De stem uit België

2656 0
13 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 13 September. De stem uit België. Geraadpleegd op 08 december 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0c4sj1bn5h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Stem uit Belgie Auonubjattiit ; a/D ffoor 3 munden. Bubtcrlption I 5/1 far 8 months. Yoor d* Yeratnigda Statan: Mets. YoorHoîUnd: l.U II. Yoor iFronkrilk: I tt, Yow 4» fold&ttn: 1/1 Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON.i. W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphona: Muséum 267. 4de. Jaargang, Nr. 52. (Blz. 2083-2Ô90.) Oplage: 10,000. VRIJDAG, SEPTEMBER 13, 1918. Registered »t G.P.O, as a Newspaper. 8 blz. 2d. WEKELIJKSCH OVERZICHT. Gestadige vooruitgang der Verbondenen. Nieuw succès der Belgen. KRIJGSv ERRICHTINGEN DER WEEK. DINSDAGj 3 Se-jrtember. Canadeesche troepen breken door het groote verdedigingswerkgekend als de Drocourt-.Quéant-lijn op eene lengte van 6 mijlen. Britsche troepen veroveren Le Transoly, Sailly-Saillisel, en St. Pierre-Vaast-woud. Aan de Leie gaan de Duitschen ach-teruit aan Nieuwkerke en Steen-werk. Fransclie troepen bezetten Neuilly en Terny-Sorny. WOENSDAGj 4. September. De Britsche troepen gaan werder voor-uit, achter de Quéant-Drocourt-lijn naar het kanaal van het Noorden toe,en namen de dorpen Barcalle, Rumencourt, Lecluse. Zij staan voor Tuchy en Moeuvres. Tusschen Quéant en Péronne hebben ze Lens opgegeven en Richebourg St. Vaast. De Franschen trokken over de Somme te Epenancourten gingen vooruit aan Noyon. « DONDERDAGj 5 Se-ptember. Britsche troepen veroveren Tuchy en .. Ecourt aan het kanaal van het Noorden. Tusschen Moeuvres en Péronne nemen ze Byaulcourt en bereiken het woud van Havrincourt. Zij bezetten Manaucourt en Etricourt. De vijand trekt terug van aan het kanaal van het Noorden tôt de Oise en 00k aan de Vesle. In het Noorden bezetten de Britsche troepen Sailly, Nieppe en Le Romarin, en naderen Neuve-Chapelle en Laventie. Constantino-pel werd tweemaal door Britsche vliegeniers gebombardeerd. VRIJDAGj 6 September. Britsche troepen bezetten Ploegsteert en heuvel 63. De Franschen gaan ge-stadig vooruit over de heuvels van , Noyon tôt St. Quentin en bedreigen Ham.Ten Noorden van de Vesle bereiken zij de Aisne tusschen Condé en Vieilarcy. Zij bezetten 00k het grootste gedeelte van het bosch van'* Coucy, met Coucy le Château en La Ville. ZATERDAGj 7 September. Tusschen het Somme-kanaal en de OiSe hebben de Franschen geheel de hoogte van Autrécourt bezet, namen het dorp Ham, en de spoorwegver-bintenis te Chauny. De Britsche troepen gingen vooruit aan Armen-tières.ZONDAGj 8 Septernber. De Britsche troepen gaan vooruit ten Noorden van het kanaal van La Bas-sée en aan den weg Bapaume-Cam-brai. De Franschen veroveren Ter-gnier aan den bijzondersten ijzeren-weg van Laon naar St. Quentin. MAANDAGj g September. Britsche troepen hebben bijna gansch het woud van Havrincourt en ver-overden Roisel aan den spoorweg Cambrai-St. Quentin. De Franschen trekken over het Crozat-kanaal te St. Simon. De Japanezen bezetten Khabarovsk in Siberië, vanwaar de Bolshevisten hunne offensief tegen Vladivostock leidden. DE ALGEMEENE TOESTAND. Het Westerfront. Een der mooiste daden van het Britsch leger is het breken van de Hindenburg-lijn. Bullecourt werd door de Canadeezen ingenomen, térug verlo-ren en dan weder veroverd. Het was dicht bij Quéant, en generaal Haig wachtte niet, hier een nieuwen aanval te doen op een front van ongeveer twintig mijlen. De Duitschen hadden groote versterkingen aangebracht, maar de Britten trokken er door en namen ]p,000 gevangenen. Aan den rechterkant van de Canadeezen baan-den de Britsche troepen, onder generaal Ferguson zich eenen weg naar Cambrai en Douai welke beider steden belang;rijk zijn in de verdediging voor den vijand. Op 4 dagen tijd werden hier 16,000 gevangenen genomen met 800 kanonnen. Veider noordwaarts bezetten de Britten Lens, de stad die sedert den herfst van 1914 in de han-den der Duitschen was. Lens ligt te midden van het koolmijnengebied, maar het zal evenwel nog maanden aanloopen alvoerens deze mijnen op-nieuw kunnen uitgeijpat worden. Ook aan de Leie wordt den toestand verbe-terd, na de inname van Kemmelberg. Heuvel 63 en Ploegsteert worden bezet, Neuve Chapelle en Givenchy veroverd, en Armentières en La Bassée genaderd. Sedert begin Augustus nam het Britsch leger 75,000 krijgsgevan-genen en 800 kanonnen. Een groot getal krijgsvoorraad, metaal en kolen werden buit gemaakt ; het is een be-wijs dat de vijand wel het-inzicht had op de laatst veroverde plaatsen den winter door te brengen. De Franschen hebben ook niet stil gestaan op hun front van het zuiden van Péronne tôt de Chemin des Dames. Generaal Debeney's troepen trokken over de Somme en veroverden Ham. Generaal Humbert's troepen veroverden de hoogten van Lassigny, Noyon en Autrécourt, hebben Chauny bezet en Tergnier veroverd. Dit laat-ste belet den vijand de bijzonderste lijn van Laon naar St. Quentin te gebruiken. Zij hebben het kanaal St. Quentin-La Fère bereikt. Generaal Mangin bezet een der moei-lijkste vakken van het front. Hij trok over de Ailette, en bereikte Coucy le Château, en voert nu den strijd op de hoogte van St. Gobain, misschien de sterkste plaats van het front. Meer zuidwaarts volgen de Franschen en Amerikanen den vijand op, die terug-trekt naar den Chemin des Dames. Een bewijs dat de Duitschers zenuw-achtig worden over den vooruitgang der Verbondenen en dat ze vreezen voor de standvastigheid van hun volk en hunne soldaten is het manifest dat , Hindenburg heeft uitgegeven. Hij zegt dat de vijand traçât den geest van het volk en van het leger te vergiftigen, met briefjes uit de lucht te laten neer-vallen. Hij zegt dat dit gift zijn uit-werksel heeft en waarschuwt iedereen dat er niets goeds van den vijand kan komen. Hij zegt dat het zwakheid is toe te laten de legerberichten van den vijand en de redevoeringen van de staatslieden over te drukken, omdat het wapens zijn tegen den geest van het Duitsche leger en volk. BELGISCH FRONT. Wekelijksch ambtelijk legerbericht. Gedurende de verloopen week, zijn onze verkenningen in de streken van Dixmuide en Langemarck, verscheide-ne malen in de vijandelijke stellingen gedrongen en brachten krijgsgevange-nen mede. In den nacht van 3 op 4 September hebben wij onze lijn in de streek van Merckhem vooruit gebracht en den vijand verscheiden, zeer versterkte, stellingen ontnomen. Gedurende dit wapenfeit hebben de Belgische troepen een dertigtal krijgsgevangenen genomen en machiengeweren en loopgraaf-mortieren buit gemaakt. In den morgen van 6 September wierpen uitgelezen stormtroepen uit 3 verschillende regimenten van eene vijandelijke legerafdeeling genomert en versterkt door een bataljon stormtroepen van het 4de Duitsche leger zich op een front van 3 km. op de door ons op 26-27 Augustus veroverde stellingen in de omstreken van Langemarck.De vijand gelukte er in zijne vlam-menwerpers in werking te stellen en op enkele punten in onze lijnen te dringen; de Belgische troepen vielen oogenblikkelijk terug aati en na hard-nekkige gevechten herwonnen zij het verloren terrein, uitgenomen een en-kelen post die in handen van den vijand bleef. B^nevens de bloedige verliezen die hij onderging, liet de vijand meer dan 20 krijgsgevangenen en een machiengeweer in onze handen, De Belgische artillerie schoot een vijandelijke vlieger neer en 3 drachen werden door onze vliegeniers in brand geschoten, waarvan 2 door onderluite-nant Coppens, die zoo zijne 29ste en 30ste overwinning boekt. Niçyw succès op Kloostermolen. Ziehier eenige bijkomende feiten over het schoon wapenfeit door onze troepen in den nacht van 3 op 4 September behaald. Na eene korte doch hevige voorbe-reiding van aile geschut deden de stormtroepen een flinken aanval op de vijandelijke stelling van Kloostermolen met hare versterkingen en schuil-oorden in gewapend béton. Onze jassen hebben in een prachti-gen strijd al de doeleinden bereikt. Wel was de tegenstand hevig, doch wat ze narnen hielden ze met die hardnekkig-heid aan onze troepen eigen. Gevechten lijf om lijf hebben 'de groote gaven van onze mannen aan 't licht gebracht. Zoo wierp zich sol-daat Van de Vijvere op de Duitschers die een machiengeweer bedienden en stelde ze allen buiten gevecht. Hij richtte daarna het wapen op andere Moffen die er rondom worstelden en schoot ze rakelings omverre. Soldaat Gérard, die nochtans ziek was en sedert dagen van dieh^t ontslagen, wilde oo'k aan het gevecht deelnemen. Zijn gedrag was er effenaf prachtig. Een half uurtje harden' strijd was voldoende om. al de stellingen te veroveren. Onze mannen kwamen terug en hadden benevens een belangrijken buit 30 ongedeerde krijgsgevangenen meê. ROND DEN OORLOG. Velen in Duitschland zien reeds in het kwaad dat Al-Duitschers en jun-kers aan hun eigen land doen. Hier nog twee staaltjes : Ook prof. Delbriick, redacteur van de Preuss. Jahrbûcher schrijft : Geen vrede is mogelijk wànneer niet eerst oorlog is verklaard aan de Al-Duitschers. Men kan niet van de Engel-schen verlangen, dat zij gelooven aan de eerlijkheid van onzen vredeswensch en tevens den Al-Duitschers de hoop laten, dat men hun heimelijke vriend en bondgenoot is. En dr. Paul Rohrbach, docent in de koloniale économie aan de Handels- hoogeschool te Berlijn, schrijft in de Deutsche Politik : "Datgene, waarmede de vijandelijke laster en verdachtmaking van Duitschland wordt gevoed, waaruit de metho-de der Entente om Duitschland voor te stellen als een gewelddadige en wet-telooze macht ten'overstaan van de geheele wereld haar kracht put, is niets anders dan het werk der Al-Duitschers."Ook de Beiersche generaal graaf Max von Montgelas spreekt in den-zelfden zin in de Betliner Tageblatt. De Slaven moeten eenen uitweg naar cfe zee hebben, zoowel als de Duitschers, de A'ngel-Saxers en de Latij-nen. Het woord moet zijn : Gelijke rechten voor allen, kleinen en grooten. België onafhankelijk en Antwerpen opnieuw de glorie van dat land. De Polen moeten het recht hgbben door traktaten gewaarborgd van onder hun eigen vlag te varen op de Vistula; de Roemeniërs op den Donau, en de Zwit-sers tôt aan den Oceaan. Het is niet de macht alleen, noch de macht en het recht, zooals von Kuhlmann beweerde, maar het recht alleen dat de betrek-kingen tusschen de volkeren moet rege-len. Het recht gaat boven de macht. Het Litausche Informatie - bureau schrijft : Graaf Czernin heeft in zijne in het Heerenhuis gehouden rede o.a. gezegd dat "de vereeniging van Litauen en Koerland met Duitschland geschied is volgens den directen wensch van deze beide landen." De Nationale Litausche Raad vveer-spreekt deze uiting van den oud-minis-ter op de meest nadrukkelijke wijze ; geen enkel besluit van de Tarybo (de Litausche Kamer), noch van een eenig ander verantwoordelijk orgaan van het Litausche volk heeft den wensch uit-gedrukt met Duitschland vereenigd te zijn. Wat Koerland betreft slechts een zeer klein aantal (5 pet. der bevolking) voornamelijk de Baltische baronnen van vreemde (Duitschen) afkomst, heeft dit verlangen uitgedrukt, on-danks de protesten der Letten, de in-heemsche bevolking van het land ; de wensch van deze vreemde minderheid kan dus niet in aanmerking komen. Het lot van Litauen, dat zijn eigen onafhankelijkheid opeîscht,kan slechts op het algemeene vredescongres gere-geld worden, in overeenstemming met aile oorlogvoerende partijen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes