De Vlaamsche wachter

368 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De Vlaamsche wachter. Geraadpleegd op 14 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0v89g5h43w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Januari 1917. N° 1. DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF ick tot inden doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos ; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen ; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zeeevieren ! Kardinaal Merciek. WAAKT ! Vlamingen waakt! Een onbeduidend troepje eerzuchtigen, waarbij enkele verdwaalden, is bezig met dag in dag uit den geest van het Vlaamsche volk te vergiftigen. Dat vergif valt druppelsgewijze, met onaanzienlijke do-sissen, maar aanhoudend en berekend, in het gemoed der lezers van de dag- en weekbiaden door dit kliekje uitgege-ven, onder bescherming en met de ondersteuning van de Duitsche bezettingsoverheid. Dit vergif wordt sluw en listig toegediend; onder den vorm der liefde voor uwe taal, pompt men u langs mond en ooren en langs aile poriën WANTROUWEN TEGEN UW KONING VYANDSCHAP TEGEN UWE REGEERING H A AT TEGEN UW VADERLAND in. En aan de vreemde bezetters, aan hen die België onder de voeten geloopen, geschonden, verdrukt, gemarteld heb-ben, wordt dat eerlooze, dat laffe, dat om wraakroepend schouwspel gegeven van Belgen, die in de rampzaligste uren onzer geschiedenis, met gloeiende kogels schieten naar eigen vorst en eigen gouvernement, naar het hart van hun vaderland. Waakt Vlamingen ! De vergiftigers van den volksgeest beweren te spreken in naam van het Vlaamsche volk. Zij liegen, zij bedriegen u, zij brallen eene ware godslastering uit wanneer zij u die afschuwelijke leugen wijsmaken. 't Is alleen hun hoogmoed, hun verdwaalde geest, de totale afwezigheid van aile Belgisch gevoel, welke hun woorden in den mond en zinnen in de pen geeft, die als eene eeuwige schande zullen blijven kleven, niet alleen op hunnen naam, maar op den tôt nu toe onbevlekten naam van het Vlaamsche volk. Doch neen, HET VOLK, ons goede Vlaamsche, het volk dat lijdt en zucht onder de vreemde dwinglandij, heeft niets gemeens en geen uitstaans met hen, het kent hen niet, het heeft hen nooit gekend, het zal hen nooit kennen, wil hen niet kennen. Het heeft zijnen Koning lief het heeft nu in lijden en te-genspoed ook zijn vaderland leeren beminnen ; het heeft maar één wensch, ééne hoop, ééne verzuchting : HET HERSTEL VAN BELGIË en de straf van hen die ons schoon lief landeke zoo onmenschelijk mishandelden. LEVE BELGIË! Dat is het antwoord dat vier millioenen Vlamingen geven op het wraakroepend drijven van die onverantwoordelijken, om niet te zeggen die misdadigen, die openlijk, terwijl de vijand het land bezet houdt, de scheuring van het vaderland voorstaan. Waakt Vlamingen waakt! Waakt en bidt opdat er zoo weinig mogelijk onder u vallen onder de bekoring van hen die beweren te spreken in uwen naam en, die niets anders zijn dan het mondstuk van hen, die in hun eigen land aan Liebknecht den mond snoerden, maar in België allen steun verleenen aan de mannen die var» de afwezigheid van koning en regeering gebruik maken om België, om hun eigen vaderland te wurgen. Waakt! De Vlaamsche Wachter. PHILIPPICA tegen "DIE VOOR GENT". « Summum ius, summa iniuria ». Toen wij, lange jaren geleden, Demosthenes hoorden uitvaren tegen de mannen van zijn vaderland die met den vreemdeling heulden, toen hebben wij zijne verontwaardi-ging gedeeld, en zij ne verachting tôt de onze gemaakt. Gij ook, misschien. En toen wij zagen hoe Cicero, op 't einde van zijn leven, het beste vuur zijner jeugd, en de striemendste geesels van zijn woord terug vond, om hem te slaan, die de republiek, het bolwerk der romeinsche vrijheden bedreigde, toen hebben wij ons in den geest aan zijne zijde geschaard, voor de vrijheid, tegen de slavernij. Gij ook, misschien. En nu wij het woord « Philippica » boven deze regelen plaatsen, zonder ons daardoor de zeggingskracht der twee groote redenaars të willen aanmatigen, nu geven wij te kennen dat wij ons in nagenoeg gelijke omstandigheden achten, en dat \^IJ nog steeds voor vrijheid en eigenwaar-de zijn ; Maar gij niet. — Wel beweert gij het tegendeel. Wel geeft gij voor, door uwe bedrijvigheid — en noemt u « actieven » — het Vlaamsche volk te redden, terwijl wij door onze nalatigheid — en gij noemt ons « passieven » — hetzelve in 't verderf zouden storten. Welnu, wat hebtgij gedaan? Gij hebt, met behulp van de Duitschers eene Vlaamsche Hoogeschool opgericht te Gent. Dat was al erg genoeg als 't waar was, maar dat is zelfs niet waar. Neen. — De Duitschers hebben, met uwe hulp en met ons geld, te Gent eene hoogeschool geopend die zij de « Vlaamsche » noemen, maar waar professoren zijn, niet enkel met vreemd bloed in hunne aderen, maar zelfs met Vlaamsch bloed aan hunne handen : die geopend werd door de gegalonneerde moordenaars en uitzuigers van ons volk, ook van ons Vlaamsch volk ; die werd ingewijd met een rektorale rede

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Vlaamsche wachter behorende tot de categorie Clandestiene pers. Uitgegeven in S.l. van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes