De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond

82 0
01 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Januari. De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j09w08z69x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lBîe Jlaargang Jmutari 1914 W i ONS BLAD / Met algemeene stemmen besloot het lan-lijk bestuur van den Belgischen Transporc-arbeidersbond, dat vanaf Januari 1914, het blad, wat we kortweg : De Trarisportarbei-der gedoopt hebben, tweemaal per maand moest uitkomen. We zij n gelukkig dat de besiuurders onzer jonge Centrale eensgezind de nood-zakelijkheid van een vakblad erkennen. We zullen ons maar onthouden van het neerschrijven van gelegenheids wenschen, dat mag misschien wel niet in overeenscem-ming zijn met zeden en gewoonten, doch dat brengt zoo weinig aarde aan den dijk, dat we onzen tijd er niet aan wenschen te verspillen. We vragen slechts den steun van allen die nu reeds bij onze Centrale aangesloten zijn en meenen dat we recht hebben op dien steun, omdat ons blad, het blad zijn zal dat de belangenverdediging der Transportarbeiders op zich nemen zal. Wat zal ons blad zijn en worden? Ziedaar een vraag die we meenen te moeten beantwoorden. Laat ons dan eerst en vooral verklaren, dat we onze beste krachten aan het blad zullen wijden. We zullen doen wat moge-lijk is om de arbeiders, die in het trans-portbedrijf een middel van bestaan zoeken, te bewegen eensgezind op te komen voor de verdediging hunner belangen en rech-ten.Ons blad is het officieel orgaan van den landelijken bond, die voor taak gekozen heeft, trambedienden en voerlieden, dok- kers en zeelie den, en ver der al de andere arbeiders die in de takken van het trans-portbedrijf hun dagelijxksch brood moeten winnen, te vereenigen, onafgezien in welk deel van ons land zij wonen, om door middel d er vereeniging meer welstand en ge~ luk in het le ven, in het gezin van den trans-portarbeider te brengen. Dac doel moeten we dus in 'c oog houden. Om te bereiken wat de Transportarbeidersbond beoogt, moet ons blad de arbeiders opwekken tôt deelname en volharding in den moeilijken strijd, dien we te strijden hebben. We moeten er voor zorgen dat onze le-den een klaren blik krijgen op de maat-schappelijke verhoudingen in onze samen-leving.Onze mannen moeten weten waarvoor en waarom we strijd voeren tegen de wan-toestanden die onze tegenwoordige eeuw van beschaving kenmerken. Onze bestuurders hebben er op aange-drongen ons blad verscaanbaar te doen zijn, cok voor den minst ontwikkelde. Dat zal wel niet zoo gemakkelijk zijn als velen den-ken, doch we kunnen in elk geval verze-keren dat we een eenvoudige taal zullen schrijven en ons zullen onthouden van het neerschrij ven van zinnen en woorden, waarvoor een vreemd woordenboek moet reraadpleegd worden. We stell en ons voor om, buiten het tra-ditioneel hcofdartikel, waarin een belang-rijk vraa^stuk behandeld wordt, een inter-nationaal overzicht te geven waarin we al de bijzonderheden zullen weergeven, die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1937.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes