De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

999 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 18 Juni. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 14 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/222r49h519/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Wçefste aaargatïë in». ia» Vrîitifôg IS Jim» 19IQ S Cent ■■ "rr' 111 1 "■"^*.1 VLAAMSCHE STEM »«^«k- HL<uc.mbe.n — • -j®g belgisch daqblad j ■^genûkacht maakt hacht! oFOflCTlEBUREEL : KAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. 0) Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens m vler bladzijden. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling : Voor Holtand en België per jaar /6.50 —■ per kwartaal / 1.75 — per maand f- 0.75. Voor Kngeland, Frankrijk en buitenland dezelfde prijzen, met ver- . hooffiug van verzendingskosfeen (2J4 cent per nummer). Hootdopsteller ; Mr. ALBERIK DESWARTE Opstclraad ; CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — ANDRE DE RIDDER Voor ABONNEMENTEN wenda men zich tôt de Administratie van h«t blad, KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — Tel. N. 9922. Yoor AANKONDIGINGEN wende men zicb toi de Administratie van do VLAAMSCHE STEM, Kalverstraat 64, Amsterdam. — Tel, N. 9922, ADVERTENTIES: 20 Cents per regel. QUATRE-BRAS - WATERLOO IU W n ■ ■ » ° ^ ■■■■UMWW 16-18 JUNI 1815. Viert weer de adelaars die Gij vierdet i tij'uira, bijAusterlitz, bij Jena, bij Eylau, bij Vvagram, bij Friedland. bij Tudela, bij Eckmiihl, bij Essling, bij Suwlensk, bij de Moskwa, bij Liitzen, bij Wurschen, bij Montmerail... Getooid met de nationale ; yeuren zal de adelaar van toren tôt toreii vliegen, ongestoord, en triomfeerend neer-itrijken op Notre-Dame!" Napoléon had Elba verlaten. Zijn stem-me donderde weer door Frankrijk en tover-de weer. het vuur in de harten. Wel aarzel-de het oorlogsmoede volk en weken -met af-schuw de rouwende moeders weg: de vete-ranen schaarden zich opnieuw rond hun îfgod. De Bourbons vluchtten... . . Doch de.Europese mogendheden konden de Corsikaan op Frankrijks troon niet velen. Reeds Zoo dikwijls had hij hun troon un-'fc wankelen gebracht! Pruisen vreeâde voor de Rijn, Engeland voor de Schelde-înond; Oostenrijk duchtte Napoleon's in-vloed in - Italie. Rusland wrokte nog om de brand van Moskowa, Ze verklaarden hem den oorlog. Wellington schaarde 80.000 Engelsen tussen de Sambrë en de Schelde. 30.000 Noord- en Zuidnederlanders sloten îich bij hem aan en stonden te Quatre Bras onder 't bevel van de Prins van Oranje en dezes broeder, Prins Frederik. Tussen Busche en Luik wachtte Bliicher met 120.000 Pruisen. Aan Ney, Girard, Mil-haud, Carabronne, Grouchy e. a. had Napoléon het Fransche leger toevertrouwd, ongeveer 1215.000 man sterk. 0p,14 Juin 1815 was de Keizer tm Beau-mont, 's anderdaags bemeesterde hij Char-leroi... Vermenend de vijandelijke legers voldoende afgezonderd te hebben, gaf hij % 't bevel, Wellington in de richting van Brussel met 50.000 man tegemoet te trek-ken. Orouchy zou met 50.000 man de Pruisen besioken. Hij zelf behield de overige troepen als hulpreserve. Reeds bij Ligny stuitte Grouchy op de Pruisen. Napoléon op verkenningstocht al-daar, beval de aanval. De Germaanse ran-gen werden doorbroken: 20.000 Pruisen sneuvelden. Bliicher trok zich terug te Waver. Grouchy joeg hem achterna in de richting van Luik. Bij de viersprong te Quatre-Bras ont-moette Ney de Nederlandse legers. De Prins van Oranje bood heldhaftige tegenstand; de Britten snelden in tijds ter hulp: Ney leed een nederlaag. Later op St. Helena, bekende Napoléon, dat den Prins van Oranje al de eer van de Juni-veldtocht toe-kwam. Wellington baatte Ney's tegenspoed nifc om zich bij Waterloo op te stellen en Met Bliicher in verband te geraken. Te. Mont St. Jean, waar de Brusselse haiien op Charlerois en Nijvel scheiden, be-ïetten, in de richting van Braine-Lallend, 24,000 Britten, 26.000 Duitsers en 18.000 Nederlanders het terrein, de legendariese «chemin-creux", de hoeven Hougoumont, La Haie Sainte, Papelotte, het kasteel Ti-chermont, Napoléon kwam aanrukken met '2.000 Fransen; de hoeve La Belle Alliance diende hem tôt hoofdkwartier. 0p Zondagmorgen, 18 Juni, juist hon-derd jaar terug, begon de slag. De Fransen bestormden Hougemont. Ney deed wonde-ren van dapperheid. Lucht en aarde da-^erden en brulden. De schwadrons storm-den loeiend over de velden. Het gehuil var oO.OOO woedende, vechtende, tierende ®ensen, het gekletter van moordende va-pens, het gedreun van doodspuwende ka-nonnen, het gebries van hollende paarden, s °P> kakend, ziedend, ijselik, dreef toi aan de sidderende horizonten, tôt in het Bombere Zoniënwoud, tôt over de verre, be-;end0 dorpen... De Engelsen weken. De -^bHk van Napoléon bestuurde de acntmg en dwong het noodlot. 's Namid-ags meende hij het pleit gewonnen... Doch J? Verschiet, waar hij Grouchy hoopte te en °P^agen, verscheen Bliicher met zijr iers.6. fr°epen... Als een onweerstaanbare *njir, als een ïollende muur van brons Pen 10.000 Franse ruiters, tusscher pugemont en La Haie Sainte, tegen de va^Vl °^' ^as een 0V6r^e^e schitterin^ van ^ ®llren» een fantastiese wappering vai: an els, een titanies geweld van smakken-«e^oeyen en borend staal... In de „holle ta Jj^gen honderden paarden en ruiten yirmA "^0 ^>;"I1S van Oranje werd ge-]eCic WeS£>edragen. De Belgen vochten ah ^zer» ^©ns en dier bonsder g n elkaar op. Het bloed gudste, noodgil-IJ,raT1ein,?eQ ^00r diende hel... De ide at!? -^e zon van Austerlitz tran-]ç0n , ^'de uit... Zelfs de kei.zerlike garde [versiap verkeren. Napoléon werc °ver hT 6n ^°en ^uninac^ neerzee^ ô ro^ei kermende, onzinnig-nare slagveld ontvluchtté hij, meegesleept door zijn ontredderd, deerlik gehavend leger, de plaats waar meteen voorgoed zijn macht en grootheidsdromen te grave gingen... Europa verademde. Niet langer werden scheepvaart en handél ^estremd. Het ge-wone leven ging weer ziju gang, terwijl Napoléon, wiens zware hak en machtige een-zijdige geest zoo geducht op Europa hadden gewogen, te St. Helena steeds meer en meer stilte en verwijdering om zich heen voelde kbmèn. Op 4 Mei 1821 stierf hij, midderwijl als een onbekend ondier, peu orkaan om het eiland woedde. Om de -huidige slagvelden spookt zijn geest nog. Z'ijn grijze schim doemt nog vaak op in donkere nachten, langs de brandende, rokende linieën... I)och, inWerkelijkheid. is er geen Napoléon meer aanwezig. De vorsten — onze hélden-Albert uitgezon-derd — kijken van op voorzichtigè afstan-den toe hoe hun legers worden uitgeroeid. Van hen zal, na honderd jaar, geen licht uitgaan, zal geen légende de felle herinne-ring .doen opflakkeren. Alleen Albert zal daar staan in de geschiedenis, heerlik, menschelijk-edeler dan een Napoléon, als een kahne, koene Koning die de hem opge-drongen oorlog meeleefde, ridderlik en moedig. Waterloo... We zagen 't daglicht niet verre van 't dorp dat die prestigieuze naam draagfc. Van bùv en de molenterp onzer ge-boorteplaats konden wij, bij heldere.dagen, de leeuw zien opnevelen, boven de zwarte massa van 't Zoniënwoud. We togen er heen, menigmaal. We> zagen ei-de golvende, groene velden waar de ' gedenkheuvel op-punt zwaar, log, onharmonies. We betra-den de gewijde grond waar zoovéle Neder-landers, Belgen, Fransen, Engelsen, Pruisen, saam rusten... In de verte zagen we Ohain's en Waterloo's toren opsteken, Papelotte en Hougoumont in 't geboomte slui-meren, de verbrande, wieklooze molen staan, eenzaam zwart, tragies. Waterloo... wanneer we tans horen spre-ken van de grote slag die komen moet dan verschijnt ons dadelik die naam voor de geest. Onwillekeurig zouden we gaan verge-lijken de slachting van toen en deze van heden: verschil van frontlengte, van leger-macht, van kampende volkeren. Doch wij, leek, begrijpen zo weinig van oorlogen, en mensenmoorden ! We laten die beschouwin-gen over aan deskundigen — en gaarne. 1815... Toen rookte en bloedde het hartje van ons land. 1914... Toen rookte en bloedde België te Luik, te Leuven, te Dinant, te Yperen — overal. 1915... Nu rookt het en bloed t het nog steeds aan den Yser. 1815... Toen reeds maakten de Belgen met de Nederlanders door hun tegenstand te Quatre-Bras de # overwinning der Bond-genoten mogelijk. 1914 Luik is het Quatre-Bras van deze oorlog geweest. Te Waterloo viêl de C'orsikaanse adelaar, verbrijzeld onder de schrik die hij rond zich had opge-hoopt. Hij viel ridderlik... Tans hoopt de Germaanse Gier niet alleen schrik, maar onverzoenlike, steeds aandikkende haat rond zich op. Als weleer Napoléon droomt hij van wereldbeheersching. De gier ook zal vallen. Waar? Zal hij smoren misschien in de wateren van de Yser? Zal hij verscheurd worden in de Argonnen-wouden ? Zal hij te pletter tuimelen op de Italiaanse of Russi-sche grenzen? Of zal hij eenvoudig verstik-ken in de stromen bloed die hij vergiet?... Wie zal het zeggen? In aile geval zijn Waterloo is nakend.Doch geen groene leeuwen-terp zal zijn val herinneren ! Neen ! Midden ÏÏet deel van het mensdom dat eerlik bleef 1 zal zich ophogen een reuzenberg van af-1 schuw, onmetelik als de berg van puinen, gewonden en lijken die om de Kultur-gier in Europa gruwTt. JOH. DEMAEGT. ^ De Verjaardagen van de Week. De verjaardagen van 1815 welken wij ons deze week herinneren volgen elkander dus op: 15 Juni. Het Fransche leger trekt de grens ^ over en neemt Clharleroi. j 16 Juni. Napoléon verslaat Blucher te Ligny. Ite . Nederlanders weer-staa-n de overmacht van Ney te Quatre-Bras. 17 Juni. Napoléon gelast Grouchy Bliicher te vei*volgen, Hij zelf trekt op j tegen WeLlington's legear, dat te- ^ rugtrékt naar Waterloo- 18 CTuni. Slag van Waterloo^ : £ I Verklaring der teekens. 1, 2, 3N. le, 2e, 3e bataljon Nassau-LTsingen. 1, 20N. le, 2e id. Oranje-Nassau. NVJ. compagnie Nassausche Vrijwillige Jagers. L. Bataljon van linie. NM. id. Nationale-Militie, J. id. Jagers. 6StI. 6 stukken der batterij Stievenart (le opstelling). 5BII. 5 id. id.i id. Bijleveld (Ile opstelling). O. - Opstellingaplaats van den Prios van Oranje. N. id. id, Maarschalk Ney. Sk. Schaapskooi. De sterkte der Legers. Op het cogenblik staan millioenen legers egenover elkander in 't Westen en Oosten an Europa, doch lord Wellington had op 8 Juni niet meer Engelsche soldaten onder ich dan nu e€n eiikele divisie zouden ormen ! Ja, de legers waren klein die over het Dt der volken beschikten in 1815 ! En heeft a en wel steeds verwezenlijkt dàt op het eld van Waterloo bijna evenveel onderda-en van onzen koning Willem I als Britten ledestreden ? De cijfers zijn belangwekkend: îritten 31,253 federl. en Belgen 29,215 lanoveranen 15,935 3 Koning's Duitsch Legien 6,387 Êrunswijkers 6,808 Contingent, v. Nassau 2,880 renie, Staf-corps enz. 1,240 93,717 Het leger bestond uit: roetvolk 69,829 luiters 14,482 artillerie « 8,166 m. 196 kan. Jenie 1,240 93,717 Blucher had: foetvolk 99,715 tuiters 11,879 Artillerie 9,360 m. 312 kan. 120,954 De sterkte van Napoléon's leger was: roetvolk 89,415 luiters 23,595 Artillerie 11,578 m. 344 kan. ^24,588 De Soldaten van Waterloo. Die soldaten waren ruw, sprongen spoe-dig uit den band én waren onbarmhartig in een veroverd land. Maar ze hadden den vasthoudenden onversaagden, klemmenden moed van bull dogs> ze waren gehamerd door lijfstraffen tôt etn ijzeren tucht en ge-hoorza-amheid op het slagveld en de wijze van oorlogvoeren eischtq niet veel intelligen-tie van hen. * * * Hun wapen was een vuursteen-geweer, dat 10 pond woog.en een bajonet had, een pond en twee ons zwaar. Elke kogel woog een ons en elke soldaat had er zestig van met drie vuursteenen in zijn patroontasch. De kogel wibbelde steeds een weinig in den gladden loop, maar een zware kruitlading dreef hem zoo snel voort, dat men met eenige nauwkeurigheid het doel kon raken op een afstand van 500 à 600 voet, terwijl de kogel nog gevaarlijk bleef op 300 meter afstand. In zijn ,,haverzak" had de soldaat genoeg liarde beschuit voor drie dagen en behalve deze droeg hij een kampketel enz. met een deken en een overjas., * * * De hertog van Wellington prees de Brit-6ohe officieren en ofschooj. hij — een op-ende-op aristocraat — zijn soldaten als scum aanduidde, getuigde hij toch van hun on-verzettelijken, vasthoudenden moed j ,,Geen troepen zouden Hougoumont hebben kun-nen houden, behalve de Britsche en dan nog alleen de beste van hen,\ Die soldaten met hun vùursteen-ge-weren waren dus nog zoo slecht niet, maar uit hoe geheel andere bestanddeelen bestaan nu de legers, waarin aile standen schouder aan schouder staan» Kleine Kroniek. De „charge" van de Belgfsohe Dragonders te Waterloo. Toen de aanval Boreel was mis-lukt, chargeerden de dragonders van over-ste Mercx tegen hun oud-kameraden, met wie zij eens onder Napoléon de overwinnin-gen hadden gedeeld. Daar klonk in de vijandelijke linie boven het strijdgewoel de verleidenskreet: ,,A nous, Belges, à nous!" doch zonder te aarzelen hieuw het 5e dragonders er dapper op in en vervolgde den vijand tôt nabij Frasnes. Op dezelfde fiere wijze als voor eenige dagen, toen geheel het Nederlandsche contingent met veront-waardiging de schoonklinkende beloften van de hand wees, waarmede de Keizer in strooibiljetten onze troepen tôt desertie zocht te verleiden, beschaamde thans het 5e dragonders opnieuw het ongegrond wan-trouwen van den Engelschen opperbevel-hebber in ,,'t armzaligste legertje, dat hij ooit aanvoerde", doch waarvan hij vier et-malen later moest getuigen: ,,qu'il ne pouvait assez louer la valeur des troupes" en een half jaar later zou gewagen: ,,11 est rare qu'une armée si nouvellement créée, ait en à distinguer dans des événements militaires, si fameux que ceux, qui sont arrivés dans les derniers six mois... j'ai eu raison de me louer de la conduite des troupes des Pays-Bas, depuis que j'ai eu l'honneur die les avoir sous mon commande-mont." Toen de kranige dragonders in hunne veel op de Fransche gelijkende uni-form achter de schaapskooi verzamelden, openden de Bergschotten, die dachten den vijand voor zich te zien, een moorddadig vuur op ' deze bondgenooten: de overste Mercx, de ritmeester Van Remoortere en 40 anderen stortten zwaar gewond ter aarde. Het dappere regiment betreurde een verlies van 35 % der sterkte; zijne schoone charge werd met 27 ridderkruisén der Mi-litaire-Willemsorde beloond. De ifivlced dre Nederlandsche Legers. De machtige bijstand der Nederlandsche troepen wordt nu ten laatste in Engeland erkend. In Nederland werden de bewijzen van hun kracht en moed door Generaal F. de Bas overtuigend gegeven. Maar in Engeland hadden Alison en Siborne allerlei beschuldigingen tegen deze troepen opge-hoopt en wat Thackerway in het 32ste lioofdstuk van Vanity fair even leven-dig als onwaar beschreef had inge-slagen. Maar nu weet men het beter ! Sir Herbert .Maxwell verklaart dat het aandeel der Nederlanders en Belgen aan den veldtocht zoo onderschat was geworden in Engeland dat men algemeen geloofde dat Waterloo gewonnen was niet door den bijstand van Nederlandsch-Belgische officieren en manschappen maar niettegenstaande hun bijstand ! Maar Sir Herbert toont aan hoe ze stand hielden en streden en hoe o.a. hun cavalerie uitmuntte van welke op het veld van "Waterloo 628 sneuvelden en 634 gewond r.wer-den.Kieschheid. Hoo zouden onze Nederlandsche vrienden een R.-K. priester, een Belg van geboorte, die in Nederland werkzaam zou zijn, door den Nederlandschen stàat gesubsidieerd, beoordee-len, indien hij bij het binnenrukkcn van een vijandelijk katholiek leger, ,,ontzaglijk veel zin zou gevoelen" de mis te lezen in de protestant-sche hoofdkerk te Amsterdam, waar sedert de 16e eemv geene katholieke plechtigheid heeft plaats gehad, maar hefc niet durft doen omdat het eene onvoorzichtigheid tegenover de bevol-king zou wezen? Allo Nederlanders zouden voorzeker, en op zijn minst genomen, dien man een gevaarlijke dwepcr noemen. Welnu, ds. J. D. Domela Nieuwenhuis Nije-gaard, Hollander van geboorte, wellieht gesubsidieerd door den Belgischen staat als predikant te Gent. schrijft in zijn Oorlogsdag-boek XI: ,,Men (de Duitsehe generaal Jung?) stelde mij voor om een der lioofdkerken (van Gent) te nemen (sic) om voor het Duitsehe garnizoen te preeken, de St. Baafs, St. Michiels, St. Nicolaas, St. Pieters — ik achtte dat onvoorzichtig tegenover de bevolking, hoe-wel ik er ontzaglijk veel zin in had voor het eerst sinds de 16e eeuw in de St. Baap op to eerst sinds de 16e eeuw in de St. Baafs op> te treden als Hervormd predikant. Men merko wel op dat liet te Gent aan geene protestantsclie stempels ontbreekt. Perzïë's sympathie voor België. In Perzië is do sympathie voor ons land groot. De voornaamste Perzische bladen wijden lof-volle artikels aan onze zaak. Laatstelijk nog publiceerde het „Nieuws van Téhéran" de vol-ledige tekst van de verslagen der Belgische Commissie tôt onderzoek der in België gepleeg-do gruweldaden door de Duitsehe troepen. Ter Herlnnering. Wie kent er het spreekwoord niet: j„A.ls de kat van huis is, dansen de muizen"- Thans zijn er weer vel© bureel-muizen aan het dansen en omdat ook ministrieele katten met onze taal aardig omspringen weze het volgende nog eens herinnerd : De Volkstelling van 1910 leerde dat ons land 7,423,784 inwoners telde, waarvan 3.220.662 alleen Nederlandsch spraken 2.833.334 alleen Fransch 31.415 alleen Duitsch. 871.288 Nederlandsch en Fransch 74.993 Fransch en Duitsch 8.652 Nederlandsch en Duitsch 52.547 Nederlandsch, Duitsch en Fransch 330.893 geen der 3 talen (kinderen) 7.423.784 samen. Zooals men zich zal herinneren weigerde men de vraag te stellen ,,Welke is uw moedertaal?" om die behendig te vervangen door- de vraag ,,Welke taal spreekt gij het meest?" Men kwam nlzno +,of. rlA vnlcronrl/i clr>fcr»m. Spraken het meest Nederlandsch: Prov. Antwerpen 874.521 inwoners „ West-Vlaanderen 774.411 „ „ Oost-Vlaanderen 1.040.462 ,, „ Limburg 246.262 „ „ Brabant : Arrond. Brussel 588.292 ,t „ Leuven 239.009 ,, „ Nijvel 2.736 „ ,, Henegouwen 35.217 „ ■ „ Luik 29.286 „ ,, Luxemburg 534 ,, ,, Na-men 1.462 ,, Samen 3.832.193 inwoners Spraken het meest Fransch : Prov. Antwerpen 33.413 inwoners ,, West-Vlaanderen 53.884 ,, „ Oost-Vlaanderen 25.418 „ ,, Limburg 12.493 „ ,, Brabant: Arrond. Brussel 328.498 iy ,, Leuven 14.920 ,, „ Nijvel 167.92S „ Henegouwen 1.148.507 ,, „ Luik 807.781 ,, Luxemburg 188.627 ,, ,, Namen 347.834 ,, Samen 3.183.303 inwoners Voor vele Nederlanders zullen bovenstaande cijfers heel ,,suggestief" zijn... Tôt Aanvuliing. ,,Een slordige geschiedschrijver, dat ben-jeV' riep Paedo II ons toe nadat liij ons opstel: ,,Waarcichtige Geschiedenis over Belgiese School" gelezen had. -— ,,Hoe dat?" — ,,Wel ja! je vergeet te zeggen dat in de laatste tijden onze school zcer ernstig gesteund werd — en wordt — door een flinke school-commissie — en dat de moeiliklieden opgerezen tussen het Belgies Comité en ons tôt het verre verleden behoren, ja zelfs tans niet meer denk-baar zijn gezien de diepe wijzigingen welke in dat Comité tôt stand zijn gekomen!" Wij hopen dat bovenstaande regelen iets tôt Paedo's levensgeluk zullen bijdragen. — J. D. t)e Engelschen en de oorlog. Als een staaltje van de algemeene deel-neming in Engeland aan den munitie-aanmaak enz. wordt uit Londen gemeld, dat lord Nor-bury, senator, 52 jaar oud, als vitter heeft dienst genomen in een vliegtuigfabriek, waar hij van 's ochtends 6 tôt 's avonds 7 werkt en met de andere werklieden tezamen zijn maaltijden nuttigt. Lady Norbury werkt in een militaire koffie-cantine aan het EustCn-station.Emiel Vandervelde. Op onreclitstreeksche wijze heeft E. ÏRouba-novitsch, afgevaardigde der Hussen op het Internationa^! Socialistisch Bureel, uit de stad K. via Petrograd-Stockholm, volgend tele-gram ontvangen met verzoek van opname in de Humanité en bekendmaking aan Emiel Vandervelde : De vertegenwoorcîigers der hoogstudenten der stad K...., studenten en studentinnen der School voor Hoogere Studiën en van de Poly-technische School, leden van het comité ,,Rusland voor België", zenden hunnen heilgroet aan gezel Emile Vandervelde, Staatsministar en voorzitter van het Internationaal Socialistisch Bureel, die in deze tragischo dagen de Europeesche demokratie vertegenwoordigt en strijdt voor de onafliankelijldieid der volkeren en de vrijheid der menschheid. Zij verzoeken gezel Vandenvelde hunnen broederlijken groet over te brengen aan de Belgische Werkliedenpartij, evenals aan ai de kamaraden, reclitstreeks in dezen oorlog be-trokken.FFauw eoi dom. Onder dien titel lezen we het volgende in „De Nederlander": Van het boek „J'accuse", het Jwerk, ge-sch'reven door een Duitscher, waârin de poli-tiek van het Duitsehe rijk veroordeeld wordt, is eene zending, vanuit Zwitserland naar Ons land gezonden, in Duitschland aangehouden en verbrand. Thans verwacht men hier te lande een zending via Parijs, Havre en Londen^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Amsterdam van 1900 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes