De textielarbeider: orgaan der Landelyke Textielfederatie

335 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Mei. De textielarbeider: orgaan der Landelyke Textielfederatie. Geraadpleegd op 03 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dv1cj89647/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

î5 Jaaxgang nnamer 114 "ê centi&men het nummer 1 Mei 1614 DE TEXTIELARBEIDER ÎV«w°«*nigâ si|a «y ^ iIIh Orgaan der Vl<ri selie Textieifederalfc «BSCHUST TWEE MAL PU MiSS t Oev«a»a«iilt< «£«fc | ®J»tS Ingezonden stukken moete n onderttekend zijn en blijven den eigendom dei re iactie Voor Administratie en Redactie : K. HANNICK Lokaal : ONS HUIS, Vrijdagmarkt, Ger IAbonnementsprijs per ]aar • Binnenland lr. 0.7S l-^ii itanlon/-) 4-r- 1 EERSTE 3VIEX Hoe groot is de Arbeid! die macht, dien echten koning op de Indien zijn machtige arm wil, liggen troon! aile radderen stil ! Laat het ons, werkers, op Eersten Me Alleenlijk het laten hangen zijner al- lutide uitschreeuwen, in feesten en ge machtige reuzenarmen, is genoeg om zang, dat de Arbeid zijn eindelijke plaat geheel het zoodje van. heerschers en ge- van koning in de samenleving moet vei nieters voor zijn machtig persoon, aan overenï wier knieën dezen nog niet reiken, te Leve de Eerste Mei! doen kruipen! Leve het Arbeidsfeest! Plaatsen wij dan, arbeiders, dien reus, De wereld aan den Arbeid! LANDELIJKE TEXTIELFEDERATIE Nationaal Congres Kamcraden, Het landelijk Comiteit, in zijne zitting van 20 April, 1.1. besloot dat het XVI jaar-lijksch congres, der Landelijke Textielfe-deratie, op Zondag 31 Mei, orn 10 ure 's morgenSj te Brussel, in' het «Yolkshuis», zou plaats hebben. DAGORDE : 1. Zedelijk en geldelijk verslag ; 2. Kristn vakbeweging ; 3. Gelijk loon voor gelijk werk ; 4. Interantionaal congres van Blachford. De groepen die wenschn nog meerd&re punten aan dit daord te voegen, worden dringend verzocht dit te laten weten aan Haninck. Spoedig moéten de namen worden opge-stuurd der kameraden die als afgevaardig-de aan het congrès deel zullen nemen. Broederlijke groeten. De Schrijver, KAREL HANNINCK. Aan de Textislbewerkers en -bewerksters Vrieuden en Yrieudinnen, Het doel der kapitalisten is gemakelijk te verstaan. Zij vreezen eene gioed georgani-seerde werkersklas, genoeg ontwikkeld, om, b£j middel dezer twee machten, de ontvoog-ding van de werkersklas te genaken. Zooveel te erger. Laat ons nooit uit het 00g verliezen de devise : eendracht maakt macht ! Eendracht... Afgezonderd is de werkman niets. Veretnigt wordt hij iets. Verza,meld verjagen de dieren hun vijand, of randen deze aan. Volgen wij hen na. Voor de dieren als voor de menschen, is de zekerheid welke is te vinden in de ver-eeniging, de onmisbare voorwaarde van den vooruitgang. Het individualisme is zoo in tegenstrijd met de volmakingi van de menschheid, dat de menschen door de ver-" volging verspreid, geheel en al onta-arden. De vereeniging is het leven. De afzonde-ring is de dood. Veree-nigen wij ons dus. De mensch heeft geen grooter vijand dan de mensch. S Onze vijand, is onze onverschilligheid. Onze vijand, is onze onwetendheid. Onze vijand, is de kapitalist. De kapiatlist houdt zich niet bezig met zijn evenmensch. Of hij geleerd of ongeleerd, oof hij ver-zekerd of niet-verzekerd is, of hij te eten of niet te eten heeft, of hij kreveert of het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De textielarbeider: orgaan der Landelyke Textielfederatie behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1905 tot 1926.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes