De stem uit België

1576 0
16 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 16 Februari. De stem uit België. Geraadpleegd op 29 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cn6xw48m5s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Eurtdl 31, russell square, london, w.c. ▼•■•phone : Muaeum 207. XDe Stem VOOR GOD EN VADERLAND. uit JBelgie. Abonnement : lsh. 0d >oor 3 maanden. Subscrlptlon : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenlade Staten : 50 cts. Voor Hotland : 1 fl. Voor FrankrUk : 2.25 fr. Voor de soldat» : Uh. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 22. {biz. 1315-1326.) VRIJDAG, 16 FEBRUARI, 1917. registered at g.p.o. as a newspap». 12 blz. i%d. Aan de Belgische Geloovigen. De dood van den Weledelen Hertog van Norfolk is een harde slag voor de Engelsche Katholieken. Hij was de steun van aile goede werken en de toevlucht van aile noodlij-denden. Wat onze landgenooten niet weten misschien, Hij was 00k een edelmoedige weldoener der Belgische viuchtelingen. Nooit klopte men te vergeefs aan zijne deA en zijne on-uitputbare liefdadigheid stond ten dienste van aile droeve toestanden. Hfct is een plicht voor ons, Belgen, de gedachtenis van dien Kristen edel-man te bewaren en onze vurige ge-beden voor zijner ziele- lafenis te storten. Vergeten wij 00k zijne edele gemalin niet, de Hertogin van Norfolk, op wie alleen thans de zware taak rust van de opvoeding der vier nog jonge kinderen. Onze priesters zijn verzocht een bijzonder gebed te vragen tôt die in-zichten in hunne eerstkomende ver-gadering der# Belgen. t A. O. De Wachter, Vic.-Gen. van Z. E. Kard. Mercier. Paaschplicht. In Engeland kunnen wij onze Paaschplicht volbrengen tusschen Aschwoensdag en Beloken Paschen (21 Februari-15 April). De Kerk schrijft deze Biecht- en Communieplicht voor aan aile hare geloovigen, of zij zich in hun Vader-land bevinden of niet. Hebt gc ten uwent geen Roomsch-katholieke kerk of in uwe omstreken geen Roomsch-katholieken priester die U verstaat, dan zijt ge toch nog verplicht het mogelijke te doen. Schrijf dan aan een priestersadres dat ge kent of aan het bureel der " Stem " : geen geloovige mag er mee-nen dat hij te verre afwoont of te een-voudig man is, opdat een Belgisch priesterhart niet tôt hem zou komeri. En stelt dit schrijven niet uit, opdat uwe priesters hun werk regelen kunnen.De adressen der Belgische priesters zijn op ons bureel te bekomen aan id. Ter gelegenheid der Paaschplicht dienen aile de ouders die verre van katholieke kerk en school wonen, 00k zich hunne groote plicht te herinneren jegens hunne kinderen voor wat aan-gaat onderwijs in de gebeden en de christelijke leering en hunne eerste Heilige Communie. Voor vele afge-zonderd-levende Belgische kinderen moet deze Paaschplichttijd het geluk medebrengen hunner Eerste Communie. Dat daarom de ouders hen voor-bereiden tegen het bezoek des priesters.Vlaamsche en Fransche catechis-mussen zijn 00k nog te bekomen op het bureel der " Stem." Dat allen er aan houden zoo trouw als ooit in het Vaderland, hun Paaschplicht na te komen en er zich meer dan ooit door te heiligen. Ter voorbereiding eener raaschklokbijlage verzoeken we dringend om meewerking. Ailes te sturen v66r Woensdag a.s. aan het bureel der "Stem." O Jongens, weest geen kuddemenschen ! Helden. Ik zie menschen glorieoogen en vuisten ballen omdat ik zoo iets schrijven durf. Wie weet—'t is nog gebeurd—of krijg ik geen naamlooze brieven vanwege "des vrais patriotes belges," die zoo stout en zoo eerlijk zijn hunne gedachten vooruit te zetten (?), of beter hun aantijging van Duitschgezind-heid, onder den schuilnaam der nameloos- heid. 'k Iioud echter nog meer van menschen of gazette^chrijvers die hun geweer laden openbaarlijk om de duizenden dood te sohieten, die zich rond Hugo Verriest's schoo-ne>n kop zullen scharen, den dag van het wraakgericht der twaalf kogels. Maar r»u wat maakt het? Met den Vlaamschen dichter zeg ik : "Mijn liefde groeit, arm volk, met uw nood. En ik wensch in mijn h art u groot of dood. O Vlaanderland, daar is schuld in uw schand, Des grijptdieu liefheeftdengeesel ter hand." Ik ben nooit fel Lngenomen geweest met onze in gazettenglorie gekroonde, redenaars en dichters—zij denken dat zij het zijn—die hun vluchtelingenvertij looshead dachtea te heid er bij dat zij den last, 't gevaar en 't sneuvelen op 't oorlogsveld, dat grootste levenskruis, 00k torschen als christelijken plicht. En zoo is het in al de legers. Maar dat gaat niet zonder levendig geloof en be-wuste christelijkheid. Zij die sterven, bui-ten God, en zonder een stukske berouw, zijn in geenerlei zin martelaren. En dat velen den zin van Kardinaal Mercier zoo wat ket-tersche hebben uitgelegd bewijst dat zij hun katholieke leering lieten verduisteren en ver-rozewateren door hun hypervaderlandsliefde, en dat hun zedelijk wangedrag maar al te veel bereid is, om 't strikte dogma zoo wat elastisoh uit te rekken, langs den tant van hun lauwheid. Zijn onze jongens geaa helden? We zou- HARE KONINKLIJKE HOOGHEID DE HERTOGIN VAN VENDOME. Voorzitster van het War Refugees Committee. moeten het vaderland ten nutte maken, met Langs de trillingen van den vaderlandschen wind de woorden martelaren en helden uit te bazuinen, ter verbauwereering van onze jongens, die ongeloovig kopschudden voor al dien blaai, en dat lawaai. Zijn onze jongens dan geen martelaren en helden? 't Kan of 't kan niet. De zaak is, kLaarduidelijk af te lijnen wat een martelaar en een held wezenlijk is. Martelaren? Dat België het schuldeloos Lam is, ja, dat is de zooveelste herhaling van België's historié. Dat België, omdat het liever barstte dan boog, voor het onrecht en de oneer, wanneer het dat volgens de real-politiek van Europa niet doen moest, maar vrij deed uit eer en rechtsgevoel, dat België werd geradbraakt en bijna al zijn bloed uit-getapt, dat voelen wij zoo bitterlijk, maar berouwen het ons niet. Dat in de wondere schikking der Voorzienigheid, ons katholiek landje, zichzelf zuiverend, tevens uitboet voor de zonden der andere landen, dewijl God altijd eerst en liefst zijn lievelingen op dein pijnhank werpt, omdat hun bloed zui-verst is en jeugdigst, daarin getroost zich dagelijks mijn katholieke godsvrucht en draagt het sacrificiekruis met lichteren tred. Dat veel jongens in die mystische opvatting, hun lijden en leven opofferen en daardoor vallen als getuigen van het christelijk recht, en als heilige boeters, dat is waar. Het is een martelaarschap in zekeren zin maar niet in den echten zin : want een martelaar sterft, zonder tegenverweer, voor 't dogma of de deugd. Die jongens leven, lijden en sterven als ec'nte christenen, met deze eigenaardig- dem kunnen zeggen dat de meesten vechten omdat zij moeten. En dat is geen blaam. Dat er moet gevochton worden, dat is een schand, en wiens schuld? Het vechten zelf is nog geen heldendaad. 't Is, in modernen oorlog meest, beestenwerk. Maar wie nu vecht, omdat hij moet, uit plicht en gehoor-zaamheid is hij geen held? Hij kan een phy-sieke held zijn. Maar om held te zijn, in echten zin, een zedelijke held, moet hij 00k vechten lût bezielde plicht en gehoorzaam-hedd. Zoo zijn er velen. Maar zij zijn het niet allen. Iedere soldaat is geen held voor-waar, zelfs niet in de achting der khakizottin-nen, want 'k weet ik menig soldaat " en congé sans solde," die verlaten en vereenzaamd, maar al te diep gevoelt dat 't officieel woord " held " maar een woord was. Men kan daar-bij een oogenblikkelijke heldendaad stellen, maar de heldhaftigheidsgewoonte hebben, koitom een held zijn, door en door, en een heldenleven als natuurlijk gevolg door een heldendood bekroonen, dat is heel wat an-dersKuddemenschen. Vele jongens zijn zulkdanige helden. Helaas velen zijn kuddemenschen. Kuddemenschen, zeg ik, niet zoozeer in de loop-grachten, waar de geheugenis der dooden rondzweeft en. de zin des levens wordt ver-scherpt, en het diepst menschelijke, dat is het goddelijke, naar boven komt, maar wel in de kampen en de " basen " achter 't front, waar men van 't oorlogen uitluiert of voor 't oorlogen voorbereidt. Wat is een kuddemensch? Dat is een mensch die meedrijft met den hoop, lijk een schaap met de kudde. Dat is een mensch die zijn verstand en hart en wil en ailes- op-geeft om te denken, te doen, te voelen, te spreken, met 't verstand—dat is 't onver-stand—met 'het hart—dat is de hartloosheid —-met den wil—dat is de willoosheid der massa. Bleet een schaap, al de schapen bleeten. Biest een koe met den staart in de lucht, al de koeien biezen na. De kuddemensch heeft een kuddegeest, een kuddewil, 0 een kuddehart en een kùddetaal, en dat ailes is onnatuurlijk, opgedrongen, enkel uitwen-dig : want onder de kuddevacht denkt een eigen verstand, klopt een eigen hart, handelt een eigen wil, lispelt een eigen taal, maar ailes in 't geiheim, want durven, durveo, dur-ven-, daar ligt. de kooor, ca zij dwea ht;:< niet doorhakken al lijden zij geweldig onder het kuddepranglijf. Duizende onzer Vlaamsche jongens zijn kuddemenschen. Kom mee naar een der vele stapelplaatsen waar onze jeugd is bin-nengeparkt in de kampen of basen—leerende, rustende, ziekelijke, hervormde, werkende en klerkende soldaten—oorlogsmoedeloozen en geruste broers, van eenen kant, jonge sprin-gers en pretmakers, van een anderen kant, opgeschart en bijeengedreven hier, uit Frank-rijk en Engeland waar zij ouderloos, in 't wilde zwierven, met geld op zak voor 't harde werk, en er ailes ontleerden zonder veel goeds te leeren, zich vrij gevoelend, vrij op eens, van land en huis, van gewoonte en opvoeding, van kruis en kerk. 't Zijn meestal West-Vlaanderens bloedeigen jongens, jongens uit de stille dorpjes, waar geen sleciite vrouwen trekhielden, uit de nederige h.uis>jes waar geen vuile prenten aan de muren hin-gen, uit het lastig land waar geld verdienen zweet kostte, uit de stille straten waar geen vloekwoorden tierden—uit het gothiesch kerkje waar de priester de sakramenten uitreikte, uit de landschool waar de zuster-kens hun zieltje beitelden, 't zijn de kinderen van 't mystieke Vlaanderen, nu afgehakt van den ouden Vlaamschen tronk. Zijn de jongens van 't mystieke Vlaanderen? Zij vloeken dat de sterren er bij beven, zij lallen en Italien zwijnepraat, zij drinken van 't vaderland weg, zij lachen den succos-lach van een dartelen clown, zij schoppen en jouwen uit wie anders denkt, en wil en spreekt, zij goochelen met hun hart, zij bre-ken 't geld met hamers, zij tieren op malkaar, en op hun overheden, zij dreigen revolutie ui woorden, zij zwieren en zij zwetsen, zij le «'et» lijk god in Frankrijk, een poel, een zond-vloed. "Kijkt naar ons, wij zijn de mannen van 't nieuw geslacht." 't Zijn kuddemenschen. 't Is de brutaliteit der Vlaamsche natuur die de mystiesche ziel voor 't open-baars en 't samenleven afwerpt, als een kin-derpak. Meenen zij het? Zijn zij waarlijk zoo bedorven? doorslecht? Trekt hun hemd-boord los, 't scapulier en de medaljes hangec op Tiun borst. Luistert : 's avonds in hun bed lezen zij een stukske van den paternoster. 's Zondags bidden zij godvruchtig in de kerk. Hun brieven spreken van God. In 't geheim, in 't verdoken, daar leeft, of beter herleeft de mystieke ziel van Vlaanderen, en menig traan wordt daar geschreid, en menig zucht geloosd, om weêrom te huis te zijn, bij moeder, en te doen lijk te huis. Zij haten de kudde, maar zij kunnen, zij durven er niet uit of niet tegen gaan. 't Zijn kuddemenschen ! Zij hebben geen zelfstandigheid, want Vlaanderen verstond zijn eigen wezen al even min, als dat zijn hooger volk het verstond. Arm Vlaanderen van Pater Stracke ! Zoo is het. Vlaanderens weezang van Claudius Severus. Zoo is het. Hugo Verriest, gij, fijnste psycholoog van Vlaanderens volk, gij hebt het juist gezegd : "Valt een Vlamine; buiten zichzelf, hij valt buiten aile mensche-lijbheid."'t Rubeniaansche vleesch zegeviert over Meinlings engels ! En de vreemdelingen zeggen misprijzend : "'t Zijn Vlamingen." En de ongeloowgen zeggen : " 't Zijn katholieken."Maar wie zijn volk liefheeft—spijts al zijn gebreken—en weet dat het volk alleen niet de schuldige is, denkt lang 11a over 't groote vraagstuk van de opvoeding der Vlaamsche volksjeugd, dit vraagstuk namelijk: hoe pas-sen wij Vlaanderens mystiesche ziel aan tôt eeai gezonde harmonie met de zinnelijkheid en rleescheldjkheid der Vlaamsche natuur, hoe yormen wij onze volksjongens, zoo dat *e buiten Vlaanderen 00k Vlaanderen in zich dragon en niet Vlaanderen wegwerpen om kuddemenschen te worden. Pater L. J. Callewaert, O.P O Belgisch Officieel Comiteit. (Vergadering van Maandag 29 Januari.) 1. Toestand der gereformeerde soldaten.— 2. Toestand van de familiën der opgeroepp-nen.—3 Werk der jonge dochters in de fabrieken.—4. Belgen als landbouwwerklie- den.—5. Benoeming briefwisselaars. Het Belgisch Officieel Comiteit heeft Maan. dag vergadering gehouden onder het voor-zitteTschap van den heer Baron Goffinet. Dp heer Minister Vandervelde was tegenwoordig in deze zitting. Het Comiteit heeft besloten aan de Regea-ring een verslag te zenden nopens den toestand der soldaten in verlof of voorgesteld om gereformeerd t- worden en werkende in de munitiefabrieken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1916 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes