De uitbelder: annoncenblad voor Audenaarde en omliggende

281 0
15 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Februari. De uitbelder: annoncenblad voor Audenaarde en omliggende. Geraadpleegd op 09 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sj19k47638/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Uitbelder Annonceblad voor Audenaerde en omliggende Dit blad verschijnt den Eersten en Derden Zondag der maand, en wordt kosteloos gezonden te Audenaerde, Bevere, Leupegem, Edelaere, in de Gemeentehuizen en de bijzonderste herbergen van den omtrek. Aile mededeelingen en aankondigingen te zenden aan Maurice DHGMDT, Drukker-Uiigever, Bourgsiraat 13-15, Audenaerde. Prijs der aankondigingen 15 cent, per regel. Vôor dikwijls te herhalen aankondigingen per accoord. Wie het blad regelmatig wilt ontvangen, 1,50 fr. ■ De Uitbelder. Statig en welgemoed trekt hij de straten door. Blijgezind en overal rondturend, met de bel onder den arm richt hij zijne schreden naar de stille oordan waar m'en in afwachting is naar het onbekende nieuws. Voortgestuwd door het blijde gedacht : Ik ga bekend maken wat niet geweten is ; ik ga » doerf verkoopen wat voordeelig en noodzakelijk is in het huis-houden ; ik zal gelukkige koopers maken; ik ga blijgezinde -verkoopers scheppen. Ziedaar zijn doel, ziedaar zijn streven, ziedaar zijne voldoening ! De benarde toestanden der samenleving kunnen hem niet weerhouden, het blauw of het rood kan hem niet hinderen, vijaMdschap en tweedracht zijn hemonverschillig. Bekend maken. doen koopen en verkoopen, ziedaar het licht dat DEN UITBELDER toelacht, ziedaar de bakermat die hem op de onbollige en hobbeligebaan voortstuwt. Hij zal roepen, ja, luidkeels verkondigen dat men voordeelig verkoopt aan hem die zijne profijten zal zoeken in de openbare verkoopingen. Doch daarmede houdt De Uitbelder zich niet tevreden ; hij zal aan dezen die hun ambacht denken ten voile te kenren, bewijzen dat zij mis zijn, want door zijne regelmatige inlichtingen, door zijne stipte mededeelingen van het nieuwerwetsche, door zijne gegronde uit-leggingen over de nieuwe uitvindingen, zal hij aile ambachtslieden en stielmannen trachten nieuwe princiepen en grondrege-len wijs te maken, onbekend aan hun am-bachtsuitoefening. Aan dezen, die denken dat het voldoende is hunne uitstallingen te versieren door aanlokkelijke artikels, die hunne magazijnen proppensvol tassen met allerhande en kleurrijke benoodig-heden, zal hij trachten te bewijzen, dat zulke maatregelen onvoldoende wezen om aan voordeelige prijzen te verkoopen en het volk aan te lokken om in dichte drom-men hunne uitstallingen en magazijnen te bezoeken. Daarom roept De l'ilhddcr aan al dezen die het hooren willen, dre hunne persoonlijke belangen verdedigen en inzien toe : Komt allen tôt mij, gij die uwe arti-kelen wilt bekend zien maken ; gij, die de koopers in samengedrongene gelederen wilt zien toestroomen tôt datgene wat gij geerne wilt zien verkoopen. En mijne macht van overtuiging bestaat in het Vlaamsche Spreekwoord : Het onhekende is het onbeminde, en wat men niet proeven l'an dat aeert men niet. Komt dus tôt mij gij, die voordeelig bediend wilt zijn, die uwe koopen doen wilt aan de stêe, die uwe gelden aan voordeelige voorwaarden wilt plaatsen, met landelijke goederen te koopen ! Zoo klinkt mijne onverschillige taal ; zoo, klinkt de klank mijner klokke voor hen die mij aanhooren willen ; voor hen die mijnen klank gebruiken willen zonder de minste verbintenis van onkosten. Voor hen die hunne waar aan den man willen brengen. Oh ! Mochte mijne stem van Uitbelder voor de eerste maal in dorp en stêe wel-luidend weergalmen ! Mochte, de klank mijner belle de ooren aangenaain wezen van hen, die hunne voordeelen tôt heden toe niet kenden ! Mochte inijn optreden de bakermat wezen van verlichting, voor deel en nut voor hen, die tôt heden in de onwetenheid liepen ! Mochte mijn ontwa-ken de ontslaping wezen van dezen die zich tôt heden lieten bedriegen door be-goochelendebedrogmiddelen! Mochtemijn ontstaan de dageraad wezen van ontmas-kering van bedrog en woekerij dergenen die hunnen e\ennaaste afpersten, daar waar de gelegenheid zich aanbood ! Mochte mijne stem en de klank mijner belle de voorlichters wezen van het volk der stêe en dorp ! Ziedaar mijn doel, mijn streven, de oorzaak mijner ontwaking! Helaas ! ik ben jong en alleen om den wijden weg van het pijnlijke leven in te treden. Doch ik hoop en mijne hoop wezeuwsteun, neringdoeners. En daarom roep ik U nogmaals toe •' Hulp ! En daarom doe ik nogmaals rinkelend mijne belle klinken : Hulp ! Dit woord van hulp moge de lezer mij niet aanrekenen als smeek-gebed ; maar enkel als uitspatting mijner al te welgemeende overtuiging tôt de verspreiding der belangen van de neringdoeners en ambtenaars, want de inlas-sching uwer aankondigingen in mijn blad is voor U geene verbintenis, enkel onder-. stand en versterking mijner macht. Dus, roep ik U nogmaals vrij en vrank toe : Komt tôt mij gij allen, die uwe belangen wilt verdedigd zien, die uwe magazijn-artikelen aan de bevolking wilt bekend maken. De Redactie. Fancy Pair Dit was iets nieuws voor onze kleine stad, want doorgaans wordt dit ingericht in grootere steden en voornamelijk voor liefdadigheidsfeesten waar men rekent op groote ontvangsten : ailes wat verkocht wordt door voorname Dame's en bemin-nelijke Juffers is dan ook uiterst duur en men legt er zich bijzonder op toe om zoo-veel geld mogelijk uit den zak der deel-nemers te halen. Men was dus benieuwd hoe hier in Audenaerde dergelijk feest zou onthaald worden en oî het wel in staat zou geweest zijn onze stadgenooten ge-noeg aan' te prikkelen om hen aan hun doodgewoon tijdverdrijf van den Zondag te ontrekken. Talrijke toebereidselen werden gemaakt op de Volkszaal die met smaak versierd werd, en op de Laken-halle plaatste men de noodige schermen want het FANCY - FAIR volgde eigent-lijk na een muziek en tooneelfeest, dat niet minder dan 15 nummers bevatte, die ongelukkiglijk, wij betreuren het, bijna allen in het Fransch werden voorgedra-gen. Uitzondering maakte daarop «Leeren Vereert» en het doet zich juist voor dat die maatschappij met haar stuk de meesten bijval genoot. Onze Audenaardisten moesten niet onderdoen voor vreemde liefhebbers, en de algemeene indruk van het feest was zeer gunstig en strekt tôt eer van inrich-ters en uitvoertiers. Doch komen wij aan het programma. De verdienstvolle Symphonie «S'-Cecilia» opende het feest met het nationaal lied, dat door gansch het publiek bij rechtstaan wierd aanhoord, en voerde daarna met veel samenhang de Ode aan S'-Cecilia op, onder de kundige leiding van M. A. Schynkel, die het stuk voor orkest had geschikt. De heer M. Van Damme zong, voor de eerste maal dat hij in 't publiek treedt, zoo het schijnt, met veel warmte Le Clair de Lune en Le Clairon en mag onder de goede zangers der stad gerekend worden. Het stuk L'Anglais tel qu'on le parle bekwam ook bijval en werd goed vertolkt door de jonge tuoneeHiefhebbers, van den Katho-lieken Kring. Mme De M.... oogste de meesten bijval in met hare aangenaine en krachtvolle stem, die zij zoo ge-makkelijk weet te leiden en verrukte eenieder. Mr Boulez die eene oude kennis is van ons, droeg zijne stukken met veel talent voor. De heerenDebbaudt &Carlier vermaakten ons met hunne liederen en wisselden goed af met de andere deelen van het feest. Zooals wij verder schreven had Leeren vereert de meesten bijval, door keus en uitvoering van het stuk. De Speelman op 't Dak, is een fijn stukje waarin schoon muziek voorkomt en dat zeer natuurlijk vertolkt is geworden. Mev. De J.... heeft hare roi op eene volmaakte wijze gespeeld en verdient den hoogsten lof even als de andere spelers. Gedurende het concert verkochten de Juffers der aanzienlijkste familiën van de stad, loten voor den Tombola en na het feest stroomde de gansche menigte naar de Volkszaal op het Stadhuis die op éénen wenk was ingenomen en wel driemaal te klein was" Daar bevonden zich eene reeks lange tafels waar meer dan honderd disch-genooten in de sierlijkste kleeding hadden plaats genomen. De dienst wierd gedaan door voorname Dames en Jufvrouwen die spijzen en drank bestelden en een rijken oogst aan geld moeten opgedaan hebben voor het werk tôt onderstand der zwarte Kindsheid in Congo. Het feest duurde lang tôt in den nacht en zal lang in het geheu-gen blijven der Audenaardisten want bij een liefdadig doel heeft het toegelaten aan eenieder, zonder onderscheid van denk-wijze, mede te helpen tôt een nuttig werk ondersteund door H. M. de Koningin. De inrichters en voornamelijk Madame Louis Thienpont en de heeren F. Verhulst en Th. Liefmans halen daar de meeste eer af. Zondagdienst der Apothekers 15 Febr. — Diensdoende apotheker M. De Paepe, Nederstraat. 22 Febr. — M. S. Verwée, Kaai. De andere Apotheken sluiten om 11 uren. Rookringels. Een pijpe met een fermen truis kan ôen gezond herte volstrekt geen kwaad, even-min eene fijne sigaar die men met een streelend wellustgevoel in kleine smokjes gezapig en gerhoedelijk oppulvert. Wat is er van geleerden en doktors al niet ge-schreven en uitgegaan geweest voor of tegen 't gebruik van tabak, sedert die zonderlinge plante in ons werelddèel overgebracht werd ! Dat tabakgenot schadelijk kan zijn, zult gij zonder moeite verstaan, trouwens die plante is geheel naar familie van de belladone, het bilsenkruid, de stekappel en andere gevaarlijke soorten. Uit den tabak trekt men de narcotische of bedwelmende nicotine die zelfs in kleine hoeveelheid te dooden vermag. Brengen dan ook de eerste pijp of sigaar meestal geene vër-schijnselen te wege die met de werkihg aan giften veçl gelijkens. hebben, zooals : hoofdzeer braken en af)oop?Meer dan een zuur-zoete herinnering is aan dien pijn-lijken inzet vast, en .hoevelen, sprekentie van hun eerste pijpken, zouden daar eteo kluchtig broekhistorietje mogen aanlappen Wij weten ook dat het lichaam, op d«n duur, aan zekere giften, wel te verstaan in beperkte hoeveelheid toegediend, ge-woon wordt ; zoo gaat het met modifie, met kokaïne en alkool. Het is geen wôn-der, menschen te vinden van tachtîg, negentig jaar en ouder, die nog frisch ën gave de druppels keeren lijk een kaf:en smooren dat g'er bij verstikken zoudt ! 't Moet zijn dat de gewoonte aan dit geriot zijne schadelijke werking geheel te niet doet, of ten minste veel verzwakt, en zoo is het inderdaad. Men zou lichtelijk kunnen aannemen dat tabaksrook in 't geheel niet schaadt en nochtans is uit beleerde opzoekingen ge-bleken dat hij eene gansche reeks gifîen bevat waaronder het koolzuur een der voornaamste is. Bourrier, de opziener der Parijsche slachthuizen is bij ondervindihg te weet gekomen dat vleesch, dat een ge-ruimen tijd in tabaksrook verbleef, da&r-door giftig en schadelijk voor het verbruik werd. Bljzonderlijk versch slach en mefest nog versch vleesch nam de giften 't rajjst op, dan kwamen de hersens, lever, hért, nieren en longen. Zelfs vruchten, waardn-der aardbeziën, frambozen en peulvruchten leden schade onder de inwerking van den tabaksrook. Volgens de berekeningen Van den chemieker Thoms gaan de drij vierden van het nicotinegehalt in den rook over, het andere vierde blijft in de stomp. Het koolzuur bedraagt bij sigarenrook 6,8;jbij pijprook 2, 5 per honderd. leder geoefend rooker kan er van spreken hoe slecht, moeilijk brandende sigaren smaken waaruit men mag besluiten dat de giften bij lastigbrandende sigaren bijzon-lijk ontwikkelen. Wil men die toch neerbranden, zoo moet, na afknippen van den top, met eene kloeke naald of ijzerdraad een gat door de lengte gemaakt worden, ten einde uitweg te leveren aan den rook. Terloops zeg tk, dat ge bij het afknippen niet te gesparig moet zijn. Bijt ook den punt niet af, noch rook het ding niet te naar op, immers hoe korter, hoe zwaarder en gevaarlijker het wordt. (Vervolg.) Ie Jaargang ZONDAG 15 FEBRUART 1914 Nuromei- 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De uitbelder: annoncenblad voor Audenaarde en omliggende behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Oudenaarde van 1914 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes