in zijn vooruitgang en wedijveren met Duitschlands overmacht in Europa ; zendt uw legioenen op hen af en vermoordt ze. Engeland : het is de gedurige dreiging voor Duitschland over de wereld ; wringt het den drietand uit de handen. Meer nog, de nieuwe Duitsche wijsbegeerte wil het christendom vernietigen. Ziekelijke gevoelerigheid, geest van opoffering voor anderen— dat is slechte pap voor Duitsche monden. Wij moeten het nieuw dieet hebben en wij zullen het de wereld opdringen : het zal zijn : Made in Germany—een dieet van bloed en ijzer. Wat blijft er over ? Verdragen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes