De Vlaamsche wachter

358 0
01 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Februari. De Vlaamsche wachter. Geraadpleegd op 31 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pr7mp4wk84/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF ick tot inden doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos ; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen ; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! Kardinaal Mercier. AAN DE VLAAMSCHE JEUGD. Aan u, Vlaamsche JONGENS en aan u, Vlaamsche A EISJES ! Wat is er schooner in Gods natuur dan een jongen, dan een meisje, op het oogenblik dat de lieftallige hoedanighe-dtn van het kind zich paren aan de eerste forsche uitingen vjn den stoeren man, van de mildkloeke vrouw! Het hart ftisch als de lente waarin het nog niet gedonderd heeft ; de tlik helder als een beekje dat nog nooit gezwollen was van troebel stormwater! Met geestdrift gaaf als het jonge groen v aaraan geen rups vrat, en met de levensstemming van het a leluia op den Zaterdag voor Paschen!... Jongens gij w a a r t, — meisjes gij w e r d t de roem er de hoop onzer heerlijke Vlaamsche Beweging. Zijt gij dat niet meer? 0 ja, maar mij dunkt dat sommi-gen onder u op weg zijn om het niet te blijven. 1k zal ge-heel open en oprecht zijn. Hoort mij aan, — overdenkt, — beslist ! Men zegt dat sommigen onder u activistisch gezind zijn. Pat verwondert mij niet; het tegendeel zou mij verwonde-ren. Het woord « actief » alleen reeds trekt u aan; de term « passief » stoot u af. Ge voelt een overvloed van opbrui-send leven en gistende kracht in u en wilt die-te werk stellen. Ge wilt kranig zijn en moed toonen. Mijne Vlaamsche jongens ik herken u. Moest gij aan het front staan, met welke roekelooze wildheid zoudt gij inklauwen tegen den vijand : schoone jonge leeuwen die voor het eerst vechten ! Maar zoudt gij, midden in een schitterenden stormloop, twee passen van het beoogde doel, ook plotseling blijven staan en omkeeren als de klaroen het beval? Zoudt gij zonder morren in uwe posities kunnen blijven, omdat het hoog bevel zulks het best oordeelt? 1k zeg : KUNNEN, want daar is kracht en wil voor noodig, ijzeren zelfbeheer-sching en stalen tucht, méér dan voor aanval en strijd : strijd sleept mee, de aanval maakt dronken, maar zulk bevel ontnuchtert, en stelt iedereen tegenover zich zelf en den onverbiddelijk koelen plicht. Zoudt gij dat NIET kunnen, jongens, dan waartgij geen bruikbare soldaten. Nu staat gij-voor de keuze : er zijn in het Vlaamsche kamp bevelhebbers die zeggen : « Valt aan... slaat er op!... » — en anderen die zeggen : « Blijft in uwe stellin-gen, het oogenblik is nog niet gekomen ; oefent u nog, maakt .uwe wapens gereed, voert munitie aan... » Welnu, wie vordert het moeilijkste werk van u? Wie veronderstelt de grootste zelfbeheersching? Let wel : wij zeggen u niet : Laat een enkel uwer idealen varen — maar we zeggen « DE TIJD VAN AANVAL DEUGT NIET EN UWE MIDDELEN ZIJN NIET EERLIJK. » 0 ik ken al uwe opwerpingen. Deze of die actieve leider is toch een edel mensch, mis-schien zelfs een ij.verig en voorbeeldig priester. — Dat belet niet dat hij een slechte taktiek kan hebben : een knap rechtsgeleerde is daarom nog geen goed politicus, en een heilig priester geen bedreven diplomaat. Ik begrijp dat het u kost een Dosfel te verlaten, maar kost het u dan niets een Van Cauwelaert te verlooehenen? Denkt ge soms dat de z. g. PASSIVISTEN U1T LU1-HEID OF UIT LAUWHEID PASS1VIST zijn? Wie u dat wijsmaakt bedriegt u ! Hunne vurigheid voor de Vlaamsche zaak is wellicht nog grooter dan vroeger, gelijk echte liefde zich in een hart opstapelt hoe meer ze verhinderd wordt zich te uiten. En die z. g. luiheid is de stnjd van ieder oogenblik tegen zich zelf om te volharden in... het zwijgen, wijl men gelooft, dat door te zwijgen, de Vlaamsche zaak, op 't oogenblik, het beste gediend wordt. De omstandigheden toch waarin ons land door den oorlog geplaatst is, moesten eene zekere reactie tegen het Vlaamsch doen ontstaan : die reactie hebben de activisten door hun luidiuchtig optreden aangewak-kerd — was dat verstandig? — aan die reactie hebben zij, door hand-in-hand te gaan met den vijand, een vreeselijk wapen in de vuist geduwd... en dat was MISDADIG. Moesten wij ons dan als een schaap laten wurgen?zegtge. Och, gij weet heel goed dat die zoogenaamde wurgers (wallonisanten) misschien wel den WIL hadden, maar zeker NIET DE MACHT. Wat gaf hun geschreeuw dan voor een mensch die vast op zijn stuk staat. En als ze wèl de macht hadden, is dan door de activisten iets bereikt om die macht te verminderenV of is ze door hen niet veeleer vergroot? Wat de Vlaamsche Hoogeschool betreft, heeft men u ge-zegd, en gij zegt het na: NU OF NOOIT ! — Dat klinkt kort en krachtig als een vuistslag in een aangezicht, en... dat is het ook : — een vuistslag in het aangezicht van ons Vlaamsche volk. Daarin toch ligtopgesloten dat onsvolk de macht niet heeft om DOOR EIGEN KRACHT tôt zijne vol-ledige ontwikkeling te komen ; dat het daarvoor vreemde hulp moet aanvaarden, zelfs die van den landsvijand. Is dat niet grievend? Is dat niet beleedigend? En gij jongens, en gij meisjes, met uw hart vol hoop en idealen, voor wie niets onmogelijk schijnt, gij begint met te wanhopen aan uw eigen kracht ! Gij zegt uw volk het vertrou-wen op ? Zulke gevoelens vloeken met uwe jeugd ; 't zijn de gevoelens van gedemoraliseerden of van geblazeerden. Gij predikt het bankroet van uw eigen kracht, — van uw eigen volk ! Breng " De Vlaamsche Wachter ,, in omloop ! ^ , f Februari 1917. N° 3.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Vlaamsche wachter behorende tot de categorie Clandestiene pers. Uitgegeven in S.l. van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes