De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1110 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Maart. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Geraadpleegd op 25 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3j3902035j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Door vakorga nisatie 11 a a meer recht ei menschenwaar- r De vakor-ganisatiemoet den maatstaf der sociale wetgeving vorden. De Samenwerking en de Werkliede De samenwerking heeft te Brussel zult groote uitbreiding genomen, zij heeft zuli groote stoffelijke voordeelen verleend, zed lijk en geestelijk 4e werkeude klas bijges prongen, dat men zich waarlijk mag vei wonderen nog gezinnen tegen te komc die buiten de samenwerking blijven. De vcrwondering zet zich om in verston 0j ming als men bedenkt,dat er in verschiller de syndikaten nog maunen zijn, onvooruil ziende genocg, om hunne wederhelft niet 1 m onderri chien >o ver de plichten, die ze hee te vervullen tegenover het bij uitstek gt meenschappijk werk. Zij begrijpen dus niet dat eike aankooj r- buiten hunne maatschappij gedaan, ten m It deele is van hun loon. Dat ze voor éé frank kruidenierswai'en koopen bij Trinetl ol Julia, ze éém frank moeten storten, terwi ze in hunnen winkell slechts 94 eentieme moeten botalc-n, 't zij 6 per % gespaard o het loon ? Vergeten zij dan, dat soms arbeiders i 1 staking gaan om eene toonsverminderin van 5 centiemen te voorfcomen of om een , gelijksoortige verhooging te veroveren. En, houden ze dan geen rekenschap va j de andere voordeelen reeds honderd mat 1 opgesomd ? Zijn zedan doof en blind,of zoo onbewusl * ] dat ze zich geen gedacht maken van hun ne eigene belangen, van die der vrouw e der kinderen ? Waarom zijn er rceds 20,000 familiëi : van de Brusselsche omgeving bij de samen | | werking « Het Volkshuis » aangesloten ei B | niet 30 of 40,000 ? Schuldige onverschilligheid. En dan, de arbeiders moeten verder ziei : dan hunne onmiddelijke belangen. GEMENGD WEEKBLAD ORGAAN VAN DE VILVOORDSCHE AFBFELING DER BELG1SCHE WERKLIEDEN-PARTIJ r* Zij moeten begrijpen dat de solidariteil e tusschen politieke, syndikale en samenwer " kende groepeeringen, schoone en groot< ]e dingen kunnen verwezenlijken. Ziet een ig wat de samenwerkende werkersmaatschap-pij, verleden jaar gedaan heeft. Na 480.000 fr. aan de samenwerkers, en dit volgens hunne gedane aankoopei ~~ te hebben uitgekeerd, gaf ze 120.000 fr uit voor den kosteloozen geneeskundigei ke dienst, 21,000, inbrood, aan de zieke sa ke menwerkers, 99,000, aan bijdrage, toelag ^e" aan groepen, steun bij stakîng en schep ;s~ ping van boekerijen. Zij richten een ge 'r_ bouw op voor de opvoeding der arbeiders en klas en hare syndikale verdediging, kor tom, zij doet haren plicht om het lot de n~ werkersfamiliën te verbeteren. Il" Eindelijk is het noodig te bestatigen da de samenwerkende werkersmaatschappi ^ « Het Volkshuis » bevochten wordt doo de tegenstanders van aile kleur, met d hoop ze te kunnen doen vallen, en aldu p gemakkelijker de werkersklas te onder , ' drukken. Lia™ (în Welk is de arbeider,die zulke poging zoi tte durven steunen 1 Welk ? ijl Of wel de arbeiders zijn rijp voor <1 en slavernij, en dan hebben zij maar voor 3p te gaan met zich voorraad aan hun vijandei te aanschaffen ; of wel zij willen vrije man in nen zijn en dan zullen ze de samenwer )g king steuuen die, te samen met de syn ne dikaten eu politieke kringen, de schoom taak zullen vervullen, die hun is wegge m legd- a' Maar, wij hebben te veel vertrouwer in den goeden geest der arbeiders en hun ne echtgenooten, om niet te hopen da dezen broederlijken oproep ons honderder 311 en honderden nieuwe samenwerkers za . bijbrengen, die besluiten zich van ailes tebe-^ voorraden 't is te zeggen : Brood, krui-,n denierwaren, steenkoien,ellegoederen,klee-dingstukkeu en vleesch en ook onze kof-fiehuizen te bezoeken waar de alkool is ge-,n bannen maar integendeel onze boekerijer wiid openstaan. Wij wenschen hun van nu af een we ,r_ gemeend welkom ! Alph. Octors. ns N. B. Eene eenvoudige postkaart ofir p_ schrijving in een syndikaat is voldoendc opdat een toezichter zich ten huize begev om de noodige inlichtingen te verschaflei 's» en " "*•*" fr. In de « Roode Star » en Opperbest. — Wij hadden verleden Zoi 3a~ dag en Maandag de opvoering van « Mo ge tige Janus. p- Wat er over zeggen ? Eerst en voor; ■e_ dat Zondag onze zaal weer eens veel pg_ klein, en dat ze Maandag opnieuw goe bezet was. ►r- ^ r En de vertolking ? Moeten wij hier ; de namen der spelers en speelsters opgi ven en zeggen : Wat hebben Jan, Ghi; iat lain, Helène en Louise toch goed gespeel» pij of moeten wij ons bepalen bij de grool or waarheid, en zeggen : ,i„ De « Roode Star » heeft haar best g( daan ! U.S Ja ! Dat is het. Allen zonder uitzondc !r" ring, deden spelers en speelsters hun bes en de loftuigingen, die hun werden toi ou gezwaaid, waren voorzeker niet gestolei Bij het eindigen van het ïooneelseizoe de mogen wij zeggen, dat eene rust aan ons zoo moedige vrienden en vriendinnen zo welkom zijn. en En nochtans zouden wij van hun no •n" een dienst willen viagen : namelijk ee sr- schoon feestje op eersten Mei. n- Mogen wij daarop rekenen ? ne Ja, Niet waar ? « Roode Star » en « Strij e_ en Yreugd » gaan ons dat bezorgen ? Wij weten dat wij nooit te vergeefs oj roep tôt onze vrienden richten en dat zî -n nu weer zijn. n- Tôt slot van dit klein artikel, een dank at woord aan hem, die zoo onvermoeibaa 3n gansch het seizoen op de bres was or i onzen kring te besturen. Wij noemen de eal Heer Jan Poot. i- e- De Brusselsche Federatie heeft in hare al f_ gemeene vergadering yan Donderdag 12Maart 3_ onzen vriend Is. Heyndels, aangeduid als be l stendige schrijyer (propagandist) voor het kan " ton Vilvoorden. Onze beste gelukwenschen. i- BI:*I i L n\ i: ES et » i : isi\u De bestuarleden van al de groepen alsmede die van het petitionnement worden opgeroe-i- pen tôt de buitengewone vergadering, Dins-' !, dagavond te 8 1/2 uur. HET PETITIONNEMENT VOOB A. S. Op 12 Maart, hadden wij 525 plaatselijke komiteiten Waarvan er 134 aan het NATIONAAL KOMITEIT 60,9()4handteekens. hadden overgemaakt ilC e_ Strijd en Vreugd Maandag, oui 5 1/2 ure, repetitie voor de e_ kinderen onder de 13 jaar. st, n BOEKERIJ « Hector Denis. » 2ii Open aile Zondagen : van 10 tôt 12 u. ze Inschrijvingslijst ten voordeele der Boekerij )g Overdracht der vorige week 208.00 îû L. en G. Snelle 0.50 J. S. 0.30 Emile Kockaert . 1.00 ,d J. De Wit 0.25 p. Metaalbewerkersbond 10.00 al Is. Heyndels 1.00 J.-B. De Schouwer 10.00 ii' Totaal Fr. 231.05 m Parlijgenooten, toont dat wij den steun der 'II Brusselsche vrienden waardig zijn door talrijk in te schrijven. Laten wij zorgen voor goede gezonde lec— j. tuur voor onze leden. Zie cinéma op de j. keerzijde van het blad. Dagvertooningen om 3 en S nui*. IXTIEMEN HET NUMMER VIERDE JAARGANG Nr 10. — ZATERDAG, » MAART 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes