De stem uit België

400 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 12 Juli. De stem uit België. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n58cf9nm00/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Stem Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie. Téléphonai Muséum 267. Abonnement : 2/6 voor 3 maanden. Subscriptîon: 3/6 for S months. Yoor d« Yereenlgde Staten : 60 Ots. Yoor Holland : 1.28 fl. Yoor «Frankrijk: 3 £r. Yoor de soldaten: 1/6 of a fr. ide. Jaargang, Nr. 43. (Blz. 2011-2018.) Oplage : 10,600. VRIJDAG, JULI 12, 1918. • Registered at G.P.O. as a Newspaper. S blz. 2d. WEKELIJKSCH OYERZICHT. DE BONDGENOOTEN VVINNEN VELD IN ITALIE EN FRANKRIJK, EN MA-KEN KRIJGSGEVANGENEN. — ANTI-DUITSCHE BEWEGING IN RUSLAND. KRIJGSVERRICHTINGEN DER WEEK D1NSDAG, 2 Juli. Er waren aanvallen door Britsche troepen ten Noord-Westen van Albert en door Fransche troepen tusschen de Ourcq en de Marne. Een luchtaanval had plaats op Parijs. Het hospitaalschip Llandovery Castle werd getorpedeerd. WO EN S DAG, 3 Juli. De Italianen doen aanvallen aan beide zijden van de Brenta, en op Monte Grappa. Fransche en Amerikaansche troepen veroveren het dorp Vaux, nabij Château-Thierry, en maakten 450 krijgsgevangenen ; verder noord namen de Franschen St. Pierre Aigle. Britsche vliegeniers bombar-deerden Mannheim, Coblenz, Thion-ville en Trêves. DONDERDAGj 4 Juli. De Italianen doen aanvallen in den Delta van de Piave, en maken 1,900 Oostenrijkers krijgsgevangen en aan Monte Grappa 600 krijgsgevangenen. De Franschen gaan vooruit aan Moulin sous Touvent. VRIJDAG, 5 Juli. Australische en Amerikaansche troepen nemen het dorp Hamel. De Franschen gaan vooruit tusschen Autrèches en Moulin sous Touvent en namen 1,066 gevangenen. De Italianen hebben verder successen in den delta van de Piave. ZATERDAGj 6 Juli. Tegenaanvallen door de Duitschers te Hamel worden afgeweerd. De Italianen winnen verdere successen in den delta van de Piave, en aan Monte Grappa. ZONDAG, 7 Juli. Autralische troepen gaan vooruit aan Villers Bretonneux. Na vijf dagen strijd is geheel de kustlijn van de Piave vrijgemaakt van den vijand. Een transportschip dat terugkeerde naar Amerika werd getorpedeerd— zes leden van de bemanning worden gemist. M A AN DAG, 8 Juli. Fransche troepen hebben eenen welge-lukten aanval op de Asiagohoogte gedaan. Graaf Mirbach, Duitsche gezant in Rusland, werd te Moscow vermoord. DE ALGEMEENE TOESTAND. De nieuwe Duitsche offensief blijft nog in den staat van voorbereiding. Vele oorzaken zijn daarvoor aangege-ven. Het kan zijn dat ziekte—influen-za—onder de soldaten een der redenen is. De echte redenen zijn evenwel dat de Duitschers de noodzakelijkheid be-seffen van eene beslissende overwin-ning te behalen en daarom moeten ze met verrassing te werk gaan, met de concentratie van troepen en kanonnen. Ondertusschen worden de kansen voor de Duitschers dagelijks kleiner. De président der Vereenigde Staten heeft bekend gemaakt dat reeds een millioen Amerikanen over den Oceaan zijn ge-komen. In Juni alleen kwamen er 276,372 man van Amerika. Op dit millioen verdronken "er 291, door de actie van de duikbooten, hetgeen een bewijs is dat het duikbootengevaar niet groot is. De Verbondenen behalen kleinere locale successen aan het Westerfront. Australische troepen, geholpen door Amerikanen en ondersteund door Tanks, hebben het dorp Hamel, dat op 4 April in de handen van den vijand viel, kigenomen alsook de Hamel en Vaire-bosschen ten zuid-westen van Hamel. Te- Villers Bretonneux werd de lijn 600 meters vooruitge-bracht en in beide operatiën werden 1500 man krijgsgevangen genomen. Nabij Château-Thierry voerden de Amerikanen, met de hulp van Franschen, eenen aanval uit, en in 40 mi nuten tijd namen zij het dorp Vaux en de nabijgelegen hoogte. Verdei noord namen de Franschen St. Piern Aiglei De Italianen hebben nu den grond teruggewonnen die ze in de laatste offensief verloren. Dag na dag werden nieuwe posities veroverd en krijgsgevangen genomen. Uit gansch deri delta van de Piave werd de vijand verùre-ven. Sinds 15 Juni namen de Italianen 28,911 krijgsgevangenen, en 523 officieren en een aantal oorlogsmate-riaal. De Oostenrijkers zelven geven hunne verliezen aan als 100,000 man. De Duitsche generaal von Belovr heeft het Wesîerfront verlaten, om een commando over te nemen aan het Ita-liaansch front. Men ziet hierin een teeken dat eene nieuwe poging zal gedaan worden in Italie. Het Tcheko-Slovak legioen in Frankrijk werd een vlag aangeboden door Près. Poincaré. Mr. Pichon zond eenen brief zeggende dat Frankrijk het noodig en rechtveerdig acht eenen on-afhankelijken Boheemschen Staat op te richten. Mr. Balfour 00k schreef dat Engeland de gevoelens deelt van Mr. Pichon. Mr. Lansing, voor Amerika, spreekt 00k over de onafhanke-lijkheid van Bohemen. De Verbondenen schijnen dus t'akkoord te zijn over het programma van de verdeeling van Oostenrijk. De Duitschers hebben een nieuw bewijs gegeven van hunne barbaarsch-heid door het tôt zinken brengen van het Canadeesch hospitaalschip de Llandovery Castle. De torpédo trof het schip wanneer het ongeveer 120 mijlen van de Iersche kust was. Er waren 258 personen aan boord—eene bemanning van 164 officieren en matrozen ; 80 Canadeesche geneesheeren en 14 vrouwen verpleegsters. Er zijn maar 24 personen gered. De duikboot trachtte den reddingsboot met deze ge-redden te rammen. Het is wel waar-schijnlijk dat de andere reddingsboo-ten op die manier gezonken werden, opdat er geen spoor zou gelaten zijn van deze misdaad. ENGELAND. De beweging voor federalisme. Er bestaat een beweging in Groot Bretanje die aanhangers heeft in al de pârtijen en nu meer veld wint, om be-stuurlijke scheiding met verschillende parlementen in te voeren in Engeland, Schotland, Wales en Ierland. Een parlement zou dan zetelen te Londen, en zou zich bezighouden met de aange-legenheden van het keizerrijk en de buitenlandsche politiek. De dominions (Canada, Zuid-Afrika, Australie), die nu niet vertegenwoordigd zijn in het imperiaal parlement, zouden er 00k aan deelnemen. De locale kwes-ties (finanties, onderwijs, openbare werken, enz.) zouden door de parlementen voor ieder volk behandeld worden. Sommigen wilden door deze scheiding en federatie de Iersche kwes-tie oplossen. _Het valt te betwijfelen of dè Ieren hiermede tevreden zullen zijn; de nationalisten vragen zelfbe-stuur zooals de dominions (b.v. Canada) genieten en de Sinn Feiners vragen de gansche onafhankelijkheid. Anderen, partijgangers van federalisme, dringen aan dat de oplossing van de Iersche kwestie eene oorlogstaak is en niet kan verdaagd worden totdat een volledig plan voor federatie opge-maakt is. De Britsche Eerste Minister ontving eene afvaardiging van deze beweging, geleid door Lord' Brassey. In zijn antwoord zegde Mr. Lloyd George, dat hij altijd sterk partijgan-ger geweest is van federalisme en aan-gezien de dringendheid en omvang van het herstellingswerk, zou er aanstonds de aandacht moeten gewijd worden aan dit vraagstuk. Het Britsch parlement houdt zich de drie vierden var den tijd bezig met zaken die alleer een of ander deel van het koninkrijl aanbelangen. Maar om zulke maatre gelen te nemen, moet er algemeene ' toestemming zijn. Schotland en Wa les zijn er stellig voor, maar 't is nie zoo zeker dat er reeds eene groote meerderheid is in Engeland, of de o{j-lossing goed zou zijn voor Ierland weet dus Lloyd George niet, zegde hij. Maar dit land heeft geen recht genoeg gedaan aan Ierlarjd. Dat is 00k het gevoelen van de Dominions en van Amerika. Hij was tevreden te zien dat die vraagstukken bestudeerd worden. DE IERSCHE KWESTIE. Een nieuw débat had plaats in het Lagerhuis over de eeuwige Iersche kwestie. Een enkele vertegenwoordi-ger van de nationalisten was tegen woordig ; al de anderen—ze zijn een 80 leden sterk—zijn in Ierland geble-ven. Mr. Short verscheen voor het eerst in zijne hoedanigheid van secre-taris voor Ierland. Zijne redevoering kwam hierop neer, dat genoegzame be-wijzen bestaan van een complot tus-Schen Duitschen en Sinn Feiners, maai ze kunnen niet openbaar gemaakt worden om geen inlichtingen te geven aan den vijand. Het is onmogelijk nu de conscriptie toe te passen. Daarom passen we de vrijwillige dienstneming toe, die van wege de nationalisten bij-val geniet. Home Rule kan nii çiiet toegepast worden ; we hopen eene andere oplossing te vmden. Sir Edward Carson, leider der Ul-stermannen, kritikeerde de regeering om de dubbelzinnige politiek. Ulster heeft nooit van Home Rule willen we-ten en wil het nog niet, maar verlangt dat de dienstplicht worde toegepast als in Engeland. Mr. Asquith drong aan op eene oplossing van de kwestie. Hij zegde niet te gelooven dat de tusschenkomst van de geestelijkheid tegen den dienstplicht het inbrengen van Home Rule onmogelijk had gemaakt. Wat de atmos-feer veranderde was niet deze tusschen-most, maar de ongelukkige poging den dienstplicht op te leggefl. Wat het complot met den vijand betreft moet ik verklaringen van de regeering aan-nemen, omdat ik geene bewijzen heb om een persoonlijk oor3eel te vormen. Maar het is niet aan te nemen dat Home Rule nu niet kan toegepast worden uit rede van deze ontdekking, evenmin als, omdat de geestelijkheid zich verzet tegen dienstplicht, de twee eenige redenen aangegeven door den eersten minister. Mr. Asquith zegde het eens te zijn met Mr. Lloyd George over de noodzakelijkheid de Iersche zaak op te lossen in dezen oorlog, maar het is ook allerbelangrijkst voor dit land en voor het keizerrijk, dat wanneer eindelijk de vredestermen zullen besproken worden, wij niet toekomen met gebonden handen, maar met on-beschadigde autoriteit wat betreft de verhoudingen tusschen Groot Bretanje en Ierland. Wij moeten daar gaan als de woordvoerders van de vrijheid en van de kleine naties van de geheele wereld, en zonder te kunnen bloot ge-steld zijn aan het verwijt dat we zelf niet hebben toegepast en de deur geslo-ten voor de beginselen, waarvoor we uitkomen. Daarom vraag ik nu of het niet mogelijk is eens te meer te poger eene oplossing te vinden namelijk zoo als ik vroeger voorstelde de zaak te onderwerpen aan de conferentie var het keizerrijk, die nu vergadert. * * * De katholieke bisschoppen van 1er land vergaderd te Maynooth, ondei leiding van Kardinaal Logue, legd< volgende verklaring af : "Lord Cur zon zegde in het Hoogerhuis op 20 Jun 1918 dat de katholieke geestelijkheic in Ierland, de geloovigen aanzettei onder straf van eeuwige verdoemenis zich te verzetten tegen conscriptie. Di andere tekst en de beschouwingen vai bladen als de Times en de Irish Time schijnen aan te toonen dat hij spral van de werking van de Iersche bis schoppen, betrekkelijk den dienst plicht. Wij teekenen verzet aan tegei dezen laster, die nog erger wordt doo het feit dat hij sprak'/in den naam va] de regeering die niet minder dan pri vàte personen gebonden is door he goddelijk gebod, geene valsche getui genis af te leggen tegenover hunne naaste. De organisatie van'de Sinn Feinei werd uitgeroepen staatsgevaarlijk t zijn, en dus verboden in Ierland. Het schrijven gericht tôt Près. Wil-son door de Iersche Commissie werd bekend gemaakt. De commissie bestaat uit den Lord mayor van Dublin, Mrs. Dillon en Devlin van de Nationalisten, Mr. O'Brien en Mr. Healy, leclen van het parlement, afgevaardigden van Sinn Feirf en van de werklieden. Het is een protest tegen het invoeren van den dienstplicht. Zij halen de ge-schiedenis aan van de Ame. ikaansche revelutie toen de Amerikanen ook den dienstplicht niet wilden opgelegd worden. De Ieren, zeggen zij, zullen van geen dienstplicht willen weten tenzij het opgelegd wordt door hun eigen parlement. Het schrijven herinnert er aan wat de Ieren deden in dezen oorlog in Vlaanderen, Galippoli en el-■ ders. Ierlanë heeft hetzelfde recht,, zeggen zij, als Australie en Zuid-Afrika, die ook den gedwongen dienstplicht verwierpen. AMERIKA. De doeleinden der Verbondenen. Ter gelegenheid van den Amerikaan-schen Onafhankelijksdag, sprak Près. Wilson te Mount Vernon, bij het graf van Washington, eene redevoering uit waarbij hij vier punten aangaf als de oorlogsdoeleinden van de Verbondenen. _ ; Er zijn doeleinden waarvoor de Verbondenen strijden en die hun moeten toegestaan worden vooraleer er vrede kan zijn : Ten eerste, de vernieling overal van de willekeurige macht die afzonderlijk, in 't geheim en naar eigen goeddunken, den vrede van de wereld komt storen, of indien het nu niet kan vernield worden, moet het ten minste gebracht worden tôt feitelijke onmacht. Ten tweede : de oplossing van ieder>j kwestie, 't zij van grondgebied, of soevereiniteit, van economische re-gelingen of politische betrekkingen, op de basis van de vrije toestemming tôt die regeling van het volk dat er recht-streeks in betrokken is, en niet op de basis van stoffelijke belangen of voor-deelen van de eene of andere natie of volk, die eene andere oplossing kunnen wenschen voor hunnen eigen invloed op het buitenland of hunne heerschappij. Ten derde : de toestemming van aile naties, van in hunne gedragslijn tegenover elkander, geleid te zijn door de-zelfde beginselen, van eer en eerbied voor de gezamentlijke wet voor be-schaafde naties als deze die bestaan voor de individueele burgers van aile moderne Staten ; dezelfde beginselen ook, in hunne onderlinge betrekkingen opdat aile beloften en oyereenkomsten onschendbaar zouden nageleefd worden, opdat er geene private complotten en samenzweringen zouden beraamd worden, geene zelfzuchtige nadeelen ongestraft berokkend, en opdat er een wederzijdsche betrouwen zou gevestigd worden op de schoone grondsteen van wederzijdsche eerbied voor het recht. Ten vierde : de oprichting van eene vredesorganisatie, die de zekerheid zal geven dat de vereenigde macht van | vrije nati^g, aile schending van recht zal tegenhouden, die zal dienen om de vrede en rechtvaardigheid te zekerdei te maken, met eene beslissende recht-bank op te richten, waaraan allen zich moeten onderwerpen en door dewelke ieder internationaal twistpunt dat niet door minnelijke schikking kan opge-I lost worden door de betrokken volke-! ren, zal uitgemaakt worden. Deze groote doeleinden kunnen ir 1 een enkelen volzin uitgedrukt worden : 1 Wij zoeken de heerschappij van hei r recht, gesteund op de toestemming var : de geregeerden, en "Ôndersteund dooi _ de georganiseerde volksmeening. Deze - groote doeleinden kunnen niet bereik: 1 worden door besprekingen en door te r trachten bij te leggen, en overeen te 1 komen, over hetgeen de staatsliedei - zouden wenschen de machtsverhoudinj t en nationale strevingen Zij kunnet - alleen bewerkt worden door het be 1 werkstelligen, van hetgeen de naden kende lieden in de wereld wenschei s met hunne verlangende hoop voo e rechtveeffdigheid, sociale vrijheid.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1916 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes