De Vlaamsche wacht: maandelijksch orgaan der onzijdige Vlaamsche Wacht van Antwerpen

124 0
01 oktober 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Oktober. De Vlaamsche wacht: maandelijksch orgaan der onzijdige Vlaamsche Wacht van Antwerpen. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hq3rv0f49n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZËSBp- JAARGANG - NIEUWE REEKS MAAND JULI 1914 - NUMMER 10 DE. VLAAMSCHE VACHT Maandelijksch Orgaan der "Vlaamsche Wacht,, van Antwerpen Aile stukken moeten vôôr den 2den Donderdag der maand gezonden worden aan het Algemeen Sekretariaat : De Coninckplein, 17, Antwerpen. Dit blad wor'dt den heeren leden kosteloos toégezonden. Voor aankondigingen wende men zich tôt den Penningmeester : Rijnpoortvest, 24, Antwerpen. "PETER BENOIT-ZAAL", HANDELSLE1.239 Alg. Maandelijksche Vergadering op Donderdag, 23 Juli ten 8 12 uur stipt DAGORDE: 1. Ingekomen stukken ; 2. Jaarverslag van den Alg. Schrijver ; 3. id. van den Penningmeester : 4. Gedeeltelijke Bureelsherkiezing ; (Treden af : Heeren Jef Kamerling, Albert Bou-cherij en Hendrik Sermon). Ook zal een Onder-voorzitter moeten gekozen worden in vervan-ging van wijlen Karel Van Walle. Gebeurlijke voorstellen van kandidaten worden schriftelijk bij het Sekretariaat ingewacht. 5. Gemeentefeesten ; 6. Algemeene belangen. Verslag onzer Handelingen gedurende Juni=Juli Gedurende de laatste weken is er ontzaglijk veel werk geleverd voor de inrichting van de Sporenfeesten die dan ook overheerlijk gelukt zijn. Hulde en dank komen toe aan het Komiteit, waarin zoovele leden onzer Wacht zetelen. i Door eene bijzondere uitnoodigingskaart heb- ' ben wij onze leden opgeroepen, en de deelne-ming was verblijdend, vooral als wij nagaan dat meest al de werkers onzer Vereeniging ook nog — en meestal als bestuurslid — deelmaken van vele andere maatschappijen. Van den Heer Minister Paul Segers ontvingen wij het neven-staand zeer belangrijk schrijven. Het is opmer-kenswaard dat de Minister zoo breedvoerig schrijft aan onzen Kring, daar waar hij tal van andere protesten op 't zelfde stuk, onbe-antwoord liet. Wij drukken ook een brief af van het Gemeentebestuur betrekkelijk de taalmis-bruiken in de Tentoonstelling der Heden daagscheVrouw.Wij schreven opnieuw om onze klachten staande te houden, en er o.a. op te wijzen dat de opschriften op de inzendingen van de Lagere Hoofdscholen der Offerande-straat en van den Oever uitsluitend Fransch waren, en wij rieden aan, in de toekomst, de geldelijke toelage slechts uit te betalen na af-loop, en na vaststelling dat de taalvoorschriften stipt nageleefd werden. Wij drongen ook bij het Gemeentebestuur aan opdat, in vervanging van den ontslaggever, den heer Aug. Possemiers, een Stadssekretaris zou aangesteld worden, die vol-komen het Nederlandsch machtig is, en niet vijandig staat tegenover de Vlaamsch-gezinde bevolking. Deze benoeming zal in December <TPKPhif>rifin Wii hnirripn ppn nncr in 't zp.il. Rii hetherdenkenvandeverjaring van den Waterloo-slag hield ondergeteekende eene keuvelarij voor onze leden : spreker maakte van de gelegenheid gebruik om eenige bijzonderheden ten beste te geven betrekkelijk Frankrijks inpalmingsplan-nen. Het nut van dergelijke mededeelingen, als bewijsvoering in onzen Vlaamschen strijd werd ingezien, en het Bureel onderzoekt de mogelijk-heid om gedurende het wintergetijde meerdere voordrachten' in dezen zin in te richten, om alzoo aan onze leden tevens de gelegenheid te geven zich in 't spreken te oefenen. De Alg. Schrijver, Karel Anqermille. BRIEFWISSELING Ministère des Chemins de Fer Marine,Postes et Télégraphes Cabinet Ministerie van Spoorwegen Zeewezen,Posteryen enTelegrafen Kabinet Aan de Heeren Voorzitter en Algemeenen Schrijver der Vlaamsche Wacht, 17, De Coninckplein te Antwerpen. Bij brief van 15 Juni 1.1. N° 390 handelt u over het officieel treinboek en zegt u onder anderen : 1. — " Wij hebben op onze laatsie zitting de gevolgen rijpelijk overwogen, van de nieuwe be palingen door U in het lastboek geschreven voor de uitgave van het treinboek, en die behelzen : A. — Dat uw bestuur steeds de Nederland-sche teksten zal mogen verwijderen ; B. — Dat de inschrijvers hun prijs zullen moeten berekenen voor een tweetalig treinboek, en tevens voor een enkel Fransch boek. Het Vlaamsche land is pijnlijk getroffen door deze voorschriften, want zij bewijzen dat de mogelijkheid ingezien wordt van het huidig stel ■ sel af te schaffen, dat nochtans stipt eerlijk was, daar het de beide landstalen op gelijken voet plaatst. " Ik heb de eer U te melden dat de klachten over deze kwestie geopperd en de teleurstelling hieromtrent in het Vlaamsche land gaande ge maakt, volstrekt niet gegrond zijn ; zij komen voort, 't zij willens of onwillens, uit valsche geruchten in de pers verspreid.en hiertegen hoeft billijkerwijze verzet aangeteekend. Het geldt hier niet de rechten van het Vlaamsche volk of de gelijkheid der beidé landstalen te miskennen. Noch die rechten, noch die gelijkheid worden verkracht, en daar kan of daar macr oppn Uwpstip van ziin Het lastkohier bepaalt hoegenaamd niet dat de Nederlandsche teksten zullen mogen verwij-derd worden om alzoo, uitsluitend, de uitgave van een enkel Fransch treinboek mogehjk te maken. 2. — "Voorschrift B krenkt ons in gelijke mate zoolang het niet melden zal dat ook prijs-opgave geëischt wordt voor een eentalig Nederlandsch boek." Over dit punt zijt U volstrekt onjuist inge-licht. Inderdaad, in het lastkohier worden twee. inschrijvingen gevorderd : de eene voor een tweetalig treinboek, en de andere voor een Vlaamsche en tegelijkertijd een Fransche reis-gids.3. — "Wij kunnen geen enkel Franschen gids dulden zoo ook geen Nederlandsche bestaat." Zulke gebeurlijkheid hoeft U volstrekt niet te vreezen en zij werd ook nooit ingezien. Wel integendeel, bepaalt het lastkohier, zooals hier-boven gezegd, dat eene der inschrijvingen geëischt wordt voor het drukken van een Vlaamsche en tevens een Fransche Reisgids, maar nooit zal het mogelijk zijn deze laatste afzonderlijk uit te geven. 4. — "In geen geval is een tweetalig naast een Fransch aanneembaar." Omtrent dit punt, evenals de anderen, moet ik u doen opmerken dat uwe vrees niet gebil-lijkt is. Er is nooit kwestie geweest,en er kan overi-gens geen kwestie zijn in Vlaanderen een tweetalig treinboek te behouden, terwijl er in Wallonie een uitsluitend Fransch boek zou worden uitgegeven. Dergelijke wijziging zou des te minder kunnen verwezenlijkt worden daar deuitdrukkelijke bepalingen van het lastkohier zulks volstrekt verbieden. Welke nu ook de uitslagen der aanbesteding mogen wezen, bevestig ik u stellig, en heb het reeds herhaaldelijk gezegd aan wie ook het hooren wilde, dat ik wel van meening ben den bestaanden toestand te behouden. Ik durf hopen dat deze uitleggingen zullen volstaan om aan al die gezegden een einde te stellen en dat U het met mij eens zult zijn. Mijne Heeren, om te bekennen dat ons Vlaamsche Volk over deze kwestie verkeerdelijk in-gelicht werd. Het valt te betreuren dat men mijne beste inzichten jegens dit volk verdacht gemaakt heeft en dat de Vlaamsche middens, in stede van een pennestrijd uit te lokken, die de beste gemoederen ontstemt, bij mij niet, om inlichtingen hebben uitgezien, die ik hun vol-gaarne had verstrekt. Ik ben en blijf in voeling met dat Vlaamsche Volk dat ik liefheb, en evenzeer als wie ook ben ik voorstander van dezes rechten en billijke pisrhpn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Vlaamsche wacht: maandelijksch orgaan der onzijdige Vlaamsche Wacht van Antwerpen behorende tot de categorie Vlaamsgezinde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1894 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes