De telegraaf: sportwereld

95980 0
13 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 Augustus. De telegraaf: sportwereld. Geraadpleegd op 22 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kp7tm72z6m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1914 .TWEEDE JAARGANG. — N. 301 g-i—«-"i■ ■■' Pe Oorl • ie ENE GROOTE VERAtöERING ROND TH ZOU DE OORLOG SOMS EB|E ANDERE WENDING NE1VSE e vijand bombardeer de forten van-fik == Beschieting der De Duitsciiers moeten achteikttrekken nabij Sint-Truiden. ittiMRpeti voort te zetten* HET OORLOGSPLAN DER DUITSCHERS (Ten einde ons een juist gedacht te voimen van den toestand, zullen we eens ziel wat de Duitscher beraamd, en wat hij reels verwezentlijkte, om te besluiten waar hij henen wilt. Wat beraamde de Duitscher? — Laat het hem zelf zeggen: < Onze troepen moeten zoodanig samen • getrokken worden, dat wij, op het beslissend oogenblik, met den slag in 't ge- lidstaan. ) Het zal ons teenemaal onmogelijk zijn dij gTOote massa soldaten, waarover Duitschland beschikt, degelijk te ontplooien, op die korte afstand en strepe gr>nd die ligt, tusschen Belfort en Long-wijWat staat er ons te doen? Eene uitkemst te zoeken langs Luxemburg en België, en zoo gauw mogelijk Parijs Ie bereiken )>. Is dat plan gevolgd geworden, of Deter grzegd, hebben de uitslagen aan de verwichtrngen beantwoord? Volstrekt niets, want volgens de berekening moesten ze den derden dag der werkingen reeds in Frankrijk zijn. We zijn nu al negen dagen ver, en zijn nos: maar te Thienen. Wat meer is, alles schijnt aan te duiden dat ze van langs om trager vooruit komen. Luistert maar WAT HET MINISTERIE ZEGT over den toestand, Dinsdag namiddag : zegt hij, « sluimert zacht! De braven sterven niet 1 Ook gij leeft ocuwig voort, mijn kind ! Om trouw, beleid en moed, Zoolang de Belg de vrijheid mint, Gekocht door zooveel Hoed. Triomf ! verdrukking week en smart Van de aard die gij verliet, . En eeuwi-g leeft ge in 't NeerlamdscK Eari : De braven sterven niet ! » P. VAN DUYSE. dat de Bezetting van Euik zij oorlogsplan volkomen den bodem ingeslagen heeft, en dat hij hierdoor teenemaal uit den haak geslagen werd. Waar wilt hij naartoe? — Hij schijnt een groot deel zijner krachten te willen aanwenden, op de lijn MaastrichtLuik-Hoci. Daarenboven onderscheidt men eene beweging in de richting van Luxemburg, van waar de Franschen opdagen. Zou 'hij soms langs daar weg willen, en afzien van zijn aanval op onze legermacht van Thienen? Van een anderen kanï, hij vesterkt gedurig zijne achterwacht te Luik, en zelfs in de richting van de Duitsche grens. Zou hij soms eene davering vreezen der verecnigde legers van Frankrijk en België, en de mogelijkheid inzien van zich te moeten terugtrekken. Van dit standpunt uitgaande, legt men uit waarom hij de forten van Luik bombardeert en bestormt. Voor het geval hij eene nederlaag ondergaat, tegen de vereeni^-de legers, zou hij zich langs Luik terugtrekken, wat teenemaal onmogelijk zou zijn, zoo wij er meester blijven. Edoch om een juist begrip te hebben van wat de Duitscher wilt, zullen wij de eerstkomende 'gebeurtenissen afwachten. BESLUIT Daar hebt ge nu het plan, zooals de Duitschers het opgevat hebben, en de huidige toestand zooals het minTsterie hem opgeeft. Indien we er nog bijvoegen dat Tongeren, gisteren namiddag c°n aanval moesl ondergaan van wege de Duitschers, dan wordt het van langs om duidHi'ikor dat het zijne macht richtop de lijn Tongeren-Luik-Hoei, en rnin op Thienen afgaat. Het zij mij dus geoorloofd als gevolgtrekking op te maken, dat 't vooruitzicht, van de vijand over Thienen het binnenland'te zien intrekken, sedert 24 uren min zeker geworden is. Kaxel VAN WYNENDAELE.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie