De stem uit België

1097 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 20 Juli. De stem uit België. Geraadpleegd op 22 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7659c6t41r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie. Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soîdaten : lsh. of 1.50 fr. .} ! • 3de Jaargang , Nr. 44. (Blz. 1547-1554.) 'Oplage : 11,100. VRIJDAG, JU.LI 20, 1917. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. ij^d. AAN DEN LEZER.—Nogmaals werd ons eene ver-hooging van 10 per honderd opgelegd. Wanneer zal het eindigen? Toch houden we vol; we zijn echter verplicht op 8 blz. te vallen tôt meerdere liulp ons toekomt. Zoo zijn we verplicht deze week, ons men-gelwerk te verschuiven bij gebrek aan plaats, daar wij op 12 blz. rekenden. Wij beloven onzen lezers echter jat zulks een allerraarste uitzondering zijn zal en ons Mengelwerk verder geregeld zal voortverschijnen. 21 JULI 1917. België's officiëele dag, gewijd door de gediachtenis van den vnjdom op d'en d'ag plechtig bekroond in 1831 ! Ons Staatsliot is 'een sl'eutelstuk te zijn in de samenschiakeling d'er Westersche Staten, al zijn we dan 00k slechbs een erg-enge driehoek gronds aàn de Europeesche west-kust; meer nog, het zwaarte-m iddenpunt te zijn in de keizensche diplomatieen van Oos't en, van West. En, naar binnen beschouwd, z jn we het kruispunt der Westersche nationale beschavingen en talen, ja zelve aïs de terre d'expérience " van het moderne Staats-leven.Kritische standpunten als deze bekleedt men niet zonder zware moeilijbheden, zonder gevaar en angst. " Ook dit jaar, dezan dag is het een bede voor de toekomgt die angstig uit ons hart opwelt oa het dankende "Te Deum" : Houd ons vrij, Beer, vrij van w.aiar 't ook wereldsch zij ; steun onzen Vorst en licht degenen voor die toejden en morgen onze belangen in het internationale pleit zullen te vertégenwoor-digen hebben. Vrij, onafhankelijk naar buiten, zooals 't was vôôr deze werelldrannp, zullen we dan oiider Gcxïs hoede de verbeteringen en rechts-herstelilingen wel welten door te zetten in 't binnemland ten bate der vrije personal'iteit van elken burger en der vrij» nationaliteit van Vlaanderen en van Wallonie. W De Oorlog en de Vlaamsche Volkskracht. SLEiNTER-KATHOLlCITEIT. Velen-, onder de echt-gsloovigen, houden er ternauwernood een slenterachtig gods-dienstleven op na. Een mededoen, en een medeloopen is het met de massa, de gebrui-ken, de gewoonten, het midden, de overleve-nng, geen .d;epe overtuiging, geen dagelijk-sche zielnood, geen godsdienstgenot, geen godsdienstige fierheid noch bezieiing noch geestdrift. Voor hen is het god^dienstleven ten juk dat zij zidh gedoogen omdat het ge-malkkelijkst is voor hun rust en voor hun positie in de samenleving en 't bepaalt zich vooral tôt enjkele gebruiken in 't openbaar leven: naar de mis galan 's Zondags, en zijn Paschen houden. Maar laat die menschen in de vrije wereld, laat de muren van het midden instorten, de overlevering ontscha-kelen, den dwang der gewoonte wegvallen, en de praktijk van 't godsdienstig leven houdt op. Wie daar een voorbeeld van wil, werpe een vliuohtigen oogs'lag op zooveel katholieke jongens van onze Vlaamsche dorpen tlhans in het leger, en de gemakkélijkheid waarmede zij hun godsdienstplicht verwaarloozen. Hij werpe een oogslag op het godsdienstig leven, neen op 't materia'listisch ileven van zooveel gereformeerde soldaten hier in Engeland, die « verwonderd bekiljken als gij ze voor de oondagmis aanspreekt en *u zeggen dat zij tenmaal terug in hun dorp hun godsdienstplicht zullen kwijten. Heitze'lfde geldt voor de vluchtelingen. Wie daarover twijfelt raadplege de aalmoezeniers, wier leven en ïesrk, in 't vluchtelingenland, wel buiten gevaar is, maar veél minder troostrijk als ! aalmoezenierschap op 't front. En'wat me >oms do et schrei^n isi dat goede plichtkwij-tende families maar dit argument hebben om hun godsdienstig ïeven hier te wettigen : Wij hebben dat te huis altiijd zoo gedaan, wij doen hier lijk te huis. Neen, mijn brave menschen dait is niet voldoende : gij moet het doen omdiat uw katholieke godisdienst de ware is, de eenig'e ware, verstaat gij dat ! En TCerom (hoe weinige onzer menschen hebben waarliijk een juiste opvatting van de alge-meenheid van ons katholicisme, met andere «oorden van de eenzelvigiheid van het katholicisme, in leer en daad, de heele wereld door ! Nogmaals dat slenter-katholicisime îs .een overtuiging van de waarheid, gçen leven ran, voor en door de waarheid. VERPO'LITIEKT KATHOLICISME. Er hoeft een onderscheid gemaakt tussdhen bfcholieke politiek en verpo'"litiekit katholicisme. De katholieke leer, aïs positieve op-loistering, verklaring van natunrwet, volken-!echt, en nationale wet, moet de Staatkunde leiden. Helaas, zij wordt veelal verbannen a de staatbunde ontaardt, en buiteit hais over kop in het wettelooze. Dat is de gnoote liwaal van d'ezen tijd en de oorzaak van de Wrlogskwaaiï. Anderzijds nu wordt het ka-•lolicisme verpolitie&t door de menschelijke ilriften. Eerst wordt het een formaliteit, dan een uitwendilg vertoon, dan partijschap, dan Ueinmenschelijkheid,. dan onverdraagzaain-teid, dan misbruik van het heilige voor Menschelijke ambities. Wat gewordt er van <ie vrijheid van het Evangelie ? van de naas-tenliefde? van het bindend gezag der Kerk? Tan de wet Gods voor welk eenieder buigen moet? Principieel katholicisme wordt ver- waterd. En godsdienst en pries'iers moeten boeten voor de verwereldilijking van 't katholicisme door menschelijke partijschap be-werkt. Een Staatsbestuur, met katho i!eken naam, wordt voo'r de oogen der menschen het katholicisme en al de politieke fouten van dat Staatsbestuur, worden den godsdienst ten laste gelegd. Een massa meAschen, uit levensnood en behoud van positie, verandtert van godsdienstig vel, lijk de caméléon vol-gens 't kleur van 't Staatsbestuur. l'olitieke benamingen als Merikalisme, libéralisme, socialisme beteekenen enke'.' houdingen, tegen of voor den godsdienst, meer tegen of voor de bedienaars van den godsdienst. 't Is een heele verwarring, want hun eigenlijke zin is onbekend, en daar al de gedachten dooT politieke gevoelens verblind zijn, wil men niet erkennen en onderscheiden wat goed of slecht is in die verschillende stelsels, maar a pr:ori wordt ailes goed of afgekeurd. Hoe pijnlijk voelt ons katho'licisme daarvan de noodlottige gevoligen ! Hoeveel menschen beschouwen den priester als een politiek man, en een politie'ke hu'lp, dit w.il zeggen een helper voor 't verzekeren van stoffelijke welvaart, en niet als de bedienaar der sakramenten en de uit-deeler der barmhartigheid. Hoeveel schijn-heiligheid en godsdienstaanstellerighe'd wordt er niet door veroorzaakt ! En hoe wordt het godsdienstig bewustzijn van zijn inhoud geledigd ! Bleef de po'itiek op haar geb ed, lijk in de arglo-saksische landen, dan snapt hij niets van- Wat zouden die hande-laarskatholieken schreeuwen moesten onze priesters, lijk in de anglo-sa.ksisohe landen het zesde gebod der heiiige Kerk toepassen vol'gens we.lk het katholiek volk verplicht is zijn priesters te onderhouden, en het doet met zooveel edelmoedigheid, omdat zij de bediening der sakramenten beschouwen als de eerste noodzakelijliheid in hun katholiek leven ! Menige katholieken zijn met d:'en geldgeest bezield, of beter aangetast. Moet ]k een typisch voorbeeld geven? Een Brus-selaa-r komt me voorspraak vragen voor een bediening. - En, ofschoon ik er niet naar vraag—want we moeten aile menschen die in nood zijn heilpen, om 't even hun godsdiens-t'ge opinie, dat is1 de eerste wet der kathoClielce liefde—ofschoon ik er niet naar vraag legjt hij mij al zijn katholieke titels voor, ten bewijze hij levert voedsel aan drie vier non-nenkloosters te Brussel. Dat is commercieele katholiciteit. 'k Heb het hem ook gezegd, want ik wistheel wel dat die man naar geen mis ging. En 'k heb lang zitten denken op dit vraagstuk : hoevelen zouden niet hun katholieke kleur verschieten, richtten de kloosters een cooperatieve in, tôt eigen be-voorrad:ng? 't Is 't oude woord : wiens brood men cet, diens taal men spreekt. Dan s'Iaat dat commercieel katholicisme samen met het verpolitiekt katholicisme: en daaruit komt het voort dat zoo weinig in ons land werd gedaan. op afdoende doelmatige wijze, voor Vormelingen van Rugby en omstreken met Peter en Meter. Br. Vermast. Rev. F. Jarvis. D. Odilo Frelinx, o.s.b. Z. H. Mgr. De W achter. » ware de vrijheid van het Evangelie gehand-haafd, de fanatieke onverdraagzaamheid zou wegvallen, het katholiek liefdewerk zou kun-nen doorwerken, en de politiefe zou in de eerste plaats het heil van het vaderland beoogen, op nationaal en internationaal 'ge-b:>ed, en het katholiisme zou geen politieke stelse'ls moeten tegenwerken, omdat zij niet zouden gekant zijn tegen de v^aarheid in leer en dàad van het katholicisme : en 't katholiek geloofsleven zou vrijen toegang hebben bij zooveel personen, die het nu uitsluiten, om reden van hun polititelk stelsel en de persoon-lijke veeten van den partijistrijd. Ailes wat goed, waar, schoon en heilzaam is, immers, vindt plaats en ruimte en vrijheid in het katholicisme. Dan zou niet gebeuren wat wij nu zoo dikwijls gebeurde, dat menschen die nochtans in God gelooven, mij de deur wijzen omdat zij socia'.list zijn. Ja het is een gewich-t'g vraagstuk en ik denk dat wij het moeten durven bij de hoornen igrijpen, uit liefde voor de zaligheid der zielen. aile evenbeelden van God. COMMERCIEEL KATHOLICISME. Het commercieel of handelskatholicisme is het katholicisme uit geldzucht, u t geldnood, uit eigenbelang. Zoo verkatholiciseert men winkels en herbergen en cinémas en theaters, kortom heel het plezierleven. Bij ons is 't katholicisme een macht, derha'ive heeft hst een zekeren geldel:ijken rijkdom. Deze baat men uit voor zijn eigen profijt. Men keert en draait zijn godsdienst volgens 't meeste profijt, lijk de keizer van Duitschland, zoo de bladen schrijiven. Met zich katholiek aan te >stellen kunnen ze aan een positie geraken, verhooging krijgen, enz. Ze zien heel 't katholicisme in 't licht van het geld. Een priester is iemand wiens broodje gebakken is voor zijn leven, die er dik in zit. Of die priester nu den rijkdom heeft door familie- , erfenis, daar kijken zij niet naar. Of de priester nu, lijk de meesten onzer priesters, heel zijn fortuin weggeeft in goede werken, dat vermelden zij niet. En zij vermoeden niet dat zoo. onze priesters moesten "leven met de schaal'centjes' of 't karig vergoedingsgeld van den Staat, dat zij honger zouden moeten lijden. Dat de faloosters smoorrijk z-'jn, dat staat bij onzen handelaarskatholiek vast, hoe die zoogezegde rijkdom gebruikt wordt, dat vermeldt onze handelaarskatholiek niet. Daar-bij, een goede priester voor hem is enkel hij die hem geldelijk helpt: want van 't merk-teeken van het heilig priesterschap ' daar algemeen nationale belangen, als het dramk-misbruik en de openbare zedelijkheid. Hoeveel ^katholieke menschen hier in Engeland deden niet protestantsch omdat zij van een protestantsch komiteit afhingen, ja spra-ken tegen hun eigen katholieken godisd'enst, omdat zij dachten meer te krijgen van hunne gastheeren? Deze ervaTingen zijn van de droevigste uit mijn leven : dat voelen, dat tasten van de onzelfstandigheid van ons volk, van zijn s'iaafschheid in ailes. Neen, het katholicisme is geen koopwaar, waarop men afdingen kan : " C'est à prendre ou à laisser." Het vergt dat men aile stoffelijke welvaart kunne opofïeren aan zijn princiepen : ja, tôt daar waar de princiepen zich tegen ons kee-ren, tegen ons vleesch en bloed. Daar is zijn hoogste bloei: het lijden en het marte-laarschap.ONWETEND KATHOLICISME. H'ooger teekende ik reeds aan het onloo-chenbaar feit der, veiheidensching dus der ontchristelijking onzer moderne wereld. Het matérialisme heeft afls leer en daad, de gees-telijke leven.swaarden als iets bijkomends en vormelijks gebannen. De wetenschap, de positieve en proefondervindelijke schijnt het nieuwe licht te zijn, maar de wereld verbetert er niet door omdat 't zedelij'k karakter wordt verwaarloosd en de blijvende beginselen van wijsbegeerte en godsdienst vergeten. Maar ook' ons katholicisme gaat achteruit omdat zijne volgelingen niet voldoende onderlegd zijn in de wetenschap van hun geloof. Ik wil echter die wetenschap niet te hoog aan-s'iaan. Wetenschap zal altijd het voorrecht zijn van en'kele uitverkorenen. De massa volgt de Isidende starren en in godsdienst-zaken vooral1, wordt de massa veél meer bein-vloed door godsdienstige dadien dan door godsdienstige beschouwingen, en is- altijd con-, servatiefgezind binnen de overlevering en de opvo'eding. Maar we mogen de daad niet scheiden van de gedachte. Voor ons Vlaaimsch volk vrees ik niet dat, te dezer tijde, de wetenschap een gevaar zou zijn voor den katholieken godsdienst. Ten andere .echte wetenschap is voor den godisdienst nooit een gevaar. Het is er een sterkte en een bewijs-voering van. Want velen vergeten wellicht dat ons geloof een redelijk geloof is, en dat er een wetenschap bestaat van de geloofwaar-dig'heidsgronden van ons geloof, zonder nog te spreken van de godge'ieerdheid. Een tijd echter komt, dat de wetenschap feitelijk een gevaar zou worden, zoo wij er niet op tijd op bedacht zijn om de harmonie van' geloof en wetenschap en de redelijkhefd van ons geloof aan ons volk in te prenten. Te dezer tijde, echter, bewijst de nauwkeurige studie van de opwerpingen tegen het geloof, in onze Vlaamsche middens, dat die opwerpingen meestal voortkomen uit een keeraafsche voorstelling vaû onze geloofspunten. Daar ligt het feit van de onwetendheid van onze katholieken in godsdienstzajken. Zij kennen wel hun gebe-den en hun p'ïchten, maar zij zijn hun cathe-chismus vergeten. Zij hebben hem eertijds wel van buiten ge'kend, maar nimmer van binnen verstaan, en tal van woorden uit den catechismus zijn voor hen Hebreeuwsch ge-bleven. Hetzelfde geldt nog veel meer voor de liturgie der kerkelijke plechfc'igheden. Ons volk geniet dat niet, voelt er niet de schoon-heid van. Zij gaan naar de mis, maar stel hun eens de vraag wat de mis is? Is het niet bevreemdend dat onze vluchtelingen en soldaten zoo zelden de mis laten lezen voor hun levende of over edene bloedverwanten en vriencîen? Hier moet ons Vlaamsch katholicisme vol'strekt onderdoen voor het Iersch katholicisme. Ik vraag mij waarlijk af, of wij ons vol'k niet 'moe hebben gepredikt. In elk geval, we hebben te veel gemoralise'erd, niet genoeg de rijkdom en beteekenis onzer dogmas ontplooid, niet genoeg onderwezen, in menschentaal, niet methodisch geloofspunt na geloofspunt uiteengezet. We hebben te veel gedaan aah groote sermoenen die nemand verstaat, ofschoon elk zegt dat hij het heejj: verstaan. En we vergaten wellicht, dat zo6 er duizenden nog onze kerken vu'len, duizen. den wegblijven die niets- meer vernemen van godsdienst g onderwijs, tenzij den dag van hun huwelijk of op hun sterfbed. Waarlijk we moeten ze gaan opzoeken in hun huis, op hun werk. Door onze sociale werking kunnen wij ze benaderen, maar is de tijd niet aangebroken om openbaar op de hoeken van de straten Christus gekxuisigd te gaan pred;-ken? Of zouden onze onverdraagzame menschen met steenen naar ons hoofd gooien? Maar aile verderf mag openbaar gepredikt worden, krachtens de vrijheid, is het dan niet hoog tijd dat ook wij de wet der vrijheid in onze handen nemen, tôt uitbreiding van het rijk Gods in de zielen? HALF KATHOLICISME. Geheele menschen zijn zeldzaam. Halve menschen of een kwart of drie kwart men-schen, de wereld loopt er gruisdik van. De wereld haat niets zoo zeer als een geheel mensch, "un holme intègre," zegt de l'ranschman, wiens levenswijze integraal is. Geheele katholieken, onomkoopbaar, beoefe-nende het katholticisme, voluit en volledig, daaraan heeft ook Vlaanderen een schrome-lijk tekort. Het katholicisme is goed voor vrouwen en kinders. Dat is de spreuk van zooveel onzer opgegroeide mannen, die al-hoewel gedoopt, en gevormd _en katholiek onderwezen en opgevoed. zoo maar hun geloof op een cynische wijze verloochenen, wat zeg ik, onteeren en ontheiiligen, met het hoog-moedig en zelfgenoeigzaam als minderwaar-dig op zij te zetten, om het weer te hernemen met den ouden dag omdat zij dan weer kindsch worden en vrouwelijk. En is dat niet de werkelijkheid? Is minachting van 't geloof niet de welbekenda waarheid be-strijden en zondigen tegen den heiligen Geest? Het katholicisme is goed in viredes-tijd, maar niet in oorligstijd: Is deze niet een mondgemeene soMatenspreuk van veel onzer Vlaamsche katholieke jongens, alsof.. men het recht had het geloof buiten te cijferen voor een tijdeke uit ons menschelijk leven? Het geloof is goed als wij weer te huis zijn in ons dorp of onze stad, zeggen veel anderen, alsof het katholicisme iets regionaals ware en niet algemeen geldend, en universeel. Verder, ho-evelen die hun katholicisme in hun broek-zak steken, binst nunne bediening van zekere posities als de kruigsdienst, de koloniaie dienst, de politiek, enz., weerom alsof 't katholicisme maar een speelgoedje ware voor 't privaat of 't familieleven, en niet in de eerste plaats de opluistering ware, de vere-deling, van aile hoogere en buitengewoue bedieningen. Waarom zou een theaterspeler, een sportman, een vlieger, enz., niet even goed katholiek kunnen zijp, als een vreed-zame burger zonder dait zijne professie er bij verïeze? Van wiaar komt dat gedacht van tegenspraak tusschen een wereldsche bediening en katholicisme. Hetzelfde stukken en brokken katholicisme worît toegepast in 't zedelijk leven. Ja ik weet wel die beschul-diging van half katholicisme is toepasselij'k op heel de katholieke wereld. 't Is mets anders als een bewijs van den afstand tusschen ideaal en zijn verwezenlijking, tusschen t' weten van de waarheid en 't doen van de waarheid, tusschen de helderheid van den geest en de wispettarigheid van den wil, tusschen 't' goede voornemen en de krankheid van het vleesch. Maar het schijnt me dat er bij vélen onzer katholieken iets meer is, name-lijk het cynisme van hun spreken over en hunne houding tegenover het geloof. Een katholiek van de daad zal graag erkennen dat hij zondigt, en het betreuren, uit drang van zijn geloof, maar onze halfbakken katholieken erkennen hun zondigheid niet, berou-wen er zich niet over, maar handelen juist alsof het hunne koude Meeren niet raakte. Zij maken zich een-godsdienstje op hun e'gen hand, zij beoefenen het vrij onderzoek in

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes