De stem uit België

1225 0
17 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 17 September. De stem uit België. Geraadpleegd op 26 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cv4bn9z79h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Registèred at the General Post Office as a Newspaper Telephoon: Central 12 86. y 12 Bladz. De Stem Uit Belgie L'Ecbo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : îs, 6d, voor drie maanden. Subscrxption : is, 6d. for three months. No. 52. Oplage 22,400. VRIJDAG, SEPTEMBER 17, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. Pfîr'P 1 c\ voor Frankrijk. 2 fr. ■* LEES ONZE SOLDATENBRIEVEN. Belangrijke Verwittiging aan onze Lezers. Met dit nummer eindigt onze eerste jaar-gang.Zeer velen ontvingen ons blad vrij op aanvraag. En het gebeurde ook zeer dikwijls dat personen die ons blad ontvingen terug naar België trokken zonder ons te ver-wittigen.Ten einde het sturen van onnuttige num-mers te vermijden schorsen wij van na dit nummer den dienst der vrije abonnementen. Wie het blad geregeld wenscht te ont-vangen sture ons den abonnementsprijs van ls. 6d., 't zij in postzegels, 't zij in postal order. Menschen die dat niet betalen kunnen en toch van onze gazet houden, verzoeken wij ons ten minste 6d. te sturen : wij verbinden ons echter niet hun aile weken de gazet te doen geworden. Als de fondsen het ons toe-laten zullen wij het doen aile weken, zoo niet aile veertien dagen. Slechts geheel bij uitzondering kunnen wij gratis ons blad sturen. Wij hopen dat ieder het mogelijke doen zal om ons te helpen, opdat wij dank aan die hulp ons wekelijksche tekort zouden te boven komen. Wie dus de laatste drie maanden niets meer instuurde voor zijn abonnement haaste zich te schrijven. o Ons Zedelijk Kapitaal. Oorlogstijd is een ruwe tijd voor de zielen, voor de zedelijke grootheid van een volk. Misschien dat men in het ridders-tijdvak het militarisme van toen van uit zedelijk standpunt huldigen mocht,—we gean dat hier niet op den keper beschou vven,-—maar geen pries-ter, geen leek die bekommerd is om het zedelijk kapitaal des volks, kan moderne militarisme in actie, en wat het meebrengt, zonder beven in over-weging nemen. Groote zielen kunnen er zich bij adelen. Zekerlijk komt er eène menigte ver-loopenen, bij de genade Gods, terug tôt den Heer: men is uit het kluiste-rende midden geslagen, men staat voor den dood, men heeft den priester dicht bij zich. Maar daartegenover staat dat voor een groot getal goeden,—die zich tevoren zelden of nooit aan groot kwaad begingen,—oorlog en balling-schap moeilijkheden meebrengen waarbij uit zwakheid en kortzichtigen menschelijken overleg de eeuwige zedenwetten geschonden worden. En voor het kolossale getal zwak-keren is het een tijd van ontzaglijke bekoringen en zondige mogelijkheden waartegen ons ontredderd liberaal volksleven te nauwernood hulp- en verweermiddelen kent. * * * Eigen haard is goud waard. Nu eerst verstaan we welke groote wijsheid onze zoo dikwijls door-oor-log-beproefde voorvaderen in deze volksspreuk uitdrukten. Eigen haard is een waarborg voor de zielen, is als een coffre-fort voor het zedelijk kapitaal dat ons hoogste erfgoed is ; eigen haard weegt op tegen zielegoud. Vreemde haard is de naam van haard niet waardig. Zal ik het aandurven het vlak uit te schrijven, en te laten drukken ? De duivel van het neomalthusianis-me grinnikt heden, hier in de Engel-sche ballingschap, in ettelijke Vlaam-sche familiekringen, binnen welke hij nooit zijn gekloven hoef over den drempel zetten mocht. Het moeder-schap komt zoo veel gevaarlijker voor in het vreemde land, buiten de eigen haardstee, midden menschen die u niet verstaan, met een ander hart en een ander geloof. En dan de nieuwe economische bezorgdheden... O, 't spreekt van zelf, dat weegt in de verste verte niet op tegen den plicht, maar zoo velen zijn wel onderwezen doch niet opgevoed voor zulke moeilijkheden ; en bij de gemakkelijkhe-den die zich hier aanbieden—en waar-aan, tusschen haakjes, het Engelsche leergezag-ontbrekend protestantisme zijn groote schuld heeft,—gaat onze volksgrootheid waarop we nog fier mochten zijn, in menigeen ten gronde. En wie biedt daar hulp tegen ? O, degenen ook die niet in ons geloof staan moesten in dezen tijd leeren inzien dat er niet te spelen valt met godsdienstkwesties, met godsdiensti-gen invloed. Mocht de nood van het dierbare vaderland hen stemmen,— zoo ooit dan nu,—tôt het besef dier levenswaarheden !... O mijn Vlaamsche volk dat ik hier-bij bereiken kan, neem het toch in diepe overweging hoe de zegen des Heeren en ons zielsgeluk u slechts toekomen kunnen in vervulling der eeuwige wetten, wat nood uwe zenu-wen terge, uwe zinnen plage, uw hart bedwelme. Sterk uw moed in. geloofs-overweging en in gebed. Ook uwe priesters verlaten u niet ! * * * En de huisgezinnen van morgen? Die welke het vaderland heropbouwen zullen ? Hier ook viert er een duivel hoogtij. De geliefde die, verlost uit het doodsgevaar voor enkele dagen, over-komt in verlof, is zoo'n sterke verlei-der ! En beschutting is er zooveel min-der in den vreemde dan in het ouder-lijk huis. Nooit ware de misdadige zwakheid voorgekomen van wege zoo-vele christelijk-opgevoede Vlaamsche dochters hadde 't geen oorlog ge-weest...En nog veel meer zijn er van de-welke we zwakheid verwachten moesten en die hier in het voile gevreesde gevaar komen te staan en vallen. Over hun getal en de vrijheden die ze zich veroorloven is veel Êngelsch volk ver-wonderd en ze vragen aa,n de Belgi-sche familiën als ze 't laatste schandaal met den Engelschen " soldier " be-spreken of dat volk in België " leading-class" is. En als de beschaamde Belg daar neen op antwoordt : "I am so glad..." * * * O zeker het valt pijnlijk dat te be-roeren. Maar op zijn struisvogels de oogen sluiten en den bek in de mollige pluimen steken is juist wat de helsche jager verlangt en verwacht. Neen, een tijd zoo verschrikkelijk als deze moet de oogen doen opengaan ! En uit wel-begrepen vaderlandsliefde moet den vinger op de wonde gelegd. Wee wie slechts den vijand weet te beschuldi-gen en zich zelve niet kennen leert... Wee daarbij die den rouwenden, zich-zelve-onderzoekende en beschuldi- gende, aanrandt in zijn belijdenis. * * * Jongens van Vlaanderen, wier heer-lijke letteren de " Stem " overdrukt als zoovele pandbrieven van ons Vlaamsch zedelijk kapitaal, jongens die daar lijdt en strijdt op de vuur-linie, ik bid er u om, eischt bij het bloed dat ge veil hebt voor uw volk, eischt van degenen die hier in Enge-land al hetgene ze krijgen,—eer en goed,—aan u verschuldigd zijn, van uwe zusters en broeders in de ballingschap, eischt zedelijke grootheid. Eischt het in uwe brieven. Eischt het bij uw bezoek. Weet wel dat Vlaanderen niets dringender van doen heeft dan dat zijn zedelijk kapitaal onge-schonden bewaard blijve... Opdat na deze loutering heller schit-terend moge dan nooit te voren het goud van ons volkswezen, in Gods glorie, bij Godes genadezon. P. o Een Procès Latapie. In den tijd van de Grieken had hun felste wijsgeer gevonden dat het beste en tevens het slechtste dat er op de wereld bestond, " de tong " was. Woest hij terugkomen hij zou in plaats daarvan aanduiden : " de pers." Als de menschen wisten hoe een gazet wordt opgesteld! Als de menschen wisten wat kerels die hoofdop-stellers zijn. De objectieve waarheid van wat er in hun gazet staat is de allerlaatste hunner bekommernissen ! t Moet intéressant zijn, 't moet nieuw zijn, 't moet in den geestessmaak zijn van de invloedrijken waarbij eene dagbladredactie haar eigen invloed zoekt te putten. Wetens en willens worden er leugens gedrukt en ge moogt zeggen dat in oorlogstijd de koele waarheid in een gazet heel raar is. En toch zweren de menschen bij hun blad ! " 't Staat in de gazet," zeggen ze, en de gazet wordt een nieuws-oortig evangelie, heelemaal niet vol-gens Lucas. Op grond van die doku-mentatie polemikeert men, veroor-deelt men een Kurth, verkettert men een Paus. Sukkelaars van gazetlezers ! Ik zou met u eens achter de schermen van die comedie, in de redactiekamer van een groote gazet willen gaan ! Zoo hebt ge daar de leerrijke typi-sche geschiedenis van Latapie bij den Paus ! Hoor de menschen : " O die Duitschgezinde Paus ! " En als het niet waar is wat Latapie hem toeschrijft waarom ont-ving de Paus Latapie dan ? " De Paus moest toch weten wie Latapie was ! " Enz., enz. Ik heb bij het bed gestaan van een stervenden katholieke die mijne pries-terhulp weigerde, omdat de " Indépendance" hem nu had leeren inzien wat voor een Duitscher die Paus was. Arme gazetlezer ! En hij wou zich op den Paus wreken nu, met slecht te sterven ! O die ontzaggelijke verant-woordelijkheden van "die hoofdopstel-lers....Doch luister nu, ter illustratie naar de geschiedenis van het Latapie-inter-view. Met die veropenbaring wordt weer voor eenmaal het masker van de perswereld afgetrokken. Dat de vrien-den der Waarheid er hun profijt bij doen. Ik knip uit "De Tijd": "Zoodra Latapie teruggekeerd was van de audiëntie des Pausen, schreef hij het interview op... Bijna even onmiddellijk werd het relaas in ontvangst genomen en herzien door den Russischen correspondent van een Parijsch blad, en verloor alzoo aanstonds iets van zijn echtheid. Aldus herzien en gewij-zigd, werd het interview opgezonden naar Parijs, waar het door sommige personen der Parijsche hoofdstad aan een tweede herzien-ing werd onderworpen en nieuwe verande-ringen aangebracht. Eerst na deze tweede herziening werd het interview gepubliceerd in de ' Liberté.' Maar het fraaiste van de zaak is, dat Latapie zelf, nu hij het interview las, zijn eigen verhaal niet meer terugkende, zoozeer was het achtereenvolgens veranderd en misvormd. Heftig beklaagde hij zich dan ook bij de directie van zijn blad, en wilde in andere Parijsche bladen den oorspronkeli^ken tekst publiceeren van zijn verhaal. Maar de Parijsche censuur verbood het. Het gevolg van heel het geval is, dat er, op dit oogenblik een procès aanhangig is tusschen M. Latapie en de directie van de ' Liberté.' " Een onafhankelijk en onpartijdig socialist heeft in de " Libre Parole " dit anti-klerikaal gedoe onomwonden aan de kaak gesteld : "Het schijnt wel, dat de katholieken zich altijd zullen laten beetnemen. Hebben zij dan niet opgemerkt, met welk een ensemble— alsof er een wachtwoord gegeven was—deze campagne gelijktijdig is opgezet in de ' Matin,' in de ' Petit Parisien,,' en in de ' Temus.' "De reden is duidelijk. "De houding der katholieken tijdens den oorlog is van dien aard geweest, dat de radi-kalen geen kans meer zagen run anti-kleri-kale politiek voort te zetten, die het voor-naamst artikel van hun program en de eenig-ste reden van hun bestaan is. "Bovendien heeft de tusschenkomst des Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen ; naar aile keus en voor den — OORLOG,— opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : : THE DON, 27/30, Holborn Viaduct, E.C. Tr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes