De stem uit België

1967 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 02 Juli. De stem uit België. Geraadpleegd op 25 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cn6xw48m35/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Stem tut Jtelgte X'Ecbo be Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : îs. gd, voor drie maanden. Subscription : is. gd, for three months. No. 41. Oplage 17,200. VRIJDAG, JULI 2, 1915. Abon™^°nL!*"?fr: 'fl Price ld. ' LIJST VAN CEKWETSTEH IH FfiANKRIJK. Please Read This. Having for sortie time past called the attention of our readers to the object for which we undertook, from the beginning of the war, the publication of a Flemish and French newspaper, we beg now to remind them, and also the many kind friends who have taken an interest in our work, that we are urgently in need of funds to meet the heavy expenses incurred in the production and extension of "De Stem uit België—l'Echo de Belgique." Through the ever-increasing de-mand for it, the weekly issue amounts to nearly 20,000 copies, the greater number of which are sent free of cost to refugees and the Belgian soldiers at the front. Through its médium many families have been reunited, and it contains, moreover, the officiai list of those killed on the battlefield. Every care is taken to insert items of news which are of the greatest interest to those most concerned, and to include articles which will tend to give them the moral support which they stand so much in need of during their exile. Donations and subscriptions will be most gratefully received, and should be sent to the Hon. Sec., Belgian News Fund. Cheques and Postal Orders to be crossed "Belgian News Fund." MF" Iedereen wordt verzocht dit te lezen en aan vrienden en kennis-sen mede te deelen. Onderwijs—Referendum. Dagelijks schrijft men ons om aan deze of gene eene plaats te bezorgen als onderwijzer, •f om kinderen in staat te stellen hunne stu-diën vcort te zetten. Spijtig genoeg zijn wij zeer zelden in staat op die brieven een goed antwoord te geven. Wat de studiën betreft, men gelieve op te merken dat het emde van den trimester nadert en het dus het oogenblik niet is om nieuwe stichtingen op touw te zetten. Maar er dient gedacht op aanstaande schooljaar. Zullen wij dan zoolang moeten hier blij-ven?Laat ons altijd overleggen alsof het nog iang duren zal, en terzelvertijd blijven hopen dât het gauw zal gedaan zijn. Zoo zijn we toch het best verzekerd tegen aile voorvallen. Welnu voor aanstaande schooljaar dient er dan voorzien. Maar eer eenig bestuur iets kan overleggen dient het te weten welke de noodzakelijk-heden zijn. Daarom stelt ons blad bij dezen een referendum in. Men gelieve ons in te sturen naam en voor-naam, adres en ouderdom en de noodige bijzonderheden omtrent de studiën met aanduidingen van klas en college waartoe men voor den oorlog behoorde, voor aile de jon-gens en meisjes die bij het naaste schooljaar eene school noodig hebben en niet weten waat die vin den. Het spreekt van zelf dat dit referendum zonder eenige verbinding is en alleen dient om vast te stellen welke de noodzakelijkheden zijn. Aile antwoorden te sturen op "De Stem uit België," 55, Russell Square, London, W.C. O- Twee maanden werkbeweging. 't Is nu wat meer dan twee maand geleden dat, onder den invloed even-eens van Mgr. De Wachter's zoo tijdig optreden, de refugee-wereld over heel Engeland in roering ge-raakte, en elkeen uitzocht naar werk voor zich-zelf en zijn mede-vluchtelin-gen. Wat in dien korten tijd bereikt werd, is, hoe onvolledig ook, toch reeds een zeer verdienstelijk iets. O ! Ik weet wel, er zijn menschen die er heel anders over denken, en L ~ ~ (Photo : Kellord, Manchester.) Mgr. Casartelii, bisschop van Salford, naar de schilderij van Jozef Janssens. moesten die mij dit aan 't neerschrij-ven zien, met een heelen hoop brieven naast me, die aile schier over gémis of tekort klagen, ze zouden mij wel-licht vreemd bestaren. Never mind, zegt de Engelschman : 't doet er rfiets aan, ik blijf bij mijn oordeel. Zegde Graaf Goblet d'Alviella, die wel geplaatst is om met kennis van zaken er over te spreken, verleden week niet dat op dit oogenblik de groote meerderheid der Belgen in dit land geregeld werken, diegenen die om eene of andere reden geen betrek-king hadden voortaan uitzondering waren ? Maar dat is hoogst verheugend ! Laat nu voor een oogenblik de loonen van kant, en dat geschuif van duim op vinger dat met onmiskenbare duide-lijkheid betalen of " afdokken " meent, laat dat terzij : ze werken. Dat is al veel, vrienden. Het beteekent dat de zwaar-drukkende ledigheid van armen en geest, die onverkwikkelijke hart-vreterij van den verplichten nietsdoe-ner vermindert. Wat een gevoelen van verlichting, van bevrijding, gelukt de refugee erin door zijn eigen werk het geheele on-derhoud van zijn gezin te winnen ; van plichtvervulling, en waardigheid ook daar, waar de omstandigheden minder gunstig, en de werkvoorwaar-.den niet zoo schitterend zijn. Werken, het is durf en onderne-mingsgeest voor onze vluchtelingen, en de rechtmatige fierheid van den belgischen arbeider, die op dezen vreemden, maar bevrienden bodem, zijne faam hooghoudt, van neerstigen, handen-uit-de-mouw-werker. Het is verheffing, met een woord. Neen, neen, niet ailes is mis, en wij hebben redens om dankbaar de beko-men uitslagen te begroeten. Men is geneigd vooral de leemten en tekortkomingen te zien ; al wegen ze niet op tegen 't goede, we hebben er toch handen en hoofd vol aan. Er " zijn " tekorten, leemten in de inrichting, moeilijkheden en zelfs mis-bruiken. Niemand kan ons ten kwade j duiden dat wij er over spreken, omdat geen bedelzucht en vitterij, maar trachten naar verbetering onze woor-• den mgeeft, Er fvordt geklaagd over gémis aan werk, en over te lage loonen. In beider opzichten kan, en we vertrouwen het, ZAL merkelijke verandering ge-bracht.Een groot bezwaar, waarover veel goede inzichten struikelen, leveren de afstanden op. Onze menschen ver-staan niet altijd dat het moeilijk is iemand met vrouw en kinderen uit het diepste van Schotland of Ierland te doen afkomen, om hem hier aan 't werk te zetten. Wanneer de verdee-ling tusschen de Comiteiten over Engeland heen geschiedde, werd op het werk weinig gedacht, en zoo ont-stond een toestand, waaraan niet dan traagzaam en stuk voor stuk verandering "kan" gebracht. We durven ech-ter ter bevoegder plaats, en o.a. bij de middenkomiteiten aandringen op een degelijke en spoedige oplossing. Het is in 't belang van de Engelsche voortbrengst, zoowel als van de vluchtelingen. dat werkkrachten die hoogst nuttig kunnen zijn in een bepaalden bedrijfstak, niet aan 't ander uiteinde van de wereld blijven opgehouden, in werk waartoe ze weinig of niet ge-schikt zijn, of zelfs in volslagen ledigheid. We hebben reeds dat gedacht geopperd, en wij dringen opnieuw aan, dat een paar knappe beambten van ons Ministerie van Arbeid, menschen die ginder in Le Havre zeker niet overladen zijn, hier de belangen der arbeidende refugees in handen nemen. Maar dat men het aanpakke, en zoo te midden van den zomer niet als bevrozen sta ! Er is: het loon! Belgische werklie-den, brave vrienden, vermijdt toch van en te hand én zonder redens te klagen. " Met kleeren en centen naar België terug" : dat is een schoon doel, en we kleven er aan. Maar weest noch gulzig, noch overhaastig. Ailes ineens willen is verkeerd. Waar wij echter moeten op aandringen is dat de werk-voorwaarden eerlijk zouden zijn, de In volgend nummer geven wij eene landkaart van Engeland en Wales. Vraag ' ' De Stem uit België " en doe ze uwe vrienden vragen. In volgend nummer ook : "De beste Koffiebeurs." Voor Kleederen ^ voor Heeren en Jongelingen naar aile Iceus en voor den =—OORLOG,™ opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : ; THE DON, 27/30, Holborn Viaduct, E.C. «S. Régi stersd at the General Post Office as a Newspaper T«l«fhooni Central 1231. W 12 Bladz.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes