De stem uit België

2985 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 21 Mei. De stem uit België. Geraadpleegd op 03 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4x54f1n837/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tolophoon; Central 12 86. Regiiitrtd ai tkê Qantral Post Offic* ms a Ktwspaf* De Stem Uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : îs. 9d, voor drie maanden, C.-t «_ *.1 r _ , t . t No. 35 VRIÏDAG. MEI 21. 1915. Pvi/»£> "I « Rat^n^fîIrA IViiÎ^AA T*ls*ïîtr4i Aainnf **«î Please Read This. There are in England at the preseni moment, about 150,000 REFUGEES, men women and children, including about 25,00C Belgian Soldiers mostly wounded or con valescent, and in order to mitigate in sortis email degree the terrible sorrows and trial: which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects : — 1.—To provide them with a weekly news-paper printed in Flemish and French, L'ECHO DE BELGIQUE," which not onl> gives them news of their country and lovec ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, te find lost relations and friends, and aise afferds them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at pre sent housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com municating with a Flemish speaking pries! and of receiving the consolations of theii religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. B> providlng us >;îh the n°c<»ssary funds foi tan .ring out this grett and important •«•ori you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting to well to defend us. Please send Subscriptions and Donations ta the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed "Belgian New» Fund." De Wraak der eeuwige Moraal. Ik heb eens van een niet-ongeletter-den maar vooringenomen mensch hooren zeggen : de tien geboden hebben failliet geleden want na zoo-veel eeuwen wordt er nog tegen gezondigd ! Niet alleen wordt er tegen gezondigd, nu nog na zooveel eeuwen menschheid, maar er zal tegen gezondigd worden tôt het einde der tijden. Zoolang de mensch een onvolmaakt wezen zijn zal, zal de zonde huizen in de wereld, in het vleesch! Evenmin als de zonde de failliet van het gebod bewijst, evenmin be-wijst deze oorlog dat de christelijke moraal een non-valeur zijn zou. Het is te dom om bij zulk gezegde te blijven stilstaan en alleen vooringenomen geesten uiten het. Maar wat wij steeds moeten in het oog houden het is dat wij zelf schijnen te wanhopen somtijds aan onze moraal en het schijnen te willen opgeven nog te spreken van beschavingswetten en internationale zedeleer wanneer de Duitscher er zoo een loopje mee neemt. Dat is verkeerd nochtans. Al zon-digt de Duitscher nog zoo dcodelijk, we mogen nooit meenen dat het daarom niet meer nuttig is de ware leer op te delven en te verspreiden. Wel integendeel. Wat daar voorvalt bewijst alleen dat het missionaris-werk bij den wilden Duitschen volks-stam niet verre genoeg gezet was. O, die Duitsche afgodendienaars die het vaderland boven God en Gods eeuwige moraal hebben willen stellen. Op 70 meters van den vljand. J Dat voert de wraak in zich! ja God là met hen, de God der wrake, die Zijn arm over hen uitstrekt om het mis-kende recht der eeuwige zedeleer te wreken. Afgodendienaars ! Waarom mocht Belgie's onzijdigheid geschonden worden? Omdat het vaderland dat van noode had: Voor het Duitsche vaderland, nieuwe en opperste godheid, is recht en onrecht kwezelarij ! Voor dat gouden kalf hebben de Duitschers de steenen tafelen van zedeleer en beschaving stuk gesmeten, niet uit verontwaardiging heloas, maar uit miskenning. Waar zullen zij er nieuwe halen ? Wanneer Aarschot uitgemoord werd, namen de Duitschers o. a. on-schuldige priesters gevangen, bespot-teden ze op onvertelbare wijze, en zonden ze naar Sennelager. Daar bleek hun onschuld wit op zwart, bij het eerste onderzoek. Toch kwam er geen vrijheid. En een gezaghebbend militair zei hun daar : " Heeren, het gouvernement is gesteld om u los te laten, maar de generaJe staf verzet zich. We zijn in oorlog, sehen Sie, we zijn omringd van vijanden die ons verniehgen willen. De Duitschers willen gebruik maken van aile midde-len waarover ze beschikken. Recht of onrecht komen niet langer in beschou-wing. Het bestaan van Duitschland is al." Geen plichten meer, geen recht meer, geen waarheid meer, geen mee-doogen meer, geen beschavingswetten meer, nu geen zedeleer in 't geheel meer : de Duitsche God staat daar boven en laat ailes toe in het belang des lands. Maar de eenige God die te aanbid-den is en die de eeuwige wetten heeft geschreven van recht en plicht en Waarheid, zoo voor de natien als voor de eenlingen, op elk oogenblik huns levens, zal dien afgod neerdonderen eenmaal ! Afgodendienaars ! Te Roeselare waren de Franschen en de Engelschen nog in de stad toen de Duitsche voorwacht inviel : er werd door de soldaten geschoten en ook de Duitschers verloren manschappen. Het was weer : " Man hat geschossen " en overheden werden gevangen geno-men om gefusilleerd te worden. Men leidde ze naar het kerkhof om er eerst de begrafenis bij te wonen der gesneu-velde Duitschers. En daar hoorden de bevende onschuldige burgers, zoo onschuldig als aile hunne medebur-gers, de lijkredenen van den protes-tantschen en van den katholieken Duitschen almoezenier. En zoowel de laatste als de eerste verklaarde daar voor de troepen dat de slachtoffers gevallen waren door het schieten van burgers. En nochtans mocht uit het onderzoek blijken dat het valsch was ! En vraagtge me nu, na het bestati-gen van zulke wraakroepende valsche beschuidiging—laat ons nog veronder-stellen dat ze voortkwam uit een lichtzinnig bijtreden van loopende geruchten—wat we moeten gevoelen voor een geestelijkheid die zoo de moraal gekoord en gebonden neer-smakt voor den afgod Duitschland, dan meen ik te moeten antwoorden: vreeze om de verschrikkelijke straf die zulk een katholicisme wacht. O, die Duitsche Realkatholieken, zooals ze zich wel gaarne noemden, ze hebben zich geleverd aan het Duitsche rijk om met het rijk goed te staan, om een plaats van eer en belang in den Duitschen staat te bekleeden : dat was realpolitik ! En wie dat niet ver-stond was een domoor! Zij waren dan ook niet te vinden om aan Staat en staatsdiplomatie de eeuwige moraal van recht en eedgetrouwheid te herinneren en op die manier het vaderland den oppersten dienst in het kritieke uur te bewijzen. Kortzichtig in hun realpolitiek hebben zij zich hypervaderlandsch willen toonen, en zoo ten slotte het vaderland verraden door mee te gaan in de gruwelijkste rechtsschending. O wat verkies ik de marteling van mijn landeke en van mijn broeders boven die eerloosheid, ook al moest Duitschland uit dezen strijd zegepra-lend uittreden : de eeuwige moraal wreekt zich, vroeg of laat, en wee Duitschland ! En nu denke een Duitsche lezer niet dat hij in schrijver dezes een oude vijand van Duitschland terug vindt of een integrist die het Duitsche sociaal-katholicisme niet lijden kon. Voor beide punten is het meest tegen-overgestelde de waarheid. Vraag maar in Gladbach of te Keulen aan Bachem van waar de hulp kwam toen het voor altijd gebrandmerkte integrisme ■ zijn hoogste troeven uit-speelde tegen de Kolner Richtung in het algemeen en tegen de Gewerk-schaften in 't bijzonder. Maar die vrienden van weleer zijn van den militairen duivel bezeten, en nu mag recht en moraal voor de kerels gestolen worden: de afgod Deutschland, uber ailes! De strai zal niet uitblijven, en ze zal vreeselijk zijn. Maar dat is Godes zake eerst. Aan ons onder Gods hoede te wer-ken aan het bouwen en heropbouwen in de harten der natiën der eeuwige zedeleer, in wier dienst ons landeke zulk prachtig werk deed. Geen wanhopen omtrent bekeerbaarheid der menschen en der volkeren. Laat ons opbouwen een vredespaleis van veel hoogere beteekenis dan het rampen-kind van den Haag: een school voor internationale zedeleer, gesteund op de eeuwige grondbegrippen der wijs-begeerte, school die we openen zouden als een uitboeting op de plaats zelve der schandigste gruweldaad van de monsterkultuur : te Leuven. F. P. De Engelsche crisis. Gasten van Engeland hebben wt ons met de politiek van dit land niel te moeien. Maar als strijdgenooter mogen we toch wel, neen moeten we onze meening zeggen over de veran- BOEKEN.—Boven 1,000,000 boekdeelen in maga zijn. Buitengewoon wederlandsche afdeeling var boeken in aile talen en over aile onderwerpen. Boeken uit tweederhand aan halve prijs. Vraagt kosteloos tei Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den = OORLOG,— opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : ; THE DON, n-7 on p r

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes