De stem uit België

1995 0
26 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 26 November. De stem uit België. Geraadpleegd op 25 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qn5z60cz0t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Stem utt JSelate îDEcbo be SBelqtque Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 10. Oplage 20,300. VRIJDAG, NOVEMBER 26, 1915. Ab0T0ôreVaXi"0lI"?.; 1 fl Price ld. GRIEKENLAND AAN DE BEURT. Jozef Baekelmans. Gefusilleerd door de Duitschers, t Brussel, 23 September, 1915. Gaame deelden we de portretten mede van aile de edele vaderlanders, die daar in het bezette vaderland val-len onder de kogels der indringers. Uit aile standen sneuvelden er, en ook de Kunst leverde haar paart: Baucq, van Brussel, Baekelmans, van Antwerpen. Even als zijn ongelukkigen vriend-tot-in-den-dood Alexander Franck, was Baekelmans uit eene oude Ant-werpsche familie gesproten. Hij deed zijne studiën van architectuur onder de leiding van Mr. Ernest Dieltiens, deed zijn stage bij bouwmeester Bil-meyer, en bezocht dan achtereenvol-gens op studiereis de verschillende landen van Europa, ook die van het Noorden, en de Balkans. Hij was de zoon van bouwmeester Frans Baekelmans, een der beroemd-heden der Antwerpsche Academie, aan wie onze stad zoovele monumenten verschuldigd is: Justitiepaleis, St. Amands, St Jan, gasthuis van Stui-venberg, enz. Jozef Baekelmans volgde waardig zijn vader op ; reeds had hij kerken gebouwd te Gheel, te Lier (H. Familie), te Peruwelz, te Waver (klooster en kerk). Op Zurenborg en boven den Rogiertrap tegenover het Steen bouwde hij echte kunstjuweeltjes. Het mag gezegd dat er voor hem een schitterende toekomst open lag, ook al zette hij aile eerbetuigingen tcrzijde. Want hij was zoo nederig als eerlijk. Toen de oorlog uitbrak wenschte hij met zijn vriend Franck in het leger dienst te nemen. Voor hem lukte het niet en Franck werd ontslagen in December. Toch wilden ze zich heel en al voor het vaderland opofferen. Baekelmans was een vlugge geest en een alleraangenaamst karakter. Goedheid, eenvoud, loyauteit waxen wel de gronddeugden op zijn katho-liek geloof gekweekt. Hij had een vinnige taal, vol kleur, vol levensmoed en het voorkomen dat de photo zoo goed weergeeft: 't linker oog, lichte-lijk overschaduwd door de wenk-brauw dat van reflexie sprak, en 't ander, vinnig en levendig, den vlug-gen geest verradend die altijd zijn we-derwoord gereed heeft. Franck had dien soliedgevestigden aard die den zakenman karakteriseert. Lijnzaadinvoerder was hij thuis op tal van internationale markten. Zijn zaken deed hij steeds met de meeste stiptheid. Een gouden hart daarbij. Het is nog te vroeg heel de geschie-denis hier weer te geven van hun be-drijf in den dienst van het vaderland en aan te halen door welk verraad en in welke omstandigheden, ze te Brussel werden aangehouden. Maar bij hun laatste oogenblikken dienen we in vereering te verwijlen. Baekelmans bleef tôt den laatsten oogenblik vol moed. Bij moeder's bezoek in 't gevang deed hij gelooven aan een vervoer naar Duitschland, dan wanneer de Duitschers de wreed-heid hadden begaan hem eerst dagen vooraf zijn vastgestelde laatste uur toe te zeggen. Jozef Baekelmans had twee broe- biddende, vol sterkte en moed. 't Was deze ook die aan moeder ten slotte het allerpijnlijkste nieuws wel meedeelen moest .... Baekelmans en Franck hebben op 't laatste moment allebei den blind-doek afgetrokken en stout hun moor-denaars in t' oog gekeken. Zoo zijn ze gevallen voor hun land. Een van de moordenaars is daarna uit het peloton getreden om zijn zak ■ Jozef Baekelmans (1882-1915). ders priester. De E. H. Louis Baekelmans was voor den oorlog onderpastoor te St. Quentin in Frankrijk, en staat nu ten dienste der Belgische vluchtelin-gen te Middelburg. De E. P. Gustaaf Baekelmans is Jezuiet en doet zijne theologische studiën te Leuven. 't Was hij die zijn broeder bezoeken mocht in St. Gilles, juist op het oogenblik dat men hem melden kwam dat zijn be-roep op genade door Berlijn was ver-worpen (als het ooit te Berlijn werd ingediend !). Hij vond zijn broeder doek gaan te doopen in het bloed van de martelaars en er een zaakje meê te maken. Hij heeft er 500 mark voor gevraagd en heeft ze gekregen se1 fens .... Ze hadden gespionneerd, zei de Duitsch. Maar de Duitscher zelf viel als een meineedige in een onschuldig land. Op hem kleeft aJ dit bloed. Onze martelaren gedenken we in vereering. God hebbe hunne schoone zielen. Gelouterd in het opgeofferde leed hunner laatste levensdagen, wa- ken zij nu, wij verhopen het, over hun land en hun volk. Hunne namen bljven in zegening. Ben Roumi. o Joseph Baekelmans. Fusillé par les Allemands t Bruxelles, 23 septembre, 1915. Bien volontiers nous donnerions les portraits de tous ces nobles patriotes succombant au cœur du pays sous la salve des pelotons d'exécution. Les classes les plus diverses ont livré des victimes ; l'art aussi : Baucq, de Bruxelles, Baekelmans d'Anvers. Comme son ami et infortuné compagnon Alexandre Franck, Joseph Baekelmans était issu d'une ancienne famille anversoise. Ayant terminé ses études sous la direction de Mr. Ernest Dieltiens de l'Académie Royale d'Anvers, il fit son stage chez l'architecte Bilmeyer, puis visita successivement les pays de l'Europe même ceux du Nord et des Balkans. Baeckelmans vit rapidement refluer vers lui les sympathies accordées au talent de feu son Père, Mr. François Baeckelmans-Van Meerbeeck. Devons nous rappeler de quels édifices remarquables celui-ci dota sa ville ? Le palais de Justice, les églises St. Amand (gothique) et St Jean (roman). Puis l'hôpital de Stuyven-berg vrai merveille du genre. Quoique sa carrière s'achève prématurément à 33 ans, nous avons déjà de Joseph Baeckelmans les églises suivantes: celle de Gheel, celle de la Ste Famille à Lierre, et celle du Bon Secours à Péruwelz, ainsi que le couvent et l'église de Wavre. De mémoire, nous ne saurions citer davantage, ni indiquer les campagnes ni les châteaux qu'il a construits. Mais nous sgnalerons encore à Anvers des constructions pittoresques et du meilleur goût à Zurenborg et celles dominant l'escalier Rogier en face du Steen. On peut dire qu'un avenir brillant s'ouvrait sous les pas du jeune archi- Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile lteus en voor den — OORLOG,— opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : : THE DON, 27/30, Holborn Viaduct, E.C. Tr Registered at the General Post Office as a Newspaper. ^ tt nn*trWiT7Pi \m tM m M . JF Telephoon: Centra, «... ^ BiaUMn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes